V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistický a rozsáhlý archív autorovch akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Stručná historie turistiky v Trutnově


Úvod
Stručné dějiny trutnovské turistiky od jejího počátku do začátku devadesátých let 20. století
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1991 až 1993
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1994 až 1996
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1997 až 1999
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2000 až 2002
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2003 až 2005
Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2006 až 2008


Úvod

Sepsat opravdové a fundované dějiny odboru KČT Lokomotiva Trutnov je úkol nadlidský, dokonce se domnívám, že pro období před II. světovou válkou k tomu budou chybět i písemné materiály.
Nejkomplexnější zpracování dějin turistiky v Trutnově se objevilo na v publikaci 100 let tělovýchovy v Trutnově, která byla vydána v roce 1992 a zachycuje tedy dějepisné události do tohoto roku. Autory článku jsou MANFRED JOHN A FRANTIŠEK VACEK. Tento článek uvádím v plném rozsahu s tím, že do něho zasahuji kurzívou tam, kde zdůrazňuji, že se jedná o stav k roku 1992.
Při sestavování dějin období od roku 1991 vycházel jsem jako přímý účastník převážně ze zápisů ze schůzí výboru odboru, které by v podstatě měly být zrcadlem událostí celého odboru. Jen výjimečně jsem se spoléhal na vlastní vzpomínky. Na tomto místě se obracím na všechny, kteří pročítají tyto řádky a kteří mají k dispozici věrohodné prameny, aby přispěli s doplněním následujícího líčení, abychom tak společně pro naše následníky nechali přesné, věrohodné a vyčerpávající svědectví o našem turistickém dění.
K dějinám oficiální trutnovské turistiky je pak dlužno předeslat, že jsou spjaty s jednou významnou celostátní událostí související s polistopadovými změnami. Dne 07. dubna 1990 se ve Slovanském domě v Praze konala konference Svazu turistiky, na které byl obnoven Klub českých turistů.

STRUČNÉ DĚJINY TRUTNOVSKÉ TURISTIKY OD JEJÍHO POČÁTKU DO ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ


Stručné dějiny trutnovské turistiky od jejího počátku do začátku devadesátých let 20. století.
Turistika je stará jako lidstvo samo. O známém historickém stěhování národů bychom dnes mohli mluvit jako o masové turistice. V Krkonoších bývaly významnou turistickou aktivitou náboženské poutě ke kapli na Sněžce vysvěcené 10. 08. 1681. Zúčastňovali se jich poutníci z obou stran Krkonoš a mezi nimi jistě bývalí Trutnováci.
Koncem 18. století dochází k prvním náznakům turistického ruchu. Začátek je v lázních Warnbrunn - dnes jsou to Cieplice Şląskie - Zdrój. Lázeňští hosté zatoužili navštívit nedaleké hory. Nechodili nahoru většinou pěšky, ale nechávali se vynést na nosítkách, na trakaři a v zimě na saních. Horalé to uvítali jako zdroj výdělku. Objevili se horští vodiči, průvodci nebo vůdci, kteří provázeli turisty hřebenech od západních Krkonoš až k Pomezním boudám. Opravdová exploze turistiky v Krkonoších začala v 80. a 90. letech minulého století.
Bylo potřeba cest, hotelů a restaurací.
Založen byl "Horský spolek pro Čechy " a později "Rakouský spolek krkonošský". Budují se cesty, nastupují značkaři, vydávají se mapy. Mezi prvními turistickými cestami byly průchody Labským a Obřím dolem. Základní síť turistických cest byla hotova do roku 1912.
Za počátek organizované turistiky u nás je pokládáno založení Klubu českých turistů v Čechách a na Moravě.
Úvodem trutnovské historie je důležité uvést, že Trutnov byl městem s převážně německým obyvatelstvem. Češi tu tvořili malou menšinu. To vedlo k odděleném zájmovému a společenskému životu ve městě. Organizace německých turistů byly početnější. Turistika Čechů se pěstovala při českém Sokolu kde se nejen cvičilo, ale pořádaly se různé výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a to nejen v létě, ale i v zimě.
Po vzniku Československé republiky byl v Trutnově založen odbor turistů v roce 1926. Jeho náplní bylo nejen pořádání výletů, ale i správa a údržba chat, rozhleden, značení cest a další činnosti směřující k rozvoji turistiky.
Zcela nová situace se vytvořila po druhé světové válce. Němci byli odsunuti a do Trutnova přišli noví osídlenci především české národnosti. Už v roce 1946 tu vznikl tábornický oddíl mládeže, jehož spoluzakladatelem byla později desítky let aktivní tělovýchovná a turistická pracovnice Míla Bínová.
Po únoru 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy a sportu ve státní organizaci a Klub českých turistů zanikl. Trutnovští turisté zůstali i v nových podmínkách aktivní a v roce 1956 se zúčastnili celostátního srazu ve Vysokých Tatrách. V následujícím roce byla uspořádána okresní akce značení cest, kterou vedl profesor Krause. Tehdy začala práce s turistickou mládeží, o níž se nejvíce zasloužila paní Riprová. V roce 1958 uspořádal odbor turistiky společný tábor mládeže na Máchově jezeře. V dalších letech se konaly tábory v Krčkovicích. Tato činnost skončila v roce 1963. Byly pořádány výlety, autobusové zájezdy, značily se cesty. Turisté také přispěli mnoha brigádnickými hodinami k vybudování skokanského můstku s umělou hmotou.
K oživeni turistiky došlo v sedmdesátých letech s příchodem nových členů do odboru. Ve větší míře byly pořádány výlety do Českého ráje, Českého středohoří, autobusový zájezd do Rumunska apod. V této době dochází k masovému rozvoji turistických pochodu, jednodenních, etapových a cyklů různých putování. Členové odboru se jich zúčastňovali jednotlivě nebo v celých skupinách. Z nejznámějších jmenujme: Český kvadrant, Putování kraji, Napříč republikou, Krajem, kudy přišla svoboda, Okolo ČSR. Jejich výčet by zabral pár stovek stránek této publikace. Obrovskou výhodou pro naše členy bylo, že jsme jako TJ Lokomotiva dostávali zdarma ;jízdenky na vlak. Tohle přivedlo do odboru mnoho zájemců o turistiku a umožnilo naplnit dvě desítky let dříve nebývalou turistickou aktivitou.
Nezúčastňovali jsme se jen pochodů organizovaných jinými odbory, ale sami jsme pořádali veřejně přístupné pochody pro turisty z celé republiky. Již v roce 1970 se pořádal dálkový pochod přes Krkonoše, který se opakoval po devět let. Jako pořadatel byl uváděn Svazarm, ale organizovali ho členové našeho odboru Bínová, Jahn, Lokvenc. Vysokou sportovní a společenskou úroveň měl v letech 1976 - 1982 pořádaný dálkový pochod "Od rebela za Krakonošem ". Jednoho ročníku se zúčastnilo 180 turistů, kteří během týdne prošli našim krajem od Rtyně až k Harrachovu. Na tento pochod a jeho hlavního organizátora Václava Kyrala vzpomínají mnozí čeští turisté dodnes. Škoda, že s rozpadem výborné party organizátorů tento pochod zanikl. Za zmínku stojí, že v roce 1981 probíhala východočeská část celostátní akce "Kraji ČSR" zakončená celostátním srazem turistů v Adršpachu. Krkonošskou větev zabezpečoval štáb složený z členů našeho odboru Mejsnar, Krása, John, Tučková aj. V roce 1989 a 1990 jsme byli pořadateli DEP "Za oblastním odznakem Krkonoše" s účastí 120 turistů našich a velké skupiny přátel z bývalé NDR.
Odbor se zvláště v posledních deseti letech snažil nabídnout přitažlivé turistické aktivity nejen pro vlastní členy ale i pro veřejnost. Uvedené masové akce "Vrcholy Trutnovska ", Za svědky dávné minulosti " a "Po hřebenech a návrších ". Iniciátorem a hlavním organizátorem byl předseda odboru Karel Krása. Tyto tématické, do celého roku rozložené akce přilákaly několik tisíc zájemců o turistiku a historii. V roce 1992 jsme na ně navázali a na počest 400. výročí narozenin J. A. Komenského uspořádali akci "Po stopách J. A. Komenského". Cílem bylo navštívit ta místa, kde Komenský u nás na okrese pobýval. Turistům z celé republiky byl určen třídenní pochod "J. A. Komenský v Podkrkonoší". V roce 1992 se však projevil pokles zájmu o turistiku a tak počty účastníků byly daleko za předcházejícími podobnými akcemi.
Odbor od roku 1982 pořádá pochod "Za trutnovským drakem". U jeho zrodu stál rovněž Karel Krása. Rekordní účast na tomto pochodu byla v roce 1989 - přes 1960 pochodníků. Dětská trasa byla vyplněna postavami z pohádek. Mnoho let pořádáme pochod "První jarní kilometry" s nejvyšší účastí rovněž v roce 1989, a to 329 turistů.
Vedle pěší turistiky se pěstovaly i další aktivity v jiných přesunových prostředcích. Byly to zimní lyžařské přejezdy, na kterých se podíleli naši členové, např. přejezd Jeseníků, Beskyd, Javorníků, Velké Fatry aj. V roce 1973 - 1981 se pořádaly lyžařské přejezdy Krkonoš. Tato akce skončila pro nepřekonatelné potíže s ubytováním v Krkonoších. Pořádali jsme čtyři ročníky zimního přejezdu Vraních hor s cílem v Trutnově.
V posledních letech však nebyly dobré podmínky a tak tento přejezd zanikl. Naši členové se zúčastňují různých zimních turistických akcí pořádaných jinými odbory.
V roce 1972 několik našich členů zahájilo stavbu turistických lodí. Vytvořila se skupina vodních turistu kteří o několik let sjížděli Lužnici, Vltavu, Hron, Ohři, Jizeru a zúčastňovali se několika ročníků vodní turistiky na Divoké Orlici. Tuto činnost narušily ČSD svým rozhodnutím nebrat lodi jako zavazadlo a dále podstatným omezením stanic, kam se vůbec směly lodě posílat. Tím se počet vodních turistů snížil jen na ty, kteří měli auto.
Od počátku sedmdesátých let se začala rozvíjet vysokohorská turistika. Už v roce 1975 vznikla celostátní akce "Přechod Faragaše", z níž vznikla v naše odboru skupina vysokohorské turistiky. Od roku 1976 zahájilo 14 členů cyklus 1 velehorách bývalých socialistických zemí a to přechodem Pirinu v Bulharsku. Od doby navštívila několik pohoří doma i v zahraničí.
Na organizování lyžařské, vodní a vysokohorské turistiky se velkou měrou podíl Manfred John.
Mototuristika jako samostatná oblast činnosti v našem odboru nevznikla. V posledních letech do roku 1992 se stále ještě sporadicky se pořádají akce cykloturistiky.
Velmi dobrých výsledků dosáhl odbor v práci s dětmi. První etapou byla léta 1956 - 1963. Uvedli jsme již jméno cvičitelky Riprové, dalšími byli pan učitel Rájek, Mirko Jun, Mirek Hlavica aj. Větší aktivitu brzdily občanské nevyjasněnosti ve vztazích mez Pionýrem a ČSTV. Především však byla a stále je existence a úspěšnost oddíl mládeže závislá na osobě vedoucího, který by měl zájem a vytrvalost pracovat s dětmi Stačil odchod jednoho cvičitele a oddíl se rozpadl.
V roce 1981 se vytvořil nový turistický oddíl mládeže (TOM) s názvem "Dráčkové". Založil ho a zpočátku vedl Karel Krása. Vedení se ujal a až do roku 1992 se o ně staral ing. Josef Ehrenberger. Spolu s ním se na vedení podíleli členové jeho rodiny a Dagmar Komínová. V roce 1988 měl 40 členů. Prošlo jím několik desítek dětí a patřil mezi nejlepší TOM ve východočeském kraji. V roce 1992 již odbor procházel stagnací způsobenou několika příčinami. Dlouholetí "dráčkové" vyrostli a mají jiné zájmy. Nedaří se získat do oddílu nové děti. Děti nejsou omezeny na rozhodnutí bud' Pionýr nebo turistický oddíl. Obnovil se Junák, který je pro děti atraktivnější. Děti nebaví chodit stále jen ve svém okolí. Vyjíždět někam dál znamená pro rodiče růst nákladů na jízdné ubytování, stravování. Přicházejí i zdravotní potíže vedoucích. V roce 1992 se odbor pokoušel najít řešení, ,jak "Dráčky" udržet. Měl pro ně klubovnu a minimální materiální základnu.
Podmínkou aktivity odboru jsou cvičitelé, kteří zabezpečují nabídku různých turistických akcí. V posledních letech se dařilo uskutečnit 15-25 různých akcí za rok. Počet cvičitelů kolísal okolo patnácti. Zájemcům o cvičitelskou činnost jsme umožnili pro školení. Mnozí se osvědčili, jiní zklamali. Jen asi polovina cvičitelů bývala aktivních. V roce 1992 s poklesem počtu členů odboru máme i méně cvičitelů. Mnozí z nich mají v nových společenských podmínkách různé existenční starosti, které jim brání zůstat aktivními cvičiteli. V roce 1992 jako cvičitelé aktivně pracovali Luděk Šlosar, Manfred John, František Vacek, ing. Jiří Tichý, Vladimír Škop.
Velký kus práce v turistice vykonali v minulosti a stále v ní pokračují značkaři. Ročně obnovují a udržují stovky kilometrů turistických cest. Jsou to takové pilné včely, které vcelku nenápadně přispívají k vysoké úrovni sítě turistického značení. Mezi mnohaleté značkaře v roce 1992 patřili Dr. Pitaš, Ladislav Lokvenc, ing. Čížek, manželé Vejnarovi a jiní. Z těch, kteří patřili k nejaktivnějším a dnes již nejsou mezi námi, uveďme ing. Khoma a Marii Tučkovou. Mimo ty členy odboru, kteří byli až dosud ve výčtu naší dlouholeté činnosti uvedeni, chceme vzpomenout některých dalších. Byli to Jaroslav Bažant, Miloš Fiala, Václav Špirit, ing. Zdeněk Domorád, Jaroslav Částek, Josef Wenke a Egon Wolf. O omluvu prosím ty, kteří se také podíleli na trutnovské turistice v uplynulých letech a jejichž jména jsme neuvedli. Všem děkujeme za vykonanou práci. Stručně shrnout historii sta let turistiky je velice nesnadné. Ke starší historii nemáme doklady. Pročítáme-li některé zachovalé materiály, zaznamenáváme období vzestupu i stagnace. Můžeme konstatovat, že sedmdesátá a osmdesátá léta byla ve znamení velkého rozmachu turistiky u nás. Dosažené výsledky nás řadily mezi nejlepší odbory nejen v měřítku okresu, ale i kraje, zvláště v práci s mládeží. Proč tomu tak bylo ? Období normalizace zúžilo hranice zájmové činnosti. Objevila se nová specifická aktivita zvaná " chalupářství". Potřeba lidí projevit svou činorodost našla své uplatnění v turistice. Totalitní režim ji netlumil a politicko-ideový balast pěstovaný v ČSTV byl pro turistiku zcela okrajový. Jako naši specifickou příznivou okolnost znovu připomínám poskytování bezplatných jízdenek. V současnosti zaznamenáváme pokles zájmu o turistiku. V nedávných letech bývaly hory plné v zimě našich a v létě německých turistů. Zotavovny ROH a ubytovací zařízení praskaly ve švech. V posledních letech je situace podstatně jiná. Němci z východních oblastí SRN mají existenční problémy a pokud mají peníze, jezdí tam, kam dříve nesměli. Podobné je to u našich lidí. Zdražení jízdného, vyšší ceny za ubytováni, jídlo a pití také přispívají k poklesu turistiky.
V roce 1990 byla po 40 letech obnovena činnost Klubu českých turistů, do něhož jsme se ihned přihlásili. Výroční schůze se tehdy rozhodla, že zůstaneme dál součástí TJ Lokomotiva Trutnov a naše vzájemné vztahy jsme upravili dohodou. Počet členů odboru dosahoval v posledních letech před rokem 1992 na 200-270. Při registraci do KČT se počet snížil na 90. To není katastrofa, ale přirozený důsledek transformace naší společnosti do normálních poměrů. Toto přechodné období musíme překonat. Budeme pokračovat v nabídce turistických akcí pro naše členy i pro veřejnost. Měli bychom vymyslet něco nového, svou činnost učinit zajímavější a přitažlivější. Musíme udržet optimální počet cvičitelů a ocenit ty, kteří jsou ochotni dál v turistice pracovat. Věříme, že turistika má budoucnost. Vidíme to na vzestupu různých forem masové tělovýchovy a sportovní činnosti ve vyspělých zemích. Je možné, že pěší turistika již nikdy nebude mít tolik stoupenců, kolik jich získala v posledních 20 ti letech. Určitě stoupne zájem o cykloturistiku vzhledem k bohaté nabídce ko1 a mohou se objevit nové způsoby turistiky.
Věříme, že lidé postupně budou více ochotni udělat něco pro své zdraví a že porostou jejich kulturní zájmy, jež v turistice mohou realizovat. Proto se s optimismem díváme do příštího sta let turistiky v Trutnově.

Napsali: Manfred John a František VacekStručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1991 až 1993
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

1991
1992
1993

ROK 1991.
Nový výbor. Jako tradičně byla první nejvýznamnější událostí roku členská schůze odboru KČT, jež se konala dne 16. 01. 1991 a jež zvolila nový výbor KČT. Na schůzi výboru odboru dne 13. 02. 1991, která se tehdy ještě konala v klubovně Sokolovny, byly funkce ve výboru, rozděleny takto: předseda: František Vacek, místopředseda a klasifikátor: Manfred John, hospodář: Vladimír Škop, vedoucí TOM: Ing. Josef Ehrenberger, vedoucí cvičitelů: Ing. Jiří Tichý, zdravotní oblast: Stanislava Foffová, zapisovatel a právní záležitosti: Luděk Šlosar, náhradníci: Dagmar Komínová a Jiří Tejkl. Odbor již náleží do KČT, je zároveň součástí T. J. Lokomotiva Trutnov. Schůze výboru se konají jednou za měsíc každou druhou středu krom srpna, někdy i července.
Významná životní jubilea. 12. března oslavil 85. narozeniny JUDr. František Pitaš /nar. 12. 03. 1906/, významný především jako skvělý značkař! 19. července oslavil významné jubileum - osmdesátiny - další nestor odboru Antonín Pokorný.
Bulletin. V březnu 1991 vyšel bulletin "Šlapáček", který sestavili F. Vacek a Ing. J. Tichý. Obsahoval plán akcí /např. vodácký sjezd Úpy, přechod Malé Fatry, týden na kole v Německu, jednodenní výlety do Bavorska ze Železné Rudy/, celoroční akci Po hřebenech a návrších pod vedením Karla Krásy.
První jarní kilometry. Uskutečnily 23. 03. 1991 za účasti 89 pochodníků a 26 pořadatelů. Zajistili TOM "Dráčkové" pod vedením Ing. J. Ehrenbergera a manželů Dagmar a Pavla Komínových, stínem akce bylo strhávání plakátů a měnění vlastního značení osobami nepovolanými. Pohled do "ekonomické" kuchyně akce umožňuje údaj o čistém výtěžku z akce - představoval 91,70 Kč.
Finanční situace. Další pohled do "ekonomické" kuchyně tentokráte celého odboru, říká že odbor měl v dubnu k dispozici na účtu částku 13.281,00 Kčs. V září bylo konstatováno, že výdaje od počátku roku činily 3.594,40 Kč, příjmy včetně příspěvků pak 5.928,00 Kč. Rozdíl byl příznivý a činil 2.333,60 Kč.
Jednání s vedením T. J. Lokomotiva. Došlo k němu 11. 04. 1991 na základě úkolu z valné hromady T. J., jež se konala 02. 04. 1991 a na jehož základě se mělo vedení T. J. sejít se všemi členskými odbory. Za KČT se zúčastnili F.Vacek, V. Škop, L. Šlosar. Pro jednání byla ze strany odboru zvolena následující strategie: zůstáváme členy T. J. Lokomotiva, ale budeme se snažit o relativní autonomii v právních a především v ekonomických záležitostech. Dohodnuta úhrada za použití starého autobusu 7,80 Kčs/km a nového 8,30 Kč/km. Nebyl akceptován požadavek odboru na vyklizení sklepních prostorů v Sokolovně pro jeho potřeby. Protože Sokolovna měla být a také byla 31. 05. předána do ekonomického pronájmu, byl odbor odkázán na nájemce. Bylo schváleno definitivní znění smlouvy o vzájemných vztazích mezi KČT a T. J. Lokomotiva zpracované L. Šlosarem.
Dohoda o vzájemných vztazích mezi odborem KČT a T. J. Lokomotiva Trutnov. Byla uzavřena 28. 05. 1991. Za T. J. Lokomotiva ji podepsali tajemník T. J. Ota Plešinger a členka výkonného výboru T. J. Jana Vanišová, za odbor KČT předseda František Vacek, hospodář Vladimír Škop a Luděk Šlosar. Smlouva uzavřena na základě článku 25 stanov KČT, jenž stanovil povinnost odborům upravit vztahy s T. J. V článku I Cíl dohody bylo konstatováno postavení smluvních subjektů, dále pak, že odbor je součástí T. J. Lokomotiva, byl tu dále formulován cíl smlouvy upravit vzájemné vztahy mezi smluvními stranami. V článku II Právní vztah mezi odborem KČT a T. J. Lokomotiva Trutnov bylo uvedeno, že odbor je samostatnou složkou T. J. a že bude vystupovat pod názvem Odbor Klubu českých turistů při T. J. Lokomotiva Trutnov. T. J. pak delegovala na odbor část své právní subjektivity, omezenou tím, že tato nesmí přesahovat předmět činnosti odboru a jeho ekonomické možnosti. V článku III Ekonomické vztahy mezi odborem KČT a T. J. Lokomotiva Trutnov byly zahrnuty především právo odboru volně disponovat svými příjmy, povinnost T. J. přihlížet při rozdělování dotací k potřebám odboru, povinnost odboru dodržovat zásady účetní evidence platné v T. J. a každoročně v termínu určeném T. J. složit na účet T. J. členské příspěvky a přiložit seznam členů dle věkových kategorií, dále povinnost T. J. evidovat příslušné částky odboru KČT v analytické evidenci odboru, převedení dispozičních práv T. J. k movitým věcem svěřeným předtím odboru na odbor. V článku IV Poskytování služeb a výhod se T. J. zavázala odboru poskytnout zejména klubovnu v Sokolovně nad posilovnou pro TOM "Dráčkové" za úhradu režijních nákladů, tělocvičnu v Sokolovně nebo halu Na Nivách pro ubytování účastníků akcí odboru za úhradu v předem dohodnuté výši, autobus T. J. Lokomotiva pro akce odboru za ceny poskytované ostatním složkám T. J. a jízdné či jiné výhody, pokud budou poskytovány členům T. J. Odbor se zavázal předkládat své požadavky T. J. v dostatečném předstihu, řádně užívat místnosti a hradit včas dohodnuté úhrady za jejich užívání, v případě potřeby jednorázové pomoci /brigády/ vést členy odboru ke splnění takového úkolu, podílet se na významných společenských akcích T. J. a na svých akcích ji řádně reprezentovat. V článku V Závěrečné ustanovení byla stanovena platnost smlouvy na dobu neurčitou i způsoby jejího zániku včetně výpovědi se šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Akce Za trutnovským drakem. Poprvé od roku 1982 se nekonala! Karel Krása, úspěšný organizátor prvních ročníků, se letos této úlohy nechopil a jeho nástupce se nepodařilo zajistit.
Pohled na členskou základnu. Mimo rámec písemných dokladů dlužno předznamenat, že do konce osmdesátých let byla "tahákem" pro členství odboru turistiky T. J. Lokomotiva výhoda spočívající v tom, že členové Lokomotiv jezdili na oficiální akce, za něž byly považovány též účasti na pochodech a dalších turistických akcí, vlakem zdarma. Stačilo vyplnit společnou jízdenku, o což se na základě přihlášek obětavě staral po léta Jaroslav Částek, a po potvrzení a orazítkování je stačilo předložit průvodčímu místo klasických jízdenek. Po listopadové změně tato výhoda přečkala pouze rok 1990 a od roku 1991 již neexistovala. Vzpomínám si, že tajemník T. J. Lokomotiva Ota Plešinger napsal tehdejšímu ministru dopravy, jenž se tuším jmenoval Nezval, rozhořčený dopis, a protože šlo o dobu, kdy se lidé snažili chovat demokraticky a slušně aspoň po formální stránce, ministr na dopis slušně, i když zamítavě odpověděl.
Tím, že tato výhoda byla ke škodě turistiky a dalších sportů od roku 1991 zrušena, snižovala se v té době evidentně členská základna, vedle dalších důvodů, jež přinesla doba /větší zaměření na existenční záležitost, zánik poněkud zvrácené povinnosti z dob socialismu být veřejně zapojen, větší konkurence ostatních zájmových organizací apod./. Náš odbor tak k 15. 05. registroval pouze 88 členů, z toho 20 dětí, 37 osob produktivního věku a 31 důchodců, k 19. 06. se celkový počet zvýšil na 91 členů. 20. 06. byl vydán přehled členské základny. Nejstaršími členy byli JUDr. František Pitaš /nar. 12. 03. 1906/, Marie Pitašová /nar. 25. 11. 1908/, Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/, Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá nar. 06. 11. 1921/. Nejmladšími členy jsou pak Jan Šrejber /nar. 02. 11. 1982/, Martin Tejkl /nar. 21. 01. 1982/, Lucie Šrejberová /nar. 24. 12. 1980/ a Michaela Tejklová /nar. 07. 03. 1980/. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším bylo tedy více než 75 let! Členové odboru kromě Trutnova bydleli v Žacléři, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči a Červeném Kostelci. Nejdále bydlel Miroslav Souček v Liberci. Členové odboru obdrželi nové průkazy s čísly od 01 do 91, nejnižší čísla 01 a 02 mají manželé Danuška a František Vackovi, nejvyšší 90 a 91 rovněž manželé Ing. Jaroslav a Jaromíra Jirmanovi. Nejpočetněji byla zastoupena rodina Ehrenbergerova se čtyřmi členy.
Další bulletin. Byl vydán v srpnu a nazván Informace pro členy odboru KČT při T. J. Lokomotiva Trutnov. Nacházely se tu krom jiného informace o činnosti odboru KČT v 1. pololetí, informace k okresnímu srazu turistů, jenž měl pořádat KČT Baník Žacléř 13. - 15. 09. 1991 v chatě Hubertuska /ten byl později přesunut o týden později, a pak se vůbec nekonal údajně pro malý zájem turistů/, informace pro účastníky putování Šumava - Bavorsko, nabídka k zapůjčení inventáře /odbor nabízel členům odboru zdarma k zapůjčení loď Vertex, lodní pytle, buzoly, stany, horolezecké prsní úvazky, mačky/. Bulletin byl zakončen typy na turistické akce v druhé polovině roku.
Vývěska odboru. Od počátku roku měl odbor problémy s umístěním vývěsky. Nakonec byl nucen vyklidit skříňku na levé straně Krakonošova náměstí z pohledu zdola u tehdejší kožené galanterie a květinářství, jíž obdržel po bývalém občanském výboru č. 56 a kterou požadoval vyklidit majitel domu. Informace odboru se zatím objevovaly ve skříňce TOM u ekonomické školy.
Úspěchy mladých. Hlídka starších žákyň ve složení Kateřina a Stanislava Komínovy se umístila na celorepublikovém kole TBZ /turistickém branném závodě/ na 07. místě.
Osudný zájezd. Jak už vyplynulo z informačních bulletinu, odbor uskutečnil pro své členy řadu akcí. Například 28. 10. 1991 se uskutečnil zájezd do Polska vedený M. Johnem hodnocený jako zdařilý. Byly však tlumočeny připomínky dvou dlouholetých členů odboru, kteří vyjádřili podiv nad tím, že ani časový předstih především čtrnácti dní nestačil, aby jejich přihláška na zájezd byla přijata, údajně k tomu mělo dojít pro naplnění kvóty účastníků. Tato trapná, zbytečná a věřím, že nechtěná událost byla zanedlouho důvodem odchodu dlouholetého člena, funkcionáře odboru, účastníka a pamětníka řady turistických akcí Jaroslava Částka do KČT Žacléř, kde se však již do funkcionářské činnosti tolik nezapojil.
Aby nedošlo k podobným sporným událostem, byla na schůzi výboru odboru 13. 11. 1991 schválena pravidla pro organizování autobusových zájezdů /Vackova zkrácená verze předlohy L. Šlosara/. Hlavní zásadou pravidel bylo, že do jednoho týdne před uskutečněním zájezdu měli přednost členové odboru, teprve poté - v případě nenaplnění maximálního počtu účastníků - měli být přijati další přihlášení z řad nečlenů bez ohledu na to, zda se přihlásili dříve před členy odboru.
Situace v TOM. Vedoucí TOM Ing. J. Ehrenberger zpracoval v listopadu zprávu o TOM, jíž doplnila D. Komínová. Ve zprávě se krom jiného praví, že počet členů TOM se snížil, za hlavní důvody byly považovány věková různorodost, konkurence dalších dětských a mládežnických organizací, zvýšené životní náklady. Negativní vliv měl též nedostatek cvičitelů a zhoršený zdravotní stav Ing. Ehrenbergera.
Cvičitelé. Odbor disponoval v té době se slušnou základnou cvičitelů. Dne 19. 11. 1991 proběhla schůzka cvičitelů za účasti 8 osob, další dvě byly omluveny.
Akce "Po hřebenech a návrších". Jednalo se o další báječný nápad Karla Krásy, bohužel také již poslední před jeho odchodem z odboru. Podmínkou akce bylo v jednom ze čtyř určených termínů /po 2 víkendech na jaře a na podzim/ navštívit hřebeny v okolí /Jestřebí hory - Žaltman, Vraní hory - Královecký Špičák, Rýchory - Rýchorská bouda, Dlouhý a Pomezní hřeben - Cestník, Černá a Liščí hora - Cestník/. První část akce se konala na Žaltmanu 06. a 07. 04. 1991 za účasti 120 osob. Počet zúčastněných byl v zápise ze schůze výboru odboru hodnocen "jako další smutný doklad malého zájmu současné populace, který lze omluvit jen z menší části ekonomickou situací". Celkem se akce "Po hřebenech a návrších" se zúčastnilo 183 osob, po odečtení nákladů na dopravu přinesla zisk 494,00 Kčs.
Odměny a vyznamenání. F. Vacek byl navržen do soutěže o nejlepšího cvičitele okresu za rok 1991. Na veřejné uznání za rozvoj tělesné výchovy 2. stupně navrženi K. Krása a J. Částek.
Značkaři. V roce 1991 ze 39 stávajících bylo 31 aktivních, odpracovali asi 1.900 hodin, nejaktivnějším byl pětaosmdesátiletý JUDr. Pitaš.


ROK 1992.
Členská schůze. Konala se 22. 01. 1992 v jídelně Klubu důchodců. Ve výroční zprávě předsedy F. Vacka bylo pojednáno i o pohybu členské základny i odchodu některých členů, vysvětlovaných ve vztahu k činnosti odboru. Bylo apelováno na seriozní, důstojné a konstruktivní jednání /jednalo se o narážku na odchody Jaroslava Částka a Egona Wolfa do KČT Žacléř, sem odešel také náhradník výboru J. Tejkl/. Byly předány i zasloužené odměny: knihy za činnost pro odbor obdrželi A. Pokorný, JUDr. Pitaš /včetně diplomu/, S. a K. Komínovy, zbylé dvě měly doručeny K. Krásovi /včetně čestného uznání 2. stupně/ a J. Částkovi /ten ji bohužel odmítl převzít/. Byli zvoleni delegáti na oblastní konferenci : F. Vacek, V. Škop, L. Šlosar. Byla zvolena revizní komise ve složení J. Baudyš a L. Kuncová. V diskusi především vystoupili V.Škop v rámci zprávy o hospodaření /mj. sdělil, že na kontě odboru je 8.900 Kč/, Ing. J. Tichý s nabídkou map, S. Foffová s informací o odznaku Sto jarních kilometrů, Ing. J. Ehrenberger s informací o činnosti TOM. Schůze se zúčastnilo 55 členů, nájem schůzovací místnosti stál 90 Kč.
Archív. Archívní materiál bývalého svazu turistiky soustřeďovaný M. Johnem byl uložen do klubovny TOM.
První jarní kilometry. 04. 04. se uskutečnily První jarní kilometry, na organizaci se podílelo 16 členů odboru. Zúčastnilo se pouze 47 osob, z toho dalších 12 členů odboru. Pro další informaci o akci si klikněte na První jarní kilometry, najdete je v části o jejich dějinách /s vědomím, že údaj po účastnících pořízený z archívních údajů pořízených autorem stránek se liší od oficiálního zápisu ze schůze výboru. Lze jej částečně vysvětlit praxí v odboru, že pro určení celkového počtu účastníků je sčítán počet funkcionářů a skutečných účastníků, součet 47+16=63 se tak blíží tam udávanému číslu 65/.
Pokračování úspěchů v soutěžích TOM. Úspěchy TOM v soutěžích v roce 1991 nalezly své pokračování i v roce následujícím. Na jaře hlídka našeho TOM zvítězila v okresním kole soutěže TOM a postoupila do krajského kola v Golčově Jeníkově. Hlídka TOM byla dále na 2. místě pohárové soutěže. V krajském kole soutěže TOM se pak v tradiční a stálé sestavě sestry Kateřina a Stanislava Komínovy umístila na druhém místě a postoupila do ústředního kola. V ústředním kole soutěže TOM, jež se konalo v Kralupech 26. - 28. 06. 1998, byla diskvalifikována pro neúmyslné porušení pravidel závodu.
Pohled do členské základny. Z přehledu členské základny vydaného 13. 05. 1992 vyplynulo, že jsme v té době měli 84 členů, z toho 42 členů produktivního věku, 34 důchodců a 8 dětí. Nejstaršími byli JUDr. František Pitaš /nar. 12. 03. 1906/, Marie Pitašová /nar. 25. 11. 1908/, Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá nar. 06. 11. 1921/, stav byl stejný jako loni. Nejmladšími členy byli pak Michaela Tejklová /nar. 07. 03. 1980/ a dvojčata Kateřina a Stanislava Komínovy /obě nar. 21. 05. 1977/. Přestože tedy přibyl rok, posunula se hranice nejmladších opačně. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším bylo 74 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli i v Žacléři, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči a Červeném Kostelci, ale navíc i v Hradci Králové. Nejdále bydleli Miroslav Souček v Liberci a strýc člena výboru Bohumil Škop v Hradci Králové. Protože číslování členských průkazů dále pokračovalo, nejnižší čísla 01 a 02 zůstali sice manželům Danušce a Františku Vackových, nejvyšším se stalo číslo 100 a měl je Luděk Tesař. Nejpočetněji byli zastoupeny dvě rodiny Ehrenbergerova a Komínová /přibyl otec Pavel Komín, ačkoliv se již předtím spolupodílel na vedení TOM/ se čtyřmi členy. Proti loňsku bohužel odešli nedávní významní a dlouholetí členové odboru manželé Jaroslav a Věra Částkovi, Karel Krása, Ladislav Lokvenc, Jiří Tejkl, a Egon Wolf, z nových členů přibyli především Petr Dlouhý, Pavel Komín a Marie Vrabcová.
Hospodaření odboru. Z červnové valné hromady T. J. Lokomotiva, jejíž hlavním programem bylo finanční vypořádání v souvislosti s vystoupením fotbalistů z T. J., vyplynulo, že odbor má na účtu T. J. dotaci 4.855,00 Kč a částku představující zůstatek roku 1991 ve výši 8.904,00 Kč. V červnu byl schválen je rozpočet, který předpokládal plánované příjmy 22.360,10 Kč a plánované výdaje 12.646,60 Kč, plánovaný zisk byl tedy 9.713,50 Kč.
Za trutnovským drakem. 23. 05. 1992 se uskutečnila po jednoroční absenci akce Za trutnovským drakem za účasti 302 osob, z nichž řada doplatila na zničené vlastní značení. Poprvé jako sponzor vystoupil ZPA Trutnov, tehdy ještě státní podnik - divize obchodní a komerční, který bezesmluvně zajistil grafické zpracování a vytištění 500 ks propozic a 600 ks itinerářů,z toho 100 ks pro cyklotrasy/, poprvé byla akce pořádána za součinnosti družstva Fortis /nápad V. Škopa/ a DDM. Sedm členů TOM se za odměnu za pomoc při pořádání zúčastnilo 20. 06. zájezdu do Nové Paky, Lázní Bělohrad a na znovuotevření Raisovy chaty na Zvičině.
Spolupráce s polskými turisty. Odbor udržoval vztahy s polskými turisty. V polovině roku F. Vacek jednal v Kamenné Góře s předsedou tamního oddílu PTTK Romanem Jakóbczykem a dalšími členy odboru. Prvním výsledkem jednání byla účast šesti členů tamního odboru 28. 06. na Růžovém paloučku na čtvrtém dílu seriálu Po stopách J. Á. Komenského. Později se Vacek a Škop zúčastnili 07. a 08. 11. 1992 shromáždění turistických průvodců v Krzeszówě. Uskutečnily se přitom návštěvy pamětihodností tamní lokality. Nebyly uzavřeny konkrétní dohody, pouze vyplynuly morální závazky uskutečnit zájezd do Kamienné Góry a pozvat kolegy na významné akce v lokalitě v roce 1993
Informační bulletin. Byl vydán již tradičně v červenci a obsahoval informace o členské základně /k 20. 07. 1992 nás bylo 87, od začátku roku odešlo 22 a přišlo 18 nových členů/, o činnosti výboru, nabídku spartakiádních lehátek, informaci o výši příspěvku v roce 1993 /bylo zamýšleno zvýšení na 120 Kč pro výdělečně činné a 60 Kč pro ostatní/, informaci o uskutečněných akcích pro členy a veřejnost /5 výletů v lednu až v březnu, První jarní kilometry, o akci Po stopách J. Á. Komenského - v té době bylo prodáno 107 našich záznamníků/, , zájezdu do Kunvaldu s výletem přes Vrchmezí, Za trutnovským drakem, zájezdu na znovuotevření chaty na Zvičině/, další informace - výsledcích hlídky TOM a o chystaných akcích ve 2. pololetí, nabídku turistických akcí dalších odborů, informaci o ubytovnách KČT.
Nezapomenutelná účast na oslavách v Krzeszówě. 15. 08. 1992 se zúčastnili tři členové odboru a další tři nečlenové oslav 700. výročí založení cisterciáckého kláštera v Krzeszówě. Putovali pěšky z Lubawky do Krzeszówa a zpět a hrou náhod měli možnost krátce pohovořit s kardinálem Henrykem Gulbinowiczem. Přerušme nyní tok možná trochu suchých historických údajů a osvěžme si naše putování časem retrospektivně psaným úryvkem z připravované soukromé publikace "Z drobečků z večeří hotelu Inter-Continental" z kapitoly "Prazážitek zážitků anebo o josefínském komplexu" /je ponechána v plném znění/:

PRAZÁŽITEK ZÁŽITKŮ ANEB O JOSEFÍNSKÉM KOMPLEXU

výprava do Krzeszówa na oslavy významného jubilea - v Lubawce za facku nestačíte poděkovat - Krzeszów nebo Hanoj? - horečné očekávání věřících - neuvěřitelné charisma poutníků - navenek neuznáváme autority - udělal Josef II. z budoucí babičky B. Němcové schizofreničku? - vteřiny strachu zakončené happyendem - biskup se k nám neprodíral davem

Už kvůli takovýmto zážitkům je potřebné a moudré zaznamenávati sobě i svým nástupcům roztodivné příběhy z našich putování:
V létě roku 1992 slavil Krzeszów, ležící nedaleko česko-polských hranic poblíž přechodu v Královci, 700 let založení tamního cisterciáckého kláštera. Zlatým hřebem oslav mělo být kázání wrocławského arcibiskupa Henryka Gulbinowicze. Na tuto slávu vypravila se skrovná výprava turistů z Trutnova.
Z přechodu jsme nejprve museli překonat nudný úsek asfaltové silnice do Lubawky. U tamního nádraží přešli jsme na červenou turistickou značkou. Na jejím začátku nás nejvíce pobavil kuriózní podchod pod kolejištěm. Jeho profil tvoří totiž písmeno L a není osvětlen. Když člověk vchází do podchodu, nevidí zhola nic, teprve na konci jednoho ramene se mu v pravém úhlu po levé ruce /pokud jde z Lubawky/ objeví další kratší část podchodu se schodištěm nahoru. Kdyby nás v těchto místech někdo přepadl, nestačili bychom mu ani poděkovat. Další část trasy vedla hezkým lesním úsekem, prostým lidské civilizace. Na jednom místě po pravé ruce jsme v ještě slušné vzdálenosti spatřili poprvé Krzeszów s jeho dominantou klášterem.
Po našem příchodu zbývalo do příjezdu vysokého církevního hodnostáře ještě dosti času, takže jsme se stačili porozhlédnout po místě děje. Krzeszów je skutečně městečkem, ba možno s klidem říci větší vesnicí. Nebýt významné dominanty kláštera nebylo by tu nic zajímavého. Sám klášter je však skutečně impozantní, tvoří ho ohraničené prostranství, jehož tři strany tvoří mohutné gotické chrámy. Prostory před klášterem však spíše připomínalo tržiště v Hanoji. Prodávalo se tu všechno možné, bylo tu mnoho Vietnamců. Bylo tu hlučno, v chrámu již probíhala v nepřetržitém sledu kázání, jež přenášely reproduktory až na zmíněné prostory.
Konečně se nachyloval čas příjezdu arcibiskupova. Jen z prosté lidské zvědavosti jsme se přiblížili k chrámu. Vznikla následující situace: Již uvnitř objektu kláštera, přímo na prostranství před chrámy tísnilo se obrovské množství lidí převážně polské národnosti. Nechci si je příliš dobírat, ale poznali jsme je podle dosti typického nesourodého oblečení a obutí, kdy nechyběly případy mužů oblečených do saka s kravatou a současně obutých do tenisek. Ženy zase byly zpravidla navoněny silným parfémem. Ty se na příchod hodnostáře třásly nejvíce, zřejmě hodně hřešily.
Kdesi v uctivé vzdálenosti chrámu ještě v objektu kláštera, avšak již blízko brány, vedoucí na prostranství před klášterem, postávala naše skromná ekvipa. Konečně kolem nás projela růžová toyota, zastavila mezi námi a chrámovým prostranstvím, těsně u netrpělivě čekajících lidí, na rozdíl od nás bezbožníků přímo prahnoucích po setkání s tím, kdo pro tuto chvíli byl pro ně zástupcem Boha. Dvířka se otevřela, až nakonec vystoupil muž v černém oděvu. Rozhlédl se okolo sebe, kromě jiného spatřil i náš osamělý hlouček, patrně ho upoutalo naše prosté turistické oblečení, možná ještě pokryté prachem, patrně v nás v tu chvíli ve své představivosti spatřil prosté poutníky snad až ze země izraelitské, zkrátka a dobře místo aby si to namířil těsným špalírem ke chrámu, začal si to hasit směrem od tohoto místa, kde jej očekávaly davy netrpělivých bohabojných lidí a poslání v podobě kázání, přímo k našim nepatrnostem
Protože jde o hodnostáře, dokonce církevního, nesluší se mu jít tempem, typickým pro nás dálkoplazy. Proto potrvá chvíli, než k nám dojde. Využijme této časové prodlevy a řekněme si něco o jednom pozoruhodném psychickém jevu, jež doprovází naše chování. My příslušníci generace, jež má původ zrození v 50. letech /pozn. tohoto století/, t. j. v době, kdy se lidská morálka i těch neobyčejnějších lidí začala rozpadat působením hrůz jednoho krutého režimu a kdy se jí chystaly definitivně otřást absurdity jiného pretendujícího režimu, jsme lidé, kteří víceméně pohrdáme autoritami. Slova církev a svatí nám neříkají zhola nic, politiky dílem pohrdáme, dílem je zesměšňujeme. Slova "vůl" a "blb" často jsou našimi charakteristikami těchto největších synů našeho národa. Co je však zajímavé /a čím se lišíme zase my od nynější moderní "avantgardní" generace/, přijdeme-li s těmito lidmi do osobního kontaktu, spadne nám jaksi hřebínek, místo averze čiší z nás respekt, ba i pokora. Snad v tomto našem schizofrenním jednání doznívá jakýsi syndrom či komplex, o kterém se dočítáme v Babičce od Boženy Němcové. Jak je totiž známo z tohoto literárního díla, odmyslíme-li si její lapálie v zemi kladské, žila babička v podstatě jednotvárným a fádním životem, který v jejím mládí byl narušen jednou zajímavou příhodou. Šlo o setkání babičky jako mladé dívčiny nedaleko Jaroměře s jakýmsi vznešeným pánem, který s ní krátce pohovořil, který dal tehdy ještě ne babičce jakousi minci, již ani později neutratila, naopak si ji ponechala na památku, a který se pak prohlásil jako císař Josef II. Když si celou příhodu podrobíme zevrubné analýze, dobéřeme se logického závěru, že babička měla všechny důvody - alespoň s odstupem času - císaře Josefa II. nenávidět, ať již z pohledu náboženského /jako zbožná žena by neměla císaři odpustit rušení klášterů a patenty typu pohřbívání lidí do země v pytlích/, nebo z důvodu národnostního /jako věrná Češka nemohla nevidět, že v době onoho císaře probíhala centralizace a s ní spojená germanizace/. A to ještě měla chudák babička kliku, že v té době byl Karel Marx dítětem a někde v Trevíru chodil za školu, kdyby si totiž měla možnost přečíst některý z jeho spisů, musela by pocítit k císaři nenávist i jako k třídnímu utlačovateli a to by potom její vyprávění zněla úplně jinak. I přes tyto logické důvody vzpomínala však babička na ono setkání velice ráda, nepochybně je dávala k dobru i při večerech v Panské hospodě, o čemž z pochopitelných pietních důvodů se Božena Němcová rozepsat nepomohla. Je zajímavé, že zmíněná naše generace při značné míře své mravní otrlosti trpí oním josefínským komplexem i dodnes, ať se jedná třeba i o setkání s představiteli církve.

Tuto nesporně plodnou úvahu musíme na tomto místě přerušit, protože církevní hodnostář si své nečekané počínání nerozmyslel a mezitím došel k našemu mírnému zděšení opravdu k nám. Ještě mám v paměti jeho poměrně statnou postavu a trochu baculatou a dobráckou tvář, pamatuji se, jak jeho ruce zašermovaly /pokřižoval se/ a jak přitom pronesl jakousi formuli zakončenou známým "Jezus Kristus". Intenzívně dosud prožívám onen pocit, kdy jsem nebyl schopen se alespoň také pokusit o pokřižování a kdy v mé mysli převažovala jen jedna obrovská mučivá obava, aby toto extempore neskončilo trapasem, abychom svou neúmyslnou nečinností toho dobrého člověka neurazili. Naštěstí ihned zareagoval vůdce naší skupiny Fráňa a začal cosi vykládat o tom, že jsme z Československa a že .... dále si vlastně ani nepamatuji, o čem hovořil. Biskup, který jistě pochopil, že jsme "ďaurové", pak odvětil přátelsky: "To se k nám zajisté ještě rádi podíváte" a slyšení bylo u konce, protože náš oslovitel s odevzdaností prvních křesťanských mučedníků odešel do hustého davu, plného především bigotních žen, jež se chystaly vrhnout se před ním na kolena a zulíbat mu ruce.

Když jsme pak odcházeli z Krzeszówa, byli jsme mírně řečeno z onoho zážitku, jak by řekl Miroslav Horníček, "stiffe", přinejmenším stejně jako mladičká Magdaléna Čudová ze setkání s císařem Josefem II. Přestože jsme zavrhli poněkud nadsazenou verzi vyprávění od Jardy z Trutnova o tom, že se "biskup se prodíral k nám davem", mnohokrát jsme tuto podivnou a absurdní historii dívali i my k lepšímu.......

Napsal: Luděk Šlosar
Pomoc při pořádání letního tábora. T. J. Lokomotiva pořádala tradiční letní tábor pro děti, jehož cílem bylo kromě jiného seznámit účastníky s různými druhy sportů. F. Vacek uskutečnil 19. 08. 1992 na žádost T. J. Lokomotiva v rámci tábora jednodenní výlet za účasti 20 dětí. Na mimořádné valné hromadě byla vyslovena s pomocí našeho odboru spokojenost.
Marie Vrabcová zasílá svou první vizitku. Marie Vrabcová je na konci devadesátých let co do počtu kilometrů nejvýkonnější turistkou odboru. Rok 1992 je prvním rokem jejího členství v odboru a již o sobě nechala vědět. Na podzim totiž splnila bronzový výkonnostní odznak
Akce odboru na počest 400. výročí narození J. Á. Komenského. Na počest tohoto významného výročí uskutečnil odbor celoroční akci. Podmínkou účasti bylo v jednom ze dvou určených termínů /vždy jednom víkendu na jaře/ a v případě Růžového paloučku i při jednom víkendu na podzim, případně i samostatně navštívit místa ve Východočeském kraji spojená s působením J. Á. Komenského /Vlčice, Horní Branná, Kunvald nebo Brandýs nad Orlicí - v tomto případě v rámci zamýšlených dvou zájezdů, Žacléř /Růžový palouček/. První díl seriálu Po stopách Jana Ámose Komenského se uskutečnil 25. 04. /zjišťovali ho manželé Vackovi/ a 26. 04. /zajišťoval L. Šlosar/ ve Vlčicích , účastnilo se 91 osob. V rámci plnění podmínek akce se 03. 05. 1992 se uskutečnil zájezd do Kunvaldu. který připravil M. John. První zastávka byla na náměstí v Žamberku, další v pamětní síni v Kunvaldu, poté se šlo po sněhu na trase Šerlich - Vrchmezí - Olešnice v Orlických horách. Posledního jarního dílu seriálu Po stopách J. Á. Komenského ve dnech 27. a 28. 06. na Růžovém paloučku se pak zúčastnilo celkem 39 osob, což se vzhledem k celkovému počtu přihlášených jevil jako malý počet. Seriálu se pak při sečtení účasti na všech dnech zúčastnilo celkem 186 dospělých a 118 dětí /mechanický součet účastníků ze všech dílů seriálu/, prodáno bylo celkem našich 67 záznamníků dospělým a 45 dětí, uznání za návštěvu všech 4 povinných míst získalo však pouze 32 dospělých a 9 dětí.
U příležitosti výročí a na pomoc plnění této akce pořádal odbor v létě rovněž dálkový etapový pochod "Po stopách J. Á. Komenského", který měl tři etapy s krátkou a dlouhou variantou: 07. 08. - mezi Hostinným a Dvorem Králové nad Labem s návštěvou Bílé Třemešnice a Doubravice, 08. 08. - mezi Pecí přes Výrovku a Špindlerův Mlýn a Horní Brannou s návštěvou Horní Branné, 09. 08. - mezi Trutnovem a Růžovým paloučkem s návštěvou Vlčic a Růžového paloučku. Zúčastnilo se toliko 24 účastníků přihlášených a dalších 9 příchozích, účast byla hodnocena jako malá. Akce skončila malým schodkem. V zářijovém čísle časopisu Turista pochválil DEP ve svém příspěvku jeho účastník Herbert Schenker.
Další aktivity odboru ve prospěch svých členů. Odbor uskutečnil 06. až 11. 09. putování Chodskem a Bavorskem a 27. 09. výlet do Polska /západní Krkonoše/. Později se stalo tradicí, že v první polovině září odbor pořádal týdenní putování alespoň v Čechách a na podzim také autobusový zájezd. Naopak odbor proti uplynulým letům neuskutečnil pro nedostatek zájemců zájezd na akci "Za posledním puchýřem", jež se tentokráte konala v Krnově, a napříště již zájezdy na tyto tradiční akce neuskutečňoval.
Účast odboru na vzniku nové oblasti. Již na začátku roku se vedly diskuse k organizačnímu seskupení KČT v mezičláncích mezi ústředím a odbory. Těmito mezičlánky jsou dle stanov KČT oblasti. Stávající mezičlánky však byly z dob předlistopadových organizovány ještě po linii okresů. Na členské schůzi výboru dne 08. 01. 1992 v klubovně Sokolovny se diskutovalo o struktuře nejbližších oblastí. Výbor se přikláněl k tomu, aby byly ustaveny v naší lokalitě dvě oblasti: Český ráj a Krkonoše. Nesouhlasil s tím, aby existovala další oblast Podkrkonoší /z důvodu roztříštěnosti/. Odbor měl v té době dva zástupce v okresních orgánech /M. John - předseda, Ing. J. Ehrenberger/. Manfred John oznámil na začátku roku, že ukončuje svou činnost z pracovních důvodů /byl členem vedení Siemens/. 01. 02. 1992 se v klubovně Sokolovny uskutečnila okresní valná hromada KČT. Místo rezignujícího Johna byl do OV KČT zvolen F. Vacek, revizorem byl zvolen V. Škop. V září se pak objevila ve výboru odboru informace, že se chystá se vytvoření oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Konečně pak se Ing. Ehrenberger a Foffová /jako delegáti/ a Vacek a Škop /jako stávající členové/ zúčastnili 24. a 25. 10. na Jestřebí valné hromady oblasti Krkonoše a Podkrkonoší, která tímto skutečně vznikla. Byl zvolen výbor oblasti na zkušební dobu jednoho roku ve složení Rosůlek, Hálková a Babováková. Odbor neměl zástupce ani ve výboru ani v revizní komisi
Oslava 100. výročí tělovýchovy v Trutnově. Slavnostní večer se konal 21. 12. 1992. M. John a F. Vacek zpracovali materiál ke 100. výročí tělovýchovy na Trutnovsku, který se objevil v almanachu, jenž však vyšel až po oslavách. Na mimořádné valné hromadě T. J. Lokomotiva byla vyslovena spokojenost s jeho včasným zpracováním. Materiál v pozměněném znění tvoří první díl této části stránky. Pro slavnostní večer byli navrženi na vyznamenání Krása, John, Ing. Domorád, Částek, Ing. Ehrenberger, Komínová, JUDr. Pitaš, Ing. Čížek, Lokvenc, Vacek, Kyrál, neprošel návrh na Vaňkovou.
Ukončení činnosti TOM "Dráčkové". V roce 1992 bohužel skončil svou činnost tento úspěšný TOM, jenž byl po léta chloubou našeho odboru.


ROK 1993.
Členské příspěvky. Začátek roku 1993 byl ve znamenání změny členských příspěvků. Na členské schůzi 27. 01. 1993 bylo schváleno placení členských příspěvků takto: 120 Kč - platí se 100 Kč /zaměstnaní členové produktivního věku/, 50 Kč - platí se 40 Kč /důchodci/, 30 Kč - platí se 25 Kč /děti/. V bulletinu odboru byly v souvislosti s tímto rozhodnutím shrnuty následující výhody členství v KČT Lokomotiva Trutnov i obecně: pojištění člena KČT při turistických akcí pro případ úrazu a zranění, nižší poplatek při autobusových výletech, 6x do roka časopis Turista zdarma /l kus na 3 členy/, sleva na startovném na turistických akcích, na akcích odboru účast zdarma, sleva na vstupném do Prachovských skal a do dalších míst podle dohody KČT s pořadateli, možnost vypůjčit si /zdarma/ materiál na vysokohorskou a vodní turistiku, sleva na ubytování na chatách a ubytovnách KČT, sleva při ubytování v Rakousku v asi 250 chatách svazu Naturfreunde, možnost zprostředkovat na sekretariátu KČT v Kozí 7, Praha 1 členství v ÖTK - Touristenklub s dalšími výhodami, další slevy závisející na jednání se zahraničními partnery.
Nový výbor. Na základě volby nového výboru na členské schůzi konané 27. 01. bylo na schůzi výboru 10. 02. 1993 v Sokolovně schváleno následující složení výboru: předseda - L. Šlosar, jednatel a hospodář - F. Vacek, klasifikátor - M. John, styk s cvičiteli - Ing. J. Tichý, styk s PTTK Kamienna Góra - V. Škop, správce klubovny - Ing. J. Ehrenberger, člen výboru bez portefeuille - M. Vaněk. Byla rovněž dohodnuta zásada cirkulace předsedy po jednom roce, výjimky měly být přípustny toliko ze závažných důvodů. 16. 02. pak byla předána funkce hospodáře mezi V. Škopem a F. Vackem
Sponzorská smlouva mezi odborem KČT Lokomotiva a ZPA Trutnov. 12. 02. 1993 byla uzavřena poprvé sponzorská smlouva mezi KČT Lokomotiva a ZPA Trutnov. ZPA Trutnov se v bodě 2 smlouvy zavázal poskytnout ve prospěch KČT příspěvek 1.500 Kč /z toho 1.000 Kč za reklamy na propozicích, 300 Kč za reklamy na plakátech, 200 Kč za reklamy na plakátech/, umožnit KČT odeslat poštovní zásilky za účelem propagace či organizačních záležitostí do výše 100 Kč, vyrobit 10 ks plakátů na svůj náklad, bezplatně namnožit 500 ks itinerářů pro pěší trasy, 150 ks itinerářů pro cyklotrasy a 500 ks tiskovin Místní údaje o průchozích místech pochodu, aniž by rozsah žádné z uvedených tiskovin překročil rozsah 1 listu. KČT se zavázal vyhradit na propozicích 1/4 rozsahu reklamě ZPA, na itineráři prostor pro reklamu ZPA v dohodnutém rozsahu, taktéž na místopise s tím, že zde za údajem o Trutnovu bude informace o státním podniku ZPA Trutnov, konečně se zavázal uvádět ZPA na propozicích jako prvního za pořadatelem jako hlavního sponzora.
Sledování aktivity členů odboru. V osmdesátých letech byly sledovány dosažené kilometráže členů odboru. Po určitém časovém vakuu byl na schůzi výboru dne 10. 03. 1993 znovu přijat návrh Johna na sledování činnosti členů v širším slova smyslu: kilometráž, účast na turistických akcích a splnění odznaků. Prakticky se však návrh neujal, od té doby odbor sledoval pouze kilometráž svých členů na svých akcích.
První jarní kilometry poprvé pod novým manažerem. Poprvé se uskutečnily pod vedením manažera V. Škopa, který osvědčil své zkušenosti z pořádání pochodů v Bohuslavicích nad Úpou, dne 03. 04. 1993. Za slušného počasí se zúčastnilo 105 účastníků. Čistý příjem činil 172,70 Kč.
Příliš velké sousto. Výbor odboru byl požádán předsedou oblasti Ing. Babovákem o pořádání letošního oblastního srazu turistů za KČT Vrchlabí, jež ho mělo pořádat ve dnech 19. a 20. 06. Musel tuto žádost odmítnout z důvodů časových i pořádání akce Za trutnovským drakem. Jako náhrada za odvolaný sraz turistů se později v červnu uskutečnil hvězdicový výstup na Kozákov, kterého se zúčastnili za odbor Luděk Šlosar se s manželkou Janou /přestože ta nebyla členkou KČT/. Oba zde podepsali petici žádající vrácení Riegerovy chaty ve prospěch KČT
Pohled do členské základny. Zatímco k 01. 01. 1993 bylo evidováno 87 členů, z přehledu členské základny vydanému k 12. 05. 1993 vyplynulo, že jsme v té době měli 80 členů. Nejstaršími byli JUDr. František Pitaš /nar. 12. 03. 1906/, Marie Pitašová /nar. 25. 11. 1908/, Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá nar. 06. 11. 1921/, opět byl v tomto ukazateli stav stejný jako loni. Nejmladšími členy byli pak Martin Ze1ený /04. 03. 1975/ a Iva Ehrenbergerová /03. 02. 1975/, pak již následoval Petr Dlouhý /04. 05. 1973/. Proti uplynulému roku se opět směrem nahoru posunula více hranice nejmladších, protože ubyl TOM a rovněž členy odboru nebyli již nejmladší členové z loňského roku Michaela Tejklová a dvojčata Kateřina a Stanislava Komínovy. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším bylo již jen 69 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v Žacléři, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči a Červeném Kostelci, ale navíc i v Hradci Králové a v Náchodě. Nejdále bydleli opět Miroslav Souček v Liberci a strýc člena výboru Bohumil Škop v Hradci Králové. Nejnižší čísla 01 a 02 zůstala sice manželům Danušce a Františku Vackových, protože se již nenavyšovalo číslování, nejvyššími se stala číslo 98 /měla je Rosalinde Poláčková/ a 99 /měl je Bohumil Škop/. Nejpočetněji byla zastoupena rodina Ehrenbergerova už jen se třemi členy. Proti loňsku vedle nejmladších vystoupili tři členové rodiny Komínových, z nových členů přibyli především manželé František a Uršula Kubinovi a Miloslav Procházka. Na schůzi výboru 12. 06. 1993 v Sokolovně konstatováno, že novou členkou se stala Hana Douchová, pozdější hospodářka odboru. Konečně seznam zpracovaný k 01. 01. 1994 obsahoval údaj o tom, že rok 1993 ukončil odbor v počtu 77 členů.
Valná hromada T. J. Lokomotiva. L. Šlosar zastupoval odbor na valné hromadě T. J. Lokomotiva, jež se konala 20. 05., odbor získal příspěvek od T. J. Lokomotiva ve výši 5.305,00 Kč.
Významná ocenění. M. John a Ing. J. Tichý získali titul Mistr turistiky!
Informační bulletin. V červenci vyšel tradiční pololetní informační bulletin . Obsahoval představení nového výboru, stav členské základny k 01. 07. /81/, stav našich financí /měli jsme asi 18 tis. Kč/, stručnou informaci o činnosti v 1. pololetí 1993, informaci o vývěsní skříňce, informaci o Kilometrické bance, o doručování časopisu Turista /tehdy každý odbor obdržel na jednu adresu 1 ks na 3 členy a zajišťoval dál jeho distribuci, docházelo tak k prodlením, neboť už na odbor byl časopis doručován se zpožděním, informaci o pojištění /KČT měl uzavřenu pojistnou smlouvu s Kooperativou/, žádost o zpracování přehledu o aktivitách členů do 15. 12. /žádost o informaci o získání odznaků, nahlášení počtu kilometrů/.
Vývěsní skříňka. Ještě začátkem roku měl odbor na Malém náměstí blízko ekonomické školy. Předtím na podzim byla skříňka poškozena vandaly. V první polovině roku 1993 se městský úřad rozhodl zlikvidovat vývěsní skříňky roztroušené po městě a soustředit je vlevo vedle okresního úřadu po pravé straně směrem na cestě k ZPA a Komerční bance, náš odbor měl zajištěno své místo v dolní polovině skříňky určené pro Občanské hnutí, což odboru plně vyhovovalo.
Pohled do ekonomiky odboru. Že na tom odbor po stránce ekonomické nebyl špatně, svědčí údaj o tom, že k 15. 09. 1993 zaznamenal příjem téměř 28.500,00 Kč a vydání okolo 11.000,00 Kč, vykazoval tedy aktivní bilanci okolo 17.500,00 Kč. Pokračování dobré tradice. Tradice zářijových týdenních zájezdů s putováním pokračovala vícedenním zájezdem do okolí Slavonic. Původně měl být zájezd situován do Novohradských hor, z důvodů obtíží s ubytováním došlo k této změně. Zájezd byl šestidenní za účasti 12 účastníků. Náklady zájezdu činily 714,00 Kč. S úrovní zájezdu byli účastníci velmi spokojeni. V tradici naší pomoci při letním táboře mládeže pořádaným T. J. Lokomotiva ještě předtím v létě pokračoval F. Vacek uskutečněním výletu pro děti, za což obdržel děkovný dopis tajemníka T. J. Lokomotiva O. Plešingera.
Odbor objevuje taje příhraničního Polska. Dík zjednodušení možnosti navštívit sousední Polsko směřovala sem v roce 1993 velká část výletů. 01. 05. se uskutečnil pod vedením M. Johna výlet na Bor z polské strany za účasti 22 osob. 09. 05. 1993 se uskutečnil autobusový zájezd do Chelmska a Krzeszówa a Kamienné Góry. Polští hostitelé značnou měrou prokázali velkou pohostinnost, ať již šlo o přijetí u purkmistra Kamienné Góry nebo vstup zadarmo do mauzolea. 27. 06. proběhl za nevlídného počasí výlet do Karpacze a Wangu. Čtyři účastníci se rozdělili na 2 skupiny, dvojice F. Vacek a J. Kobrle se vrátila z Wangu zpět na Pomezní boudy, druhá dvojice /K. Duben, který akci připravil, a L. Šlosar/ šla přes Strzechu Akademickou a hranice Obřím dolem do Pece pod Sněžkou.
Konečně se 03. 10. 1993 uskutečnil výlet na Sokolí hory /o týden později proti původnímu termínu/. Vedoucím byl host odboru bývalý ředitel ZDŠ v Prosečném a zkušený organizátor oblíbených zájezdů časopisu Krkonoše František Jirásko. S ohledem na špatné výhledy a hrozící nepříznivé počasí nebyly cílem Rudawy Janowickie, nýbrž trasa W. Janowice - Bolczów - Szwajcarka - Krzyzna Góra - Sokolnik a dále Myslakowice. Díky průvodci, dobře zvolené trase a i lepšícímu se počasí měl pochod vynikající úroveň. Zúčastnilo se 26 účastníků včetně organizátorů, vybráno bylo1.020,00 Kč.
Sňatek. 08. 10. 1993 vstoupil do svazku manželského ve věku 39 let člen výboru Vladimír Škop. V novém svazku se mu natolik zalíbilo, že z něho vzešli dva synové, které jejich pyšný otec odmala vede k turistice.
Další angažovanost odboru. Ke konci se odbor se angažoval v kampani proti tvrdosti nového odznaku Českomoravský turista, který neuznával již splněné oblastní odznaky. M. Vaněk zpracoval osobní dopis a F. Vacek dopis za odbor na ústředí obsahující argumenty proti regulím odznaku Českomoravský turista. Odeslány byly oba dopisy, neboť se vhodně doplňovaly. Klasifikátor Jiří Caletka odpověděl na náš dopisem zn. 157/93 KK KČT z 08. 11. 1993. V odpovědi obhajoval stávající způsob klasifikace.
Pomoc odboru při "Puchýři". Hostem schůze výboru dne 10. 11. 1993 byl předseda KČT Dvůr Králové n. L. Ing. J. Babovák. Účelem jeho návštěvy bylo získání pomoci z řad odboru při pořádání pochodu Za posledním puchýřem dne 13. 11.. Přihlásil se F. Vacek, který pomohl pořadatelům při organizaci ubytování z pátku 12. na sobotu 13. 11. na jedné z ubytoven určených pro účastníky pochodu.
Problémy s klubovnou TOM a nalezení TOM. Odbor měl od dob dřívějších pronajatu od T. J. Lokomotiva klubovnu určenou pro TOM, kde ovšem měl i různý materiál, neměl již však TOM. Již na schůzi výboru 12. 05. 1993 bylo nájemné klubovny TOM 2.000 Kč ročně hodnoceno jako příliš vysoké. 12. 06. odbor zvažoval možnost jak se zbavit pronájmu klubovny TOM v Sokolovně, protože nájemné pro něj představovalo určitou zátěž. V té době bylo konstatováno, že za stávající situace nejsou reálné předpoklady pro obnovu TOM, byla proto zvažována možnost nájmu klubovny do podnájmu, přičemž se jako podnájemce se nabízel ženský oddíl odboru kulturistiky. Kapacity klubovny však bylo potřeba, protože například 12. 07. byl převezen do klubovny archívní materiál odboru, jenž se nacházel u Krásy. Na schůzi výboru 13. 10. byl problém s klubovnou otevřen znovu. T. J. Lokomotiva nepovolila podnájem a dala odboru dvě možnosti: buď si klubovnu ponechat do vlastního užívání nebo tuto odevzdat zpět T. J. Lokomotiva. Zároveň se nepodařilo dosáhnout pronájmu místnosti Okresní vojenské správy pro uložení věcí odboru z klubovny v případě jejího odevzdání zpět tělovýchovné jednotě. Místo toho se nabízela možnost uložení věcí v Sokolovně v místnosti značkařů za předpokladu, že zde nebudou naše návštěvy frekventované. Bylo rozhodnuto otázku klubovny dát jako podnět diskuse na výroční členskou schůzi a formulovat ji tak, že klubovnu si ponecháme jen v případě, že klubovna bude řádně využívána.
Na schůzi výboru 10. 11. celá záležitost doznala překvapivého obratu. V. Škop tlumočil návrh I. Demeše, který by chtěl využít klubovnu ve prospěch své skupiny dosud neregistrovaných dětí zabývající se činností mezi skautingem a turistikou za předpokladu registrace v odboru KČT a minimální ingerence ze strany odboru do činnosti. S návrhem byl vysloven předběžný souhlas, neboť by skýtal vhodné využití klubovny, byla by navázána kontinuita na předchozí TOM a navíc by klubovna zůstala v užívání celého odboru. Definitivní souhlas podmíněn splněním těchto předpokladů: 1/ členstvím všech členů skupiny v KČT, 2/ úhradou příspěvků KČT, 3/ pomocí při dvou hlavních turistických akcí, 4/ absolvováním kursu cvičitelů vedoucím skupiny, 5/ informovaností výboru o činnosti bez zasahování do činnosti skupiny, 6/ dobrou reprezentací odboru pod hlavičkou TOM "Dráčkové".
Na schůzi výboru 08. 12. 1993 I. Demeš nastínil své představy práce s dětmi pod hlavičkou odboru KČT. Pro začátek počítal s činností dalšího 1 vedoucího a 6 dětí. Akceptoval všechny shora uvedené podmínky s tím, že k bodu 6 došlo ke kompromisu, že výbor by sice přivítal, aby TOM působil hlavičkou TOM "Dráčkové", ale netrvá na tom jako na podmínce. O názvu měli rozhodnout členové TOM sami, název "Dráčkové" jim bude navržen.
Výbor pak vyslovil souhlas s působením TOM pod vedením I. Demeše pod hlavičkou KČT za výše uvedených podmínek od ledna 1994. Výbor poskytl za tím účelem TOM k užívání klubovnu. V klubovně budou i nadále uschovány materiály odboru a bude tu možnost konat i jiné akce, avšak TOM mít možnost si upravit přiměřeně interiér podle svých potřeb.
Tak do dalšího roku 1994 vstoupil odbor KČT Lokomotiva Trutnov s optimismem - po roční absence byl jeho součástí opět turistický oddíl mládeže /TOM/.

Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1994 až 1996
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

1994
1995
1996

ROK 1994.
Předání klubovny ve prospěch TOM. Rok 1993 skončil pro odbor neobyčejně příznivým poselstvím do dalších let - obnovením TOM, i když oproti minulým rokům v méně obvyklé podobě /odbor interpretuje zkratku TOM jako Trampský oddíl mládeže, což je pouze interní výklad v rámci odboru/. Také první události roku 1994 týkaly se TOM. 13. ledna 1994 předal výbor odboru v zastoupení V. Škopa ve prospěch TOM v zastoupení I. Demeše k užívání klubovnu v Sokolovně. Současně I. Demeš za TOM převzal i inventář klubovny. Perličkou předávajícího protokolu je tento inventář: gumový granát - 7 ks, kriketový míček - 3 ks, balon - 2 ks a dokonce hodiny "šachistické" - 1 ks.
Členská schůze. Konala se 26. ledna 1994 od 17,00 hod. na Nivách /Klub důchodců/. Přítomno bylo 52 členů odboru, dalších 8 se řádně omluvilo. Jako hosté se zúčastnili RNDr. Kejzlar /družstvo FORTIS/ a I. Demeš /budoucí vedoucí TOM/. Schůzi řídil Ing. J. Ehrenberger. Za činnost v roce 1993 byli odměněni Zdeňka Koubová jako nejlepší mezi ženami v soutěži aktivity a Petr Dlouhý za příkladnou aktivitu jednoho z nejmladších členů odboru a jako jeden z celkově absolutně nejúspěšnějších v soutěži aktivity. Jinak schůze proběhla - jako tradičně - v poklidném duchu. Svědčí o tom počet diskutujících - 5 a témata /informaci o činnosti družstva Fortis /zajišťuje hlavní kontrolu turistické akce Za trutnovským drakem na Stachelbergu, činnost TOM, kalendář akcí odboru, pochvala činnosti TOM/. Menší rozruch vzbudilo toliko znepokojení I. Demeše stran výzvy předsedy odboru týkající se dalšího využití klubovny. K uklidnění vedoucího TOM přispěla vedle vysvětlení řídícího schůze i skutečnost, že žádný jiný námět na využití klubovny ze schůze nevzešel. Organizačně zaskřípalo zamýšlené promítání filmu z cesty K. Dubna po USA.
Finanční situace odboru. O tom, jak vypadala situace odboru stran finančních prostředků, podává svědectví toto stručné shrnutí zprávy hospodáře. K 31. 12. 1993 byl stav finančních prostředků odboru 16.742,20 Kč, z toho na podúčtu u T. J. Lokomotiva 16.621,70 Kč a v hotovosti v pokladně odboru 120,50 Kč. Na schůzi výboru byla přednesena informace 08. 06. 1994 o tom, že stav finančních prostředků byl již 19.376,00 Kč.
Výbor odboru. Pro osvěžení paměti připomeňme si, že pro rok 1994 výbor pokračoval ve své činnosti ve složení Ing. Josef Ehrenberger, Manfred John, Vladimír Škop, Luděk Šlosar, Ing. Jiří Tichý, František Vacek a Miroslav Vaněk. výbor rozhodl, že funkci předsedy bude vykonávat v dalším období opět L. Šlosar. Dále rozhodl, že funkční období předsedy se prodlužuje na dva roky a počítá se od nástupu do funkce /jednoroční se jevilo přece jen příliš krátké/.
Nezanedbatelné místo v oblasti. Na počátku roku 1994 se dá s úspěchem říci, že odbor KČT Lokomotiva Trutnov nehraje v oblasti druhé housle. Oblastní konference KČT, jež se konala 25. a 26. 02. 1994 ve Dvoře Králové nad Labem se zúčastnili se jako delegáti F. Vacek a L. Šlosar, z titulu svých funkcí v rámci oblasti Ing. J. Ehrenberger a V. Škop. Konferenci řídil velmi dobře Ing. J. Ehrenberger. F. Vacek byl členem návrhové komise, L. Šlosar předsedou a V. Škop členem volební komise. V diskusi vystoupili Ing. J. Ehrenberger, F. Vacek, L. Šlosar. Do výboru oblasti byli za odbor zvoleni V. Škop /klasifikátor a vedoucí úseku pěší turistiky/ a F. Vacek /sekretář/. Působení všech zástupců odboru na konferenci bylo hodnoceno jako aktivní a konstruktivní. F. Vacek se jako delegát oblasti se zúčastnil ve dnech 16. a 17. 04. 1994 celostátní konference KČT. Ještě v první polovině roku byl oblastí pověřen Ing. Jiří Tichý organizací VHT. Naopak ve druhé polovině roku se vzdal funkce vedoucího mládeže oblasti Ing. Josef Ehrenberger z důvodů, že nevede žádný TOM a že jeho onemocnění se vyžaduje dlouhodobé léčení.
Plíživý začátek velké lidské tragédie. V zápisech ze dvou schůzí výboru - z 09. 03.a 13. 04. jsou dva nenápadné body, jejichž vyvrcholením obrovská lidská tragédie. V únoru byl na sekretariát T. J. Lokomotiva Trutnov doručen dopis jako odpověď na neznámé zájemce z odboru o pobyt v Roháčích, dopis byl zaslán pořadatelem tohoto pobytu. Dopis byl doručen předsedovi odboru, který dopis ventiloval. K autorství dopisu se přihlásil člen výboru M. Vaněk a odpověď s propozicemi mu byla zaslána prostřednictvím další členky odboru E. Šilhavé, blízké jeho přítelkyně. Vyvrcholením tragédie bylo, že oba na základě propozic se pobytu zúčastnili a Evženie Šilhavá /ročník 1948/ tu nalezla tragickou smrt /patrně 25. 05./, uklouzla na mokrém tajícím sněhu a spadla ze srázu. Odbor tak přišel o jednu z aktivních členek, která byla příslibem pro budoucnost odboru. Hledání adresáta dopisu - zájemce o pobyt v Roháčích - bylo povinností. Kdyby však člověk mohl proniknout skrze mlžný opar budoucna, nikdy bych ten dopis s odpovědí nerozlepoval a raději spálil …. S Evženií Šilhavou jsme se rozloučili dne 02. 06. Čest její památce!
Letos bez Prvních jarních kilometrů aneb kompenzace. V roce 1994 odbor pro změnu nepořádal pravidelnou turistickou akci pro veřejnost První jarní kilometry, nepodařilo se nalézt manažera pochodu po V. Škopovi. Aby výbor ulehčil svědomí, nabídl pomoc KČT Bohuslavice n. Ú. při pořádání jejich tradiční Jarní třicítky dne 16. dubna - propagací a pomoci na kontrole. Oboje splnil, ve druhém případě drželi kontrolu u Zámečku /Stachelbergu/ L. Šlosar a P. Dlouhý. Aby oba nepřišli o možnost být současně aktivními účastníky pochodu, absolvovali cestu pěšky na kontrolu a z kontroly rovněž - přesně itineráře. O jejich účasti vypráví následující reportáž autora těchto stránek opět ze soukromé "Z drobečků z večeří hotelu Inter-Continental", jíž přerušuji možná nudný tok historických událostí:

NA KONTROLE U ZÁMEČKU

Když jsme vycházeli v sobotu s Petrem Dlouhým v 6,15 hod., čtvrthodinu před oficiálním startem, na trasu vzdálenosti 45 km "Jarní třicítky" pořádané KČT Bohuslavice, bylo před námi kromě absolvování trasy ještě jedno poslání. Protože se našemu odboru nepodařilo letos dát dohromady "První jarní kilometry", nabídli jsme bohuslavickým kolegům skromnou pomoc spočívající v propagaci pochodu a ve výpomoci na kontrole tras 35 km a 45 km u zámečku ve Skalách, dříve zvaného Bischofstein.
Než jsme přibyli na místo kontroly, čekalo nás asi 18 km přes Čížkovy kameny, Hůru, horní část Markoušovic, Paseky, Radvanice a Janovice. Po romantickém výstupu zarůstající, leč vlastním značením pořadatelů precizně označenou cestou na Čížkovy kameny, jsme si mohli znovu ověřit, jak překrásně je v ranním lese, kde jedinými zvuky jsou ptačí zpěv a šelest větru, a kde mlžný ranní opar ukrývá za stromy zdánlivá netušená tajemství a probouzí tím v člověku ty nejpříjemnější relaxační představy a asociace. Počínající déšť před Radvanicemi a později hustá mlha na volné ploše u skal na žluté trase nás však nás rychle vrátily do reality, ostatně i tak velmi příjemné.
K Zámečku jsme dorazili dvacet minut před desátou, kdy začínalo časové rozmezí kontroly končící pak ve 13 hod. Poté, co jsem se převlékl a trochu přioděl, začínaly se pozvolna rozptylovat mé frustrační představy o desítkách pronásledovatelů, kteří vyrazili na start těsně po nás a kteří nás mohou kdykoliv dostihnout ještě před místem naší kontroly. První pochodník totiž dorazil třičtvrtě hodiny po našem příchodu, hned po něm se postupně začali trousit další, kterých pak prošlo v rozmezí tří hodin toliko 19. Počasí se mezitím proti minulým dnům nepoměrně zlepšilo. Mezi nejznámější pochodníky, kteří prošli "našima rukama" patřili otec a syn Sedláčkové z Kruhu, Egon Wolf, Jirka Hrodek, Standa Švec z Nového Města nad Metují, Ivan Plhal z Náchoda. Obdiv a trochu i závisti sklidil Karel Sobotka, který na "pětatřicetikilometrové" trase mládnul po boku sympatické turistky z Nymburka. V nevhodnou dobu přišel Jarda Holý, neboť jsem ve stejnou dobu přinášel z penzionu v Zámečku dvě lahve plzeňského v ceně po 20,00 Kč. V nouzi toto dobré, byť velmi drahé pivo přišlo k duhu. Jako poslední se k nám blížili obchvatem /nepostřehli, že se žlutá před Zámečkem uhýbá/ stovkař Lehký z Náchoda a známý "Šedý vlk" Hofman z Mladých Buků.
To se již i náš čas navršil a tak jsme vyrazili po ještě nedávné modré značce /dnes kombinaci zelené značky a neznačené trasy po silnici, dnešní modrá vede trochu jinudy/ do Stárkova, odtud po skutečné modré na Turov, kde jsme dohonili čtveřici pochodníků /Lehký dokonce přišel po nás/, které jsme jemně upozornili, že v cíli mají býti pouze do 18 hodin. V Malých Svatoňovicích, kam jsme po zelené značce přibyli, jsme zastihli ještě poslední kontrolu, zdrželi se v tamní Kamenné hospodě a okolo 18,15 hod., tedy přesně 12 hodin po našem odchodu jsme přibyli do cíle.
Tam se o nás tradičně vzorně /ba ještě lépe než kdy jindy/ postarali obětaví pořadatelé, vedle zaslouženého diplomu jsme byli odměněni různými prospekty /neklamným to znamením, že tu byl všudypřítomný "Čert"/, gulášem a párkem. Všichni byli spokojeni, neboť měli 175 účastníků.
Protože jsem se cítil dobře, chtěl jsem jít ještě pěšky na Zelenou louku, od poříčské elektrárny ke kasárnám mě však svezl Freda John, který se vracel autem z výletu.
Co říci závěrem? Všechna čest odboru KČT Bohuslavice n. Ú. za krajinově překrásné trasy, perfektní značení, pevnou organizaci a domácí prostředí, které se nám snad ve velkém kamenném městě nikdy vytvořit nepodaří. A též díky Svatému Petru. Krátký úsek zlepšeného počasí právě v době pochodu přišel opravdu vhod.


Slibný začátek činnosti TOM. Na počátku prvního roku své existence měl TOM ve svých řadách 16 dětí. TOM poprvé výrazně pomohl při pořádání turistické akce Za trutnovským drakem tím, že držel kontrolu č. 7 v Nových Dvorech. Do začátku května bylo vyhotoveno 19 kompletních průkazů pro děti a 2 průkazy pro dospělé členy TOM. Současně bylo schváleno, že pro rok 1994 bude ve prospěch TOM poskytnuta mimořádná dotace 500,00 Kč. Protože o 432,00 Kč bylo z toho titulu vybráno méně na členských příspěvcích, zbývalo ještě ve prospěch TOM poskytnout doplatek 68,00 Kč. I. Demeš pak s ohledem na zamýšlenou kontrolu pochodu v Bernarticích vypracoval námět razítka "Bernartice" s grafickým znázorněním tamního unikátního železničního mostu. I. Demeš vykazoval zpočátku značné úspěchy u sponzorů: na schůzi výboru 11. 05. 1994 informoval členy výboru, že se mu podařilo pro TOM získat 10.000,00 Kč od sponzorů. Na schůzi výboru 08. 06. pak dokonce sdělil, že se mu podařilo od sponzorů zajistit dokonce 17.000 Kč /tato suma měla být vynaložena na koupi 3 ks teepee/. Dále se mu pro činnost TOM podařilo zajistit úsek lesa mezi Radčí a Maršovem.
Na pořadu dne znovu klubovna TOM. I. Demeš pak na schůzi výboru 11. 05. 1994 informoval členy výboru, že by požádán sekretariátem T. J. Lokomotiva o uvolnění klubovny ve prospěch kulturistů s náhradou Na Nivách. Tuto nabídku považoval za vyhovující. Bylo rozhodnuto, že výbor tuto otázku projedná, jakmile nabídka bude adresována oficiálně jemu, neboť klubovna stávající byla ze strany T. J. dána do užívání odboru. Nato byl předsedovi odboru byl doručen dopis M. Gärtnerové z 24. 05. 1994 nabízející odboru klubovnu Na Nivách výměnou za stávající klubovnu. Pronájem nové klubovny by měl být řešen formou úklidu a zvelebování areálu ze strany TOM. Výbor tímto dává sekretariátu T. J. Lokomotiva toto své stanovisko: Odbor KČT vítá nabízenou výměnu, schvaluje jí s tím, že výměnu je schopen a ochoten realizovat co nejdříve za splnění těchto podmínek:
 1. užívání nové klubovny bude rovněž stanoveno na dobu neurčitou a bude /včetně navrhované kompenzace nájemného/ podchyceno smluvně ve formě dodatku ke smlouvě mezi odborem KČT a T. J. Lokomotiva Trutnov
 2. nabízená klubovna bude před realizací výměny vyklizena.
K přestěhování klubovny ze Sokolovny do areálu Na Nivách došlo zásluhou I. Demeše 03. 10. 1994.
Za trutnovským drakem. Akce se uskutečnila za účasti 144 osob /z toho 124 na pěších trasách a 20 na cyklotrasách/ a 14 pořadatelů /navíc ještě členů TOM zajišťujících kontrolu na Dvoračce/. Výbor shrnul vlastní průběh akce zjednodušeně shrnout do těchto základních závěrů:
 • vlastní pořadatelská služba byla zajištěna dobře
 • účast lze považovat /zvláště ve srovnání s jinými pochody/ za velké zklamání
 • kladem je naopak, že těm, kteří se zúčastnili, se pochod převážně líbil, především trasy a v případě dětí i vystoupení pohádkových postav na Dvoračce
K přípravě akce byly uplatněny tyto připomínky:
 • propozice by měly být hotovy dříve, nejlépe v lednu
 • nemělo by se dodatečně improvizovat v označení délek jednotlivých tras
 • propozice by měly být včas dostupné všem členům výboru
 • vlastní propagace měla proběhnout nejméně o 14 dní dříve, ukázalo se, že řada potenciálních účastníků měla již svůj program
 • napříště je nutno vážně uvažovat o propagaci do škol, například prostřednictvím školského úřadu
 • plakáty vyvěšené sice v počtu přes 20 ks by měly být nápaditější
 • vhodný by byl transparent umístěný před nádražími /ČD a ČSAD/
 • chyběla rovnoměrná dělba úkolů mezi členy výboru, takže potenciál některých nebyl řádně využit; je právem a také věcí hlavního organizátora.
 • pokud bude budován napříště brod potokem Líčnou /týden po pochodu byl již stržen/, bude k tomu třeba součinnosti více než dvou osob.
Vyúčtování "Draka". Zajímavý pohled může přinést ukázka vyúčtování "Draka" z roku 1994. Příjmy byly následující: příspěvek hlavního sponzora ZPA CZ, spol. s r.o. - 2.000,00 Kč, příspěvek velkoprodejny U Záleských - 300,00 Kč, příspěvek velkoprodejny Masný krám U Vacků - 300,00 Kč, příspěvek pivovaru Krakonoš ve formě piva - 200,00 Kč, startovné - 660,00 Kč, příjmy celkem - 3.460,00 Kč. Výdaje činily: jízdné a cestovné - 100,00 Kč, odměna skupině Star West za pohádkové postavy - 300,00 Kč, výdaje za příspěvek na občerstvení na Stachelbergu - 155,00 Kč, výdaje za cukroví pro děti na kontrole K1 a potraviny pro štáb pochodu - 357,30 Kč, výdaje na razítko pro kontrolu č. 3 v Bernarticích a na hřebíky - 115,00 Kč, výdaje celkem: 1.027,30 Kč. Celá akce tak skončila s přebytkem 2.432,70 Kč. Slušné hospodaření, že?
Doručování časopisů Turista. Málokdo si dnes už vzpomene, že po značnou dobu byl časopis KČT Turista doručován prostřednictvím odborů. Teprve v květnu začalo konečně fungovat rozesílání časopisů Turista přímo na adresy členů odboru /bylo doručeno číslo 3/.
Pohled do členské základny. V polovině roku byl vydán přehled členské základny. Díky příchodu TOM jsme v té době měli 95 členů, z toho právě 22 včetně vedoucích bylo členy TOM. V členské základně již nenacházíme JUDr. Františka Pitaše a Marii Pitašovou, takže nestory odboru jsou Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/. Nejmladšími členy se stávají pak členové TOM Jan Sedlák /nar. 11. 06. 1986/, Jiří Ježek /nar. 09. 02. 1986/ a Radek Priputen /nar. 03. 09. 1985/. Přestože ubyli dva výrazně nejstarší členové odboru s ohledem na vznik TOM se věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším proti loňskému roku nepatrně zvýšilo na 75 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v v Hradci Králové, Náchodě, Žacléři, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči a Červeném Kostelci. Nejdále bydleli opět Miroslav Souček v Liberci a Bohumil Škop v Hradci Králové. Nejnižší čísla 01 a 02 zůstala sice manželům Danušce a Františku Vackových, čísla příchozích se doplňovala po odešedších, takže nejvyšším bylo Gretzkého číslo 99 a měl je Bohumil Škop. Protože z odboru odešly příslušnice rodiny Josky Ehrenbergera, nebyla již v odboru zastoupena rodina s větším počtem než se dvěma členy. Z nových významných členů přibyl již řečený Ivan Demeš, který byl vedoucím nově vzniklého TOM.
Léto nebylo okurkovou sezónou. Ani přes léto, nebo alespoň přes první letní měsíc červen neumdlévala činnost v rámci odboru, oblasti i T. J. 18. 06. se konala ve Dvoře Králové nad Labem schůze předsedů odborů KČT oblasti za účasti předsedy odboru L. Šlosara /navíc se za oblast zúčastnil F. Vacek/, 27. 06. se Na Nivách uskutečnilo neformální posezení na konci pololetí za účasti 28 členů odboru a konečně 30. 06. se uskutečnila valná hromada předsedů oddílů a odborů T. J. Lokomotiva, na které byla Margareta Gärtnerová zvolena jednomyslně tajemnicí T. J. Lokomotiva za odstoupivšího Otu Plešingera.
Účast na 1. oblastním srazu turistů. Historicky první sraz turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší se konal 09. - 11. 09. v Jilemnici. Páteční oficiální části se zúčastnili F. Vacek a V. Škop. Účastníci byli seznámeni s historií Jilemnice a navštívili muzeum. Pochodu "Po stopách řídícího učitele Jana Buchara" se pak zúčastnili další turisté z Trutnova, kteří představovali nejpočetnější část mimojilemnických účastníků - 11.
Brigáda na pomoc přírodě. F. Vacek zorganizoval brigádu na vysazování stromků, která se uskutečnila 07. 10. 1994 u Adamova za účasti 6 členů odboru.
Nové útočiště pro schůze odboru. Od podzimku se nekonají schůze výboru již v klubovně Sokolovny, nýbrž v salonku restaurace Radio, což je příjemné tím, že je blíže ke zdroji přísunu piva.
Postavení odboru. Dle výkladu ministerstva financí ČR je každý odbor KČT je právnickou osobou v souladu § 19 odst. 1 obč. z., § 6 odst. 2 písm. e/ zák. č. 83/1990 Sb. a článkem VI bodem 24 Stanov Klubu českých turistů ze dne 07. 04. 1990.
Kontakty odboru s PTTK. Odbor se dvakrát věnoval zájezdům PTTK - Ing. Tichý po vlastní organizační stránce perfektně realizoval 05. 11. 1994 návštěvu polských turistů v Trutnově a v broumovském klášteře, 07. 12. 1994 F. Vacek navštívil s jiným zájezdem PTTK pivovar v Trutnově.
Nejvýznamnější akce odboru v roce 1994. Odbor uspořádal dva autobusové zájezdy - první z nich do oblasti Kamenných hor, druhý na trase Srebrna Góra - Zabkowice - Kameniec a poutního místa Bardo /při druhém z nich se znovu osvědčila účast spolupracovníka časopisu Krkonoše pana Jiráska jako průvodce/. Nejrozsáhlejší akcí vůbec bylo čtyřdenní putování Lužickými horami v září minulého roku za účasti 15 lidí a při kilometráži 72 km. Odbor pod vedením cvičitele Františka Vacka uskutečnil od 06. 03. 1994 do 16. 10. 1994 9 pěších výletů o celkové kilometráži 159 km a průměrné účasti 15 účastníků na jednu akci.
Nejaktivnější členové odboru v roce 1994. Byli vyhodnoceni podle účasti na akcích odboru v tomto pořadí: 1. Hana Douchová /233 km/, 2. - 3. Marie Hašková a Irena Zapadlová /po 205 km/, 4. - 5. Uršula a František Kubinovi /po 199 km/ a 6. - 7. Josef Baudyš a Miloslav Procházka /po 194 km/. V hodnocení není zahrnut na své přání F. Vacek.
Slibná zpráva pro rok 1995. Dobrou zprávou pro následující rok je obnovení pořádání Prvních jarních kilometrů, novým manažerem se stane Petr Dlouhý. Objeven byl i sponzor ABB Energo s.r. o. , s nímž byla 20. 12. 1994 podepsána sponzorská smlouva. Na základě této smlouvy se ABB zavázalo, že poskytne výhradně na účely akce na účet T. J. Lokomotiva Trutnov, jehož je odbor KČT členem, do 30 dnů od podepsání této smlouvy dar ve výši 2.000,00 Kč, odbor se naproti tomu zavázal, že vyhradí na propozicích část místa dle dohody s ABB pro reklamu této firmy, že vyhradí na itinerářích akce prostor pro reklamu ABB v dohodnutém rozsahu, že na propozicích akce bude uvádět ABB za oběma pořadateli ve slovním spojení "...pořádají ve spolupráci s hlavním sponzorem ABB Energo, s. r. o......" vedle případných dalších sponzorů, avšak ve vztahu k nim vždy na prvním místě a konečně že dle požadavku ABB umístí na místo startu a cíle informace i propagační materiály týkající se ABB, přičemž ta bude k tomu účely volit vhodný a levný materiál.


ROK 1995.
Zajištění turistické akce Za trutnovským drakem. Také akce Za trutnovským drakem byla po materiální stránce zajištěna, sponzorská smlouva se ZPA CZ, spol. s r. o. byla podepsána dne 17. 01. 1995. ZPA CZ spol. s r. o. poskytl pro účely akce 2.500,00 Kč, vytiskl nám propozice v počtu 500 ks a itineráře v počtu 400 ks, umožnil zaslat na náklady ZPA jeho poštou zásilky v hodnotě 100,80 Kč /nevyužili jsme možnosti zaslat zásilky v hodnotě 150,00 Kč/, vyhotovil přes 20 ks plakátů.
Členská schůze. Uskutečnila se 25. ledna 1995 v Klubu důchodců restaurace Na Nivách. Přítomno bylo 59 členů odboru a 3 hosté - Ing. J. Babovák /předseda výboru oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/, M. Gärtnerová /tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov/ a K. Duben /host zajišťující promítání po schůzi/. Dle zprávy o hospodaření byl k 31. 12. 1994 stav finančních prostředků odboru 15.983,00 Kč, z toho na podúčtu u T. J. Lokomotiva 15.862,50 Kč a v hotovosti v pokladně odboru 120,50 Kč. Později však, když jsme dostali zprávu od Lokomotivy po VČS, vyšlo najevo, že tu měl odbor o 6500 Kč méně. Na schůzi byli za svou činnost byli odměněni bývalý člen odboru JUDr. František Pitaš veřejným uznáním za celoživotní činnost v turistice, především mezi značkaři, nejaktivnější členové odboru za rok 1994 diplomem a konečně odcházející členové výboru Ing. Josef Ehrenberger, Vladimír Škop a Miroslav Vaněk /ten z důvodu nepřítomnosti dodatečně/ obdrželi knihu s věnováním.
Nový výbor odboru. Na členské schůzi byl rovněž jednomyslně byl zvolen nový pětičlenný výbor v tomto složení dle abecedního pořadí: Manfred John, Ladislava Kuncová, Luděk Šlosar, Ing. Jiří Tichý, František Vacek, náhradníkem výboru Petr Dlouhý, který výbor na základě rozhodnutí schůze výboru dne 13. 12. 1995 později doplnil, a revizoři Josef Baudyš a Hana Douchová. Na schůzi výboru dne 08. 02. byly rozděleny funkce ve výboru takto: předseda: Ing. J. Tichý, místopředseda /jednatel/: F. Vacek, ekonom: L. Kuncová, řízení cvičitelů: M. John, sekretariát /zapisovatel/: L. Šlosar. Zároveň bylo konstatováno předání funkce ekonoma.
Problematika TOM a klubovny. Svědectví podává následující zápis ze schůze výboru: Dne 06. 03. 1995 navštívili členové výboru Ing. Tichý, F. Vacek a L. Šlosar klubovnu KČT Na Nivách. Nejprve byli svědky konce dobře vedené schůzky TOM. Bylo konstatováno, že vnitřek klubovny byl upraven. Poté byly vyjasněny některé problémy TOM. I. Demeš se nacházel v nepříznivé časové tísni, protože měnil zaměstnání a navíc zanechali činnosti jeho pomocníci Stojkovičová a Holman. Očekávalo se, že zbude 12 dětí. Bylo zjištěno, že dva stany jsou v klubovně a jeden v osadě TOM. Byly dohledány várnice. I. Demeš za TOM projevil zájem o účast na některých výletech. I. Demeš podepsal za odbor sponzorské smlouvy s Krejdlem, Kulkou /Nobile/ a Karou po 5 tis. Kč, znovu s Karou - 3 tis. Kč a Janouškem 2 tis. Kč. Nepodařilo se dohledat příspěvky Kulky a Kary /3 tis. Kč/. Chybí vyúčtování 700 Kč ze zálohy za dřevo. I. Demeš byl upozorněn, že jako účetní doklad nemůže být považován vlastnoručně napsaný list papíru, nýbrž faktura nebo paragon. Účetní doklady musí jít přes F. Vacka nebo L. Kuncovou. I. Demeš přislíbil, že zajistí kontrolu na "První jarních kilometrech". Klíč od klubovny bude mít pouze I. Demeš a správce Týfa, který ho kdykoliv zapůjčí členům KČT. K pozvání na osadu nedošlo proto, že tato není ještě zbudována. Vacek, Ing. Tichý a Šlosar současně téhož dne přestěhovali zbylé věci /především archív/ ze staré klubovny do nové.
První jarní kilometry. Pochodu, který měl premiéry v podobě manažerského debutu Petra Dlouhého a sponzorování ABB Energo spol. s r. o., se 01. 04. za nepříznivého počasí zúčastnilo 139 osob, z nichž někteří přijeli z velmi vzdálených lokalit. Na startovném bylo vybráno 441,00 Kč, výdaje představovaly 740,60 Kč, ztráta činila tedy 299,60 Kč. Po připočtení 2.000 Kč jako daru sponzora byl tedy z pochodu zaznamenán zatím výnos 1.700,40 Kč. Bylo rozhodnuto, že část této sumy bude vynaložena na zajištění diplomů pro další ročníky pochodu.
Členové odboru se prezentují navenek. L. Šlosar se stal šéfredaktorem nového periodika oblasti Zpravodaje. F. Vacek se jako jediný zástupce odboru zúčastnil 06. 04. 1995 brigády na Zvičině, kterou pořádal ÚV KČT. F. Vacek se jako delegát oblasti zúčastnil 10. 04. celostátní konference KČT v Praze. 18. 04. 1995 se F. Vacek a L. Šlosar zúčastnili z pověření oblasti spolu s Ing. J. Babovákem jednání ve Vrchlabí týkající se problematiky hromadného odchodu členstva a právního nástupnictví. Valné hromady 18. 04. 1995 T. J. Lokomotiva se zúčastnili za odbor KČT F. Vacek v zastoupení předsedy a ekonom L. Kuncová. Dne 29. 09. až 01. 10. 1995 se semináře vedoucích základní turistiky, jenž se konal ve Dvoře Králové, zúčastnili M. Novotná a P. Dlouhý. P. Dlouhý absolvoval pohovor a stal se vedoucím základní turistiky. M. Novotná měla ještě absolvovat seminář vedoucích VHT.
Za trutnovským drakem. Turistická akce proběhla úspěšně 20. 05. za účasti 254 osob.
Spolupořadatelství Domu dětí a mládeže na akci Za trutnovským drakem. Také letos byl start a cíl v Domě dětí a mládeže, rovněž zdarma. Dům dětí a mládeže v Trutnově si pouze vymínil, aby vystupoval jako spolupořadatel, což bylo respektováno na propozicích i itinerářích. Ukázalo se, že nešlo o formální záležitost. Dvě vedoucí a 6 dívek DDM se zasloužilo o kvalitní uspořádání soutěží na Dvoračce pro děti, čímž byla nahrazena skupina Star West, která nemohla letos zahrát pohádkové bytosti. Vedle azylu pro celé konání pochodu toho nám DDM umožnil uvařit čaj a v osobě paní ředitelky nám zajistil vypisování diplomů. O velmi dobré a spontánní spolupráci svědčil závěr pochodu, kdy několik posledních účastníků přišlo po časovém limitu 19 hodin, který byl dohodnut také jako ukončení činnosti v DDM toho dne. Paní ředitelka Odarja Kvasničáková přesto ochotně nám dovolila počkat na poslední účastníky přímo v budově, ačkoliv tím se musela sama pozdržet. Vůbec máme v Domě dětí a mládeže pěkný pocit, že jsme tu milými hosty. Stínem spolupráce bylo naše pochybení, kdy jsme opomněli poslat pořadatelkám soutěží na Dvoračce svačinu. Snad se nám to hned vzápětí podařilo napravit omluvnými dopisy spolu s nášivkami, brožurkami Trutnovsko a malými čokoládami.
Pohled do členská základny. V polovině roku byl tradičně vydán přehled členské základny. Bylo evidováno 102 členů, z toho 10 včetně vedoucího bylo členy TOM. Bohužel zemřel František Kubina, z později významnějších nových členů přibyli Zuzana a Pavel Frimlovi, Milada Novotná a Petr Kunc. Nejstaršími členy odboru jsou stejně jako před rokem Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/. Nejmladšími členy byli Miroslav Boháč /nar. 19. 03. 1990/ a členové TOM Richard Ježek /nar. 20. 08. 1987/ a Jan Sedlák /nar. 11. 06. 1986/ Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se dále zvýšilo na 79 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v Hradci Králové, Náchodě, Žacléři, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči a Červeném Kostelci, nově ve Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydleli opět Miroslav Souček v Liberci a Bohumil Škop v Hradci Králové. Nejnižší čísla 01 a 02 zůstala sice manželům Danušce a Františku Vackových, čísla příchozích se již zvyšovala, takže nejvyššími byla 110 /Hana Holubová/, 111 /člen TOM Richard Ježek/ a 112 /Petr Kunc/. Tím, že do odboru vstoupily turisticky aktivní tříčlenné rodina Kousalova, stala se zároveň tato rodina jako jediná, jež byla zastoupena v odboru více než dvěma členy. Tristní byl pohled na věkové rozložení členské základny - 12 členů bylo věku do 18 let, 5 od 19 do 30 let, 10 od 31 do 40 let, 26 od 41 do 50 let, 17 od 51 do 60 let, 22 od 61 do 70 let a 10 nad 70 let.
Nové útočiště pro schůze výboru. Protože v restauraci Radio požadovali od nás za užívání salonku poplatek, přestěhovaly se od 14. 06. schůze výboru do klubovny v areálu Na Nivách.
Zakoupení fotoaparátu. Na základě rozhodnutí schůzi výboru ze dne 14. 07. byl pro účely dokumentace akcí odboru zakoupen fotoaparát v hodnotě 1.890,00 Kč. Fotoaparát byl svěřen do péče F. Vacka, jenž byl zmocněn jej rámci odboru zapůjčovat ad hoc jednotlivým členům pro akce odboru. Bylo dále rozhodnuto, že odbor bude provádět ve prospěch členstva služby ve formě zajišťování fotografií z akcí odboru na objednávku.
Tradiční pololetní bulletin. F. Vacek vydal z pověření výboru v polovině roku tradiční bulletin. V hodnocení akcí za 1. pololetí se v něm uvádí, že šesti pěších výletů se dohromady zúčastnilo 187 účastníků, z toho 145. Všech šesti akcí se zúčastnily Ladislava Kuncová a Ludmila Vaňková.
Dálkový etapový pochod Z Trutnova na čtyři světové strany. Odbor uspořádal 03. až 07. 08. nad rámec tradičních dvou akcí pro veřejnost dálkový etapový pochod Z Trutnova do čtyř stran. Název vycházel z toho, že každá ze čtyř etap vedla na čtyřech různých světových stranách ve směru od Trutnova. První etapa vedla na nejdelší trase Královec, Lubawka, Kruczy Kamien, Blazejów, Chelmsko Sl., Olszyny, Skalki, Jawiszów, Krzeszów, penzion Betlejem, Lubawka, Královec, druhá z České Skalice, přes Malou Skalici, Ratibořice, Vestec, Větrník, Chvalkovice, Velkou Bukovinu, Dolní Vlčkovice, Kuks, Betlém, Dvůr Králové n. L., Janskou studánku, Nové Záboří, Dubový Dvůr, Staré Buky, Dolce, Dolníky do Trutnova, třetí z Pomezních bud, přes Przelecz Okraj, Budniki, Karpacz, Bialy Jar, Wang /kostelík/, Samotniu, Strzechu Akademickou, chatu Na Rowni, Sněžku zpět na Pomezní boudy a čtvrtá z Teplic nad Metují přes Střmen, Sibiř, teplický skalní okruh, opět Sibiř, rozcestí pod Zvětralým vrchem, Skály, Studnici, Horní Vernéřovice, rozcestí pod Kolčárkou do Malých Svatoňovic. Akce se uskutečnila za účasti 14 přihlášených a 21 příchozích. Na účast mělo neblahý vliv opožděné vydání Zpravodaje. Těm, kteří o to požádali, byly vydávány snídaně v hodnotě kolem 20,00 Kč D. Vackovou a I. Zapadlovou. L. Šlosar zajistil nahlášení DEP do Krkonošských novin /zde vyšly skutečně dvě informace/ a do Sportu, doprovodil účastníky první etapy do Chelmska a uskutečnil kontrolu na 2. etapě před Bílým mostem na konci Babiččina údolí. Dopravu tekutin do Krzeszówa při 1. etapě zajistil J. Baudyš, do Karpacze při 3. etapě pak Ing. J. Tichý. DEP byl vesměs účastníky hodnocen jako zdařilý. Příjem byl 2.500,00 Kč od sponzorů a 1.270,00 Kč od účastníků, celkové náklady pak 3.281,20 Kč, zůstatek činil 488,80 Kč. Výbor poděkoval manažeru akce F. Vackovi za její perfektní organizaci.
Vyznamenání. Na 2. srazu oblasti v Bohuslavicích, jenž se konal 18. až 20. 08. a kterého se zúčastnilo toliko 14 členů našeho odboru byli odměněni Ing. Josef Ehrenberger uznáním KČT s diplomem a Ing. Michal Polák titulem Mistr turistiky.
Blahopřání. Na schůzi 13. 09. členové výboru poblahopřáli F. Vackovi k jeho brzkým sedmdesátinám /27. 09./ a předali mu skromný dárek a květiny. Schůze byla ukončena pohoštěním ze strany oslavence.
Akce rodinné turistiky. Jednalo se o akci pořádanou ústředí, jejíž podmínkou bylo, aby děti do 14 let se zúčastnili tří veřejných turistických akcí odborů KČT. Na základě doložených tří účastí na turistických akcích bylo do poloviny prosince vydáno odborem 12 maskotů "Toulavý náprstek" - postupně sourozenci Holých, Frimlovi a Jindříškovi, dále Tomáš Kousal, Jan Mikula a sourozenci Veselých /H. Králové/ a Půlpánovi. S ohledem na skutečnost, že na pochodu "Za trutnovským drakem" si vyzvedlo záznamník "Za toulavým náprstkem" 36 dětí a že akce v okolí prakticky již proběhly, stalo se toto resumé smutným svědectvím vztahu současných rodičů k rodinné turistice.
Nejaktivnější členové odboru. Byli opět vyhodnoceni na základě účasti na akcích odboru /do celkového výčtu nebyl opět na své přání zahrnut organizátor akcí F. Vacek/ v tomto pořadí: 1. Janatová - 11 účastí /286 km, 2. Vaňková - 11/263 km, 3. Zapadlová - 11/253 km, 4. Novotná 10/258, 5. Baudyš 10/252 km, 6. Kubinová 10/251, 7. Douchová 09/242 km, 8. Hašková 09/233, 9. Penzéšová 09/226 km, 10. Procházka 09/221 km, 11. Dr. Svobodová 08/233 km, 12. Hadincová 8/226 km, 13. Kalábová 08/215 km, 14. Kuncová 08/204 km.
Významné akce odboru v roce 1995. Odbor uskutečnil jednodenní autobusový zájezd do Českého ráje, který se povedl. Účastníci, kteří zcela zaplnili autobus navštívili muzeum v Turnově a prošli trasu Příhrazy, Drábské světničky, Valečov. Bohužel druhý autobusový výlet na Rudawy Janovické se nekonal pro malý zájem. Ve dnech 3. - 9. září se uskutečnilo týdenní putování Ašskem. Jak je to pro odbor typické, z 15 účastníků byli jen 3 muži. Účastníci během 5 dní nachodili téměř 100 km. a šlapali do nejzápadnějšího koutku naší republiky Trojmezí, přes Vojtanov na SOOS, byli ve Františkových Lázních, Chebu, v německých lázních Bad Ester a u pramene stejnojmenné řeky. Odbor dále uskutečnili 12 nedělních výletů, na kterých účastníci ušli dohromady 4500 km, z toho 80 % naši členové. Největší účast byla na výletě "Zimní babička" z Havlovic přes Ratibořice do Č. Skalice, a to 35 účastníků. Stejný počet jsme zaznamenali na výletě z Borové přes Nový Hrádek a Peklo do Nového Města. Výletu na Ostaš se zúčastnilo 33 osob. Dalšími výlety s dobrou účastí byly výlety na trasách Hajnice-Kuks-Dvůr Králové, Radvanice-Janovice-Teplické skály, Malé Svatoňovice-Švédský vrch-Turov-Rtyně, Nová Paka-Levínská Olešnice. 29. 12. 1995 se uskutečnil tajný výlet na trase Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Staré Buky - Dolce - Trutnov za účasti 20 osob, když mráz byl v roce 1995 největší. Jiným druhem akce byla 15. 11. beseda s diapozitivy, které komentářem doprovodil jejich autor bývalý náš kolega Karel Duben a jíž se zúčastnilo 7 členů. V oblasti výkonnostní turistiky navštívily malé skupinky a jednotlivci Julské Alpy, Dolomity, Korsiku, Slovenský ráj, VysokéTatry. Mezi již tradiční akce patřil jarní sjezd řeky Úpy, bylo to naposledy, kdy bylo možno jet již od mostu v Bohuslavicích nad Úpou.


ROK 1996.
Členská schůze. Turistické dění roku tradičně uvozovala členská schůze, jež se konala 31. ledna 1996 opět v Klubu důchodců restaurace Na Nivách. Při schůzi byla tentokrát zaznamenána vyšší účast, bylo přítomno bylo 61 členů odboru a 11 hostí. Jako hosté se zúčastnili W. Szramowská a 5 dalších zástupců z PTTK Kamienna Góra Ing. J. Babovák /předseda výboru oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/, M. Gärtnerová /tajemník T. J. Lokomotiva Trutnov/, J. Horák /družstvo FORTIS/, J. Macháček /Dům dětí a mládeže/, a V. Škop /pozvaný odcházející člen odboru/. Po schůzi promítal Ing. J. Havel diapozitivy z cesty po východní Africe. K 31. 12. 1995 byl stav finančních prostředků odboru 19.021,40 Kč, z toho na podúčtu u T. J. Lokomotiva bylo 11.569,00 Kč, v hotovosti v pokladně odboru 120,50 Kč a čisté příjmy za rok 1995 činily 7.331,90 Kč. Na členské schůzi byli vyznamenáni Wanda Szramowská za pomoc PTTK při organizaci dvou etap DEP v Polsku, Antonín Pokorný, letos se dožívající 85 let, za dlouholetou turistickou činnost až do pozdního věku, zmínění nejaktivnější členové odboru v roce 1995, děti Holých a Frimlovi., Vladimír Škop, jenž odešel KČT Bohuslavice n. Ú. a L. Šlosar - za aktivní turistickou činnost.
Vláďa Škop odchází ... naštěstí jen do jiného odboru. Od 01. 01. 1996 přešel Vláďa Škop zpět do KČT Bohuslavice n. Ú. Jeho krátké působení zanechalo dlouhotrvající stopy. I jako člen našeho odboru pracoval ve výboru oblasti jako klasifikátor a iniciátor aktualizace OTO Krkonoše a nového OTO Podkrkonoší, byl manažerem několika ročníků akce První jarní kilometry, byl iniciátorem vstupu I. Demeše a jeho svěřenců do odboru a tím i vzniku nového TOM i jeho nápadem byla též spolupráce s družstvem Fortis při pořádání akce Za trutnovským drakem. I když jsme se ne vždy shodovali, díky Vláďo!
Doplnění výboru. Výbor byl doplněn o Josefa Baudyše a Petra Dlouhého, za náhradníky byli zvoleni Zuzana Frimlová a Marie Vrabcová, další revizorkou Milada Novotná. Na schůzi výboru odboru 14. 02. se Ing. J. Tichý vzdal pro časové zaneprázdnění funkce předsedy a navrhl na své místo F. Vacka. Funkce ve výboru, jenž se v důsledku doplňujících voleb stal sedmičlenný byly rozděleny takto: předseda - F. Vacek, místopředseda - L. Šlosar, hospodářka - L. Kuncová, člen výboru pověřený vedení cvičitelů - M. John, člen výboru pověřený stykem s polskými turisty - J. Baudyš, člen výboru pověřený otázkami ochrany přírody - P. Dlouhý, člen výboru bez portefeuille - Ing. J. Tichý.
Členové odboru aktivní i v rámci oblasti. Na oblastní konferenci KČT, jež se konala 02. 03. 1996ve Dvoře Králové n. L., byl doplněn výbor oblasti Luďkem Šlosarem, který převzal za odstoupivšího Františka Vacka funkci sekretáře oblasti a ponechal si funkci šéfredaktora Zpravodaje. Revizní komise pak byla doplněna dalšími členy odboru Františkem Vackem a Petrem Dlouhým.
Problematika TOM. Je fakt, že po slibném začátku byly s TOM určité potíže /nedostatky ve vyúčtování TOM, jednání I. Demeše se sponzory na vlastní pěst, neúčast I. Demeše na schůzích výboru, nejvíce pak neinformovanost výboru o činnosti TOM/. Na schůzi výboru 14. 02. F. Vacek přečetl zprávu I. Demeše o činnosti TOM v roce 1995 /obsahem byla mj. spolupráce s osadou Toulaví jezdci, pomoc na turistických akcích KČT, nasbíráno 70 kg suchých kaštanů, účast na hře "Jak poznáš svůj kraj", práce na budování osady Maršov, získáno 2.000 Kč od sponzorů, schůzky 1x týdně - náplň např. práce s mapou, vázání uzlů, druhy ohnišť, úklid listí/ včetně plánu činnosti na rok 1996. Při pořádání akce Za trutnovským drakem TOM účinně pomohl při pochodu na kontrole na Vebrovce. Na schůzi výboru 12. 06. byla schválena dotace odboru 100,00 Kč na jedno dítě.
Sledování akcí odboru. Při líčení události tohoto roku budeme podrobněji sledovat jednotlivé odborem uskutečňované nebo doporučované veřejné akce. V úvodu roku se členové odboru zúčastňovali výborem sledovaných veřejných akcích: 20. 01. - Přechod Zvičiny /6 členů - 4 šli ze Dvora Králové, 2 ze Staré Paky/, 27. 01. - Memoriál Jindry Axmana /7 osob šlo organizovaně z Trutnova - 4 členové, 3 nečlenové/, 10. 02. - Po stopách první středoevropské padesátky /14 účastníků, z toho 2 nečlenové/., 24. 02. na Zimním přechodu hory Tábor - 16, z toho 14 na 18 km, 2 na 35 km. 17. 03. 1996 se zúčastnilo výletu z Pomezních bud do H. Maršova zúčastnilo se 10 pěších a 2 lyžaři. 21. 04. 1996 se zúčastnilo výletu do Českého ráje 25 účastníků, z toho 3 děti a 1 nečlen. 04. - 05. 05. 1996 se zájezdu na Podřipsko zúčastnilo 37 platících účastníků, z toho 13 nečlenů. 02. 06. 1996 se výletu z H. Maršova do Pece pod Sněžkou nebo V. Úpy zúčastnilo 15 účastníků, z toho 10 členů a 3 děti. 23. 06. se výletu do Polska o délce 15 km zúčastnilo 10 osob /všichni důchodového věku/. 07. 07. se zúčastnilo premiéry M. Novotné jako cvičitelky na výletu na trase Svoboda n. Ú. - Dolní Sejfy - Bystřice - Horní Staré Město 12 účastníků. 20. 07. odbor uskutečnil návštěvu hvězdárny v Úpici. Pod vedením F. Vacka se návštěva a pozorování hvězdné oblohy uskutečnilo od 21,45 hod. za dobré viditelnosti. 12 účastníků ušlo pak v dobrém tempu rovněž 12 nočních kilometrů přes Suchovršice a Starý Rokytník. do Trutnova. 11. 08. se zdařilého výletu na trase Pec - Lučiny - Dolní Dvůr /s návštěvou zvonkohry/ - Vrchlabí v délce 18 km pod vedením L. Vaňkové a V. Kalábové se zúčastnilo 18 osob. 25. 08. - deštivého výletu na pozměněné trase Hofmanova bouda - Rudník - Kunčice n. L. pod vedením L. Šlosara se zúčastnilo 21 osob. Trasa okolo 18 km. Průběh výletu jeho vedoucí zachytil v následující reportáži, jež se objevila ve vývěsní skříňce a jež je rovněž uvedena v publikaci Drobečky z večeří v hotelu Inter-Continental.

ROZDĚLENI DEŠTĚM.

V neděli okolo osmé hodiny netrpělivě obšlapuji kolem autobusového nádraží v Trutnově. Vedu výlet odboru po neobvyklé trase, kterou objevil František /a teprve do jejíhož závěru jsem dal svůj skromný vklad/. Trasu jsem s ním šel před týdnem poprvé. To mě ovšem tolik neznepokojuje. Povzbuzením však není pohled na oblohu, z níž - především od hor a od západu - doslova visí šedé mraky. Na místo začátku výletu - Hofmanovu boudu - se lze dopravit autobusem v 08,20 hod. nebo kombinovaně dřívějším vlakem do Svobody n. Ú. a teprve odtud zmíněným autobusem, což je výhodnější pro důchodce. Volím ovšem první alternativu, se mnou několik dalších, ve Svobodě skutečně přistupuje podstatná část výpravy, jíž z dálky vévodí vysoká postava kolegy Mičky.
Na nejvyšším bodě silnice z Janských Lázní do Černého Dolu nás vystoupí 21. Nejstarší účastnicí je, jak se domnívám, kolegyně Vaňková z Červeného Kostelce, nejmladšími děti Terka a Kačka Frimlovy. Ocitáme se nečekaně v mlze. Jak již nasvědčovala orosená skla autobusu při výstupu, je i vzduch vlhký. Přecházíme silnici a jdeme po lesní neznačené cestě /s výjimkou torza zrušené červené značky bude naše cesta prostá turistických značek/ jen zpočátku rovnoběžně se silnicí. Naše cesta se později stáčí doleva a vychází na louku. Někde vpravo by měly být Černá hora a za ní před námi Žalý, vlevo bychom viděli kromě jiného věž kostelíka v Rudn9ku, náš dílčí cíl. Teď všechno cudně zakrývá bílá rouška mlhy. Sestupujeme luční cestou okolo chalup, až se nakonec přes můstek dostaneme na pravý břeh potoka, po němž procházíme kolem zprvu rekreačních, později spíše starousedlických obytných budov Bolkova. Jako sprej se šířící proudy vody dlouho signalizují, že teď už prší. Situace vyžaduje spíše zrychlit krok a vyhledat přístřeší, já krok spíše drobím. V našem dílčím cíle nesmíme být totiž příliš brzy. Proto ještě před ním již v Rudníku zamířím doprava kolem Arniky ke kostelíku s náhrobními reliéfy a hřbitůvku.
Po jejich letmém prohlédnutí definitivně míříme do penzionu "U Heřmana" na křižovatce. Je asi 10,15 hod., otevírají tu až v 11,00 hod., před týdnem jsme s Františkem dojednali, že otevřou pro nás dříve. Nezklamali a přivítali nás s otevřenou náručí. Pivo, nealkoholické nápoje, káva, slepičí polévka, párek, ale i poháry, to vše přišlo velice vhod. Ani se nám nechtělo odejít, zvláště, když se venku rozpršelo. To již se ozývají hlasy, že bude vhodné jít rovnou do Hostinného přes Arnultovice, trval však zájem o původní trasu. Celou situaci jsem vyřešil tak, že skupinu 10 účastníků, mezi nimiž byly i děti, jsem svěřil do vedení kolegyně Zapadlové, aby šla do Hostinného, se zbylými také 10 jsem pokračoval dle původního plánu.
Protože byl mokrý terén, jdeme oklikou přes statek po asfaltové cestě do Fořtu. Mraky se dočasně trhají a neprší. Ve Fořtu jdeme kolem soukromého učiliště oboru Farmář-podnikatel a nakoukneme do dvora internátu, kde je socha Josefa II. Později se napojíme na cestu pod lanovkou /známou z pochodu Noční pochod na Sněžku za východem Slunce/, překleneme silnici v Prostředním Lánově a táhlým stoupáním se dostaneme nad Kunčice a oklikou na tamní nádraží ČSD, více než půlhodinu před odjezdem vlaku, opět za deště.
V Hostinném přistupuje i druhá skupina a všichni po 15. hodině přibudeme do Trutnova. Přes špatné počasí to byl dobrý výlet, díky všem jeho obětavým účastníkům, v neposlední řadě i zaměstnancům řečeného penzionu U Heřmana.


Pokračujeme ale v podrobném sledování akcí odboru: 01. - 06. 09. - vícedenního zájezdu do Jeseníků pod vedením F. Vacka se zúčastnilo z původně přihlášených 18 osob celkem 16. Přes nepřízeň počasí našlapali nejpilnější účastníci 551 km. 22. 09. se zájezdu do Polska /Walim, Soví hory/. Autobus se podařilo naplnit, takže se zájezd podařilo uskutečnit. Jediným kazem zájezdu byla horší viditelnost. 05. 10. se populárního turistického pochodu Katovská třicítka ve Stárkově zúčastnilo se 11 osob. Akci vedl J. Baudyš. Kouzlo pochodu spočívalo v tom, že s ohledem na určitou izolaci Stárkova od dopravních cest, bylo nutno v půl sedmé ráno dojet do stanice ČSD Rtyně - zastávka a na start dorazit přes Bohdašín a Bystré. 17. 11. se výletu na trase Svoboda n. Ú. - Janské Lázně - Pec pod Sněžkou opět pod vedením M. Novotné zúčastnilo 24 účastníků, z toho 19 členů, resp. 4 děti. Kromě toho se 5 členů odboru ve třech skupinách zúčastnilo 07. 12. Zimního přechodu Chlumu. Konečně 29. 12. 1996 uskutečnil se tajný výlet pod vedením V. Kalábové a L. Vaňkové. Šlo se z Úpice na Devět křížů /delší trasa přes Libňatov/. Za rekordního mrazu -20 st. C se zúčastnilo 25 osob, z toho 20 členů odboru, 5 dětí/. 31. 12. 1996 - Vacek a Kunc se pak ještě zúčastnili Silvestrovského výstupu k jeskyňce.
Účast na školení hospodářů, revizorů a předsedů odborů. Školení se 13. 01. 1996 se za odbor zúčastnili F. Vacek, L. Kuncová a H. Douchová.
První jarní kilometry. Byla věnována vyjímečná pozornost propagaci akce. L. Šlosar zajistil distribuci propozic pro školský úřad přes p. Macháčka a s F. Vackem na Zimním přechodu hory Tábor, dále pak na oblastní konferenci. P. Dlouhý zajistil vyhotovení poutače "Vítáme účastníky Prvních jarních kilometrů. Novinkou pochodu byla kontrola na úseku 35-ikilometrové v usedlosti velkodistributora čaje V. Pechana poblíž Vlčic. K akci byly jen drobné připomínky: napříště je třeba časově diferencovat starty jednotlivých tras již na itinerářích /t. j. uzávěrka delších tras již do 10 hod./, s ohledem na klimatické podmínky nedělat zvlášť cyklotrasy, tyto vést po pěších trasách, kontrola č. 1 nebyla údajně na svém místě až do samého závěru. Turistickou akci je nutno hodnotit letos jako nadprůměrně úspěšnou. Projevila se kromě jiného velmi dobrá propagace, takže se zúčastnilo 171 /182 včetně pořadatelů/, z toho 19 na 35 km. Největším překvapením byl příjezd třicetičlenné výpravy důchodů z Čelákovic speciálním autobusem. D Čelákovic byl za účast zaslán děkovný dopis, k němuž byl přiložen propagační materiál o Trutnovsku i o turistické akci Za trutnovským drakem. Bylo vybráno startovné ve výši 594,00 Kč, vydáno 708,00 Kč za transparent, 32,00 Kč za cestovné na kontrolní místa a okolo 1.200 ks za diplomy.
Za trutnovským drakem. Letošní ročník turistické akce byl co do účasti, úrovně a ohlasu účastníků vyhodnocen jako nejlepší v posledních pěti letech. Celkem se zúčastnilo 442 účastníků, z toho 370 na pěších trasách a 72 na cyklotrasách, kteří dohromady zdolali 9.882 km. I finanční výsledek byl úspěšný: příjmy činily: sponzorský příspěvek - 3.000 Kč, vybrané startovné - 1.400,00 Kč, za pivo - 380,00 Kč a 40,00 Kč by mělo být refundováno Klubem Dálkoplaz. Výdaje byly následující: za plakáty /včetně vylepení/ - 760,00 Kč, občerstvení - 535,00 Kč a ostatní drobné výdaje celkem - 2.000,00 Kč. Jako nedostatky byly konstatováno: plakáty opět nevýrazné především díky velikostí A4 a poměrně drahé, absence značení na Bednářově cestě /byla ovšem úmyslná s ohledem na podmínku KRNAP, vzdor přesnému popisu by se jevilo vlastní značení pro některé pochodníky vhodné pro stránce psychické/, napříště lépe organizačně zajistit psaní diplomů pro značný nápor na pořadatele.
Opět tradiční pohled do členská základny. V tradičním přehledu členském základny bylo evidováno 97 členů, z toho 8 včetně vedoucího bylo členy TOM. Z nejznámějších členů ubyli Vláďa Škop /odešel do Bohuslavic n. Ú./, jeho strýc Bohumil Škop /ten byl zajímavý tím, že šlo o člena odboru žijícího v Hradci Králové/ a dlouholetá členka Amálie Levová. Nejstaršími členy zůstali Antonín Pokorný /nar. 19. 07. 1911/, Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/. Nejmladšími členy zůstal Miroslav Boháč /nar. 19. 03. 1990/ a člen TOM Jan Sedlák /nar. 11. 06. 1986/ Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se ustálilo na 79 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli už jen Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Pilníkově, Liberci, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydlel Miroslav Souček v Liberci. Nejnižší čísla 01 a 02 zůstala sice manželům Danušce a Františku Vackových, čísla příchozích se opět zvyšovala, takže nejvyššími byla 113 /členka TOM Zuzana Moravcová/, 114 /členka TOM Lenka Koritenská/ a 115 /Věra Linhartová/. Jedinou rodinou, jež byla zastoupena v odboru více než dvěma členy, zůstala rodina Kousalova.
Nevalná účast členů odboru na 3. srazu oblasti. V roce 1996 bylo pořadatelství srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší svěřen odboru KČT Sparta Úpice a vše nasvědčovalo, že půjde o nejatraktivnější sraz, protože centrum srazu pořadatelé situovali do osady Paseka v Jestřebích horách, kde spravují Jestřebí boudu náležející T. J. Sraz, jenž se konal 06. - 08. 09., skončil neúspěchem z jediného důvodu - neuvěřitelně vytrvale špatného počasí. - Zklamáním byla ovšem i naše účast, jež byla nevalná: pátek - 2 členové, sobota - 8 členů a neděle - 2 členové, zúčastnilo se pouze 9 členů odboru. Nejúspěšnější účastnicí srazu našeho odboru i celkově byla M. Vrabcová, která za 3 dni ušla 106 km a najela na kole 30 km.
O IČO žádat nebudeme. Ing. J. Tichý prokonzultoval s Finančním úřadem Trutnov otázku povinnosti získat IČO. Finanční úřad trvá na odděleném vedení jednoduchého účetnictví odborem, o IČO žádat nemusíme, při ziscích nad 50 tis. Kč je nutné daňové přiznání. Ze stanoviska FÚ vyplynula pro nás pouze povinnost zavést od 01. 01. 1997 účetní knihu a finanční záležitosti z turistických akcích účtovat najednou. Proto se výbor rozhodl, že o IČO žádat nebudeme.
Vystoupení KČT z ČSTV. Připomeňme si, že v oněch dobách byl ještě KČT členem KČT. Ve 2. pololetí 1996 se poprvé objevilo, že KČT dále zvažuje možnost vystoupení z ČSTV. Výbor za současné situace k tomuto úmyslu zaujímal záporné stanovisko.
Informace o poradě Sboru zástupců oblastí. L. Šlosar informoval o poradě sboru zástupců oblasti, jež se konala 10. 11. 1996 v Lokti n. O. Na jednání bylo odhlasováno, že odvody z členských příspěvků ve prospěch oblasti budou zvýšeny od roku 1997 na 30 %. Očekával se rozpad ČSTV, ústředí KČT proto nepovažovalo případný odchod z ČSTV za tragedii.
Odstoupení z funkce. M. Vrabcová na schůzi 13. 11. oznámila, že po výroční členské schůzi dočasně odstoupí ze své funkce náhradníka výboru.
Nejaktivnější členové odboru. Nejaktivnějšími členy odboru při hodnocení podle účasti na akcích odboru byli v roce 1996 Uršula Kubinová, Ludmila Vaňková, Věra Kalábová, Milada Novotná, Josef Baudyš, Irena Zapadlová, Hana Douchová a Jarmila Chudobová.
Výsledek hospodaření za rok 1996. K 31. 12. 1996 byl stav finančních prostředků odboru 22.965,50 Kč. Čisté příjmy za rok 1996 byly 2.277,50 Kč. Tento výsledek symbolicky charakterizoval skutečnost, že odbor KČT Lokomotiva vstoupil do dalších obdobích zkonsolidován.

Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 1997 až 1999
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

1997
1998
1999

ROK 1997.
Členská schůze. Kladem členské schůze odboru, jež se konala 29. ledna 1997 v restauraci Na Nivách, byla účast 65 členů odboru /a 3 hostí, jeden z nich - Ing. Čížek - za ABB Energo s. r. o. byl současně členem odboru/, nedlouhé trvání, hladký průběh, vynikající úroveň promítání diapozitivů ze strany člena odboru MUDr. Holuba /promítal diapozitivy z výstupu na Aconcaguu a z putování po Argentině a Chile/. Tradičním záporem byla velmi malá diskuse a navíc kupodivu nedostatečná obsluha /při hodnocení schůze se dokonce mluvilo o tom, že napříště je nutno pokusit se zajistit možnost vaření kávy/. Po odstoupení stávající členky výboru Ladislavy Kuncové a náhradnice Marušky Vrabcové byl výbor doplněn o další členky Hanu Douchovou a Zuzanu Frimlovou, za náhradníky byli zvoleni Uršula Kubinová a Irena Zapadlová, další revizorkou pak Helena Potůčková. Výbor tedy pracoval ve složení J. Baudyš, P. Dlouhý, H. Douchová, Z. Frimlová, M. John, L. Šlosar, Ing. J. Tichý, F. Vacek /předseda/, náhradnicemi byly U. Kubinová a I. Zapadlová, revizorkami M. Novotná a H. Potůčková.
Nečekané úmrtí nejstaršího člena odboru. Náš nejstarší člen odboru Antonín Pokorný, někdejší pekař, měl baráček v Pilníkově. Aktivně přestal chodit o dva roky dříve, nejprve pro nemoc své manželky, která nemohla chodit a která později - před rokem - zemřela. V roce 1996 byl pak vázán na obědy poskytované důchodcům. Navštěvoval ho a pomáhal mu prakticky pouze jeho synovec Karel Sobotka, také vynikající turista. Antonín Pokorný se ještě 29. ledna zúčastnil členské schůze. Byl velice naměkko a v jednom z mála diskusním příspěvku na této schůzi řekl, že by zase rád začal chodit, ale že se neodvažuje nastoupit do dopravního prostředku. Spekulovali jsme ještě, zda bychom nepožádali Karla, aby ho dovezl aspoň na start akce První jarní kilometry, a zda by některá z členek odboru s ním nešla nejkratší trasu. Osud tomu však chtěl jinak. Začátkem února osaměle žijícího Toníka postihl záchvat mrtvice, zrovna když stál nad kamínkami. Spadl tak nešťastně, že mu ruka zůstala na kamínkách, které byly zapnuty. Patrně naštěstí necítil bolest, protože ležel asi dva dni v agonii, než výdejcům oběda bylo divné, že si opět nepřišel pro oběd. Po převezení do nemocnice ještě žil, ale i v případě, že by se dostal z bezvědomí, hrozila mu amputace ruky. Nakonec zemřel 12. února ve věku ndožitých 86 let. Budeme na kolegu Pokorného vzpomínat nejen jako na rázovitou figurku, která se chovala ke každému přátelsky a bez odstupu věku, ale jako na turistu velmi odolného a houževnatého, jenž v posledních letech života absolvoval náročný výlet odboru na polskou stranu pod Sněžnými jamami a který při nepohodě na Jarní třicítce 15. dubna 1995 jako jediný vyrazil na start, zatímco my mladší jsme ještě váhali.
Koketování s "Kopretinou". Vedoucí I. Demeš na schůzi výboru 12. února oznámil, že ho požádala vedoucí jiné skupiny dětí slečna Jiránková, přezdívaná Kopretina, o možnost schůzovat v klubovně TOM. Výbor se usnesl, že zásadní podmínkou je členství v KČT, bude vhodný rovněž vstup do našeho TOM, protože Lokomotiva nemusí souhlasit s tím, aby tu schůzovaly 2 oddíly. Kopretina se na základě pozvání dostavila na schůzi výboru 12. března a přednesla svou žádost o začlenění do TOM. Nesouhlasila však s tím, aby TOM měl jediného vedoucího TOM I. Demeše, který naopak neměl zájem o začlenění oddílu sl. Jiránkové do svého. Výbor s definitivní platností rozhodl, že existence dvou různých oddílů v jedné klubovně záleží na splnění těchto podmínek: a/ souhlas T. J. Lokomotiva s tím, aby klubovnu užívaly dva oddíly, b/ členství členů TOM v T. J. Lokomotiva a KČT, c/ plnění nejzákladnějších povinností členů TOM v rámci odboru /především pomoc při veřejných turistických akcích/ a d/ vytvoření předpokladů pro to, aby nedocházelo ke sporům o materiál oddílů /t. j. především existence uzamykatelných skříněk a skříní, režim pořádku/. S ohledem na blížící se jaro a léto bylo dohodnuto, že celá záležitost bude uzavřena v září 1997, pokud bude sl. Jiránková na žádosti trvat. Oddíl Kopretiny byl zatím pozván na obě akce odboru pro veřejnost a byla mu nabídnuta možnost propagace akcí oddílu týkajících se veřejnosti ve vývěsní skříňce. Zájem Kopretiny pak ustal, její skupina se akcí nezúčastnila a v září svou žádost neobnovila.
Dobrá investice. Výbor uložil začátkem roku prostřednictvím Milady Novotné v zaměstnanecké bance v pekárně 10.000,00 Kč na 9 měsíců. Na konci roku pak hospodářka odboru H. Douchová vyzvedla u Pekáren a cukráren Náchod vloženou částku 10.000 s nominální hodnotou 688 Kč, která představovala čistý zisk odboru.
S ohledem na počasí spokojenost s Prvními jarními kilometry. Turistická akce se konala 5. dubna. Účast 182 turistů z různých koutů republiky byla s ohledem na počasí hodnocena jako úspěch, záporem byla účast pouze 32 členů odboru a neuskutečnění kontroly na Dvoračce, která byla notabene plánovaná jako jediná pro nejkratší trasu. Na příčině byla nedostatečná domluva s TOM. Bylo vybráno 452,00 Kč, protože odbor požadoval zcela úmyslně nepochybně jedno z nejlevnějších startovných v republice / v rozmezí 2 až 7 Kč, pro děti do 15 let byla účast zdarma/, neboť spolu se sponzorským příspěvkem nebyla akce prodělečná. Z pohledu pořadatelského se ukázalo, že si činnost při akci nedokážeme rozdělit, bylo vysloveno absolutorium především manažeru akce Petru Dlouhému.
Dění v KČT. Odbor jako jeden z mnoha nejnižších článků Klubu českých turistů nežil nikdy izolovaně a dění v KČT se samozřejmě dotýkalo. Nejdůležitějším rozhodnutím celostání konference, jež se konala na jaře, bylo vystoupení KČT z ČSTV. Důvody tohoto rozhodnutí bylo možno zjednodušeně shrnout do těchto bodů: a/ nesouhlas se způsobem přerozdělování prostředků, b/ snaha o dosažení maximální samostatnosti a tím i odpovědnosti KČT, c/ reakce na vývojové trendy v ČSTV, d/ nesouhlas s určitými dílčími problémy /konkrétně s rozhodnutím ČSTV o tom, že chaty KČT nejsou objekty sloužící sportu a tělovýchově, proto na jejich údržbu KČT od roku 1990 údajně neobdržel žádné prostředky/. Vystoupení bylo účinné teprve od data doručení na ČSTV, ÚV KČT byl zmocněn tak učinit do 30. 04. t. r. Pro náš odbor, svou činností spjatý s T. J. Lokomotiva, byly uklidňující hlasy z konference, že KČT nechce vystoupením rozbít tělovýchovné jednoty, ani vyvolat nepřátelství mezi KČT a ČSTV. Na nejnižších stupních, kde v místě existuje sepětí mezi turistikou a T. J., bylo ponecháno na vůli odborům KČT, zda chtějí zůstat jako odbory KČT současně členy ČSTV. Členství ve více organizacích nebylo shledáno odporující stanovám a jako poměrně častá praxe. KČT měl v úmyslu na základě skutečnosti, že tyto odbory jsou v ČSTV, snížit své požadavky na dotaci z nestátních peněz. Z příkladu České asociace Sport pro všechny /dříve ZRTV/ bylo patrno, že řada jeho odborů byla mj. v tělovýchovných jednotách ČSTV a že členy T. J. mohou být i nejnižší články organizace, která sama není jako celek členem ČSTV. Jako odstrašující a nesprávný příklad byl uváděn příklad KČT Polabiny, který vystoupil z KČT proto, že jinak by nemohl být členem tamní T. J. Dalšími důležitými rozhodnutími byly mj. zvýšení členských příspěvků od roku 1998 a rozhodnutí o tom, že členské známky bude nutno vybrat do 31. 01. příslušného roku, takže ten, kdo by nezplatil včas, neobdržel by již časopis Turista č. 2.
V reakci na vystoupení z ČSTV výbor na své schůzi 11. 06. uvedl, že ..."s potěšením se konstatuje, že přes vystoupení KČT z ČSTV bude možno pokračovat na úrovni odboru v členství v T. J. Lokomotiva Trutnov, přirozeně za respektování stanov ČSTV".
Vydařený autobusový zájezd. 03. a 04. května se uskutečnil autobusový zájezd do středních Čech. 03. května účastníci si prohlédli hvězdárnu v Ondřejově /průvodcem byl syn členky odboru Lídy Vaňkové/, park v zámku v Konopišti /kapacita prohlídek zámku byla toho dne vyčerpána/. Po kvalitním přenocování ve Vlašimi pak návštívili Blaník a Český Šternberk. Zájezdu se zúčastnilo 32 osob /27 členů odboru a 5 dětí/, po stránce obsahové byl zájezd hodnocen jako úspěšný, po finanční stránce zaznamenal propad ve výši 2.700 Kč /k naplnění chybělo 8 osob/, který byl uhrazen z prostředků odboru.
Chladné počasí k pochodování nelákalo. 15. ročník turistické akce Za trutnovským drakem se konal 31. května. Úspěšnou premiéru měla nová místa pro ubytování účatníků a startu. Zatímco ještě v roce 1996 byli účastníci ubytováni v tělocvičně Na Nivách a start byl v Domě dětí a mládeže, nyní se startovalo poprvé v internátu Střední lesnické školy a vzdálení účastníci byli ubytováni v základní škole V Domcích /nad Šestidomím/. Bohužel účast na akci byla nízká /239/, hlavním důvodem bylo abnormálně chladné počasí a tradiční nezájem o turistiku ve velkém městě /především ze strany většiny rodičů/. Objektivně vzato na vině byla kolize s akcemi ke Dni dětí. Zatímco počet členů odboru, kteří se na akci podíleli jako pořadatelé byl ohodnocen jako vysoký, zklamal naopak podíl ostatních členů odboru jako vlastních účastníků /pouhých 10/. O dobrém jménu pochodu svědčila účast turistů z dalekých míst /Bratislava, okolí Plzně, Mladá Boleslav, Brno, Česká Třebová, Litvínov, Jirkov u Chomutova/. Ubytování v tělocvičně ZŠ V Domcích si zasloužilo plné absolutorium, velký podíl na tom měl školník. Miroslav Holý, manžel členky odboru Evy, vysoko bylo hodnoceno účinkování TOM na Dvoračce a tradičně i kontrola na Stachelbergu. Dobře byl obsazen start a cíl, takže v cíli byla nebývale skvělá atmosféra. Velká pochvala patřila těm, kteří za nevlídného počasí stáli na kontrole. Kladem akce bylo vybudování lávky přes Líčnou zásluhou spolupořadatele Střední lesnické školy. Přes velmi nízké startovné byla akce výdělečná, výdaje činily celkem 2.818 Kč, příjmy celkem byly 5.907 Kč, celkový zisk zatím 3.089 Kč, do těchto údajů nebylo započteno vyúčtování firmy provozující občerstvení na Stachelbergu/. Pro příští ročníky byla zvažována možnost vynechat Stachelberg /aby ročníky akce nespadly do jednotvárnosti, nakonec se tak nestalo/, zajistit více sponzorů, zajistit na start látkový transparent. Jako místo startu a cíle dostal naopak opět podporu internát SLŠ.
Členská základna pro rok 1997 uzavřena. Na začátku června byla uzavřena členská základna odboru. Na schůzi výboru 14. května 1997 bylo konstatováno, že konečný stav členů odboru, kteří zaplatili členské příspěvky pro rok 1997, byl shledán v počtu 101 členů, z toho 9 mělo rodinnou známku. Bylo vybráno 7.290,00 Kč, čistý zisk odboru po odvodu 3.645,00 Kč. V tradičním přehledu byl celkový počet členů pak opraven na 100. Po úmrtí Antonína Pokorného převzali štafetu nejstarších členů odboru Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/, Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/, Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922/. Nejmladšími členem zůstal Miroslav Boháč /nar. 19. 03. 1990/, dalšími nejmladími členy byli příslušníci TOM Tomáš Zvara /25. 08. 1987/ a Markéta Karasová /06. 03. 1987/. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se proti uplynulým létům snížilo na 71 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Liberci, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydlel opět Miroslav Souček v Liberci. Jako tradičně nejnižší čísla prlůkazu 01 a 02 patřilo manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měly nově přišedší členky TOM Eva Koritenská /122/, Kateřina Karasová /123/ a úplně nejvyšší Markéta Karasová /124/. Odhlédneme-li od rodinných dvojic byly v odboru dvě rodiny: k rodině Kousalovým přibyla rodina Zvarova. Zásluhu na tom měl dlouholetý člen Mirek Vaněk, který tuto rodinu načas získal pro turistiku.
Značkařský den. Na základě usnesení z oblastní konference oblasti z 01. března se uskutečnila za účelem propagace značení a získání nových adeptů 08. června značkařská neděle. Manželé Hana a Jan Vejnarovi jako vedoucí akce předvedli obnovu značení na modře značené turistické trase od budovy okresního úřadu přes Výšinku až k Dolcím. Zúčastnili se Ludmila Vaňková, Jaroslava Hadincová, František Vacek a Pavel Friml, kteří vydatně pomohli. Výbor při hodnocení akce litoval neúčasti adepta značení Jardy Hrnčíře. Ten shodou okolností se ke značení přes určité peripetie nakonec později dostal a na začátku dalšího tisiciletí byl jediným aktivním značkařem našeho odboru. O značkařském dni napsal František Vacek článek do Zpravodaje číslo 3/1997.
Nejmenší daň katastrofálním povodním. Onoho roku se také v Čechách objevil fenomen, který jsme dříve znali u nás z vyprávění a z reportáží z daleké ciziny. Začala série ničivých povodní, opakující se v některých dalších letech. V onom roce zasáhla především Moravu, první vlna již po 05. červenci. S ohledem na katastrofální povodně na severní Moravě, na přerušená vlaková spojení i na nevhodnost účasti z morálního pohledu bylo rozhodnuto, že se odbor nezúčastní Mezinárodního týdne turistiky ve Valašsku, kam se mělo odjet v sobotu 12. července /akce se samozřejmě stejně nezúčastnila/. S ohledem na úmrtí, zničené domovy a materiální ztráty bylo neuskutečnění akce tou nejmenší daní povodni. Vedoucí zájezdu František Vacek navrhl, aby dospělí účastníci zájezdu věnovali 500 Kč, původně uhrazených na akci, po jejich vrácení na humanitární účely k odstranění následků povodní. Místo zájezdu byl uskutečněn výlet údolím Bílého Labe za účasti 10 osob, z toho 8 členů odboru, trasa byla dlouhá 17 km. Na podzim pak výbor zakoupil 4 ks státních povodňových dluhopisů po 1.000 Kč.
Dvojí nemravnosti při výletu do polských stolových hor. Jeden z mnoha výletů odboru se uskutečnil 02. srpna. přes nový turistický přechod v Machovské Lhotě. Původně zamýšlenývýlet na Hejšovinu nebylo lze realizovat pro špatnou situaci v dopravě v sobotu z Machova zpět. Dílčími cíly náhradní trasy se staly postupně Bledne skaly, Machovské Končiny a Hronov. Výletu se zúčastnilo 26 osob, z toho 16 členů, délka trasy byla 16 km. Na výletu zažili účastníci dvě zajímavé příhody: Stejně jako nyní i tehdy labyrintem Blednych skal procházela červeně značená trasa. Na této trase na obou koncích labyrintu byly pokladny. Okolo však vedla zeleně značená trasa, tehdy obepínala labyrint těsně od české strany. Když se šlo od Machova, tak tato zeleně značená cesta navazovala na červeně značenou trasu a společně vycházela ještě před hlavní pokladnou u parkoviště. Nebylo lze poznat, zda sem někdo přišel z labyrintu nebo nikoliv. Vedoucí akce Luděk Šlosar při průzkumném výletu 24. července šel disciplinovaně po okolní neplacené zeleně značené cestě, nikdo se neopovažoval na něm u pokladny požadovat dodatečnou úhradu vstupného. Protože při samotném výletu nebyla zadní pokladna směrem od Machova nebyla funkční, kázal jít přímo labyrintem. Tentokrát však vstupné u pokladny požadováno bylo. Všichni účastníci zájezdu zbaběle pokračovali dál ke stánkům na parkovišti a nechali vedoucího na pospas výběrčím. Ten se výpravě pomstil tím, že své tvrzení o tom, že výprava přišla po neplacené zelené značce kol skal, podpořil argumentem, že se jedná o výpravu starých důchodců a mlaých dětí, v jejichž silách by ani nebylo absolvovat členité cesty labyrintu skal. Svými argumenty uspěl, ale v duchu se styděl, špatné svědomí nesměřovalo k výpravě, ale k polským přátelům. Další nemravnosti se výprava dopustila v Bukowině, kde se účastíci dohodli na ilegálním přechodu hranic, octli se náhle v Machovských Končinách v hospůdce U Šírlů známé z pochodu pořádaného v té době v KČT Náchod a po vydatném občerstvení již jako slušní bezúhonní občané doputovali do Hronova. Druhý přestupek nezatížil ničí svědomí.
Beseda s MUDr. Holubem. Dík úspěchu besedy po členské schůzi uskutečnila se 05. listopadu v areálu ABB Energo další beseda s členem odboru MUDr. Holubem. Přes odložený začátek na 18 hod. se jí zúčastnilo 17 členů odboru /z toho 2 děti/, navíc pak 5 zaměstnanců ABB. Stínem akce byl méně kvalitní přenos na plátno. Samotný film o návštěvě východní Afriky byl kvalitní a velmi zajímavý, z pohledu zúčastněných tu však byly některé zdlouhavé pasáže, poplatné vlastnímu účelu filmu /představit podrobněji flóru/.
Činnost TOM. V rámci odboru fungoval i letos TOM. Jeho činnosti inklinovala spíše ke skautingu než k turistice - s tím ovšem výbor souhlasil předem. Vedoucím TOM byl Ivan Demeš. TOM měl 12 členů včetrně jejího vedoucího, kteří se scházeli v klubovně v komplexu T. J. Lokomotiva Na Nivách, vcházelo se sem hned prvním vchodem doprava, v klubovně se konaly také schůze výboru a schůzky účastníků putování odboru. O činnosti TOM byl výbor informován minimálně, skoro vůbec, jeho vedoucí se schůzí zúčastňoval rovněž zřídka. Vzájemná spolupráce byla jinak nepravidelná, dík špatné komunikaci se nepodařilo zajistit pomoc TOM na kontrole při Prvních jarních kilometrech, stejná pomoc při turistické akci Za trutnovským drakem byla vydatná. Na schůzi výboru 10. září byl vysloven podiv nad tím, že činnost TOM - i přesto, že se podílel na letním táboru pro mládež -ustala načas právě v době prázdninové, kdy by měla vyvrcholit, později pak vyslovil i nespokojenost nad využitím 2 ks teepee.
Členství v Českém svazu rekreačního sportu. Po konzultacích na téma, zda členství ve více organizacích není v rozporu se stanovami KČT, byl na konci roku byl odbor KČT Lokomotiva byl pod číslem 791 zaregistrován v Českém svazu rekreačních sportů, čímž se po vystoupení KČT z ČSTV v 1. polovině letošního roku stal náš odbor opět legitimním členem ČSTV a tím i T. J. Lokomotiva Trutnov.
Ohlédnutí za rokem 1997. Odbor uspořádal 2 veřejné turistické akce, 2 autobusové zájezdy, 2 lyžařské výlety, značkařskou neděli, 13 pěších výletů /počet účastníků se pohyboval od 10 do 44 osob, pozitivní byla účast dětí a stmelování kolektivu, 42 členů odboru ušlo celkem 3.850 km/, dále pak beseda s video s MUDr. V. Holubem, neuskutečnilo se pro povodně putování na Valašsku. 10 členů odboru se zúčastňovalo akcí Akademie třetího věku, jiná malá skupina členů odboru se věnovala výkonnostní turistice, úspěšné byl plněn odznak TURISTA OBLASTI - z těch, kteří splnili nejvyšší stupeň /červený odznak/, bylo nejvíce osob z našeho odboru. Tradičním záporem bylo, že se nedařilo ozšířit počet vedoucích akcí /výjimkou bylo získání Petra Kuncho, který začal připravovat pod patronací výboru DEP Z Trutnova do čtyř stran/ a že ustala spolupráce s polskými turisty z Kamienné Góry/.
Nejaktivnější členové odboru. Aktivita členů odboru byla poprávu hodnocena podle účasti na akcích odboru, podle tohoto kritéria byli nejaktivnějšími členy v roce 1997 Uršula Kubinová, Hana Douchová, Ludmila Vaňková, Jarmila Chudobová, Petr Kunc a Josef Baudyš.
Výsledek hospodaření za rok 1997. K 01. 01. 1997 byl stav finančních prostředků odboru 24.915,00 Kč. Příjmy za rok 1997 byly 47.535,00 Kč, výdaje pak činily 51.093,90 Kč. Schodek činil tedy 3.558,90 Kč. Stav k 01. 01. 1998 byl tudíž 21.356,10 Kč, dodatečně tato částka byla opravena na 25.356,00 Kč.

ROK 1998.
Členská schůze. Konala se 28. ledna v restauraci Na Nivách. Její průběh byl hodnocen jako zdařilý. Zúčastnilo se 56 členů odboru. Velice hodnocena kladně účast p. M. Gärtnerové, tajemnice T. J. Lokomotiva. Záporem schůze bylo selhání obsluhy, protože vedení restaurace si špatně poznamenalo termín uspořádání schůze. Byl zvolen nový výbor ve složení podle funkcí předseda - F. Vacek, místopředseda - L. Šlosar, hospodář - H. Douchová, kontakt s TOM: Z. Frimlová, fotodokumentace - J. Baudyš, klasifikátor - P. Dlouhý, bez portfeuille - I. Zapadlová, dále náhradníci výboru U. Kubinová a P. Kunc a revizorky D. Baudyšová, a M. Novotná. Na schůzi byla krom nejaktivnějších členů odboru odměněna za svou činnost Ludmila Vaňková - nejstarší, přece však stále velmi aktivní členka odboru - čestným členstvím v odboru, jež jí zajišťuje poloviční slevu při akcích odboru, a knihou. Členská schůze stanovila roční členské příspěvky v plných výších 150,00 Kč /dospělí - výdělečně činí/, 60,00 Kč /nepracující důchodci a ženy na mateřské dovolené a v domácnosti/, 40,00 Kč /mládež do 18 let a studující do 24 let/ a 260,00 Kč /rodinné známky - 1-2 rodiče a děti do 18 let/.
Nová akce našeho odboru pro veřejnost na obzoru. Nadšený lyžařský aktivista naší oblasti kolega Miroslav Kocourek na konci roku 1997 dostal nápad uskutečnit seriál turistických akcí "Po stopách Jana Buchara". Cílem bylo naplnit pokud možno každou sobotu lyžařskou turistickou akcí pro veřejnost. K řadě tradičním hledaly se další akce a také další pořadatelé. Je nabíledni, že náš odbor byl Mirkem Kocourkem osloven také. Tak vznikla turistická akce Žacléř - Rýchory - Trutnov, které bohužel chybí nějaký trochu originálnější název. Jejího uspořádání se ihned chopil nadšený vyznavač lyžování našeho odboru Manfred John. První ročník se konal 14. února 1998 a byl pojat jako veřejná turistická lyžařská akce odboru ze Žacléře přes Rýchory do Trutnova. Akce se zúčastnilo 16 osob, z toho toliko 4 s lyžemi /byly velmi špatné sněhové podmínky/. Po vzoru Jana Nerudy, kterého uchvátila roku 1890 první prvomájová oslava a který napsal o ní nezapomenutelný fejeton, také účastník akce Luděk Šlosar byl natolik nadšen, že napsal následující reportáž, jež se objevila ve vývěsní skříňce, jež je rovněž uvedena v publikaci Drobečky z večeří v hotelu Inter-Continental a jež snad vykresluje atmosféru akce:

OBRÁZKY Z PODIVNÉ ZIMY V ÚNORU A. D. 1998 NA RÝCHORÁCH.

POČASÍ, JAKOBY CHTĚL NĚKDO NA RÝCHORY. V sobotu v půl osmé ráno je na "Zelence" na únor neuvěřitelných +8 stupňů C teploty, ve vzduchu je cítit vlhko, nejbližší kopce směrem k Rýchorám jsou zahaleny do nevlídné hrozivé černě. "Počasí, jakoby chtěl někdo jít na Rýchory" - poznamenal jsem pro sebe sarkasticky. Právě tam totiž máme namířeno - ze Žacléře.
PRAPŮVOD VĚCÍ. K prapůvodu dnešního našeho počínání musíme se vrátit o dvaapůl měsíce dozadu na seminář vedoucích a cvičitelů na Jestřebí boudě. Nadšený propagátor lyžařské turistiky Mirek z Bratrouchova dosáhl tu vytvoření oblastního kalendáře veřejných lyžařských turistických akcí na každou sobotu od loňského Štěpána až do konce února letoška. Náš odbor uvolil se uspořádat přejezd Rýchor ze Žacléře do Trutnova. Na požádání výboru se vedení akce ujel náš člen Freda. Dnes to ovšem na lyžování zdaleka nevypadalo.
PO STOPÁCH RANÉHO MLÁDÍ. Před devátou vyklopil vláček v Žacléři načele s Fredou a Fráňou 12 nejstatečnějších, kteří se rozdělili náhodně do čtyř trojic. Jednu z nich tvořil vedoucí akce s dvěma ženami, kteří jediní přijeli s lyžemi. Tradiční naše trojka - Maruška, Vláďa, a já - si to namířila přes místa Vláďova nejranějšího mládí, než se odstěhoval s rodiči ze Žacléře do Kruhu. Ulici našel spolehlivě, nebyla tehdy pojmenována po žádném politikovi, i číslo domu bylo stejné. Dlužno podotknout, že zdejší městský úřad s instalováním pamětní desky po slavném rodáku nepokročil a nejspíše ani nezačal. Ani sochař, jenž by vytvořil bustu jmenovaného pro pomník, u Vláďova domu v Kruhu dosud nezazvonil. Ostatně i naše putování na Rýchory sledovaly stopy jeho dětství, neboť až tam ho rodiče vozili v kočárku /vážil tehdy prý méně/.
STRACH MÁ VELKÉ OČI. Na trasu jsem vyrazil po absolvování 11 schůzí v rozmezí jednoho měsíce /7 členských, 2 výboru odboru, 1 výboru oblasti a 1 domovní - tři z nich netaktně zasáhly do dvou sobot/ sice zdeptán, ale nepokořen, leč s obavou z toho, jak po přestávce náročnou trasu zvládnu. Ještě v úterý na výborové schůzi signalizoval Freda, že trasa je sjízdná alespoň nad Nové Dvory. Několik dní tání a dešťů udělalo však s terénem divy. V lese na Poláku byl pouze tu a tam zmrzlý sníh. Na louce samot Vízova byla sice cesta místy plna sněhu, leč dalo se jít vedle. Obávaný prostor mezi Vízovem a Rýchorami byl pokryt tenkou vrstvou zmrzlého a nebořícího se sněhu. Samoty Rýchor - viz Vízov. Teprve na krátké trase od ústí cesty od Sněžných bud k ústí cesty od Dvorského lesa byla semtam metrové vrstva napěchovaného, leč bořícího se sněhu. Rovnou cestu před Rýchorskou boudou tvořila sice souvislá, leč tenčící se vrstva břednoucího sněhu. Zkrátka a dobře - terén vcelku nebyl obtížný.
PŘEKVAPENÍ V ÚTULNÉ RÝCHORSKÉ BOUDĚ. Teploměr venku signalizoval +5 stupňů C, později na sluníčku stoupl k 10 stupňům. Vevnitř byl připraven s diplomy nejmladší náš Petr. Zatímco jsme popíjeli na tisícovou výšku levný Krakonoš /12 Kč/, dorazili sem postupně všichni účastníci veřejné akce. V tom okamžiku vzal si slovo Freda, poděkoval všem za účast v tomto pro lyžaře tak nehostinném čase a jako milou vzpomínku na svátek Valentýna rozdal všem přítomným za pomoci jeho sympatických průvodkyň z papíru vystřižená srdíčka.
VLÍDNÉ POČASÍ. Již při cestě nahoru ukazovalo počasí svou vlídnější tvář - aspoň pokud jde o zažehnání hrozby deště a viditelnost. A tak jsme již od Vízova pozorovali sluncem ozářené již území Polska. Z míst nad Rýchorským křížem jsme užaslými zraky sledovali zelené plochy směrem na Albeřice, Pomezní hřeben a Cestník až do těsné blízkosti krkonošských velikánů. Jen Sněžka nevykoukla z mraků, asi se nemohla na panující zimní paradoxy dívat. Ven z boudy nás potom vyhnala sluneční záplava na další výhledy na základy bývalé Maxovky.
ZPÁTEČNÍ POHODA. Všichni tři lyžaři se přece jen svezli, ještě hluboko pod Pašovku. Došli jsme je za Bystřicí a nechali je za sebou navzájem se přít, zda jsme šli za nimi rychle či pomalu. Hospoda U Kousala byla nabita, atmosféru podbarvovala živá country hudba, se štěstím jsme našli volná místa. Pořádali tu po tři dni zvěřinové hody, jejichž svodům jsme odolali tím, že jsme si dali toliko velmi dobrou a hustou gulášovou polévku /Maruška v ní přece pocítila zvěřinu/ a pouze dvě piva, to abychom potom jako zvířata nevypadali. Zatímco Maruška odešla domů překvapit brzkým příchodem blízké, pomohl jsem Vláďovi zaplnit v Rádiu hodinovou mezeru do odjezdu vlaku. Byla ta taková pěkná tečka, opakuji pěkná tečka, za tím naším výletem.
S TROCHOU OPTIMISMU NAKONEC. V oblastním kalendáři jsem akci nazval Žacléř - Rýchorská bouda - Trutnov, na propozicích byla nazvána Lyžařský přejezd Rýchor, na diplomu pak Zimní výstup na Rýchory. První název byl prost fantazie, druhý byl neúmyslným plagiátem názvu lyžařské akce přátel ze Žacléře, třetí název byl zaměnitelný s více akcemi. Bude nutno tedy vymyslet originální název. Za pořádání dalších ročníků se přimlouvám, jistě ji navštíví více než celkový počet letošních 16 průkopníků. Náš odbor tak obohatí počet turistických akcí pro veřejnost i o akci lyžařskou. My všichni totiž věříme, že ještě zažijeme alespoň několik únorů, kdy zase bude možno lyžovat ve výškách od 500 metrů nad mořem, nebo alespoň při vší skromnosti v tisících metrech.


Vážná krize v oblasti. Odbor KČT byl od samého počátku její existence členem oblasti č. 13 - Krkonoše a Podkrkonoší. Oblastní konference konaná ve Dvoře Králové nad Labem v řádném termínu 14. března 1998 skončila neúspěchem, protože se rozešla, aniž by zvolila orgány oblasti a delegáty celostátní konference a aniž by přijala usnesení. Bezprostředním podnětem neúspěšného konce byl časově nevhodně vyslovený návrh zástupce KČT Dvůr Králové n. L. kolegy Koláře na rozdělení oblasti, který byl fakticky osobně iniciován a vehementně podporován garantem oblasti Ing. J. Babovákem. Po konferenci nastalo třítýdenní období bezvládí a rezignací, které naštěstí ukončila 04. dubna mimořádná doplňující oblastní konference ve Vrchlabí, z jedné strany bojkotovaná čtyřmi odbory oblasti, z druhé strany podpořená všemi dalšími odbory /kromě Horního Starého Města/. Ve Vrchlabí se podařilo zvolit orgány a delegáty oblasti, přijmout usnesení a dokonce určit pořadatele srazů na další dva roky. Sekretářem oblasti zůstal člen odboru Luděk Šlosar. Přestože bylo nutno vyřešit některé problémy jako účetnictví, obsazení "ekonomických" funkcí, modus vivendi s výše naznačenými čtyřmi odbory, vznikl reálný předpoklad pro překonání krize. Nepovedená konference a vyvrcholení krize jsou popsány ve Zpravodaji č. 2/1998.
Přesto na schůzi výboru 14. dubna byly nezávazně byly zvažovány katastrofické scénáře pro případ rozpadu oblasti /vstup do Jiráskovy-Královéhradecké, což by se setkalo u této oblasti s pochopením - nebo vystoupení z KČT a činnost v oblasti turistiky mimo tuto organizaci/. Nakonec bylo rozhodnuto, že odbor bude pokračovat v činnosti v rámci oblasti a vyčká dalšího vývoje. Naštěstí pozdější vývoj ukázal, že se oblast podařilo zkonsolidovat, byť bylo nutno překonat v tomtéž roce ještě menší krizi. Ing. J. Babovák totiž inicioval dubna schůzku zástupců čtyř odborů, jež se odmítly zúčastnit mimořádné konference, se sekretářem oblasti a navrhl revizní komisi ve složení zástupců těchto čtyř odborů ve složení Ing. J. Babovák, M. Kábrtová, Ing. M. Růžička, J. Teichman. Její zvolení per rollam se však nepodařilo ze dvou důvodů: 1/ nestanovení jednoznačného kritéria počtu hlasů pro zvolení komise, což vyvolalo dva odlišné názory na zvolení komise, 2/ překvapivá absence hlasu KČT Dvůr Králové n. L. vedeného ing. Babovákem, který chyběl pro zvolení komise i v případě uplatnění přísnějšího kritéria pro zvolení. Ani tato drobná krize již nemohla ovlivnit konsolidační proces v oblasti a tím i setrvání odboru KČT Lokomotiva v ní. Popravdě řečeno ke zvolení komise nepřispěl ani náš odbor prostřednictvím svého výboru. Při projednávání návrhu dne 09. července se o návrhu rozproudila nebývale široká diskuse. L. Šlosar současně jako sekretář oblasti upozornil na dva body usnesení z oblastní konference /výzva Ing. Babovákovi, aby se zapojil do revizní komise, a výzva čtyřem odborům, z nichž rekrutují navržení členové komise, aby se zapojili do dění v oblasti v řádně volených funkcích/. Dále vysvětlil, že návrh vzešel ze schůzky čtyř odborů za účasti sekretáře oblasti. Konečně vyjádřil přesvědčení, že členové komise jsou odborně erudováni. Navíc vyjádřil obavu, že nezvolením komise by mohla započíst další krize. Z těchto všech důvodů v nastalém hlasování hlasoval jako jediný pro revizní komisi v navrženém složení. F. Vacek naopak nebyl přesvědčen o vhodnosti složení komise toliko ze zástupců odborů, které projevily v březnu odstředivé tendence. Domníval se, že krize je reálná už apriorním nesouhlasem Ing. J. Babováka s vedením jednoduchého účetnictví v rámci oblasti. P. Kunc vyslovil názor, že navržené složení komise nebylo optimální, neboť měla být složena toliko z výše vymezených odborů, a že optimální by bylo např. složení revizní komise napůl ze zástupců výše uvedených čtyř odborů, napůl ze zástupců ostatních odborů. Diskusi uzavřelo hlasování, které v poměru 6 : 1 rozhodlo, že odbor KČT Lokomotiva Trutnov hlasoval proti revizní komisi v navrženém složení.
Vznik návrhu revizní komise je popsán ve Zpravodaji č. 3/1998, jak došlo k jejímu nezvolení je popsáno ve Zpravodaji č. 4/1998.
Revizní komise oblasti byla zvolena na semináři cvičitelů a činovníků oblasti 28. a 29.listopadu ve složení B. Jaklová, V. Hálková a Ing. M. Růžička.
Úspěšné První jarní kilometry. Konaly se 04. 04. 2003. Za pěkného počasí a dobré organizace se zúčastnilo 237 osob, bylo vydáno šest odznaků Turista oblasti, byla zavedena kronika pochodu. Úspěchem byla rovněž nezvykle vysoká účast cyklistů - přes 60. Někteří účastníci vytýkali pořadatelům velký podíl tras s tvrdým povrchem, ty byly zařazeny úmyslně s ohledem na reálně špatné počasí a povrch v tomto období. Z řad cyklistů byly připomínky ke značení /zejména ve Starém Rokytníku/, částečný podíl na této závadě měli neukáznění turisté, zčásti nebylo možno značení pokrýt pro velký rozsah a bylo nutno vycházet z itineráře. Příjem z akce byl 1.158,00 Kč, výdaje činily 412,20 Kč, do těchto údajů nebyla zahrnuta dosud neznámá cena plakátů. Z pohledu životaschopnosti funkcionářského kádru bylo velkým kladem akce, že jeho pořádání se obešlo bez předsedy a místopředsedy a že jeho hlavní tíha spočívala na mladších členech výboru /kromě J. Baudyše, který se na pořádání velmi aktivně rovněž podílel/.
První ovoce členství v Českém svazu rekreačních sportů. V 1. pololetí odbor KČT obdržel od Českého svazu rekreačního sportu dotaci 5.320 Kč. Ten navíc odboru nabídl zveřejnění akcí odboru ve 2. pololetí. Ve 2. pololetí pak odbor obdržel druhou část dotace ve stejné výši a současně nabídku možnosti dealerství pro pojišťovnu Wüstenrot s možností získat provizi pro odbor, čehož odbor nevyužil. Odbor zaslal svazu na podzim informaci o činnosti odboru.
Podivné završení zájezdu do středních Čech. 10. května se uskutečnil autobusový zájezd na trase Libice nad Cidlinou - Lipany - Kutná Hora. Zúčastnilo se ho 41 osob /dvě další se nemohly na poslední chvíli zúčastnit/, z toho 28 členů. Při zájezdu vůlí většiny nebyla uskutečněna návštěva podzemí důlního díla v Kutné Hoře pro vysoké vstupné. Teprve po uskutečnění zájezdu byly doručeny F. Vackovi platební podmínky expozice, která byla předem objednána. Z platebních podmínek vyplynula povinnost platit část vstupného v případě storna. Účastníci zájezdu žádné vstupné nehradili tam ani předem. Proto bylo rozhodnuto, že výbor nebude na dopis vůbec reagovat.
Počasí tentokráte Draku přálo. Za příznivého, možná trochu místy parného počasí, se akce 30. května zúčastnilo 322 účastníků. Ve srovnání s některými pochody a s přihlédnutím k počtu obyvatel v Trutnově se účast jevila jako malá, byť za posledních sedm let byla druhá nejvyšší. V tělocvičně ZŠ V Domcích přespávalo poměrně málo účastníků /5/, takže školník Miroslav Holý, který jinak připravil pro přenocující účastníky vynikající prostředí, po tomto ročníku zvažoval možnost, že v příštích letech nebude reflektovat na další součinnosti, naštěstí k této možnosti nedošlo ani v době, kdy žádost o ubytování vyřizovalo přímo vedení školy a kdy se počet ubytovaných ještě mírně snížil. Za pozitivní bylo považováno, že účastníci byli vesměs s jeho průběhem a organizací spokojeni, o čemž svědčily zápisy v kronice i přímá reakce účastníků v cíli. Rovněž zařazení atrakci na dětských trasách bylo vkladem, od kterého si výbor sliboval další zúročení v příštích letech. Účast členů odboru na turistické akci byla hodnocena jako rozporuplná: účast 20 členů odboru jako pořadatelů, která dávala akci punc vyloženě týmové akce, byla hodnocena jako skvělá, počet dalších 19 jako přímých účastníků na jednotlivých trasách byl vyloženě zklamáním. Velký zájem byl o záznamníky akce ústředí Za toulavým náprstkem, bylo prodáno 35 ks záznamníků.
Vzorné hospodaření odboru. Ke konci května odbor disponoval s finančními prostředky o 10.000 Kč vyššími než na začátku roku. Pro zajímavost mezi příjmy patřilo 4.400 Kč vybraných z členských příspěvků, 690 Kč z Prvních jarních kilometrů /bez sponzorského příspěvku/, dotace od města ve výši 2.000 Kč, částka vybraná za záznamníky Za toulavým náprstkem 370 Kč, sponzorské příspěvky na obě uskutečněné turistické akce, dotace Českého svazu rekreačních sportů. Mezi výdaje náležely náklady na členskou schůzi ve výši 970 Kč, na uskutečnění akce Za trutnovským drakem 700 Kč, na zájezd do Lipan 1.740 Kč, na činnost TOM 705 Kč, na fotodokumentaci 230 Kč.
Iniciativa za obnovu značené cesty. L. Šlosar z pověření výboru odboru svými dopisy na vedoucího regionálního značení Václava Horáka a vedoucího rady značení Petra Rosůlka z 21. července podpořil za náš odbor iniciativu KČT Bohuslavice n. Ú. na obnovení modře značených tras na úsecích z Bučiny do Poříčí a ze severních Čížkových kamenů na Hůru.
Iniciativa byla reakcí na zrušení modré značky č. 1825 především v úsecích Bučina - Trutnov /Poříčí/ - Lhota a severní Čížkovy kameny - Hůra. V dopise bylo naše připojení k iniciativě blíže zdůvodněno takto:
1) u úseku od Bučiny do Lhoty - tento značený úsek umožnil turistům vyhnout se převážné části města a tím jeho zdlouhavému procházení v případě, jestliže zamýšleli co nejrychleji se dostat z Cesty bratří Čapků na Jestřebí hory nebo se prostě městu co možná nejvíce vyhnout.
2) u úseku severních Čížkových kamenů na Hůru - výhodou tohoto značeného úseku bylo, že skýtal další variantu začátku či zakončení putování na Jestřebí hory, tentokráte z Bohuslavic nad Úpou.
Z odpovědi Václava Horáka vyplynulo, že tato záležitost je plně v kompetenci Rady značení oblasti, celkově však mise byla neúspěšná.
Neúplná spokojenost s DEP. 2. ročník dálkového etapového pochodu Z Trutnova do čtyř stran se konal ve dnech 30. července až 2. srpna. Pro účastníky byly připraveny čtyři atraktivní trasy - dvě z nich na polském území /D=dlouhá, K=krátká/.
1. den - 30. 07. - SEVER: "Ze Žacléře do Pomezních bud a po polské straně až do Lubawky" - D: 50 km, K: 32 km.
2. den - 31. 07. - ZÁPAD: "Přechod Krkonoš z Vrchlabí do Pece" - D: 40 km, K: 30 km.
3. den - 01. 08. - VÝCHOD: "Po polské straně z Královce do Adršpachu" - D: 42 km, K: 25 km.
4. den - 02. 08. - JIH: "Ze Dvora Králové do Trutnova" - společná: 22 km.
Na přespání bylo přihlášeno 12 účastníků, k tomu účelu byla opět využita tělocvična ZŠ V Domcích. Při sečtení účastníků za každý jednotlivý den se zúčastnilo 69 osob /skutečný počet jednotlivců byl tedy mnohem nižší/. Velmi kladně byly hodnoceny výběr tras, organizační zabezpečení, úroveň ubytování a počasí. Za negativa byl považován přece jen relativně malý počet účastníků, tentokráte především z řad příchozích, zejména členů odboru a obyvatel Trutnov, dále, že řada účastníků volila trasy individuální, čímž byla částečně znehodnocována snaha pořadatelů o organizační zabezpečení při jednotlivých etapách. Akce byla výdělečná, příjmy činily 3.525,00 Kč proti výdajům 1.343,10 Kč, do pokladny odboru DEP tedy znamenal zisk 2.181,90 Kč. Manažerem DEP byl jeden z nejmladších a nejaktivnějších dospělých členů odboru Petr Kunc, který všechny trasy navrhl, prošel či projel a popsal a rovněž zabezpečoval kontroly, nebylo mu bohužel popřáno větší samostatnosti, jím původně vymyšlené trasy byly narušeny zásahy jiných členů odboru. Možná že tady někde začaly příčiny toho, že odbor o tohoto nesporně perspektivního člena téměř vzápětí přišel.
Vyznamenání. Na 5. srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší v Malých Svatoňovicích, jenž se konal ve dnech 22. a 23. srpna, obdrželi manželé Hana a Jan Vejnarovi diplom ke 110. výročí založení KČT za značkařskou činnost. Ti pro pokročilí věk ukončili do konce roku svou činnost v odboru. Z našeho odboru se srazu zúčastnilo toliko 12 členů, což bylo neobyčejně málo s ohledem na význam akce, malou vzdálenost místa srazu a výborné spojení.
Týdenní putování s kuriózní vadou na kráse. Účastníci týdenního putování po západních Lužických horách, jež se konalo 31. srpna až 5. září, byli s programem zájezdu spokojeni. Litovali toliko, že večeře byla podávána ve stravovacím místě o půl hodinu dříve než příjezd vlaku přivážejícího je z túr, takže museli přijíždět dřívějším vlakem o 1,5 hod. dříve. Zúčastnilo se 17 osob, z toho 16 členů odboru, kteří obdrželi od odboru příspěvek 150 Kč.
Seznam členské základny Byl vydán tentokráte až v říjnu. Na seznamu je 103 členů odboru, kteří zaplatili členské příspěvky pro rok 1998. Nejstaršími členy odboru zůstali Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ , Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922/. Nejmladšími členem se stal člen TOM Jan Trpák, /nar. 10. 05. 1991/, na druhé místo "klesl" Miroslav Boháč /nar. 19. 03. 1990/, polední "medailovou" pozici získala další členka TOM Petra Demešová /nar. 24. 10. 1989/, dcera vedoucího TOM. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se proti uplynulým létům se mírně zvýšilo na 72 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Liberci, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydlel opět Miroslav Souček v Liberci. Jako tradičně nejnižší čísla průkazu 01 a 02 patřilo manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měly tentokráte nově přišedší dospělé členky odboru Valerie Podracká /140/ a Jaroslava Špaténková /141/ a úplně nejvyšší členka TOM Petra Demešová /142/. Odhlédneme-li od rodinných dvojic, zůstaly v odboru dvě rodiny: Kousalova a Zvarova.
Stěhování klubovny KČT. Předseda odboru obdržel dopis T. J. Lokomotiva, ve kterém byl odbor informován o nutnosti vystěhovat se do 22. října 1998 ze stávající klubovny TOM, protože její prostor měl být spojen s dalšími a mělo tu vybudováno sportoviště. Stěhování věcí movitých užívaných TOM zajistil ekonom T. J. Lokomotiva Ing. Miroslav Albrecht do prostor Domu dětí a mládeže v ZŠ R. Frimla. Přestěhování věcí užívaných přímo odborem bylo rovněž včas zabezpečeno a těmto věcem zatím poskytla zatím azyl I. Zapadlová, za což jí výbor vyslovil dík. 04. listopadu 1998 byl vedoucí TOM I. Demeš dotázán F. Vackem, zda nepotřebuje po přestěhování pomoc, dostalo se mu odpovědi, že je nutno udělat elektrické vedení a vymalovat, ale že pomoci odboru třeba není. I. Demeš byl s novou klubovnou TOM spokojen. TOM zůstal v KČT. Výboru odboru bylo umožněno schůzovat v zasedací místnosti T. J. Lokomotiva.
Movitý majetek odboru. Inventurou z konce roku bylo ověřeno, že odbor vlastní tento movitý majetek /vyjma TOM/: 2 ks pádel ARTIS, 4 ks úvazů prsních, 1 ks loď VERTEX, 4 ks stoupacích želez, 2 ks cepínu, 4 ks holí teleskopických, 2 ks sedáku, 1 ks brzdy a 1 ks projekčního plátna.
Setkání s Jurajem Pucim. Člen výboru Luděk Šlosar se za odbor KČT Lokomotiva Trutnov zúčastnil 17. prosince krátkého setkání u starosty Trutnova Mgr. Ivana Adamce se známým chodcem brázdícím celou republikou Jurajem Pucim. Na setkání byli dále přítomni kronikář prof. Antonín Just a zástupci KČT Bohuslavice Jaroslav Teichman a Stanislav Maisssner. Ti milému hostu předali propagační materiály tamního odboru - tričko a kalendářík. Na schůzce se ukázalo, že právě v propagačních materiálech odbor zaostává.

Nabitý tajný výlet. 29. prosince se uskutečnil tajný výlet odboru, jehož průběh zajistil F. Vacek. Účastníci absolvovali cestu autobusem do Hronova s krátkým informačním zastavením na náměstí ve Stárkově. V Hronově navštívili hřbitov a v něm hrob Aloise Jiráska, dále tamní divadlo, o němž a jeho souboru zasvěceně pohovořil jeho člen pan Bedřich Beran. Poté se vydali z okraje Zbečníku po modré značce ke Skalákově studánce a zpět. Další krátké pěší putování absolvovali z Horního Kostelce na náměstí v Červeném Kostelci. Delší pěší putování nedovolil zledovatělý terén. Účastníci poobědvali v restauraci U Bulánků v Batňovicích. Výlet byl pak završen návštěvou vánoční výstavy v Malých Svatoňovicích.
Ztráta dvou perspektivních členů odboru. Petr Dlouhý, člen výboru a manažer turistické akce První jarní kilometry a Petr Kunc, náhradník výboru a úspěšný manažer 2. ročníku DEP Z Trutnova do čtyř stran k 31. 12. 1998 ukončili svou činnost v odboru KČT Lokomotiva Trutnov: Petr Dlouhý přešel do KČT Bohuslavice n. Ú., jím uvedené důvody byly zamýšlené stěhování i větší věková blízkost k členům KČT Bohuslavice. Petr Kunc pak přešel do KČT Sparta Úpice, protože v tomto odboru nalezl větší možnost seberealizaci v oblasti cykloturistiky. Za další důvody, které za těmito odchody bylo možno vystopovat, byla generační osamělost obou mladých /P. Dlouhý v roce 1998 dovršil 25 let a P. Kunc 24 let/ výborných a pro odbor perspektivních funkcionářů. Výbor v obou případech rozhodnutí jmenovaných vzal na vědomí, přirozeně je respektoval a popřál oběma hodně štěstí v další činnosti v turistice. O solidnosti jednání P. Dlouhého svědčila skutečnost, že se na příští rok zhostil již jako nečlen odboru pořádání akce První jarní kilometry - s ohledem na skutečnost, že jeho jméno figurovalo v celostátním kalendáři jako jméno manažera akce, i na skutečnost, že by bylo obtížné nalézt pro tento rok rovnocennou náhradu.
Ohlédnutí za rokem 1998. Odbor uspořádal 3 veřejné turistické akce, 3 autobusové zájezdy, 1 týdenní putování /západní Lužické hory/, 12 jednodenních pěších výletů - celkem tedy 19 akcí. Účast na výletech byla v rozmezí 10 a 33 osob. Negativně byly hodnoceny účast na DEP Z Trutnova do čtyř stran a na autobusových zájezdech.
Nejaktivnější členové odboru. Aktivita členů odboru byla poprávu hodnocena podle účasti na akcích odboru, podle tohoto kritéria byli nejaktivnějšími členy v roce 1998 Uršula Kubinová, Jarmila Havlová, Danuše Stejskalová, Jarmila Chudobová, Anna Karlíková, Irena Zapadlová, Josef Baudyš a Hana Douchová.
Výsledek hospodaření za rok 1998. K 01. 01. 1998 byl stav finančních prostředků odboru 25.356,00 Kč. Příjmy za rok 1998 byly 50.106,00 Kč, výdaje pak činily 37.882,40 Kč. Přebytek v roce 1998 činil tedy 12.223,60 Kč. Stav k 01. 01. 1999 byl tudíž 37.579,60 Kč, tento stav byl později upřesněn dokonce na částku 39.852,00 Kč.

ROK 1999.
Členská schůze zacelovala mezery mezi funkcionáři. K bilancování roku 1998 došlo 27. ledna, milými hosty schůzování byli Margareta Gärtnerová /tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov/ a Jan Mendřický /předseda oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/, přítomno bylo 55 členů odboru. Na schůzi byli po zásluze odměněni odcházející členové Petr Dlouhý a v nepřítomnosti /nemoc/ Petr Kunc, kteří přes svůj relativně nízký věk vykonali pro odbor hodně práce. Na jejich místa byli aklamací zvoleni jako členka výboru Renata Zvarová a jako náhradník výboru Jan Mikula, který do odboru vstoupil v průběhu loňského roku. Členská schůze ponechala roční členské příspěvky ve výších roku 1998:150,00 Kč - dospělí - výdělečně činní, 60,00 Kč - starobní a invalidní důchodci a ženy na mateřské dovolené a v domácnosti, 40,00 Kč - mládež do 18 let a studenti a 260,00 Kč - rodinné známky.
Překvapení na úvod. V úvodu schůze výboru 09. února byli její účastníci zaskočeni oznámením čerstvě zvolené členky výboru R. Zvarové, že nereflektuje na členství ve výboru, jelikož v době svého zvolení byla přeložena v rámci České pošty na druh zaměstnání, který ji z časového důvodu znemožňuje zúčastnit se schůzí výboru a jinak se zapojovat do jeho činnosti. Odstoupení R. Zvarové bylo výborem vzato na vědomí a po vzájemné dohodě výboru s náhradníky a mezi náhradníky samotnými byl do výboru kooptován řádně zvolený náhradník J. Mikula, který byl současně předsedou výboru na své první schůzi přivítán. Další náhradník nebyl vyhledáván. Výbor tak pracoval v tomto složení: J. Baudyš, H. Douchová, Z. Frimlová, J.Mikula, L. Šlosar, F. Vacek, I. Zapadlová, náhradníci byla U. Kubinová.
Lyžařská akce pro veřejnost se zabydluje. 2. ročník veřejné lyžařské akce Žacléř - Rýchorská bouda - Trutnov se konala 20. února. Celkově se jí zúčastnilo 13 osob, nejvzdálenějšími účastníky byli lyžaři z Pardubic a Lázní Bělohrad. Z našeho odboru se zúčastnili manželé Johnovi a Potůčková /všichni 25 km - z Rýchor přes Dvorský les až do Trutnova/ a Šlosar /20 km - z Rýchor přes Bystřici do Horního Starého Města/. Lyžařská akce byla připravena tak, že její účastníci cestovali na start z Trutnova do Žacléře vlakem v 08,04 hod.. Akce hodnocena jako zdařilá. Souběžnou akci uskutečnila skupině pěších, která pro obtížný terén šla na trase Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Trutnov. Jí se zúčastnilo 8 osob dospělých a 1 dítě. O tom, co se na lyžařské trase všechno mohlo stát, se praví v reportáži účastníka akce Luďka Šlosara Lyžařští bohové trestali s obzvláštní shovívavostí.
Odbor vysoko bodoval na oblastní konferenci. Oblastní konference se 06. března 1999 v Jilemnici v České boudě zúčastnili jako delegáti J. Baudyš a M. Vrabcová /jež s velkým úspěchem nahradila nemocnou Z. Frimlovou/, dále se z titulu své funkce v oblasti L. Šlosar a konečně M. Novotná jako host z titulu kandidáta výboru. Bylo konstatováno, že oblastní konference byla úspěšná jak z pohledu oblasti, tak i odboru. Oblastní konference potvrdila snahu odboru uchovat oblast a její konsolidaci, což se projevilo také v tom, že se na jejím průběhu podílela i řada účastníků, kteří nebyli funkcionáři oblasti /práce v komisích konference/.
Oblastní konference přispěla i k dalšímu zviditelnění odboru KČT Lokomotiva. Do výboru oblasti byli zvoleni dva členové odboru /jenž tak jako jediný měl zastoupení ve výboru v počtu větším než jeden/ - L. Šlosar /zůstal ve funkci sekretář oblasti/ a ke všeobecnému milému překvapení i v oblasti poměrně neznámá M. Novotná /stala se hospodářkou oblasti/, což bylo ovšem dokladem toho, jak odbory chápaly velmi dobře problémy oblasti, neboť bylo před volbami sděleno, že s M. Novotnou je počítáno, bude-li zvolena, jako s hospodářkou oblasti, což bylo dosud bolavým místem výboru oblasti. Ke zvýšení prestiže odboru přispěla i aktivní činnost obou delegátů na konferenci - J. Baudyše v mandátové komisi, kdy vedl prezentaci, a M. Vrabcové, která navíc napsala o konferenci článek do Zpravodaje, ve volební komisi. J. Baudyš jako jeden z celkového počtu dvou delegátů přednesl příspěvek o činnosti odboru. V něm zdůraznil, že byla sjednána patronace člena KČT Žacléř E. Wolfa nad adepty značkařské činnosti naší oblasti J. Mikulou, P. Frimlem a J. Hrnčířem, který ovšem se později skutečně značkařem jako jediný stal.
První jarní kilometry - nomen omen. Letošní ročník si plně zasloužil přívlastek "jarní" ve svém názvu. Turistické akci, jež se uskutečnila 27. března, totiž počasí přálo, teplé a jarní. Zúčastnilo se na pěších trasách na 10 km 65 osob, na 25 km 53 osob, na 35 km 18 osob, na cykotrasách na 30 km 20 osob, na 60 km 16 osob, celkem tedy 172 osob, včetně pořadatelů pak 184 osob. Účast byla hodnocena jako velmi dobrá. Stínem jako tradičně byla poměrně malá účast členů odboru /jako účastníků bez pořadatelských povinností/. Akci provázela velmi dobrá atmosféra. Po organizátorské stránce nebylo hluchých míst. Výbor ocenil skvělou práci manažera Petra Dlouhého, který - byť již jako člen KČT Bohuslavice - akci připravil velmi poctivě. Ani po finanční stránce neskončila akce propadem.
Odbor zastoupen na internetu!! L. Šlosarovi se za nepostradatelné pomoci bývalého spolupráce ze ZPA CZ spol. s r. o., nyní starosty obce Borovnice Ing. Josef Bušáka, podařilo od 01. 04. 1999 realizovat na Internetu vlastní soukromé stránky Luďkovy Obrázky z turistiky v Podkrkonoší. Jedna z pěti částí byla věnována odboru KČT Lokomotiva Trutnov /úvod, historie, První jarní kilometry - zatím propozice, Za trutnovským drakem, později k ním přibyl oddíl věnovaný akci Žacléř - Rýchory - Trutnov/. L. Šlosar popřál všem, kteří k tomu budou mít příležitost, hodně příjemných zážitků při surfování v Luďkových Obrázcích z turistiky v Podkrkonoší.
Odbor tentokráte jedním z nejpočetnějších "dodavatelů" účastníků srazu. Na 6. sraz oblasti výbor tentokráte vypravil autobus a vyplatilo se to! Od hlavního nádraží ČD v Trutnově se odjelo v 07,00 hod Účastníci zájezdu se zúčastnili od 08,00 hod. slavnostního zahájení, na kterém krom jinému třem členům odboru - Ludmile Vaňkové, Manfredu Johnovi a Luďkovi Šlosarovi - bylo předáno vyznamenání KČT III. stupně /diplom/, další vyznamenaný z odboru Ing. Michal Polák se omluvil. Poté autobus odvezl účastníky /až na ty, kteří absolvovali řádné trasy srazu v délce 50 km/ na Křížovky, odkud vystoupali na Žalý v rámci Jarní pouti na Žalý, poté pokračovali přes Rovinku na Janovu horu, kde navštívili farmy huculů, dále pokračovali do Vítkovic k hotelu Praha. Autobusového zájezdu se zúčastnilo celkem 31 osob, kteří ušli celkem 438 km /krom několika účastníků řádných tras/. Účast na srazu i sraz samotný hodnoceni jako velmi zdařilé, náš odbor zajistil mezi celkovým počtem 182 účastníků nejpočetnější účast z jednoho odboru. O srazu napsal článek do Zpravodaje František Vacek.
"Drak" skončil zklamáním. Letošní ročník "Draka" se konal 27. května a skončil zklamáním. Účast byla nejnižší za poslední ročníky /210 účastníků/, ač počasí akci přálo. Na druhé straně je nutno vzít v úvahu, že se onoho dne uskutečnilo několik akcí k dětskému dni, z nichž ta hlavní na Bojišti tentokráte začínala již v dopoledním čase.Velmi nízká byla účast členů odboru /16/, což je stálý jev. Pro akci byly zajištěny nové vkusné diplomy. Vedoucí TOM I. Demeš zorganizoval různé soutěže a občerstvení na kontrole na Bučině. Přijelo poměrně málo lidí ze vzdálenějších míst na přespání, což se projevilo i na účasti na padesátce, protože většina přespávajících se zpravidla zúčastňuje nejdelších tras. Bylo zarážející, jak málo lidí místních se odvážilo vykročit na klasickou trasu 50 km. Prakticky všichni účastníci byli s úrovní turistické akce spokojeni, o čemž svědčily nejen zápisy v kronice, ale konkrétní projevy v cíli. Potvrdil to rozhovor s účastnicí z Bojkovic, která tu plnila podmínky oblastních a tematických odznaků, nebo z turistou z Říčan u Prahy, jinak účastníkem série pochodů IML /např. v Novém Zélandě nebo v USA/, který tu plnil podmínky odznaku J. Á. Komenského.
Průzor do členské základny. Ani letos si neodpustíme pohled na členskou základnu. Ze seznamu vydaného v září vyplývá, že v odboru v tu dobu bylo 97 členů odboru, kteří zaplatili členské příspěvky pro rok 1999. Nejstaršími členy odboru zůstalo kvinteto Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ , Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922/, první dvě jmenované oslavily na podzim osmdesátiny. Nejmladšími členem se stal člen TOM Petr Fejtek /nar. 02. 08. 1991/, další tři děti dovršily v tomto roce 9 let - Tomáš Mikula /nar. 26. 02. 1990/, dosavadní "stálice" Miroslav Boháč /nar. 19. 03. 1990/ a další člen TOM David Mostecký /nar. 10. 11. 1990/. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se proti uplynulým létům zůstalo 72 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli stejně jako v uplynulých dvou letech v Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Rudníku, Liberci, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydlel opět Miroslav Souček v Liberci. Jako tradičně nejnižší čísla průkazu 01 a 02 manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měly tentokráte nově přišedší dospělé členky odboru Valerie Podracká /140/ a Jaroslava Špaténková /141/ a úplně nejvyšší členka TOM Petra Demešová /142/. Odhlédneme-li od rodinných dvojic, byly v odboru již tři rodiny s počtem tří osob: Kousalova, Zvarova a nově Mikulova.
Pomoc k otevření chaty na Dobrošově. V časopise Turista č. 4 vyšel článek RNDr. Stráského o problémech Jiráskovy chaty v Dobrošově. Ústředí mělo záměr otevřít chatu v roce 2000, avšak k dostavbě chybělo 20 mil. Kč. Odbor proto poukázal v říjnu ve prospěch výstavby chaty na účet KČT Náchod dar 5.000 Kč.
Ohlédnutí za rokem 1999. Odbor uspořádal celkem 23 akcí, což bylo za poslední roky nejvíce. Ubyla jedna veřejná turistická akce /DEP Z Trutnova do čtyř stran, který jsme neopakovali pro malý zájem/. Jednou z akcí byla beseda s MUDr. Ladislavem Holubem o jeho pobytu ve Venezuele. Tři akce byly zájezdy autobusové /sraz oblasti ve Vrchlabí, do Frýdlantu v Čechách a Jizerských hor a do Litomyšle. Negativně byla hodnocena malá neúčast členů odboru /1x 23, 2x24/, naštěstí se podařilo doplnit počet účastníků zájezdu nečleny odboru. Přibylo navíc jedno putování - celkem tedy se konala dvě - Podyjím /účast 12/, Táborskem /15/. Účast na jednodenních putování se pohybovala od 4 do 23 členů odboru /největší účast 23 na výletě z Tanvaldu podél Kamenice a na trase Velichovky - Smiřice, 22 výletě do třebechovického betlému/.
Nejaktivnější členové odboru. Stejně jako v uplynulých letech byla aktivita členů odboru poprávu hodnocena podle účasti na akcích odboru, podle tohoto kritéria byli nejaktivnějšími členy v roce 1999: Josef Baudyš, Jaroslav Kobrle, Marie Hašková, Uršula Kubinová, Jarmila Havlová, Hana Douchová, Eliška Hadincová, Danuše Stejskalová a Jarmila Chudobová.
Výsledek hospodaření za rok 1999. K 01. 01. 1999 byl stav finančních prostředků odboru 39.852,00 Kč. Příjmy za rok 1999 byly 38.633,90 Kč, výdaje pak činily 48.305,30 Kč. Hospodaření v roce 1999 skončilo tedy ztrátou 9.671,40 Kč. Stav k 01. 01. 2000 byl tudíž 30.180,60 Kč.

Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2000 až 2002
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

2000
2001
2002

ROK 2000.
Podrobnější pohled na členskou schůzi. Uskutečnila se ve středu 19. ledna od 17 hod. tradičně v sále Klubu důchodců. Přítomno bylo 56 členů odboru a 3 hosté - M. Gärtnerová /tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov/, V. Görner /za výbor oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/ a bývalý člen odboru P. Kunc /za KČT Úpice/. Schůzi řídil Luděk Šlosar. Každý člen odboru při prezentaci obdržel kalendář akcí odboru na rok 2000. Dále účastníci schůze u každého stolu obdrželi návrh usnesení na rok 2000. V průběhu schůze bylo podáváno pečivo, jež připravily obětavé členky odboru, a pomeranče. Zprávu o činnosti přednesl předseda odboru František Vacek. V závěru vyslovil závěrečné přání: udržet současný stav našich aktivit a podle možností obohatit nabídku pro členskou základnu a další zájemce o turistiku. Ve slavnostní části schůze byli odměněni za svou činnost nejaktivnější členové odboru /hodnoceno podle účasti na akcích odboru/ diplomem: Josef Baudyš, Jaroslav Kobrle, Marie Hašková, Uršula Kubinová, Jarmila Havlová, Hana Douchová, Eliška Hadincová, Danuše Stejskalová a Jarmila Chudobová. Členské průkazy slavnostně obdrželi noví členové: Ing. Skalková /i pro své dvě děti Míšu a Kubu/, Antonín, Lidmila a Kateřina Frimlovi.
Na chudé poměry dosavadních členských schůzí byla bohatá diskuse - alespoň co do počtu diskutujících. Vystoupilo jich 7: zástupce výboru oblasti V. Görner /o spolupráci s adepty značení v KČT Lokomotiva Trutnov/, tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov M. Gärtnerová ocenila každoroční konání členské schůze odboru, neboť nikoliv každý článek T. J. / především o změnách v T. J. Lokomotiva, pod kterou od nynějška měla spadat některá sportovní zařízení města a jejímiž zaměstnanci se měli stát zaměstnanci Technických služeb, P. Kunc /KČT Úpice /pozvánka na akce KČT Sparta Úpice/, hospodářka odboru H. Douchová /výzva k zakoupení ještě neprodaných odznaků Vítáme XXI. století"/, místopředseda odboru L. Šlosar /stručný komentář některých bodů usnesení, o nutnosti získat nové členy do výboru pro volby na začátku roku 2001/, členka odboru H. Rejmontová /pozvánka na schůze mykologů, člen odboru J. Ehrenberger /dotaz na důvod změny předsedy/.
Stereotyp dosavadních téměř pravidelně se opakujících usnesení "narušily" pak následující body:
7. Členská schůze vyslovuje morální podporu a zavazuje se poskytnout potřebnou součinnost iniciativě členky odboru M. Vrabcové zpracovat návrh příměstské trasy IVV v Trutnově,směřující ku prospěchu trutnovské turistiky a k propagaci našeho města. Ukládá výboru po předložení tohoto návrhu M. Vrabcovou zodpovědně jej posoudit a v kladném případě jej organizačně završit tak, aby mohla trasa být zařazena do akcí IVV.
8. Členská schůze béře se sympatiemi na vědomí, že odbor je podrobně představen na neoficiálních internetových stránkách - Luďkových Obrázcích z turistiky v Podkrkonoší, a členové odboru se zavazují poskytnout autorovi stránek L. Šlosarovi dle svých možností další podklady pro stránky týkající se historických údajů o turistice na Trutnovsku a o obou veřejných turistických akcích.

Členská schůze rovněž schválila do funkce revizora J. Chudobovou.
Jako nedostatek hodnocena neúčast vedoucího TOM I. Demeše nebo alespoň nedodání zprávy o činnosti TOM. Náklady na uspořádání schůze činily 799,90 Kč, přičemž nebyl požadován poplatek za využití místnosti.
Na scéně se objevuje Jana Skalková. Členská schůze měla do budoucna jeden zajímavý příznivý důsledek, v době jejího konání zatím latentní. Od 01. 01. 2000 se stala členkou odboru Jana Skalková /ročník narození 1963/ - rovněž předsedkyně T. J. Jiskra Mladé Buky. Odbor v ní zanedlouho získá velice aktivního členku, členku výboru, která obohatí činnost výboru řadou nových nápadů anebo se bude podílet na jejich realizaci. Stane se zakrátko členkou výboru, redaktorkou oblastního časopisu Zpravodaje, spoluautorkou odznaku odboru a - pokud jí to dovolí její další četné povinností - charismatickou účastnicí turistických akcí odboru i dalších akcí. Rovněž dvě ze čtyř jejích dětí Míša a Kuba se stanou nadějným dorostem našeho odboru.
Předplatitelé časopisu Turista. Stále se zlepšující úroveň časopisu Turista se projevila i v našem odboru. V roce 2000 bylo v odboru bylo 18 předplatitelů časopisu Turista, což je slušný počet, byť to bylo o 2 méně než v roce 1999.
Trnitá cesta k novému předsedovi. František Vacek, několikaletý předseda odboru, již na schůzi výboru 14. října 1997 upozornil, že v příštím období nebude již kandidovat na funkci předsedu odboru, aniž by se však zřekl další činnosti ve výboru a pomoci novému předsedovi. Nakonec naštěstí od svého záměru ustoupil a na schůzi výboru 10. února 1998 souhlasil se zvolením do této funkce, kterou následně vykonával jako předtím s maximálním úsilím. V průběhu volebního období však upozorňoval, že míní z této funkce odstoupit a žádal výbor, aby hledal jeho nástupce. Na schůzi výboru 12. října 1999 již oficiálně upozornil, že od členské schůze výboru v roce 2001 odstoupí v duchu svého předchozího záměru z funkce předsedy odboru a že nadále bude připravovat vývěsku a bude členem odboru a požádal členy odboru, aby včas uvážili jeho nástupce i za použití možnosti, že bude na členské schůzi zvolen do výboru nový člen, který bude ihned předsedou.
Nato byl všem členům odboru byl zaslán dopis, ve kterém byli krom jiného informováni o tom, že výbor hledá vhodný typ na předsedu s cílem, aby se zájemci sami přihlásili. Odpadl nejžhavější kandidát M, John, neboť ten sdělil F. Vackovi, že ještě nejméně rok bude zaneprázdněn svou profesí ve firmě Siemens.
Na schůzi výboru oblasti 14. prosince 1999 člen výboru L. Šlosar obrátil pozornost přítomných na zkušenosti ze stávajícího výboru oblasti, kde se podařilo poměrně rozložit činnost rovnoměrně tak, že každý z členů má vymezené úkoly. Podařilo se sladit také právě funkci předsedy, který je zaměřen více na reprezentaci oblasti a její zastupování navenek při jednáních, a sekretáře oblasti, jenž se zabývá administrativní činností. Za předsednictví F. Vacka /vyjma zápisů/ prakticky předseda vykonává i funkci sekretáře, což představuje neúměrnou zátěž, jejíž perspektiva nepochybně odrazuje i případné i vhodné typy pro tuto funkci. Proto - ve snaze využít své funkce sekretáře oblasti - L. Šlosar nabídl své služby, pokud si to nastupující předseda bude přát, jako sekretář odboru s tím, že bude - vedle zastupování - vyřizovat písemnou agendu - v souladu s vůlí předsedy a výboru. Tím z nastávajícího předsedy bude sejmuta část břemene a ten se bude moci věnovat zbývající činnosti, především zastupováním a řízením odboru. Vyslovil názor, že s ohledem na kontinuitu nejsprávnějším řešením je, aby v této funkci pokračoval stávající člen nebo náhradník výboru. Jako nejvhodnější typy se mu jeví J. Baudyš a Z. Frimlová, přičemž nezpochybnil možnost, že tuto funkci mohou kvalitně zastávat i jiní členové výboru či náhradnice.Z nastalé diskuse, ve které předchozí vystoupení bylo vzato v potaz, vyplynulo, že pro funkci předsedy se jeví zatím dva kandidáti: dlouholetý bývalý člen výboru Ing. Ehrenberger a stávající členka výboru Z. Frimlová.
Na schůzi výboru 11. ledna 2000 bylo konstatováno, že pro funkci předsedy nepadá již v úvahu Ing. J. Ehrenberger, který s ohledem na svůj zdravotní stav /malá pohyblivost/ se cítí natolik izolován, že se necítí být způsobilý tuto funkci vykonávat. Dotázán byl naposledy J. Baudyš, který především ze zdravotních důvodů odmítl. Nakonec se podařilo získat Z. Frimlovou, jejíž rodinný stav se nejevil sice pro výkon této funkce nejideálnější, byla ujištěna, že její předsednictví bude probíhat za situace vylíčené v předchozím zápise, přičemž činnost výboru se musí stát kolektivnější, aniž by na druhé straně nebyl potlačen význam funkce předsedy.
Konečně na schůzi výboru 08. února 2000 bylo přikročeno k volbě předsedkyně za odstupujícího F. Vacka. Jediná kandidátka Z. Frimlová potvrdila svou kandidaturu za předpokladu, že L. Šlosar dostojí svého slibu vykonávat funkci sekretáře se zaměřením na administrativní činnost. L. Šlosar tento svůj slib potvrdil. Poté byla Z. Frimlová zvolena jednomyslně předsedkyní odboru.
Výbor odboru. Výbor měl v únoru rozděleny funkce takto: předsedkyně - Z. Frimlová, sekretář /místopředseda/ - L. Šlosar, hospodářka - H. Douchová, člen výboru pro programovou činnost a propagaci - F. Vacek, člen výboru pro fotodokumentaci - J. Baudyš, člen výboru pro pořádání PJK - J. Mikula, člen výboru bez portfeuille - I. Zapadlová, náhradnice - U. Kubinová.
Členská základna se výrazně změnila. V roce 2000 zaznamenala členská základna dosti výrazný pohyb. Ze seznamu vydaného v březnu vyplývá, že proti loňsku se v odboru zvýšil počet členů na 103 členů odboru, kteří zaplatili členské příspěvky pro rok 2000. Z dospělých odešli Ing. Čížek, Novotná /jí uváděný důvod odchodu byl kuriózní - tímto způsobil chtěl dosáhnout spolehlivým způsobem rezignace na funkci hospodářky oblasti v návaznosti na problémy v zaměstnání/, Pecháčková, Ing. Polák /oba byli nezastižitelní a nereagovali/, Zvarová a Komínová/. Naopak z dospělých přibyli Ing. Skalková a její dvě děti, manželé Frimlovi st. a Peterová. Nejstaršími členy odboru zůstalo kvinteto Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ , Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922/, kolega Černý v tomto roce oslavil své osmdesátiny. Nejmladší členové odboru letos oslavují pouhých sedm let života - jsou to David Šauer /nar. 02.08 1993/, Denisa Kultová /nar. 12. 05. 1993/ a Patrik Hýbner /nar. 25. 02. 1993/, všichni jsou členové TOM "Orlíci". Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se zvýšilo na 74 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Janských Lázních, Rudníku, Liberci, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejdále bydlel opět Miroslav Souček v Liberci. Nejnižší čísla průkazu náležela opět 01 a 02 manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měli Jiří Tichý ml. /165/, Mgr. Hana Peterová /166/ a úplně nejvyšší Jaroslav Štveráková /167/. Odhlédneme-li od rodinných dvojic, byly v odboru čtyři rodiny s počtem tří osob: trojgenerační Frimlova /5/, správné by bylo uvést 6, protože Ilona Hlubučková je maminkou Zuzany Frimlové, dále Kousalova, a nově Tichých a Skalkova. Částka vybraná za členské příspěvky činila 7.190,00 Kč.
Úspěšný debut. 17. ročník Prvních jarních kilometrů se uskutečnil 01. 04. 2000 za účasti 207 účastníků. Celková účast však byla hodnocena jako vysoká /i s přihlédnutím na nepříznivé počasí ráno/, účast členů odborů jako nízká, protože mimo 12 pořadatelů se ho zúčastnilo pouze 18 členů odboru. Bylo vybráno startovné ve výši 665 Kč, vydáno 250,00 Kč /nájem, odměna kuchaři/, potraviny - 167,70 Kč, letáčky 652,40 Kč, náklady budou tedy činit okolo 1.070,00 Kč. Úspěšnou premiéra manažera akce si odbyl J. Mikula.
Významné ocenění našeho člena odboru Františka Vacka. Na celostátní konferenci KČT ve dnech 08. a 09. 04. 2000 Pardubicích obdržel člen odboru František Vacek nejvyšší vyznamenání KČT - Čestný odznakem Vojty Náprstka.
František Vacek je rodákem z Pěkova poblíž Police nad Metují. Do Trutnova přišel v roce 1971 a už od počátku se zúčastňoval individuálně turistických akcí v místě a v nejbližším okolí. Byl dlouholetým funkcionářem KČT Lokomotiva Trutnov /a předtím odboru turistiky/, členem výboru těsně po vstupu do organizovaní turistiky v roce 1980. V prvních letech byl členem výboru pověřeným propagační činností, v letech 1991- 1992, 1996-1999 předsedou odboru KČT Lokomotiva Trutnov, 1993 - 1994 jednatelem /místopředsedou/ odboru a hospodářem, v roce 1995 místopředsedou. V době udělení vyznamenání byl hlavním hegemonem společenského života odboru, po řadu let byl reprezentantem a zástupcem odboru navenek. V roce 1992 byl spoluzakladatelem oblasti, v letech 1994 - 1996 sekretářem oblasti a v letech 1996 - 1998 předsedou revizní komise. V devadesátých letech byl hlavním organizátorem a spoluorganizátorem turistických akcí odboru KČT Lokomotiva Trutnov, zejména hlavním organizátorem DEP "Za OTO Krkonoše" v letech 1989 - 1990, DEP "Jan Ámos Komenský na Trutnovsku" v roce 1992 a DEP "Z Trutnova do čtyř stran" v roce 1996, dále spoluorganizátorem turistických akcí pro veřejnost První jarní kilometry a Za trutnovským drakem. Byl nadšeným propagátorem turistiky na Trutnovsku a Náchodsku, publikoval především v okresních novinách Čas na Náchodsku, dříve i v Krkonošských novinách a Radničních listech, dlouhá léta vede vývěsní skříňku KČT Lokomotiva Trutnov, která patří mezi nejsledovanější ve městě. Je spoluautorem článku o historii trutnovské turistiky zařazené do almanachu ke 100. výročí tělovýchovy v Trutnově, z které vychází i úvodní část historie odboru na těchto stránkách. Byl organizátorem většiny turistických akcí odboru KČT Lokomotiva Trutnov, v posledních letech 8 - 10 pěších výletů odboru a 1 - 2 týdenních putování odboru /Železnorudsko, Chodsko, Ašsko, Slavonicko, 2x Lužické hory a naposledy Táborsko/, V době vyznamenání byl aktivním turistou, přestože většinu jeho turistické činnosti pohlcovala funkcionářská činnost, udržoval si na svůj věk vysokou výkonnost, v roce 1990 se stal držitelem diamantového odznaku VOPT, naposledy při opakovaném plnění VOPT znovu držitelem stříbrného odznaku. 25. 09. 2000 oslavil 75. narozeniny.
Na zmíněné konferenci byla poprvé předestřena otázka sladění nových VÚSC se stávajícími oblastmi KČT, což se týkalo právě naší mateřské oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší, jež přesahuje předpokládané hranice jednoho VÚSC.
Nezcela vydařená účast na srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší v Hostinném. Sraz se konal 20. a 21. května. V sobotu 20. května se zúčastnili individuálně součásti srazu Pochodu Karla Klíče 4 členové odboru /manželé Kousalovi, M. Vrabcová a L. Šlosar, 21. 05. byla uskutečněna oficiální akce odboru spojená s účastí na srazu. Předseda KČT Hostinné V. Vancl byl dopisem požádán, aby výpravu při jejím příjezdu výpravy někdo z pořadatelů očekával s razítkem a diplomy, nestalo se tak, vysvětlení nedošlo ani na další dopis V. Vanclovi. Byl tedy alespoň uskutečněn výlet po modré značce z Hostinného do Trutnova o délce 20 Kč za účasti 13 účastníků, z toho 11 členů odboru.
Vyslovený trapas při pořádání akce Za trutnovským drakem. 18. ročníku se dne 27. května za příznivého počasí se zúčastnilo celkem 222 účastníků. Účast pouhých 7 účastníků na trase 50 km signalizoval pokračující menší zájem o delší trasy, celkem 187 účastníků, který je bohužel obvyklý na ostatních akcích. Závažným nedostatkem bylo, že stále velké množství lidí mělo problém najít místo startu, bude nutno tuto věc řešit. Vysloveně trapnou událostí bylo, že po ránu ze šatny zmizela F. Vackovi stará bunda a manželům Bojanovovým z Libuně taška se "šusťákovinou" /akce se křižovala s akcí studentů, později se našla bunda, nikoliv "šusťákovina"/, L. Šlosar zaslal poškozeným manželům Bojanovovým z Libuně omluvný dopis a vyzval je, aby vyčíslili škodu, z telefonického rozhovoru z 12. června s Bojanem Bojanovem vyplynulo, že tito přijímají naši omluvu a nebudou požadovat náhradu škody. Poprvé byla dětská kontrola v osadě TOM za ZŠ R. Frimla, kde atrakcí krom jiného byla střelba z luku. Hodně lidí si stěžovalo na první kilometry trasy, protože byl veden po silnici, ale jinou možnost, jak účastníky přivést do údolí Líčné, pořadatelé zatím neobjevili. Přes značnou délku a obtížnost vlastního značení byli účastníci spokojeni s vlastním značením. Účastníci z Bohuslavic upozornili na možnost využít pro kontroly Čapkovy boudy, kde se změnil k lepšímu personál.
Nejúspěšnější stovkař KČT Lokomotiva Trutnov oslavil padesátiny. 22. června oslavil toto významné jubileum Miroslav Vaněk. Mirek ušel přes 100 stovek a ušel by jich více, kdyby po splnění tohoto limitu Klubu Dálkoplaz se nezačal plně věnovat plnění oblastních odznaků, za kterýmžto účelem podniká dlouhé tury na kole. V osobním a turistickém životě prožil po rozvodu několik zklamání /byl svědkem, jak se jeho vynikající partnerka členka odboru Evženie Šilhavá se v květnu roku 1994 zabila v Roháčích, později dokázal doslova probudit pro turistiku rodinu Zvarových ze Zelené louky, ale později se setkal s naprostým nevděkem, konzumní způsob života oslavil zase jedno ze svých četných vítězství. Mirek šel několik stovek s Přáteli dlouhých tras, přes rozdíl ve výkonnosti a ve zkušenostech, byl vždy skvělým a skromným "parťákem", výkony ženské části si dokonce vysloveně cenil vysoko.
Mimořádná valná hromada u příležitosti dalších životních jubileí. L. Šlosar se 22. června zúčastnil za odbor mimořádné valné hromady T. J. Lokomotiva Trutnov, jež byla spojena s oslavou životních jubileí tajemnice T. J. M. Gärtnerové a ekonoma T. J. Ing. M. Albrechta. Celá valná hromada proběhla v mimořádně srdečném a přátelském ovzduší /objevili se tu krom jiných i přední představitelé města starosta Mgr. I. Adamec a dále T. Hendrych/.
Smutný konec roku. 21. listopadu se členové odboru v pohřební síni hřbitova v Trutnově rozloučili s bývalou členkou výboru Ladislavou Kuncovou, jež zesnula po vážné nemoci ve věku 61 let.
Rok 2000 v retrospektivním pohledu. Jako negativní hodnocen vysoký poměr 60 % členů odboru v kategorii seniorů. Počet dětí byl na začátku roku stejný jako loni. V roce 2000 uskutečnil odbor celkem 28, což bylo ještě o 5 více než loni. Jednalo se o tyto druhy akcí: 1 veřejná lyžařská akce /Žacléř - Rýchory - Trutnov/, 2 veřejná pěší a cykloturistické akce /První jarní kilometry a Za trutnovským drakem/, 3 autobusové výlety, 2 týdenní putování, 2 besedy k turistice a 18 pěších výletů. Největší účast na jedné akci byl počet 34 na tajném výletě dne 28. 12. Patnáct členek a členů odboru se zúčastnilo ne jméně poloviny našich akcí. Členové odboru nachodili celkem 8.600 km. Dalšími negativní postřehy z roku 2000 bylo, že se při zájezdech se nedařilo naplnit autobusy výhradně členy odboru, takže chybějící jsme museli nabízet i nečlenům. Chyběl také přehled o individuálních turistických aktivitách jednotlivých členů odboru, protože od jejich sledování bylo upuštěno pro nedostatečný zájem členské základny. Nejaktivnějšími členy odboru /hodnoceno bylo podle účasti na akcích odboru/ byli v roce 2000 Jarmila Havlová, Danuše Stejskalová, Jarmila. Chudobová, Josef Baudyš, Miloslava Janatová a Jaroslav. Kobrle.
Turistický oddíl mládeže "Orlíci se také činil. Pod vedením I. Demeše oddíl vykonal velký kus práce především na budování a úpravě srubu v blízkosti ZŠ R. Frimla.
Drobná ztráta hospodaření v roce 2000. Hospodaření v roce 2000 nedopadlo ideálně, skončilo ztrátou 1.298,50 Kč.
Velký zájem o akce odboru. V roce 2000 odbor uskutečnil celkem 28, což je ještě o 5 více než loni. Jednalo se o tyto druhy akcí: 1 veřejná lyžařská akce /Žacléř - Rýchory - Trutnov/, 2 veřejná pěší a cykloturistické akce /První jarní kilometry a Za trutnovským drakem/, 3 autobusové výlety, 2 týdenní putování, 2 besedy k turistice a 18 pěších výletů. Největší účast na jedné akci byl počet 34 na tajném výletě dne 28. 12. Patnáct členek a členů odboru se zúčastnilo nejméně poloviny našich akcí. Členové odboru nachodili celkem 8.600 km.

ROK 2001.
Členská schůze odstartovala snahu o zviditelnění odboru. Konala se 24 ledna 2001. Přítomno bylo 58 členů odboru a 2 hosté. Jako hosté se zúčastnili pánové Ing. M. Albrecht /ekonom T. J. Lokomotiva Trutnov/ a pan P. Dlouhý /za KČT Bohuslavice n. Ú./. Schůzi řídil František Vacek. Ve své zprávě o činnosti předsedkyně Z. Frimlová negativně hodnotila vysoký poměr /60 %/ členů odboru v kategorii seniorů. Jako další záporné rysy v činnosti odboru viděla v tom, že při zájezdech se nedaří naplnit autobusy výhradně členy odboru, takže chybějící místa musíme nabízet i nečlenům a že chybí přehled o individuálních turistických aktivitách jednotlivých členů odboru, protože od jejich sledování bylo upuštěno pro nedostatečný zájem členské základny Na schůzi byli tradičně odměněni členové odboru, kteří byli nejaktivnější podle účasti na akcích odboru. Byli to většinou staří známí Jarmila Havlová, Danuše Stejskalová, Jarmila. Chudobová, Josef Baudyš, Miloslava Janatová a Jaroslav. Kobrle.
Novinkou byl bod č. 7 usnesení, v němž členská schůze pověřila výbor odboru hledat možnosti, jak zviditelnit činnost odboru na veřejnosti. Jako příklady byly uvedeny články propagující činnosti odboru s cílem získat další členy odboru, zpracování odznaku odboru, propagačních materiály odboru, příměstské trasy IVV v Trutnově, stručných dějin odboru apod./. Výboru bylo k tomu účelu ponecháno na uvážení možnost vytvoření pracovních skupin, složených podle zájmu členů odboru.
Nový výbor zahajuje činnost. Členská schůze zvolila také nový výbor, jenž začal pracovat v tomto složení - předsedkyně - Z. Frimlová, sekretář - L. Šlosar, hospodářka - H. Douchová, člen výboru pověřený správou materiálu - M. John, člen výboru pověřený otázkami značení - J. Mikula, člen výboru pověřený správou fotodokumentace - J. Baudyš, členka výboru pověřená vedením členské základny - J. Skalková, náhradník výboru pověřený programovou činností a vedením vývěsky - F. Vacek, náhradnice výboru pověřená otázkami mládeže - I. Zapadlová. Dohodnuto bylo, že ve výboru nebude funkce místopředsedy. Revizní komisi tvořily Jarmila Chudobová a Ilona Hlubučková.
První pracovní komise. Na své schůzi 02. února v návaznosti na bod 7 usnesení členské schůze výbor vyslovil souhlas s vytvořením těchto pracovních skupin: příměstská trasa IVV: M. Vrabcová, J. Skalková, L. Šlosar, odznak odboru: J. Skalková, L. Šlosar. M. Vrabcová však své členství v první pracovní skupině neakceptovala.
Úspěšné hledání nového sponzora pro První jarní kilometry. 02. února. se výbor z elektronického dopisu prokuristy ABB Energo s. r. o. dověděl, že tento tradiční spor akce Prvních jarních kilometrů nepočítá se sponzorování akce. V letošním roce se odbor musí takto spokojit s pořádáním akce bez sponzorství, problém sponzora akce vyvstal tak z dlouhodobého pohledu. Naštěstí se členu výboru M. Johnovi podařilo úspěšně projednal sponzorství včetně letošního ročníku ve firmě Siemens Nízkonapěťová spínací technika, s. r. o. /dříve SET A & D s. r. o./ a dokonce zajistit zde vytištění propozic.
Kytička odcházející funkcionářce. V únoru byl odcházející náhradnici Uršule Kubinové doručen dar v hodnotě 300 Kč a kytička. Přestože nebyla hybnou silou výboru, zasloužila si účtu tím, že poté, co překonala ztrátu manžela, onemocněla leukémií, zákeřnou nemoc překonala, i když se z důvodu prevence před onemocněním nemohla plně zúčastňovat akcí odboru.
Zemřel Joska Ehrenberger. V 1. čtvrtletí však přece odbor utrpěl citelnou ztrátu. Ve věku 61 let zemřel Joska Ehrenberger. Krom jiného po deset let vedl početný a velice aktivní oddíl mládeže, se kterým se zúčastnil mnoha akcí po celé republice. Díky moc, Josko, co jsi pro odbor a turistickou mládež vykonal. Členská základna - posílení rodinných klanů. V přehledu členské základny vydaného v prvním čtvrtletí se objevuje 104 členů odboru, z toho 16 členů TOM "Orlíci. Nejstaršími členy odboru zůstalo kvinteto Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ , Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922. Tradiční pohyb je naproti tomu u nejmladších členů odboru - nejmladšími se stávají tentokrát děti členů odboru Jan Šotka /nar. 29. 11. 1997/ a Jan Mikula jun. /nar. 05. 04. 1996/, teprve třetí v pořadí Markéta Demešová /nar. 19. 07. 1995/ - shodou okolností rovněž dcera člena odboru a současně vedoucího TOM je členkou TOM "Orlíci". Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším se zvýšilo na neuvěřitelných 78 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v Náchodě, Janských Lázních, Rudníku, Chrastavě /kam se z Liberce přestěhoval Mirek Souček/, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Právě Miroslav Souček bydlel opět nejdále, teď dokonce až ve zmíněné Chrastavě. Nejnižší čísla průkazu 01 a 02 náležela opět manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měli Marie Nováková /181/ a úplně nejvyšší již zmíněný Jan Šotka /183/. V letošním roce se posílily rodinné klany, což je pro z perspektivního pohledu pro dobré znamení. Nejpočetnější byla opět trojgenerační Frimlova /5/, správné by bylo uvést 6, protože Ilona Hlubučková je maminkou Zuzany Frimlové, na druhém místě Mikulova /4/, posléze Tichých, Skalkova, Šotkova a Demešova /po 3 členech/. Sedmdesátiny dělníka odboru. Jsou lidé předurčení k výkonu funkcích na nejvyšších úrovni, na kterých jsou viditelní svým vystupováním. Pak jsou nenápadní funkcionáři, kteří to nikdy nedotáhnou, ani nechtějí dotáhnout, na vyšší úroveň, než je úroveň odboru, nejsou vidět ani slyšet, tudíž nejsou doceněni, ale žádná činnost se bez nich neobejde. Takovým funkcionářem je Josef Baudyš, který 31. 03. 2001 oslavil 70. narozeniny - poctivý funkcionář, který obstarává tu nejčernější práci - zaskakuje na starty pochodů, vede výlety, navíc jeho zásluhou má odbor bohatou fotografickou dokumentaci. Pepík alespoň koncem roku obdržel po zásluze vyznamenání KČT III. stupně.
Elegantní řešení termínové kolize. V loňském roce odbor přihlásil oficiálně a včas do celostátního kalendáře turistických pochodů turistickou akci Za trutnovským drakem na 26. května 2001. t. j. v tradičním všeobecně známém termínu poslední soboty v květnu. V září loňského roku se odbor dověděl, že na celý víkend je oficiálně plánován a přihlášen 8. sraz oblasti, který pořádal KČT Baník Žacléř v Ozonu nedaleko Žacléře. Pořadatelé srazu na tuto skutečnost náš odbor neupozornili a v jeho silách nebylo tento nečekaný termín srazu předpokládat. Možnost přeložení akce byla zavrhnuta proto, že na dřívější či pozdější skýtá nevýhodu v tom, že - vedle tradičních problémů se zveřejňováním změny termínu nahlášeného již do kalendáře - by se uskutečnila v netradičním termínu a že by kolidovala s jinými tradičními akcemi v těchto obdobích /o týden dříve - Pochod Karla Klíče v Hostinném, o týden později - Líšenské pochody Českým rájem, případně Barunka/. Proto manažer pochodu vymyslel netradiční, neortodoxní řešení: po dohodě s pořadateli srazu byla turistická akce Za trutnovským drakem pořádána v rámci srazu s tím, že z plánovaných tras pěších 11, 14, 23, 35, 43 a 53 km a cyklotras 26, 60 a 90 km pouze jediná - dětská trasa 11 km - končila v místě startu v Trutnově, který byl zde uzavřen ve 13 hodin, ostatní trasy akce Za trutnovským drakem končili v rámci srazu v Žacléři v restauraci U Holuba a stali se současně účastníky srazu. V 09,30 hod. odjeli z internátu SLŠ do cíle turistické akce v Žacléři v restauraci U Holuba J. Baudyš a F. Vacek se zavazadly účastníků a zajistili zde prezentaci příchozích účastníků. Toto řešení ocenili i pořadatelé srazu ze Žacléře, vždyť akce se zúčastnilo celkem 220 osob, z toho nejkratší trasy 11 km, jež jako jediná nebyla zároveň součástí srazu, 81 osob, čili pochod přivedl do cíle srazu 139 účastníků. Za popsané situace se ukázalo jako optimální, byť víceméně donutilo účastníky akce Za trutnovským drakem stát se nedobrovolně členy srazu a uhradit vyšší startovné, jež ovšem nebylo součtem startovných obou akcích a za něž obdrželi plné požitky obou akcí.
Odbor se podílel na konání nového DEP. Odbor KĆT Bohuslavice nad Úpou inicioval uskutečnění DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší, jehož účastníci měli procházet krajem Trutnovskem a Náchodskem. Pro náš odbor bylo potěšující, že ke spolupořadatelství vyzval nejen tradiční partnery v rámci regionu Jestřebích hor KČT Úpice a KČT Malé Svatoňovice, ale i odbor KČT Trutnov. Štáb DEP tvořili vedoucí - P. Dlouhý, zástupce - P. Kunc, hospodář - V. Škop, zástupci odborů S. Maissner, J. Vořechovská, L. Šlosar a J. Šafář.
Odbor KČT Trutnov pořádal dvě etapy, které - jako ostatní - vymyslel Standa Maissner. 1. etapa se uskutečnila 11. 08. na trasách: základní: Trutnov, Horní Staré Město, Křenov, Žacléř, nad Babím, Bučina, Trutnov, zkrácená: Trutnov, Horní Staré Město, pod Hřebínkem, Bučina, Trutnov, prodloužená: Trutnov, Horní Staré Město, Křenov, Žacléř, Rýchorská bouda, nad Babím, Bučina, Trutnov. Odbor zajistil jedinou kontrolu celé etapy - na rozcestí pod Babou. 2. etapa se uskutečnila 12. 08. na trasách: základní: Trutnov, Nové Dvory, Horní Staré Město, Břecštejn, Trutnov, Starý Rokytník, Bohuslavice n. Ú., zkrácená: Trutnov, Poříčí, Lhota, Čížkovy kameny, Bohuslavice n. Ú., prodloužená: : Trutnov, Nové Dvory, Horní Staré Město, Bystřice, Břecštejn, Trutnov, Starý Rokytník, Bohuslavice n. Ú. Kontroly zvažovány Bystřice, Horní Staré Město nebo Břecštejn a Trutnov. Pro účastníky připraví F. Vacek 11. 08. od 19 hod. krátkou vycházku z náměstí, přes Janský vrch, Gablenz, hřbitov zpět na náměstí. Odbor dále zajistil ubytování účastníků pro první dvě noci v I. ZŠ v Trutnově, byť na zdárném chodu ubytování měli zásluhu členové jiných odborů P. Dlouhý a P. Kunc, kteří byli oba hybnými silami odboru.
Prvního ročníku DEP ve dnech 11. až 18. srpna 2001 se zúčastnilo kmenových 6 účastníků, kteří přespávali, sedmá - Z. Fišerová vedle absolvování krátkých tras především obětavě pomáhala. Všechny etapy absolvoval i L. Šlosar, průběžně dle svých možností chodili i P. Dlouhý a P. Kunc. Všichni kmenoví účastníci si pochvalovali nadstandardní péči a atmosféru pochodu. Vydařila se i zábava v Havlovicích, kde se ale očekávala větší účast funkcionářů odborů. Stínem DEP byla malá účast příchozích, na příčině byla špatná propagace ve všech odborech. Poděkování za pomoc při pořádání patřilo v našem odboru především F. Vackovi a H. Douchové.
Odbor přišel o TOM. Ke dni 01. 09. 2001 přešel TOM Orlíci vedený Ivanem Demešem organizačně z odboru KČT Lokomotiva Trutnov pod Dům dětí a mládeže při 4. ZŠ R. Frimla 816, 541 01 Trutnov / k definitivnímu odsouhlasení však došlo na schůzi výboru 13. 02. 2002/. S odborem přešel na základě předávacího protokolu ze dne 23. 01. 2002 bezplatně do DDM i inventář, jenž si pořídil TOM sám ze sponzorských darů určených přímo účelově pro činnost tohoto oddílu. Jednalo se o 2 ks TEEPEE 5 m v ceně po 4.890,00, další TEEPEE v ceně 5.890,00 a o vzduchovku v ceně 1.000,00. Upřímně řečeno, odchodu TOM odbor příliš neželel. Odboru pomohl sice několikrát na kontrole při veřejných turistických akcí, jinak však životem odboru nežil a jeho činnost se blížila více činnosti skautů ani vedoucí TOM Ivan Demeš, který se ale své činnosti věnoval poctivě a kvalitně, s výborem odboru příliš nekomunikoval.
Bilance roku 2001. Bylo uskutečněno celkem 33 akcí - z toho 14 výletů, skupinová účast na 9 veřejných akcí jiných odborů /nepočítána individuální účast členů odboru/, pořádání 2 turistických akcí pro veřejnost /První jarní kilometry a Za trutnovským drakem - při něm se podařilo vyřešit termínovou kolizi s oblastním srazem/, spolupořadatelství DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší, zorganizování 3 autobusových zájezdů /do skanzenu v Přerově nad Labem, Kerska a Brandýsa nad Labem, dále do Orlických hor a na pochod Za posledním puchýřem do Lázní Bělohrad/, 2 týdenní putování /po Valašsku a po Plzeňsku/ a 2 besedy s promítáním diapozitivů. Celková účast na akcích v prostém součtu byla 463 členů a členek odboru, kteří dohromady absolvovali celkem 7.545 km, celková účast v prostém součtu byla 845 turistů a 16.693 km. Největší účast byla na tajném výletě 28. 12. /33 osob. Jako tradičně se jednalo toliko o pěší akce, chyběly stále akce cykloturistiky a lyžařské turistiky.
Zlepšení hospodaření. Proti loňskému roku se zlepšilo hospodaření, jež skončilo ziskem 6.301,00 Kč.

ROK 2002.
Změna v hodnocení aktivity členů odboru. Na schůzi 09. ledna výboru bylo dohodnuto, že vedle účasti na plánovaných akcích s libovolnou účastí /tedy i pod 5 osob/ budou započítávány do akcí odboru i všechny veřejné turistické akce, kterých se spontánně zúčastní více než 5 členů odboru. Poprvé bylo toto pravidlo použito na Novoročního výstupu na Žaltman.
Členská schůze. Konala se 23. ledna a zúčastnilo se jí 48 členů odboru /56,4 % pozvaných/ a 3 hosté. Jako hosté se zúčastnili paní Margareta Gärtnerová /tajemník T. J. Lokomotiva Trutnov/, pánové Jan Mendřický /předseda oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/ a Jaroslav Teichman /předseda KČT Bohuslavice n. Ú./. Schůzi řídil František Vacek. Předsedkyně odboru opět záporně hodnotila skutečnost, že chybí aktivní členové věkovém rozmezí 30 až 50 let. Pro jejich získání navrhovala napsat článek do Radničních listů nebo do Krkonošských novin a vyhotovit náborový letáček rozdávaný při našich veřejných turistických akcích. Ve slavnostní části bylo nejprve předáno Josefu BAUDYŠOVI vyznamenání KČT III. stupně - diplom. Posléze byli odměněni nejaktivnější členové odboru /hodnoceno podle účasti na akcích odboru/, kteří obdrželi diplom: Josef BAUDYŠ (70 let) 27 akcí (501 km), 2. Dana STEJSKALOVÁ (72 let) 26 akcí (477 km) 3. Jarmila CHUDOBOVÁ (71let) 23 akcí (391 km), 4. Jaroslav KOBRLE (70 let) 22 akcí (378 km), 5. Miloslava JANATOVÁ (57 let) 21 akcí (412 km), 6. Irena ZAPADLOVÁ (68 let) 20 akcí (392 km). Nejaktivnější členové byli tedy věku od 57 do 72 let!! Diskuse byla letos zajímavější o to, že se účastníci schůze vyjadřovali k návrhům odznaku odboru a že se probírala otázka setrvání odboru ve stávající oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší při sílících tendencích z ústředí, aby byly zřizovány nové oblasti na úrovni krajů.
Osiřelá členská základna. Přechod TOM "Orlíci" z odboru KČT do DDM měl přímý vliv na radikální snížení členské základny na počet 85. Nejstaršími členy odboru představoval opět pětilístek Helena Rejmontová /nar. 24. 09. 1919/ a Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ , Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/ a Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922. Naproti tomu u nejmladších členů odboru se letos projevily zmíněný odchod TOM a též "klanu" Šotků z Vrchlabí, nejmladším členem se tak stal Jan Mikula jun. /nar. 05. 04. 1996/, v roce 1990 a výše se ještě narodili Tereza Frimlová /20. 06. 1992/, Jakub Skalka /05. 04. 1991/, Tomáš Mikula /26. 02. 1990/ a Michaela /Miša/ Skalková /25. 02. 1990/. Věkové rozpětí mezi nejmladším a nejstarším bylo propastných 77 let. Členové odboru kromě v Trutnově bydleli v Náchodě, Janských Lázních, Rudníku, Chrastavě, Chvalči, Červeném Kostelci, Vrchlabí a v Mladých Bukách. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Chrastavy. Nejnižší čísla průkazu náležela tradičně 01 a 02 manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měli Tereza Frimlová /188/, Pavla Vičanová /187/ a Pavel Dinter /186/. Nejpočetnějšími turistickými rodinami byly opět trojgenerační Frimlova, jež zvýšila svůj počet na 6 a to by správně mělo být uvedeno na 7, protože Ilona Hlubučková je maminkou Zuzany Frimlové, na druhém místě Mikulova /4/, posléze Tichých a Skalkova.
Odbor nadále aktivním členem oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Z odboru KČT Lokomotiva byli aktivně zapojeni ve funkcionářské práci na úrovni oblasti Trutnov M. John - předseda revizní komise, Mgr. L. Šlosar - sekretář oblasti, Ing. J. Skalková a Mgr. L. Šlosar - členové redakce Zpravodaje. Z oblastní konference, jež se konala 02. 03.2002 v Jilemnici vyplynulo, že oblast KČT Krkonoše a Podkrkonoší bude jako právní subjekt a článek Klubu českých turistů i nadále existovat a pokračovat ve stávajícím složení do 31. 12. 2002 i po tomto datu bez odborů, kteří z oblasti legitimně vystoupí. Na oblastní konferenci situace vykrystalizovala tak, že z oblasti měli vystoupit odbory z Libereckého kraje /Benešov u Semil, Jilemnice, Rokytnice n. J. a Vysoké n. J./, protože vstoupili do velké oblasti KČT v rámci Libereckého kraje s možností vytvořit miniregion a odbory z regionu Jestřebí hory /Bohuslavice n. Ú., Malé Svatoňovice a Úpice/, které chtěli vytvoří oblast Jestřebí hory /tato žádost jim byla ku konci roku po několika urgencích na ústředí zamítnuta a všechny tři odbory zůstaly aktivními členy oblasti až do jejího zákoníku/. Z průběhu konference vyplynulo, že v oblasti zůstanou odbory Dvůr Králové n. L., Hostinné, Vrchlabí a Žacléř, delegáti z našeho odboru si vyhradili možnost informovat o konečném rozhodnutí do 30. 04. Na schůzi 10. 04. výbor oblasti jednomyslně rozhodl, aby odbor KČT Lokomotiva Trutnov setrval jako člen oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Důvody pro setrvání v oblasti byly tradice a dobrá spolupráce, teritoriální důvody, větší akceschopnost a funkčnost menší oblasti, nutnost podpory v oblasti v době odchodu velké části odboru, zastoupení v orgánech oblasti a ve Zpravodaji, nepředložení žádných důvodů pro odchod a prakticky absence další alternativy. L. Šlosar oznámil rozhodnutí výboru oblasti o setrvání na schůzi výboru oblasti 11. 04.
Změna ve funkci předsedy výboru. V průběhu schůze výboru 13. března se na její část dostavila Z. Frimlová a oficiálně výboru sdělila, že odstupuje z funkce předsedkyně a členky výboru z důvodu značné časové zaneprázdněnosti, přičemž členkou odboru původně hodlala zůstat, na následující schůzi od tohoto záměru odstoupila. Jako jediný kandidát na předsedu byl navržen M. John, protože nikdo jiný z členů výboru o funkci zájem neprojevil, M. John si vyhradil možnost promyslet celou záležitost do následující schůze. Na další schůzi 10. dubna sdělil výboru své představy na výkon navržené funkce: 1/ v průběhu jejího výkonu bude hledat odpověď na otázku, proč u některých členů jiných odborů má náš odbor nepříznivý image a proč členství v odboru není atraktivní pro především mladé lidi, 2/ podmínkou přijetí funkce je, aby všichni členové výboru /s výjimkou odstupující Z. Frimlové/ zůstali ve výboru a ve svých funkcích, 3/ s ohledem na svou pracovní vytíženost a další zájmovou činnost si vyhražuje právo se některých schůzí výboru a významných akcí odboru nezúčastnit, 4/ chce se postupně seznámit s jednotlivými členy výboru a jejich náměty na činnost výboru, k tomu potřebuje součinnost ostatních členů výboru, 5/ chce podporovat vznik a činnosti mladších kolektivů. Ostatní členové odboru vyslovili s tímto stanoviskem plný souhlas a vyslovili mu plnou podporu. Nato byl M. John byl zvolen jednomyslně předsedou výboru do konce volebního období výboru, jež trvá do členské schůze v roce 2004. Bylo dohodnuto dále, že schůze povede M. John, zápisy nadále bude vypracovávat L. Šlosar, s nímž se bude M. John dle svého uvážení kontaktovat ve věci další schůze těsně před datem jejího konání. Na místo odstoupivší členky výboru Z. Frimlové byl jednomyslně do výboru znovu kooptován stávající náhradník F. Vacek.
Poděkování stávající předsedkyni. Poděkování stávající předsedkyni Zuzaně Frimlové /ročník 1964/ bylo zcela zasloužené. Ve funkci byla od 08. února 2000 a jejím přínosem bylo zejména: 1/ překlenutí období mezi předsednictvím F. Vacka a M. Johna, 2/ zásluha o definitivní normalizaci vztahů našeho odboru především s odbory KČT Bohuslavice n. Ú. a KČT Úpice, jež přece jen byly od krize oblasti z 1. čtvrtletí roku 1998 ještě křehké/, 3/ s tím související prosazení spolupořadatelství KČT Trutnov na DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší, 4/ byla iniciátorkou usnesení výboru zasílat pohledy z klubových výletů těm členům odboru, kterým momentální zdravotní stav neumožňuje se zatím zúčastňovat dlouhodobě klubového života. Vykonávat tuto funkci při psychicky náročném povolání učitelky I. ZŠ za současné uvolněné morálky velké části dětí a absence autority učitelů u mnohých rodičů a při mateřských povinnostech k tehdy třináctileté Katce a desetileté Tereze bylo obdivuhodné.
První jarní kilometry tentokráte bez cyklistů. Turistická akce se uskutečnila 23. března za navrátivšího zimního počasí - sníh, sněžení, vítr, teplota okolo 0 st. C., navíc především z pohledu trasy 35 km vedoucí přes Jestřebí hory a Janský vrch na náročné, zčásti podhodnocené trase. Zúčastnilo se 115 osob, z toho 26 členů odboru, z nichž se 9 podílelo jako organizátoři akci, takže přímo na trasách se zúčastnilo 17 členů odboru. V důsledku počasí se nezúčastnil žádný cyklista. Na startovném bylo vybráno celkem 424 Kč, výdaje byly celkem 619 Kč /z toho na nájem kuchyně 250 Kč, psací potřeby 133 Kč a občerstvení 236 Kč/. Přes náročné podmínky byli účastníci s organizací pochodu spokojeni a tentokráte se do cíle pro ocenění vrátili všichni. Zvláštní ocenění si vysloužila Z. Frimlová, jež jako jediná přivedla na start skupinku dětí. Bylo dohodnuto, že startovné bude nutno napříště upravit na hodnoty 5 a 10 Kč - nejen kvůli zvyšujícím se nákladům, ale také kvůli zjednodušení vracení peněz. Výbor vyslovil poděkování J. Mikulovi za velmi dobrou organizaci celé akce.
Odznak odboru konečně hotov. 14. února 2001 byla ustavena pracovní skupina na vytvoření odznaku odboru ve složení J. Skalková a L. Šlosar. Oba podali stručnou informaci o průběhu prací na schůzi výboru 09. 01. 2002 Protože se definitivní zpracování odznaku se vymykalo schopnosti obou ovládat grafické programy, o potřebnou pomoc byl požádán externí spolupracovník Ing. Josef Bušák, který přislíbil dohotovení odznaku do 18. ledna. Protože se tento záměr podařilo uskutečnit, L. Šlosar a J. Skalková připravili na členské schůzi 23. ledna pro každý stůl na členské schůzi barevný návrh s vysvětlením ideje odznaku k diskusi a k případnému schválení odznaku v rámci usnesení. Návrh předložený členský schůzi nesl všechny znaky nezkušenosti autorů s podobným úkolem, obsahoval velké množství barev, což činilo odznak komplikovaným, navíc by se projevil negativně na ceně.

...návrh odznaku odboru KČT Lokomotiva Trutnov předložený členský schůzi nesl všechny znaky nezkušenosti autorů s podobným úkolem ....


na členské schůzi byl ale předložený návrh odůvodněn perfektně ....

Na členské schůzi její host J. Teichman podělil se svými zkušenostmi s vyhotovením odznaku KČT Bohuslavice n. Ú., prvního tohoto druhu v naší oblasti. Tajemnice T. J. Lokomotiva M. Gärtnerová k návrhu odznaku upozornila, že oficiální název T. J. je TJ Lokomotiva a sdělila, že T. J. má například pouze tříbarevný odznak skládající se ze tří barev - bílé, zlaté a jedné měnící se barvy. Poté vylíčila zkušenosti T. J. s výrobou odznaků a dvoubarevných triček. Ing. J. Tichý pak doporučil zvýraznit označení KČT, zjednodušit barevnost a potlačit dominující označení EX INDUSTRIA PRIVATA, které vzbuzuje dojem, že jde o název subjektu. Tvůrcům odznaku poradil, aby si stanovili pořadí priorit, které chtějí na odznak umístit. Na schůzi výboru 13. 02. J. Skalková seznámila členy schůze s návrhem nové verze odznaku, jenž respektoval připomínky z členské schůze výboru - především zmenšení počtu barev, potlačení latinského názvu na úkor názvu T. J. Lokomotiva Trutnov, upřesnění názvu T. J. Lokomotiva, zjednodušení siluety Sněžky. Pracovní komise se tento návrh zadala Ing. Bušákovi k realizaci tohoto návrhu. Na následující schůzi výboru 13. března L. Šlosar předložil jménem celé pracovní skupiny návrh 6 variant odznaku při stejné konfiguraci včetně komentáře, návrh respektoval výsledky diskuse členské schůze, počet barev byl snížen na rozmezí od 2 do 4. Bylo dohodnuto, že M. John zajistí namnožení pro všechny členy výboru a náhradníky s cílem, aby návrh obdrželi před příští schůzí, aby byl pak na schůzi projednán. Na schůzi výboru 10. 04. obdrželi všichni členové výboru návrh odznaku v šesti variantách a dvou velikostech s tím, že bude projednán včetně dalšího postupu na příští schůzi, členové výboru si pro ten účel měli připravit případné připomínky. Na schůzi výboru 15. května bylo již konstatováno, že návrhy 6 variant odznaků odboru od J. Skalkové a L. Šlosara byly vystaveny ve vývěsce odboru a zakončeny výzvou, aby členové odboru své názory sdělili F. Vackovi a L. Šlosarovi. Jediný ohlas byl zaznamenán od A.. Kousalové, navrhovala variantu č. 6. Členové výboru na základě vlastního posouzení rozhodli, že odznakem odboru bude varianta č. 6 - rám, nápis KČT, silueta, hůl a uzel draka Sněžky v modré barvě, nápisy v rámu ve zlaté barvě, pole nad Sněžkou, drak a pole Sněžky v bílé barvě - celkem 3 barvy: modrá, zlatá a bílá.

... a tento návrh nakonec vyhrál hitparádu ....


Rušivé jevy při akci Za trutnovským drakem. Jubilejního 20. ročníku se zúčastnilo celkem 228 účastníků, z toho 191 na pěších trasách, přičemž přípravu a průběh akce zajišťoval štáb v počtu 8 lidí. Zaznamenali jsme příjem ve výši 1.752,00 Kč /startovné ve výši 1.232,00 Kč a příjem za pivo 520,00 Kč/, vydali jsme zatím celkem 468,60 Kč /250,00 Kč za pronájem kuchyně a 218,60 Kč za občerstvení/, akce tedy skončila přebytkem 1.283,40 Kč. Do této částky nebyla ovšem započítána částka vynaložená za úhradu vylepení plakátů, která měla činit přibližně 140 Kč. V souvislosti s vylepením plakátů někteří členové výboru vyslovili pochybnost, zda byly plakáty vylepeny na všech místech a v zadaném množství. Stejně jako pro První jarní kilometry bylo napříště rozhodnuto, aby startovné bylo co nejvíce sjednoceno na částky, které umožňují snazší vracení drobných mincí, t. j. na 5 a 10 Kč. Bylo konstatováno, že počasí vzdor předpovědi vyšlo, účastníci si pochvalovali výborné vlastní značení dětských tras, u kterých hodnotili záporně zpevněný povrch, kterému se bohužel v nejbližší lokalitě nelze vyhnout, naopak někteří měli připomínky k části modře značené trasy za Vraní výšinou, kde se prolézá křovím. Rušivým jevem byly námitky ženy, která spravuje majetek pana Grunta v lokalitě Mladé Buky na legální zelené značce z rozcestí u Mladých Buků do Horního Starého Města pod záminkou obav o bezpečnost účastníků v souvislosti s provozováním nedalekého golfového hřiště, celá záležitost se nakonec obešla bez incidentu a nenarušila průběh akce. Pořadatele rovněž zarmoutila ztráta dioptrických brýlí jedné z účastnic poblíž Hrádečku, přestože nešlo o jejich zavinění. Zóna mezi Mladými Buky a Hrádečkem /Břecštejnem/ bylo tedy pro letošní ročník "Draka" prokletá.
2. ročník DEP ve stínu děsivých povodní. Na 2. ročník DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší zajišťoval odbor ubytování v 1. ZŠ v Trutnově z 09. na 10. srpna, o jeho zdárný průběh se však postarali nečlenové odboru P. Dlouhý a P. Kunc. Dále zajistil starty 1. etapy - nejkratší etapu z 1. ZŠ - J. Baudyš, F. Vacek, základní etapu ze železniční zastávky v Mladých Bukách J. Skalková, nejdelší etapu ze železničního nádraží ve Svobodě n. Ú. pak L. Šlosar. 2. ročníku se Zúčastnilo se 9 stálých účastníků, z nichž přes polovinu odjelo uprostřed týdne kvůli povodním, jež zachvátily většinu území Čech /náš region patřil mezi jedny z mála, které jich zůstaly ušetřeny/, dále se celého programu zúčastnil L. Šlosar jako zametač, částečně i další pořadatelé a 10 příchozích. Organizačně proběhl pochod velmi spolehlivě bez závad především zásluhou opět P. Dlouhého a P. Kunc. Pořadatelé se rozhodli jednoznačně pořádat DEP i příští rok, je řádně nahlášen a připraveny i trasy. Slavnostní znovuotevření Jiráskovy chaty na Dobrošově. 14. září 2002 se uskutečnilo slavnostní otevření Jiráskovy chaty na Dobrošově. Ústředí této akci přikládalo mimořádný význam s ohledem na rozsah investic vložených do rekonstrukce tohoto objektu a chtělo využít této příležitosti ke zviditelnění Klubu a zároveň k poděkování veřejným činitelům, kteří se zasloužili o získání finančních prostředků. Z výše uvedených důvodů ústředí požádalo odbory, aby projednaly možnost podpory této akce, například formou uspořádání autokarového zájezdu nebo výletu na tuto akci. S ohledem na blízkost Trutnova k Dobrošovu odbor uspořádal klasický výlet, vedoucím byl M. John. Zúčastnilo se 25 osob, z toho 24 bylo členy odboru, celkem ušli za nádherného počasí dohromady 322 km na trase Náchod - Peklo - Dobrošov a dále individuálně, drobným kazem bylo, že se výprava neúmyslně rozdělila a v nastalém velkém množství účastníků přestala být pohromadě.
Vlastní distribuce Zpravodaje. V roce 2002 bylo vydáván již 8. ročník oblíbeného čtvrtletníku oblasti Zpravodaj. Časopis byl postupně tištěn v CK Hoška Tour v Lázních Bělohrad, tiskárnou Tomešová v Trutnově a nakonec Kopretinou v Hostinném. Tak vyšlo naposledy 2. číslo v roce 1998. Od 3. čísla začala redakce ve složení shodou okolností členů odboru L. Šlosar a J. Skalkovou zpracovávat Zpravodaj přímo v počítači ve formátu *.doc a z něho ho rovnou tiskla v podobě způsobilé k namnožení a v této formě jej zasílala v rámci korespondence sekretáře oblasti odborům, aby si ho z této podoby zkopírovaly a sešily v potřebném množství. Jedním z mála odborů, který pro zájemce z řad svých členů zajišťoval další reprodukce byl od října náš odbor, který pořizoval 25 exemplářů zdarma na kopírce T. J. Lokomotiva zdarma 25 exemplářů.
Zasloužená odměna za dlouholetou činnost. Na schůzi s předsedy se zástupci odborů, jež se konala v Žacléři ve dnech 23. a 24. 11., F. Moser, J. Mendřický a Mgr. L. Šlosar předali za dlouhotrvajícího potlesku Františku Vackovi z odboru KČT Lokomotiva Trutnov čestné uznání za dlouholetou činnost.
Pomoc oblastem strádajícím v důsledku povodní. Na 01. až 07. září bylo naplánováno pěší putování po Českobudějovicku, vedoucím akce byl určen F. Vacek. S ohledem na obrovské záplavy v této lokalitě by se jednalo o nechutnou povodňovou, proto bylo odvoláno. V té době měl odbor ve prospěch povodní má odbor k dispozici 4.000 Kč z dluhopisů v souvislost s povodněmi v roce 1998. Na výzvu vedoucího odvolaného putování po Českobudějovicku poskytli přihlášení účastníci celkem 3.200 Kč ze zálohy na putování na sbírku ve prospěch postižených oblastí, zbytek zálohy jim byl vrácen. Sbírka pak na základě výzvy na rozšířena na celou členskou základnu.. Ve prospěch povodní pak sebral k 09. října na základě výzvy celkem 3.400.00 Kč. 14. října byl odeslán dopis adresovaný předsedovi KČT Český Krumlov Bohuslavu Wimmerovi. Na dopis odpověděl předseda úseku značení turistických cest KČT Start Český Krumlov Vladimír Rakouš. V dopise poděkoval za poskytnutí finančního příspěvku, jehož použití měl být zamýšleno na krytí nákladů na zprůchodňování značených cest především kol řeky Malše, jež byly poškozeny povodněmi, a na vybudování nové značené cesty. Nato výbor rozhodl, že původně uvažovaný příspěvek zvýší na 5.000 Kč, který byl odeslán na oznámený účet 18. listopadu, hned na to byl zaslán panu Vladimíru Rakoušovi dopis, jenž doručení platby potvrdil.
Aktivita odboru v roce 2002 neutuchla, ale .... V roce 2002 odbor pořádal tradičně dvě akce zahrnuté do celostátního kalendáře turistických akcí První jarní kilometry /manažerem J. Mikula/ a Za trutnovským drakem /manažerem byl L. Šlosar, dále byl spolupořadatelem DEP Za oblastními odznaky Krkonoše a Podkrkonoší. Konečně pořádal jednu akci zařazenou do oblastního kalendáře - lyžařský přejezd Žacléř - Rýchory - Trutnov /manažer M. John/. Uskutečnil 11 pěších výletů /148 účastníků/, 4 autobusové zájezdy /144 účastníků, 1 týdenní putování /14 účastníků/ a 1 besedu s promítáním /23 účastníků/. Jeho členové jako kolektiv zúčastnili 11 akcí jiných odborů /97 účastníků/. Z hodnocení aktivní turistické činnosti vyplývá,že počet akcí proti loňsku poklesl o 2, účast na akcích celkem o 22, ale celkově činnost odboru neutuchla. Nepříznivě tento stav ovlivnily povodně, neboť odpadlo jedno putování v okolí Českých Budějovic. Největší účast byla na autobusových zájezdech na sraz oblasti v Rokytnici n. J. a v rámci tajného výletu. Účast našich členů na veřejných akcí byla hodnocena jako neuspokojivá. Odbor pociťoval potřebu získat mladého nadšence pro cykloturistiku, který by svým příkladem přilákal další zájemce. Rovněž nebylo v uspokojivé míře využíváno zdejší vhodné prostředí pro provozování lyžařské a vodní turistiky.
Nejaktivnějšími byly opět důchodci. Nejaktivnějšími členy odboru /hodnoceno podle účasti na akcích odboru, ale také na veřejných akcích jiných odborů, pokud účast zde byla plánována nebo pokud se těchto spontánně zúčastnilo alespoň 5 členů/ byli v pořadí od nejaktivnějšího: 1. Dana STEJSKALOVÁ 25 akcí (416 km), 2. Josef BAUDYŠ 24 akcí (384 km), 3. Jarmila CHUDOBOVÁ 21 akcí (374 km), 4. Jaroslav KOBRLE 20 akcí (403 km), 5. Miloslava JANATOVÁ 15 akcí (306 km), 6. Anna KARLÍKOVÁ 14 akcí (226 km), 7. Marie VRABCOVÁ 10 akcí (364 km), 8. Zdenka MEJSNAROVÁ 10 akcí (215 km), 9. Růžena JAROŠOVÁ (142 km), 10. Lidmila SAKAČOVÁ 10 akcí (136 km), 11. Miroslav MIČKA 10 akcí (135 km). Až na Marušku Vrabcovou šlo prakticky o důchodců...
Hospodářský rok skončil ziskem. Úspěšně si vedl odbor na poli ekonomickém, neboť hospodaření v roce 2002 skončilo tedy ziskem 13.631,10 Kč.

Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2003 až 2005
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

2003
2004
2005

ROK 2003.
Členská schůze. Konala se 22. ledna a zúčastnilo se jí 52 členů odboru /59,1 % pozvaných/ a 1 host - paní Margareta Gärtnerová /tajemník T. J. Lokomotiva Trutnov/, schůzi opět řídil František Vacek. Ve zprávě předsedy odboru bylo vyzdviženo, že odbor disponuje s fungujícím výborem - scházel 1x měsíčně, připravoval celoroční plán činnosti, zajišťoval dvě stěžejní turistické akce pro veřejnost, zabýval se operativou, vyjadřoval se k práci oblastního výboru, sledoval životní jubilea členů, hodnotil turistické akce pořádané vlastním odborem, staral se o vývěsní skříňku, vybíral členské příspěvky, vedl pokladnu a kromě jiných jednorázových činností zajišťoval zastupování našeho odboru na akcích oblastního výboru. Za negativum bylo hodnoceno jednostranné zaměření na pěší turistiku - odbor pociťoval potřebu získat mladého nadšence pro cykloturistiku, který by svým příkladem přilákal další zájemce. Rovněž nebylo v uspokojivé míře využíváno zdejší vhodné prostředí pro provozování lyžařské a vodní turistiky.
Změny ve funkcionářské základně. Do výboru odboru byli kooptováni J. Tichý a jako náhradnice M. Vrabcová.
Na členské schůzi se s dlouholetou funkcionářskou činností v odboru se loučil František Vacek, krom jiného i bývalý předseda odboru, který se v průběhu roku z vlastní iniciativy měl odstěhovat s manželkou do Police nad Metují. Bydliště pak skutečně změnil 06. září 2003, předtím se do července se aktivně zúčastňoval schůzí jako host a plnil řadu úkolů. I když se pak nemohl zúčastňovat většiny akcí, zůstal i nadále členem odboru a povede podzimní putování Českobudějovickem.
Dokladem obrovské činorodosti Františka byl přehled jeho činností, které si pak "pozůstalí" členové výboru rozdělili takto: péče o skříňku - L. Šlosar, M. Vrabcová, roční plán akcí - J. Tichý, vydávání členských příspěvků novým členům - M. John, distribuce zápisů /za případné pomoci dalších osob/ - M. Vrabcová, evidence účasti na akcích odboru - J. Baudyš, odeslaná pošta - M. Vrabcová, zpráva o činnosti L. Šlosar /prostřednictvím M. Vrabcové/ - co nejdříve, pololetní bulletin - L. Šlosar, půjčování map a dalších materiálů - J. Tichý, 4 razítka odboru - M. John, archív - L. Šlosar, katalog ubytování - J. Baudyš, klíč od schůzovní místnosti - M. John, drobné materiály - M. John, 5 map Jestřebích hor - J. Tichý.
Členská základna. Na začátku roku měl odbor opět 85 členů. Nejstaršími členy odboru byli Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Stanislav Černý /nar. 05. 05. 1920/ a Emilie Černá /nar. 06. 11. 1921/. Nejmladšími členy byli Jan Mikula jun. /nar. 05. 04. 1996/, Tereza Frimlová /nar. 20. 06. 1992/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena činí 77 let.Členové odboru bydleli v Trutnově, Bernarticích u Trutnova, Chvalči, Janských Lázních, Mladých Bukách, Rudníku, Vrchlabí, Červeném Kostelci, Náchodě a Chrastavě. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Chrastavy. Nejnižší čísla průkazu 01 a 02 náležela tradičně manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měli Věra Hartmanová /194/, Josef Suchánek /193/ a Jiřina Presslerová /192/. Nejpočetnějšími turistickými rodinami byly opět trojgenerační Frimlova, jež si udržela počet na 6 a to by správně mělo být uvedeno na 7, protože Ilona Hlubučková je maminkou Zuzany Frimlové, na druhém místě Mikulova /4/, posléze Tichých a Skalkova.
Diskuse o členství v oblasti. Dosud byly odbory KČT členěny v oblastech, jež vznikly volně na základě dohody odborů. V roce 2003 vrcholily snahy ústředí, aby oblasti KČT odpovídaly krajům vzniklým na základě nového státoprávního uspořádání. Tento trend byl odůvodňován tím, že financování oblastí by mělo jít z krajů, což vyžadovalo odpovídající partnery na úrovni KČT. Z tohoto důvodu již nuceny odejít ze stávající oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší odbory KČT Libereckého kraje. Právě na konferenci oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší, jež se konala 01. 03. 2003 v Žacléři se hodně diskutovalo o členění oblasti, delegáti obdrželi dopis ústředí obhajující členění oblastí kopírující kraje, v tomto smyslu promluvil i krajský koordinátor Václav Hovorka i garant ústředí, naopak delegáti obdrželi dopis tří odborů z Jestřebích hor, které toto zamýšlené opatření kritizovali /tyto odbory - z Bohuslavic, Úpic a Malých Svatoňovic - se dokonce neúspěšně pokoušeli založit oblast Jestřebích hor/. Krajský koordinátor ve zmíněném vystoupení oznámil, že ohledně vstupu do oblasti na úrovní kraje budou letos osloveny všechny odbory sídlící v našem kraji. Byl záměr, aby kraj na této úrovni fungoval od roku 2004 na základě ustavující konference, na kterou by byli pozváni po jednom zástupci z každého odboru. Upozornil současně na možnost nadstandardního sdružování odborů mimo oficiální členění KČT v rámci miniregionů /této problematice se věnujeme v jenom z našich článků/. Dle usnesení však oblast KČT Krkonoše a Podkrkonoší se přesto rozhodla pokračovat ve své činnosti, dokud se nezmění stanovy nebo klima v KČT.
První jarní kilometry. Akce se zúčastnilo 128 osob, z toho 12 cyklistů, po organizační stránce byla zajištěna bez závad, rovněž byla velmi kladně hodnocena spolupráce se SLŠ, překvapila poměrně malá účast dětí, rovněž účast členů odboru mohla být vyšší.
Praktické využití odznaků. Odznaky odboru navržené a schválené pracovní skupinou ve složení J. Skalková a L. Šlosar začaly být poprvé prakticky využívány na dopisním papíru používaném sekretářem odboru. Kromě toho bylo dohodnuto, že bude zajištěno 100 ks triček se schváleným odznakem KČT Lokomotiva Trutnov v těchto přesných počtech - 25 ks velikosti L, 25 ks velikosti XL, 25 ks navíc s nápisem Za trutnovským drakem velikosti L a 25 ks navíc s nápisem Za trutnovským drakem velikosti XL. Všechny trička jsou zbarvena v šedém melíru. Cena jednoho trička u firmy Willacap činila 109,00 Kč bez DPH a 133,00 Kč s DPH.
Dne 02. 06. 2003 pak byla uzavřena kupní smlouva mezi firmou Willcap a Loko Trutnov, na jejíž základě odbor KČT u prvně jmenovaného objednal:


předloha trička

Celková cena objednaných triček činila 11 200,00 Kč bez DPH. Šlosar převzal trička 09. 07. Bylo dohodnuto, že prodejní cena jednoho trička bude 100,00 Kč. Bylo dohodnuto, že trička odboru bez nápisu Za trutnovským drakem budou zdarma poskytnuty přihlášeným účastníkům DEP, dále autoru znaku Ing. J. Bušákovi a všem členům výboru.
Rekapitulace vyznamenaných. Na základě ní bylo zjištěno, že v rámci odboru obdrželi dosud vyznamenání III.. stupně a vyšší KČT následující členové odboru /včetně zemřelých a skončivších činnost/: Josef Ehrenberger, František Pitaš, František Vacek, Manfred John, Michal Polák, Luděk, Šlosar, Ludmila Vaňková a Josef Baudyš. Další vyznamenání III: stupně členům odboru byla schválena na schůzích výboru oblasti v tomto roce - 07. 05. 2006 Janě Skalkové za její více než dvouletou kvalitní práci ve Zpravodaji a jejím podílu na pozdvižení jeho úrovně a 21. 06. 2006 Haně Douchové za funkcionářskou činnost v odboru.
Plody členství v Českém svazu rekreačního sportu. Odbor obdržel od ČSRS dotaci ve výši 8.000 Kč na činnost odboru v roce 2003 a nabídku na zveřejnění akcí odboru do kalendáře akcí na 2. pololetí.
Hmotný majetek odboru. Díky laskavému pochopení členky odboru Ireny Zapadlové měl odbor uložen hmotný majetek na půdě rodinného domku výše uvedené v Ostrčilově ul. čp. 371 v Trutnově. Dle inventury k 20. 05. 2003 tu měl odbor uskladněn následující předměty:
 • razítka - TOMÍCI /krabice/
 • kulatá razítka - Sněžka, Černá hora apod. /krabice/
 • mapy - Lázně a zřídla
 • knihy a časopisy - Horolezectví zblízka, Vlachovo svědomí, Malá encyklopedie turisty, Knížka pro robinsony, Lidé z rodu NIRE, Krkonoše - svázané ročník 1999, Krkonoše svázané - ročník 2000
 • plakáty na akci Za trutnovským drakem - 115 + 100 ks
 • knížky - průvodci - Jižní Čechy - 1x, Krušné hory - 2x, Děčínsko - 1x, Mělnicko - 1x, České středohoří - 1x
 • mapy Trutnova - 20 ks + 20 ks
 • transparenty - 2 ks
 • Krkonošský atlas - 1 ks
 • diplomy DEP Z Trutnova do čtyř stran - 150 ks
 • diplomy Za trutnovským drakem - 500 ks
 • diplomy Za trutnov
 • ským drakem /starší s přelepeným označením spolupořadatele/ - 100 ks
 • razítka a podušky
 • kontrolní místa 1 - 6 /označení/
 • fáborky
 • pivní tácky.
Další člen odboru J. Tichý měl svěřeny k zapůjčení následující předměty: 1 ks kanoe Vertex, 2 ks pádel, 2 ks vesta vodácké, 4 ks maček, 4 ks hůlky teleskopických, 4 ks úvazků prsních, 2 ks úvazků kombinovaných, 2 sady kletersteigu a 10 ks karabin.. K těmto předmětům v říjnu přibyla další 1 sada kletersteigu do inventáře odboru v ceně 1.566,00 Kč Tentýž člen odboru měl možnost zapůjčit následující mapy:
 • vydavatele Kompas /1:50.000/: č. 2025 - Šumava - Lipno
 • vydavatele Kartografie Praha /1:50.000/: 3 - Jindřichovohradecko
 • vydavatele Geodézie /1:25.000/: Krkonoše
 • vydavatele VKÚ - KČT: č. 1 - Ašsko a Chebsko, č. 3 -Krušné hory Kraslicko, č. 4 - Krušné hory -Karlovarsko, č. 6 - Krušné hory - Teplicko, č. 9 - Podřipsko, č. 10 - České středohoří západ, č. 14 -Lužické hory, č. 17 - Dolní Pojizeří - Mladoboleslavsko a Nymbursko, č. 27 - Orlické hory, č. 31 - Plzeňsko, č. 37 - Okolí Prahy východ, č. 39 - Střední Povltaví Zvíkov a Orlík, č. 55 - Hrubý Jeseník, č. 59 - Opavsko, č. 63 - Chodsko, č. 67 -Šumava - Lipno, č. 72 - Českobudějovicko, č. 73 - Vltava pod Vyšším Brodem a Blanský les, č. 74 - Novohradské hory.
Za trutnovským drakem. Akce se zúčastnilo se celkem 213 účastníků, z toho se zúčastnilo na pěších trasách 103 na 11 km, 66 na 21 km,5 na 35 km,a 5 na 50 km a na cyklotrasách celkem 34. Účast byla na dolní hranici úrovně posledních čtyř předchozích let, počet účastníků nebyl hodnocen příliš negativně s přihlédnutím k tomu, že se souběžně konal v nedalekém Hostinném jiný atraktivní Pochod Karla Klíče. Počasí akci přálo - bylo skoro jasno, teplé, odpoledne dokonce horké letní počasí. Byli pouze dva ubytování z Hořic v Podkrkonoší - otec a syn. Účastníky z řad dětí bylo vstřícně přijato předávání pomerančů. Na startovném bylo vybráno 996,00 Kč Za pivo, jež odbor obdržel jako sponzorský dar od pivovaru, bylo utrženo 600 Kč - za 2 přepravky po 20 pivech 12o po 10 Kč a za 2 přepravky po 20 pivech 10o po 5 Kč bez Bylo konstatováno, že po organizační stránce proběhla akce bez závad.
Nový azyl pro účastníky turistických akcí v Trutnově zdaleka. Poté, co nebylo možno ubytovávat účastníky v ubytovacích prostorách v Sokolovně, zajišťoval je odbor v ZŠ v Domcích v Šestidomí. Protože na rozhraní let 2003 a 2004 nespěla jednání s touto školou k jednoznačnému výsledku, podařilo se získat ubytování v ZŠ kpt. Jaroše v ul. Gorkého. Dík laskavému přístupu ředitele školy Mgr. Patáka a trvající nízké ceně 10 Kč za noc tato vzájemná součinnost trvala i po další léta. Ubytování ve škole bylo využito v letech 2004 až 2005 i pro účastníky DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší.
Začátek vynikající spolupráce. Pod dojmem zdařilé akce.Za posledním puchýřem, jež se konala ve dnech 15. a 17. 11. 2002, se odbor rozhodl zařadit do plánu turistických akcí odboru na rok 2003 výlet do Žďárských vrchů, vedením výletu byl pověřen Luděk Šlosar. Ten využil šťastné náhody, že se na schůzích Sboru zástupců oblasti i na "Puchýři" seznámil s tehdejším předsedou oblasti Svitavsko a manažerem "Puchýře" Jirkou Andrlem. Na poslední chvíli - dopisem z 26. 05. 2003 ho oslovil dopisem, Jirka mu doporučil vhodnou trasu a v den uskutečnění zájezdu v neděli 06. července byl naším průvodcem. Z tohoto šťastného nápadu se odvinula následující roky součinnost, na jejíž základě po průvodcovstvím Jirky pořádal odbor na konci června výlety do Žďárských vrchů.
Vývěska odboru. Od září začali spravovat po F. Vackovi vývěsku odboru M. Vrabcová a L. Šlosar.
Vývěska si udržela vysokou úroveň. L. Šlosar přitom využil nově nabytého digitálního fotoaparátu a od stejné doby se na vývěsce pravidelně objevují jeho reportáže přímo s obrázky z popisovaných akcí. Na složení příspěvků do vývěsky se kupodivu příznivě projevila i skutečnost, že po odchodu F. Vacka se více lidí dělilo o pořádání výletů odboru a téměř každý vedoucí posílal do vývěsky svůj příspěvek o akci.
Zemřel Egon Wolf. 07. 10. zemřel na rakovinu Egon Wolf. V době úmrtí byl sice několik let členem KČT Žacléř, ale před tím byl dlouholetým významným členem odboru KČT Lokomotiva Trutnov i jeho výboru a také značkařem. Čest jeho památce!
Přednáška o Islandu. 26. 11. se uskutečnila v promítacím sálu firmy ABB , s.r. o. přednáška o Islandu spojená s promítáním, výtečně ji provedl J. Tichý včetně zajištění hudebního doprovodu. Zúčastnilo se 32 osob, z toho 24 členů odboru.
Další propagace odboru. Odbor nechal vyrobit 500 ks kalendáříků velikosti 9x13 cm oboustranně vyplněných. Základ jedné strany tvořila skupinová foto členů odboru z výletů, základ druhé strany pak vlastní kalendář, na kalendáříku byly též oba odznaky - KČT a KČT Lokomotiva Trutnov. Kalendáříky vyrobila firma Losenický.

přední strana kalendáře


zadní strana

Nevydařený záměr. Na schůzi výboru odboru dne 10. 12. vystoupil L. Bulíček, majitel cestovní agentury, který se s manželkou hned nato přihlásil do odboru. Svého členství chtěl využít k propagaci k pobytům na Živogošči a Omiši na vývěsce odboru. L. Bulíčkovi bylo povoleno v této věci vystoupit v této záležitosti při diskusi na členské schůzi. Tato vzájemná součinnost však trvala pouze po dobu roku 2004. Protože L. Bulíček nenalezl v odboru očekávanou odezvu, na konci následujícího roku z odboru vystoupil, stejně jako jeho manželka.
Ohlédnutí za rokem 2003. Vedle pořádání dvou akcí celostátního kalendáře turistických akcí a spolupořadatelství DEP za oblastními odznaky Krkonoše a Podkrkonoší uskutečnil odbor v roce 2003 21 pěších výletů a tři autobusové. Nejaktivnějšími členy v uplynulém roce byli v individuální turistice Luděk Šlosar /celkem 1775 km/, Marie Vrabcová /celkem 1753 km/ a Jana Skalková /757 km/. V kolektivní turistice, tj v účasti na akcích odboru byli nejlepší Dana Stejskalová /379 km/, Josef Baudyš / 317 km/ a Jarmila Chudobová /313 km/. Průměrná účast na akcích našeho odboru j 14 (členové i nečlenové). Největší zájem je tradičně o tzv. tajný výlet pořádaný ke konci kalendářního roku.
Výdeje tentokráte přesáhly příjmy. K 01. 01. 2003 byl stav finančních prostředků odboru 62.298,60 Kč. Příjmy za rok 2003 představovaly částku 53.242,00 Kč, výdaje pak činily 58.808,60 Kč. Hospodaření v roce 2003 skončilo tedy ztrátou 5.566,60 Kč. Stav k 01. 01. 2003 byl tudíž 56.732,00 Kč.


ROK 2004.
Naposledy volba ze dvou druhů členských příspěvků KČT. V roce 2004 měli členové KČT naposledy možnost volby ze dvou druhů členského příspěvku. Poslední rok existoval základní příspěvek, který nezahrnoval výhody karty Eurobeds nezahrnoval. Přesto se ozýval nezanedbatelný počet hlasů, který usiloval o zachování tohoto stavu s odůvodněním, že výhody karty Eurobeds nevyužijí: Členské příspěvky v roce 2004 byly následující:

Novoroční čtyřlístek. Na Nový rok se poprvé uskutečnily akce v rámci projektu KČT projektu Novoroční čtyřlístek. Projekt se uskutečnil ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu, jejich sbírkovým projektem Světluška, který získává finance na pomoc nevidomým dětem a lidem s kombinovaným či těžkým zrakovým postižením, kteří se dostali do krizové životní situace. Název Novoroční čtyřlístek by měl symbolizovat čtyři dobré skutky, s kterými účastníci pochodů vstoupí do nového roku:
 1. Překonej svou pohodlnost a jdi na Nový rok na výlet nebo procházku.
 2. Učiň něco pro své okolí - pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na tento výlet.
 3. Poznej, kde žiješ - projdi alespoň malý kousek okolí svého bydliště a poznej ho vlastními smysly.
 4. řPispěj potřebným na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu SVĚTLUŠKA, určeného na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým.
Smyslem projektu bylo uspořádat na nový rok akci, na které se nevybírá startovné, ale všichni účastníci hned na startu odevzdali do zvláštních pokladniček dobrovolný příspěvek, minimálně však 20,- korun. Za to v cíli dostali kalendářík a velmi hezký odznak s logem akce.
V roce 2004 se v rámci projektu Novoroční čtyřlístek konalo 46 pochodů po celé republice a celkem 3424 účastníků odevzdalo do pokladniček 97.023 Kč.
Náš odbor si zvolil jako akci výlet odboru v rámci Novoročního výstupu na Žaltman pořádaného KČT Červený Kostelec. Jako členky odboru zmocněné na akci Novoroční čtyřlístek pro výběr peněz byly určeny H. Douchová a J. Preisslerová. Výletu se zúčastnilo 26 účastníků, z toho 7 lyžařů, pěší účastníci ušli po 10 km, H. Douchová na akci prodala 30 ks odznaků, takže odbor vybral na sbírku celkem 600 Kč. Další postup byl dost komplikovaný a odradil odbor od pořádání dalších akcí Novoročního čtyřlístku: Dále zmocněné členky odboru H. Douchová a J. Preisslerová musely dojít na finanční odbor Městského úřadu v Trutnově a za přítomnosti pověřeného pracovníka MÚ rozpečetit tašku a podepsat protokol o rozpečetění kasiček z podpůrné sbírkové akce pro sbírku "Světluška", jenž existoval ve třech exemplářích. Poté H. Douchová musela zaslat originál protokolu na ústředí k rukám Ing. Pitharta a částku 600 Kč poukázat na příslušný účet.
Zemřela G. Mičková. 05. 01. zesnula po krátké těžké nemoci členka odboru Gertruda Mičková, pohřbu 10. 01. se zúčastnilo 6 členů odboru. Zemřelá se zúčastňovala hojně akcí odboru, navíc velmi aktivně pomáhala při veřejných turistických akcí odboru při přípravě občerstvení pro účastníky a ostatní pořadatele.
Vlak do Žacléře nedojel. Třetí akcí pro veřejnost, jejíž konání odbor nezveřejňoval v kalendáři turistických akcí, je lyžařská akce Žacléř - Rýchory - Trutnov. Koná se pravidelně v rámci Ski-stopy Jana Buchara, jejím vedoucím byl od samého počátku: M. John. Trasa vedla tradičně ze Žacléře přes Rýchory do Trutnova. V roce 2004 se konala 17. ledna a měla netradiční průběh. Protože vlak nedojel až do Žacléře pro zaváté koleje, výprava skončila v Královci a odtud absolvovala v počtu 12 - z toho 3 členů odboru - a jednoho psa náhradní trasu přes Královecký Špičák a Mravenčí vrch do Bernartic v délce asi 10 km.
Členská schůze. Konala se 21. ledna a zúčastnilo se jí 56 členů odboru /64,4 % pozvaných/ a 12host - paní Margareta Gärtnerová /tajemník T. J. Lokomotiva Trutnov/ a Miroslav Vořechovský /předseda oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší/, schůzi řídil Jiří Tichý. Ve zprávě předsedy odboru bylo konstatováno, že stále převažují senioři, 55 členů a členek z celkového počtu 85 na konci roku 2003 bylo starších 60 let. Zcela chybí aktivní členové v produktivním věku jako nástupci aktivních seniorů v aktivní turistice i ve funkcionářské oblasti.
Nový výbor a revizní komise. Na členské schůzi byl zvolen nový výbor ve složení Josef Baudyš, Hana Douchová, Manfred John, Jana Skalková, Luděk Šlosar, Jiří Tichý a Marie Vrabcová, náhradníkem výboru byl Jan Mikula, revizní komise byla pak zvolena ve složení Ilona Hlubučková a Jarmila Chudobová. Předsedou odboru zůstal M. John.
Členská základna. Na začátku roku poklesl počet členů odboru na 74. Nejstaršími členy odboru byli Ludmila Vaňková /nar. 15. 10. 1919/, Ludmila Říhová /nar. 25. 05. 1922/ a František Vacek /nar. 27. 09. 1925/. Nejmladšími členy byli Tomáš Skalka /nar. 03. 06. 1998/, Jan Mikula ml. /nar. 05. 04. 1996/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991/. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena se zvýšilo na 79 let. Členové odboru bydleli v Trutnově, Bernarticích u Trutnova, Červeném Kostelci, Chvalči, Janských Lázních, Liberci, Mladých Bukách, Policí nad Metují Rudníku a Vrchlabí. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček, jenž se ale přistěhoval "blíže" k Trutnova - do Liberce. Nejnižší čísla průkazu 01 a 02 náležela tradičně manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měla Hana Volmanová, díky níž se dostalo číslování průkazů na hranici 200, dále pak Alena Houserová /199/ a Tomáš Skalka /198/, během roku k nim přibyla Yvetta Veselá s koncovým číslem průkazu 201. O primát nejpočetnější rodiny přišli Frimlovi, protože čtyřčlenná rodina bývalé předsedkyně Zuzany Frimlové z odboru vystoupila, k rodině Mikulově se na první místo propracovala rodina Skalkova /z obou rodiny byli členy odboru 4 příslušníci/, na třetím místě zůstala rodina Tichých /3 příslušníci/.
Zakládající konference nové oblasti. Na schůzi se zástupci odborů tehdejší oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší ve dnech 21. a 22. 11. bylo konstatováno, že ztotožnění oblastí KČT s kraji je již připraveno i do návrhu dodatku stanov. Jednalo se o neodvratný vývoj, a proto bylo na schůzi odborům doporučeno být naopak na zakládající schůzi nové oblasti aktivní a iniciativní a usilovat o zastoupení v orgánech nové oblasti. Proto členská schůze dne 21. ledna uložila v bodě 5 svého usnesení výboru, aby se podílel již od samého začátku aktivně na vzniku nové oblasti na území Královéhradeckého kraje. Zakládající konference nové oblasti KČT Královéhradeckého kraje 14. 02. v Předměřicích nad Labem se pak z odboru zúčastnili delegát odboru Josef Baudyš, dále Jana Skalková za Zpravodaj a Luděk Šlosar jako člen oblastního výboru bývalé oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Z bývalé oblasti byl zvolen do výboru nově založené oblasti M. Vořechovský, z trutnovského odboru nikdo o zvolení orgánů nové oblasti neusiloval. Na konferenci se dostalo významného ocenění dosavadní práce a zároveň velkého závazku redaktorům Zpravodaje - členům výboru J. Skalkové a L. Šlosarovi, neboť Zpravodaj byl ve zkušebním období na jeden rok učiněn také čtvrtletníkem nové oblasti.
První jarní kilometry. Konaly se 20. března 2004 a účast na trasách byla následující pěší: 11 km - 56, 25 km - 42, 35 km - 7, celkem pěší - 105, cyklo: 35 km - 0, 60 km - 4, celkem cyklo - 4, celkový počet účastníků: 109. Z odboru se zúčastnilo 27 členů. Manažerem akce byl opět Jan Mikula.
Vystupování odboru na veřejnosti. V březnu bylo s tajemnící T. J. Lokomotiva ujasněno, že odbor navenek vystupuje jako odbor KČT a používá své razítko, v rámci organizační struktury T. J. Lokomotiva Trutnov je však odborem turistiky bez označení KČT.
Zemřela bývalá členka odboru. Na jaře zemřela dlouholetá členka odboru a vedoucí mládeže Jiřina Ehrenbergerová.
Odbor pořádal sraz turistů regionu. Bývalá oblast KČT Krkonoše a Podkrkonoší pořádala od roku 1994 srazy turistů oblasti, které byly až do roku 2002 hojně navštěvovány. Ještě v době, kdy nebylo jisto, že bývalá oblast ukončí svou činnost, byl odbor - jako jeden z mála, jenž dosud sraz nepořádal - vyzván, aby sraz uspořádal. V době, kdy se bylo rozhodnuto, že oblast ukončí svou činnost, výbor odboru samozřejmě zvažoval, zda má smyslu sraz uskutečnit. Teprve na své schůzi 14. dubna rozhodl, že 11. sraz - ovšem nikoliv již oblasti, nýbrž jen regionu, uspořádá ve dnech 28. až 30. 05. s tím, že bude těsně semknut s akcí "Za trutnovským drakem". Proto i organizace srazu proběhla doslova na poslední chvíli. Teprve 28. dubna se podařilo zajistit zásluhou předjednání J. Skalkové pouze ústním příslibem starostky Mladých Buků p. Uždilové cílové místo 3. dne srazu u ZŠ v Mladých Bukách ve Faltisově ulici, o den dříve učiněna obhlídka místa s p. Hubáčkem ze SHŠ Rebels, 05. května bylo zajištěno u firmy Willcap po 500 ks diplomů na "Draka" a na 2. den srazu v ceně přes 800 Kč, 06. května byly rozeslány pozvánky na sraz poštou všem odborům nové oblasti a odborům KČT Jilemnice, Benešova u Semil, Rokytnice n. J. a Vysokého n. J., 07. května byla zaslána doporučeně oficiální pozvánka na sraz starostce Mladých Buků /jež se pak skutečně dostavila/ a běžnou poštou dopis p. Demuthové, která vlastnila občerstvení proti škole přes ulici, se žádostí, aby měla v den srazu otevřeno, což se podařilo, 09. května byly pozvány elektronickou poštou všechny odbory KČT nové oblasti s internetovou adresou. Dále byla zajištěna propagace na internetových stránkách Luďkovy Obrázky z turistiky v Podkrkonoší. Propozice na sraz byly doručeny na turistické akce Babička a Šmajd Novoměstskem. Sraz se pak uskutečnil za neobyčejně skromných poměrů. Dne 28. 05. byli účastníci ubytování, šlo až na výjimky o členy TOM z Úpice, původně večerní procházka na naučné stezce války 1866 byla zrušena. 29. 05. bylo slavnostní zahájení v 7 hod. při startu turistické akce Za trutnovským drakem, poté sraz proběhl uskutečněním akce Za trutnovským drakem, bylo upuštěno od posezení účastníků, sraz byl ukončen 30. 05. hvězdicovým pochodem Za středověkými kupci a šermíři s cílovým místem ZŠ ve Faltisově ulici v Mladých Bukách a vystoupením skupiny historického šermu Rebels.
Akce Za trutnovským drakem a tím i srazu se zúčastnilo 259 účastníků, hvězdicové akce odhadem 50 účastníků. Bohužel se nepodařilo dobře odhadnout koordinaci mezi dobu časového rozmezí cíle hvězdicového pochodu a dobou přípravy šermířů, takže došlo k časové prodlevě, v níž řada účastníků odešla. Úspěšnému chodu obou dní pomohli i dva nečlenové odboru V. Sedláček a M. Novotná.
Význam srazu, k němuž nebylo u koho získat tradiční finanční příspěvek, zhodnotila až doba. Rok na to se výbor nové oblasti rozhodl pokračovat v tradici srazů i v nové oblasti, také díky tomu, že zásluhou tohoto srazu nedošlo k přerušení kontinuity.
Prokletí náhradního zájezdu. Akce putování okolím Brna, plánovaná na 30. 08. až 04. 09. se neuskutečnila pro malý zájem účastníků, náhradou byl uskutečněn 05. 09. zájezd na Mělnicko a Kokořínsko. Jakoby snad Mocnosti nebyly na tuto změnu připraveny, provázela jinak pěkný zájezd neuvěřitelná smůla. Pečlivě připravený program narušil pozdní příjezd autobusu /téměř o 2 hodiny/, a to ještě se zájezd uskutečnil díky záskoku náhradního přepravce. Z tohoto důvodu musel vedoucí zájezdu J. Kobrle improvizovat a upustit od plánované dopolední vycházky. Účastníci zájezdu přijali zpoždění, které nebylo organizátory zaviněno, i improvizaci vesměs s porozuměním, bohužel s jedinou výjimkou. Právě ta zapříčinila, že výbor řešil stížnost vedoucího zájezdu na slovní napadení členky odboru M. Haškové jinou jeho členkou. Výbor jednoznačně vyslovil podporu improvizovanému postupu J. Kobrleho a vyslovil mu tímto poděkování za operativní řešení nepříjemného zdržení. J. Baudyš dostal za úkol pohovořit s iniciátorkou napadení a upozornit ji na škodlivost a nepřípustnost jejího jednání. Zájezd se jinak vydařil, 37 účastníků urazilo celkem 370 km, z toho 27 členů odboru celkových 270 km.
Úmrtí nejstarší členky odboru. 08. 10. zemřela nejstarší a zároveň čestná členka odboru Ludmila Vaňková. Výbor odboru na své schůzi 13. 10. uctil její památku minutou ticha. Dceři zemřelé byl odeslán kondolenční dopis.
Zasedání oblastního výboru KČT Oblasti Královéhradeckého kraje rozšířené o předsedy odborů. Konalo se 16. 10. v Předměřicích n. L., odbor zastupoval L. Šlosar, na zasedání mu bylo předáno v souvislosti s tím, že na příští rok již odpadla volba mezi úhradou základních a rozšířených příspěvků, 74 ks nových členských průkazů, pouzder a karet Eurobeds.
Přátelské posezení k ukončení činnosti oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Odbor KČT Bohuslavice n. Ú. uspořádal 30.října 2004 přátelské posezení k ukončení činnosti oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoše. Za odbor se ho zúčastnili M. John a L. Šlosar.
Zástupce odboru KČT hostem v Rotary klubu Trutnov. Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. V Trutnově existuje Rotary klub Trutnov, který byl jako občanské sdružení zaregistrován ke dni 17. dubna 1998 podle příslušných zákonů ČR a na podzim téhož roku požádal o registraci u Rotary International. Rotariáni se scházejí jako přátelé pravidelně každý týden, aby jednali o aktuálních tématech a projektech, zaměřených na pomoci a služby místního i mezinárodního dosahu. Na tato setkání si zvou také hosty. 22. listopadu se jako host schůzky Rotary klubu Trutnov zúčastnil za odbor L. Šlosar se na základě osobního pozvání v hotelu Adam v Trutnově. Schůzka se konala za předsednictví prezidenta klubu pana Ing. Pavla Bezděka. L. Šlosar po společné večeři uskutečnil v souladu s navrženým tématem stručnou přednášku o turistice. Obsahem jeho vystoupení byly následující tématické okruhy: turistika všeobecně, organizace poskytující vyžití turistice, Klub českých turistů - velmi stručná historie, předmět činnosti KČT, současné jeho problémy, organizace Klubu českých turistů, odbory na území Trutnova - KČT Jiskra Bohuslavice nad Úpou a KČT Lokomotiva Trutnov a rozdíly v jejich činnosti, některé formy vyžití v turistice - dálkové a turistické pochody, oblastní a tématické odznaky, naučné stezky a trasy IVV. Přednášku se snažil zpestřit ukázkou několika čísel čtvrtletníků Zpravodaje a záznamníků odznaků v turistice. Vystoupení proběhlo v naprosto neformální a přátelské atmosféře, z dotazů jednotlivých účastníků vyplynul jejich bezprostřední zájem o dané téma, stejně tak i jejich vlastní praktické zkušenosti v turistice.
Tajné výlety v novém hávu. 29. 12. se chopil pořádání tajných výletů M. John. Trasa dosud netradičního tajného výletu vedla od Rokytnického rybníka do Nebákova, kde bylo posezení, posléze byl odjezd z Rovni. Zúčastnilo se 42 osob, z toho 36 bylo členy odboru, dohromady nachodili 385 km. M. John tímto výletem založil tradici tajných výletů spojených s autobusovými zájezdy. Účastníci tak mají možnost uskutečnit výlet ve vzdálenějších místech od Trutnova, jež jim samozřejmě do poslední chvíle není známo.
Ohlédnutí za rokem 2004. Odbor pořádal dvě akce zahrnuté do celostátního kalendáře turistických akcí na rok 2004 - První jarní kilometry /vedoucí J. Mikula, 109 účastníků/ a Za trutnovským drakem /vedoucí L. Šlosar, 259 účastníků/ a byl spolupořadatelem DEP Za oblastními odznaky Krkonoše a Podkrkonoší. Dále uskutečnil 30 pěších výletů a 4 výlety autobusové včetně tajného výletu. Jeho členové se pravidelně zúčastňovali akcí jiných odborů, k nimž byly na vývěsce zveřejňovány propozice. Na všech akcích členové odboru ušli celkem 5.497 km. Na turistických akcích odboru našlapali nejvíce: Dana Stejskalová - 423 km, Lída Janatová - 350 km, Anna Karlíková - 343 km, Josef Baudyš - 342 km, Irena Zapadlová - 310 km, Miroslav Mička - 309 km, Hana Douchová - 304 km, Jarmila Chudobová - 265 km a Věra Schejbalová - 236 km. Nejvíce za sezónu absolvovali Luděk Šlosar 1.505 km a Marie Vrabcová 1.300 km - oba převážně zásluhou účasti na veřejných turistických akcích. Ostatní účastníci ušli nižší počet kilometrů a účastnili se jednotlivých akcí dle svých možností a zájmů. Průměrná účast na akcích odboru byla 12- 15 členů i nečlenů dohromady, Vzdálenosti jednotlivých tras se pohybují přibližně mezi 10 a 18 kilometry na jednu akci. Na vývěsce se objevovaly reportáž z turistických akcí s fotografiemi od L. Šlosara.
Hospodaření opět skončilo ziskem. K 01. 01. 2004 byl stav finančních prostředků odboru 56.732,00 Kč. Příjmy za rok 2004 představovaly částku 51.108,00 Kč, výdaje pak činily 48.278,50 Kč. Hospodaření v roce 2004 skončilo tedy ziskem 2.829,50 Kč. Stav k 01. 01. 2005 je tudíž 59.561,50 Kč.

ROK 2005.
Výměna členských průkazů. Uskutečnila se na začátku roku 2005. Každý člen obdržel nový členský průkaz s kartou Eurobeds s pouzdrem.

členové odboru obdrželi začátkem roku 2005 zcela nový členský průkaz

Změna členských příspěvků. S ohledem na rostoucí náklady na činnost KČT se od roku 2005 zýyšily členské příspěvky, zvýšení se týkalo především části příspěvku pro ústředí. Naproti tomu jako kompenzaci všichni členové KČT v roce 2005 obdrželi kartu Eurobeds a dostali takt možnost využívat tohoto slevového systému. Po zaplacení členského příspěvku měla být obnovena platnost karet Eurobeds obnovena i pro rok 2006. Výše členského příspěvku pro rok 2006 je určena takto:

Proti roku 2005 došlo ve výši příspěvkům ke dvěma změnám vždy v částích příspěvků pro oblast - byla pro ten účel ustavena nová kategorie seniorů ve věku 70 let a výše, jež platí oblasti část příspěvku nižší o 10 Kč než nižší kategorie seniorů, naopak se o 20 Kč zvýšila cena rodinné známky.
Změna ve vedení účetnictví. Od roku 2005 vznikla povinnost i v dobrovolných organizacích, t. j. i v našem odboru, vést formou podvojného účetnictví.
Členská schůze. Konala se 26. ledna a zúčastnilo se jí 56 členů odboru 75,6 % pozvaných/ a rekordní počet 4 hostí Margareta Gärtnerová /tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov/, Miroslav Vořechovský /místopředseda oblasti KČT Královéhradeckého kraje a KČT Úpice/, Jan Šafár /předseda KČT Malé Svatoňovice/ a Věra Paseková /kandidát na členství v KČT/, schůzi řídil Jiří Tichý. Zpráva předsedy obsahovala prohlubující se nepříjemné zjištění týkající se členské základny - ke konci kalendářního roku 2003 měl odbor 85 členů, na konci roku 2004 klesl jejich počet na 75, ubylo tedy celkem 10 členů. Stále převažovali senioři, 48 členů a členek bylo v důchodovém věku. Opět zcela chyběli aktivní členové v produktivním věku jako nástupci aktivních seniorů v aktivní turistice i ve funkcionářské oblasti.
Členská základna. Na začátku roku měl odbor opět 74, tento počet byl během roku pohyblivý. Nejstaršími členy odboru byli František Vacek /nar. 27. 09. 1925/, Zdeňka Mejsnarová /nar. 19. 11. 1926/ Miiroslav Mička /nar. 04. 10. 1928/ a Dana Stejskalová /nar. 12. 10. 1929/. Nejmladšími členy zůstali Tomáš Skalka /nar. 03. 06. 1998/, Jan Mikula ml. /nar. 05. 04. 1996/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991/. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena se snížilo na 73 let. Členové odboru bydleli v Trutnově, Chvalči, Janských Lázních, Liberci, Mladých Bukách, Policí nad Metují, Rudníku a Vrchlabí. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Liberce. Nejnižší čísla průkazu 01 a 02 náležela tradičně manželům Danušce a Františku Vackových. Nejvyšší čísla pak měla Miloslava Wenková /207/, dále Josef Wenke /206/ a Miroslav Petira /205/. Stejně jako loni tvořili nejpočetnější rodiny Mikulovi a Skalkovi /po 4 příslušníci/ a Tichých /3 příslušnící/.
Odbor znovu zaregistrován v KČT. Změna vnitřní organizace KČT si vyžádala i novou registraci odborů. Náš odbor byl zaregistrován dne 01. 05. 2006 pod číslem 108505. Jako tři zástupci odboru byli uvedeni Manfred John /předseda/, Luděk Šlosar a Jiří Tichý.

po organizačních změnách v KČZ byl odbor opět řádně zaregistrován

Oblastní konference. Uskutečnila se 05. 02. v Lázních Bělohrad. Za odbor se jí zúčastnil pouze L. Šlosar, další delegát M. John musel na poslední chvíli odříci účast pro onemocnění a nepodařilo se o tom uvědomit náhradnici J. Skalkovou. Předmětem debaty byl především návrh členských příspěvků na rok 2006 pro kraj, jenž se zvýší nepatrně toliko u příspěvků pro oblast. Delegáti pro celostátní konferenci dostali za úkol navrhnout rozdělení seniorské kategorie na další od 70 let nahoru s nižšími příspěvky.
Komplikované První jarní kilometry. 22. ročník této turistické akce se uskutečnil 19. 03. 2005 a provázely neobvyklé komplikace: 1/ z nejasných důvodů nebyla akce zařazena do kalendáře akcí TSUT v našem regionu, 2/ neobjevila se ani v posledním únorovém čísle trutnovskéhoměsíčníku Radniční listy, ačkoliv to bylo autorem kalendáře akcí TSUT přislíbeno, 3/ úplně první verze itineráře přišla na svět - z iniciativy výboru - až 24. ledna a bylo evidentní, že se jeví jako nereálná - hlavní trasy měly vést přes Jestřebí hory a Janský vrch, 4/ po sněhové kalamitě z pátku 11. na 12. 03. bylo zřetelné, že odpadla možnost vést trasy ve volném terénu mimo nezpevněné cesty, t. j. například ani po zamýšlené trase do Pekla přes Vraní výšinku, proto bylo nutno doslova na poslední chvíli i tyto varianty předělat na tradiční trasy po zpevněných cestách mezi oběma Rokytníky a Starými Buky, 5/ V posledním týdnu před pochodem pak onemocněl hlavní organizátor J. Mikula chřipkou, nemohl tedy autem uvažované trasy ani dodatečně projet, eventuálně označit, dokončit itinerář, namnožit ho a zúčastnit se akce jako člen štábu, 6/ teprve ve čtvrtek - dva dni před uskutečněním akce - se podařilo dík dopravě zajištěné nečlenem odboru K. Sobotkovi zkontrolovat alespoň ústí všech silniček a cest a shledat je za daných podmínek jako způsobilé pro uskutečnění akce, 7/ teprve tentýž den bylo možno dokončit text itineráře včetně neuměle namalované mapky a teprve v pátek v 9 hodin předat itineráře J. Tichému k vytištění a namnožení - ještě 22 hodin před uskutečnění akce nebyly k dispozici namnožené itineráře. Za popsané situace jinak poměrně malá účast 64 osob byla úspěchem.
Nízká účast na akci Za trutnovským drakem. Jejího 23. ročníku se 28. května zúčastnilo se celkem 139 účastníků, z toho na pěších trasách 31 na 11 km, 54 na 21 km, 14 na 33 km a 10 na 54 km a na cyklo 30. V ZŠ kpt. Jaroše v Gorkého ul. bylo ubytováno 11 účastníků. Na akci se podílelo 12 pořadatelů. Nízkou účast ovlivnily tyto skutečnosti: 1/ akci jsme nestačili zveřejnit v Radničních listech, 2/ extrémně horké počasí, 3/ velká konkurence akcí Dětského dne. Účastníci měli připomínky ke sporadickému a mnohdy chybějícímu značení modře značené cesty z Trutnova do Pekla. S touto skutečností byl seznámen již v průběhu akce jediný značkař odboru J. Hrnčíř a prostřednictvím jedné z účastnic postupně čelní představitelé značení v regionu V. Horák a J. J. Pásler, kteří slíbili zjednat nápravu. Jinak měla akce přes nízký počet vynikající atmosféru, což se projevilo na chování účastníků v cíli, a většinou se líbila.
Trnitá cesta k středověkým rytířům a kupcům. Protože výbor chtěl využít navázané spolupráce se skupinou historického šermu Rebels, jež byla zúročena loni při srazu regionu, a také přebývajících diplomů, uspořádal v roce 19. června samostatnou hvězdicovou akci Za středověkými rytíři a kupci, spojenou s vystoupením této skupiny. Cílem akce a místem vystoupení byla zřícenina Břecštejna, protože proti loňskému roku tu byly již odstraněny poražené kmeny. K uskutečnění akce bylo nutno si vyžádat souhlas OÚ Vlčice i Lesů ČR, podmínkou bylo krom jiného protokolární převzetí a předání místa konání akce panem Schwarzem zákaz používání ohně, poškozování porostů, uvedení pozemku do původního stavu, zákaz vstupu na zříceniny apod. Propozice byly rozdávány účastníkům při akci Za trutnovským drakem a byly též na startu Krvavého Čepelky, rovněž jsou na internetu, byly zaslány elektronickou poštou dostupným odborům oblasti. Průchozí doba byla stanovena mezi 9,30 až 12 hodin, vystoupení mezi 10 a 12 hodin. Akce proběhla za velmi pěkného počasí za účasti pouze 21 osob. Vystoupení SHŠ Rebels bylo kvalitní a stálo odbor 2.000 Kč. Bylo konstatováno, že námět akce je velmi dobrý, že je vhodné ho opakovat, ale s ohledem na skutečnost, že i při lepší propagaci by tato akce byla velmi prodělečná, bylo shledáno jako nezbytné pro její uskutečnění v dalších letech najít sponzora.


Závěrečné posezení DEP. Tradicí DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší se stalo závěreční posezení, jež se konalo vždy v pátek před ukončením DEP. Poprvé za 5 let existence byl jeho pořádáním pověřen odbor KČT Lokomotiva Trutnov. Závěrečné posezení se uskutečnilo v pátek 12. 08. v salonku u recepce v penzionu Úsvit mezi 19. a 24. hodinou, k tomu účelu byla zajištěna večeře z restaurace Úsvit. Hudební doprovod byl řešen reprodukovanou hudbou.
Významné životní jubileum. 28. září se uskutečnil výlet na trase Meziměstí - Ruprechtice - Ruprechtický Špičák a zpět, zúčastnilo 10 turistů, jež celkem ušli 150 km, z nich pak 9 členů odboru uspělo na celkem 135 km. Akci vedl František Vacek den po svých 80. narozeninách F. Vacka, proto byl výlet spojen i s oslavou významného životního jubilea tohoto významného dlouholetého funkcionáře a člena odboru. Zástupci odboru předali oslavenci jako dar kožešinové pantofle. Vůbec nevadilo, že účastníci vystoupali na Ruprechtický Špičák v roce 2005 podruhé a opět za špatné viditelnosti.
Neúspěšná frakce mladých. Odbor již mnoho let trápil nízký a ubývající počet mladých členů odborů, jimž nebyl schopen nabídnout nic zajímavého. Proto se odbor rozhodl uskutečnit setkání s nejmladšími odboru za účelem sjednocení představ o jejich účinkování v odboru. Představou bylo seznámit a spojit nejmladší členy odboru, a v návaznosti na ně jejich známé kamarády, při plnění konkrétního úkolu, který by je zaujal a motivoval. Jednalo by se o úkol, u něhož by byl garantem výbor a u něhož by v případě nesplnění výbor měl k dispozici náhradní řešení. Tímto úkolem měla být příprava turistické akce První jarní kilometry. Na neformálním setkání měli zástupci výboru řídi pozvaným pár slov o odboru a samozřejmě se dotázat na jejich představu o fungování odboru, poté je seznámit je s akcí První jarní kilometry, předat každému disketu s materiály o dosavadních ročnících PJK a nabídnout jim možnost tento ročník pod garancí výboru připravovat tak, že by si podle vlastního uvážení rozdělili úkoly - příprava tras, propozic, příprava konkrétního organizačního zabezpečení, hledání dalších kamarádů, kteří by pomohli. Výbor by pak jmenoval styčného důstojníka /Tichého, Skalkovou/, kteří by byli ve styku se skupinou a pomáhali jim. Při přípravě měl výbor fungovat jako garant a oponent s tím, že by upozorňoval na případné domnělé vady nebo problémy, které by konkrétními návrhy vznikly, konečné slovo by měli vždy organizátoři, aby násilnými změnami neztratili organizátoři motivaci. Výbor měl stmelovat činnost organizátorů, pomoci radami, při dojednávání eventuálních. sponzorů, samozřejmě zajistit vlastní organizátory při faktickém provádění akce. Výbor pro případ neúspěchu činnosti mladých měl připravovat souběžně akci alternativně. Cílem této snahy odboru s pracovním názvem Frakce mladých bylo seznámit navzájem nejmladší členy odboru a jejich event. přátele, dát jim pocit sounáležitosti s odborem, motivovat je konkrétní zajímavou činností v rámci odboru, motivovat je k setkáním za účelem přípravy akce, vytvořit předpoklady, aby vytvořili neformální kolektiv, nebo k tomu položit základy, při přípravě akce je nepřímo motivovat k poznávání okolí Trutnova, vytvořit předpoklady pro to, aby při přípravě akce vtahovali mezi sebe a tím i do odboru další kamarády a potenciální členy. V té době byl tak katastrofálně malý počet mladých členů, že odbor mohl oslovit pouze syna členského manželského páru, jejich dceru a její kamarádku jako nečlenky, které však odboru několikrát vypomohly na kontrole při pořádání veřejných turistických akcí, dále tři děti další členky odboru. Setkání se nakonec uskutečnilo 17. října v pizzerii Bonciani, za výbor se zúčastnili M. John a L. Šlosar. Ze 6 pozvaných se zúčastnili Míša a Kuba Skalkovi. Pozvaní byli seznámeni se záměrem výboru zaujmout mladé členy výboru poskytnutím iniciativy těmto členům při pořádání nějaké akce, např. Prvních jarních kilometrů. V diskusi se oba pozvaní živě zajímali o činnost odboru a uvedli připomínku, že turistické trasy pro děti na pochodech by měly být obohaceny o soutěže. Konečným rezumé setkání bylo, že s ohledem na malou účast na setkání nepadá v úvahu původní záměr požádat mladé členy odboru při pomoc při pořádání celé akce První jarní kilometry, ale byla předběžně dohodnuta možnost spolupráce mladých členů odboru při pořádání soutěží při pochodech pořádaných odborem.
Pokračování dobré tradice. I když po loňském úspěchu měl tajný výlet roku 2005 uskutečnit někdo jiný, pro onemocnění se úkol zhostil opět předseda odboru M. John a znovu zvolil formu autobusového zájezdu spojeného s výletem. Tajný výlet se uskutečnil 28. prosince na trase Olšina - Dneboh - Zásadka - Valečov - Zásadka - Mužský /obec/ - Mužský /vrch/ - restaurace Na Krásné vyhlídce - Mužský /obec/. Výlet se účastníkům velmi líbil. Zúčastnilo se 38 členů odborů, kteří zdolali dohromady 380 km.
Jednání na městském úřadu o trase IVV. 22. prosince. 2005 navštívili M. John a L. Šlosar Ing. Veroniku Svobodovou z odboru pro styk s veřejností Městského úřadu v Trutnově ve věci vytvoření městské trasy IVV. Návrh itineráře přeložili J. Skalková a L. Šlosar výboru již 14. ledna 2004. Na členské schůzi 21. ledna 2004 se podařilo nalézt 9 dobrovolníků, kteří převzali návrhy itineráře a kteří do poloviny dubna prověří výstižnost textu. Z nich připomínky uplatnili ještě během 1. pololetí V. Sedláček a M. Vrabcová. Po určité přestávce 12. října 2005 předložili L. Šlosar a J Skalková konečnou verzi itineráře, kterou bylo nutno doplnit pouze o některé časové údaje. Na jednání na městském úřadě zástupci odboru vysvětlili Ing. Svobodové princip tras IVV, doložili tyto trasy na příkladu některých zapůjčených propozic, dokladovali na přehledu tras IVV jejich rozšířenost, předložili jí návrh na městskou trasu IVV v Trutnově a požádali o součinnost městský úřad. Ing. Svobodová přislíbila, že si materiály prostuduje a svolá v lednu 2006 v této záležitosti schůzku.
Bilance roku 2005. Náš odbor organizoval dvě akce z celostátního kalendáře turistických akcí. 19.3.2005 První jarní kilometry s účastí 63 turistů. a 28.5. 2005 Za trutnovským drakem, kterého se zúčastilo celkem 139 turistů z toho 30 cyklistů. Dále byl spolupořadatelem DEP za oblastními odznaky Krkonoš a Podkrkonoší. Plán akcí odboru obsahoval celkem 32 akcí. Byla to jedna akce lyžařské turistiky - přejezd Rýchor, 4 autobusové zájezdy, které vždy obsahovaly pěší vložky. Jelo se na Chrudimsko, do Vysokého Mýta, Žďárských vrchů a na Mnichovohradišťsko /v rámci tajného výletu/, dále plán obsahoval jedno týdenní putování a to do okolí Strážnice a 25 jednodenních pěších výletů. Kromě akcí pořádaných OT TJ Lokomotiva Trutnov, doporučoval výbor účast našich členů na akcích sousedních odborů, na akcích v rámci oblasti či celostátního kalendáře. Na akcích vlastního odboru, sousedních KČT či celostátního kalendáře ušli nejvíce Luděk Šlosar 1443 km a Marie Vrabcová 1440 km. Na akcích pořádaných našim odborem ušli nejvíce Dana Stejskalová 419 km, Josef Baudyš 405 km, Jarnila Chudobová 347 km a Irena Zapadlová 324 km. Účast na turistických výletech odboru se pohybovala od 8 do 30 členů i nečlenů. Účast na všech čtyřech autobusových zájezdech byla vyšší. Mezi tři obzvláště vydařené akce podle účastníků samotných patřily týdenní putování okolo Strážnice, výlet za douglaskami a tajný výlet.
Hospodaření roku 2005 skončilo tentokráte s malou ztrátou. K 01. 01. 2005 byl stav finančních prostředků odboru 59.561,60 Kč. Příjmy za rok 2005 představovaly částku 44.093,60 Kč, výdaje pak činily 46.173,50 Kč. Hospodaření v roce 2004 skončilo tedy ztrátou 2.079,90. Stav k 01. 01. 2006 je tudíž 57.481,70 Kč.Stručné dějiny KČT Lokomotiva Trutnov v letech 2006 až 2008
Zpracoval Mgr. Luděk Šlosar

2006
2007
2008

ROK 2006.
Komplikace před lyžařským přejezdem. V rámci seriálu lyžařských akcí 113. Ski-stopa Jana Buchara byl na 22. ledna 2006 byl pod vedením M. Johna naplánován 08. ročník lyžařského přejezdu na trase Žacléř - Rýchorská bouda -Trutnov. Přejezd už předcházely dvě smolné skutečnosti. Za prvé byl původně nesprávně určen odjezd vlaku, který jezdí jen v létě, což bylo ve skříňce ihned po zjištění opraveno až dodatečně. Za druhé přejezdu předcházela velice špatná předpověď počasí - třeskuté mrazy. Z tohoto důvodu se při odjezdu vlakem sešlo pouze pět účastníků. Vlak vyjel i přes silný mráz přesně, ale jen do Poříčí. Tam průvodčí cestujícím oznámil, že před vlakem vyjel pluh a že pokračovat v jízdě, je možno pokračovat až po jeho návratu. Účastníci přejezdu tak do Žacléře dorazili se 40 minutovým zpožděním. Jejich vytrvalost a trpělivost však byla odměněna zdařilým přejezdem v překrásné zimní přírodě.

prokletí lyžařského přejezdu započalo chybným uvedeným odjezdu autobusu z Trutnova do Žacléře …. Z archivu L. Šlosara


…. jemuž se pořadatelé snažili čelit aspoň dodatečně opravou. Z archivu L. Šlosara

Členská schůze. Konala se 25. ledna v jídelně Domu důchodců Na Nivách. Přítomno bylo 58 členů odboru /74,3 % pozvaných/, 4 hosté - Miroslav Vořechovský /místopředseda oblasti KČT Královéhradeckého kraje a KČT Úpice/, Jan Šafář /předseda KČT Malé Svatoňovice/ a Stanislav Novotný /hospodář KČT Malé Svatoňovice/ a 4 adeptky členství v odboru. Schůzi řídil Jiří Tichý, který omluvil tajemnici T. J. Lokomotiva Trutnov Margaret Gärtnerovou, která se zúčastnila Olympijského turnaje dětí v ledním hokeji, a předsedu oblasti V. Hovorku z rodinných důvodů. Ze zprávy předsedy odboru M. Johna vyplynulo, že odbor měl k 31. 12. 2004 75 členů, při výběru příspěvků a během ledna 2005 7 členů vystoupilo a 5 se nově přihlásilo. V průběhu roku vstoupily do odboru další 4 ženy, takže ke konci roku 2005 byl stav 77. V roce 2006 se tak podařilo zastavit úbytek členské základny. Z perspektivního pohledu nebylo však rozdělení členské základny do věkových kategorií příliš příznivé: dospělí - 11, důchodci - 56, mládež do 26 let - 3, členové odboru v rámci rodinných známek - 7. Proto předsedova zpráva v závěru obsahovala konstatování, že zcela chybí tzv. střední generace, která by měla jednou vystřídat současné funkcionáře.

před začátkem schůze přítomní pozorně studovali materiály, jež převzali - plán akcí odboru a návrh usnesení. Foto: L. Šlosar


otěže schůze třímali pevně v rukou zleva J. Tichý a předseda odboru M. John. Foto: L. Šlosar


stůl pro hosty opanovali zleva M. Vořechovský /KČT Úpice a oblast/, J. Šafář a S. Novotný /oba KČT Malé Svatoňovice/, za nimi v povzdálí členové odboru zleva M. Souček aj. Hrnčíř.Foto: L. Šlosar

Stav cvičitelů odboru. Před oblastní konferencí bylo konstatováno, že odbor má následující cvičitele - vůdcem je MUDr. L. Holub, dále cvičiteli M. John a J. Tichý /VHT, cyklo, lyže/.
Oblastní konference. Na konferenci oblasti KČT Královéhradeckého kraje, jež se konala 11. 02. 2006 ve Smiřicích v kulturním středisku Dvorana, vyslal odbor delegáty Janu Skalkovou a Luďka Šlosara a jako náhradníka schválil Manfreda Johna.
Členská základna. Dle stavu k 01. 02. 2006 měl odbor dokonce 79 členů. Nejstaršími členy odboru byli František Vacek /nar. 27. 09. 1925/, Zdeňka Mejsnarová /nar. 19. 11. 1926/, Jaroslava Hadincová /25. 01. 1928/, Zdeňka Koubová /17. 05. 1928/ a Miroslav Mička /nar. 04. 10. 1928/. Nejmladšími členy odboru byli Tomáš Skalka /nar. 03. 06. 1998/, Jan Mikula /nar. 05. 04. 1996/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991/. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena činilo stejně jako o rok dříve 73 let. Členové odboru bydleli v Trutnově, Chvalči, Janských Lázních, Liberci, Mladých Bukách, Policí nad Metují, Rudníku a Vrchlabí. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Liberce. Nejnižší čísla průkazu 02 náleželo Františku Vackovi /nositelka č. 01 Danuška Vacková po odstěhování do Police nad Metují z odboru vystoupila/, nositelkami dalších nejnižších čísel průkazů se tak staly Miloslava Janatová /05/, Irena Zapadlová /06/ a Ludmila Hrabová /08/. Nejvyšší čísla pak měla Jana Cachová /218/, dále Marie Horáková /217/ a Naděžda Šnircová /216/. Stejně jako předtím tvořili na začátku roku 2006 nejpočetnější rodiny Mikulovi a Skalkovi /po 4 příslušníci/ a Tichých /3 příslušníci/.
Svízelné cestování při výletu na Kunětickou horu. 20 účastníků zažilo při výletu, jenž se uskutečnil 05. 03., dramatické cestování do Stéblové. Vlak do Hradce Králové odjíždějící z Trutnova v 08,27 hod. zůstal mezi stanicemi Předměřice nad Labem a Hradec Králové v polích stát, protože v Hradci Králové nefungovaly výhybky ve směru od Jaroměře a Jičína, nakonec účastníci výletu dojeli do Hradce Králové se třičtvrtěhodinovým zpožděním, čímž jim ujel navazující spoj na Pardubice, takže do Stéblové se zpoždění zvýšilo na více než třičtvrtěhodinu.
Samotný pěší výlet proběhl turistický výlet na trase Stéblová - Kunětická hora - Ráby - Brozany - Pardubice celkem v pohodě, až. na uzavřené nádvoří na Kunětické hoře a uzavřenou Perníkovou chaloupku.
Ještě větší svízele nastaly na zpáteční cestě vlakem při přestupu v Jaroměři. Motorák přijel, vagóny byly příjemně vyhřáté, ale ukázalo se, že vlak je poškozen /tlaková hadice od kompresoru/, a proto bylo nutno čekat na novou lokomotivu. Ke všemu ještě všeho nastoupilo do vagónu asi 30 polských značně společensky unavených "fanoušků" s pokřikem "Górnik Walbrzych" a nejen hlukem, ale nemístným vystupováním obtěžovali ostatní cestující. Policie nebyla nikde, zaměstnanci ČD taktéž. Po více než hodině zpoždění a zapřažení dvou nákladních lokomotiv za hurónského pokřiku nakonec vlak odjel. Naštěstí ve Starkoči unavení Poláci vystoupili a poté účastníci po strastiplném ranním i odpoledním cestování konečně v 18 hodin dorazili domů.
První jarní kilometry - překonávání komplikací. 23. ročník Prvních jarních kilometrů se rodil s obtížemi. Manažer pochodu již delší dobu sužován byl tříselnou kýlou, až se konečně někdy v polovině v února donutil dojít postupně ke své praktické lékařce a na to na chirurgii, odkud byl přihlášen na polovinu března k pobytu v trutnovské nemocnici s operací. Ještě na schůzi výboru 08. 03. zařídil vše potřebné a spolu s kolegy vyřešil otázku chybějících plakátů, které došly, improvizovaná předloha plakátů byla vyrobena zvětšením první strany itineráře a narychlo v černobílém provedení formátu A3 vytištěna ve firmě, jíž vlastnila dcera jednoho z členů výboru. Dále 14. 03. dopoledne poslal e-mailem do Radničních listů pozvánku na akci /skutečně byla zveřejněna a listy byly distribuovány v pátek poslední březnový den a zároveň poslední den před akcí/ a navečer zpracoval itinerář, naskenoval ho a odeslal jednomu z členů výboru. Nazítří pak ulehl do nemocnice, další den nato - 16. 03. - byl operován a do domácí péče byl propuštěn v pondělí 20. 03. Při rekonvalescenci při pohledech ven konstatoval, že pro neutuchající záplavu sněhu původně zvolený trasy např. přes Čížkovy kameny mohou být neschůdné a 29. 03. zpracoval proto navíc alternativní trasy, jejichž kostrou byla nejdelší trasa po silnici přes Starý Rokytník, Rubínovice, Radeč, Úpici, Batňovice, Rtyni, Malé Svatoňovice / volným terénem kolem haldy/, Velké Svatoňovice, Starý Sedloňov, kraj Markoušovic, kraj Sedmidomí, Bohuslavice do Trutnova, a zaslal je kolegům. Účastníci tak obdrželi na startu itineráře na původní trasy terén a alternativní trasy vedoucí po silnici s varováním týkajícím se silné sněhové vrstvy a s možností výběru.

mnoha účastníkům obávajícím se zápolení po kolena se sněhem se možná na startu ulevilo při pohledu na alternativní trasy po silnicích. Z archivu L. Šlosara

První jarní kilometry - naprostý úspěch. 01. dubna se pochodu nakonec zúčastnilo 104 osob za slunečného jarního počasí, ale za stále vysoké sněhové pokrývky. Účast byla hodnocena za vynikající. Alternativní silniční trasy účastníci přijali s povděkem. Jediným organizačním problémem nezaviněným pořadateli byla zprvu neúčast kuchaře, díky řediteli SLŠ RNDr. Štichovi se jej podařilo zajistit, byla však uhrazena odměna dvojmo. Dvěma účastníkům, kteří došli do cíle po 16. hodině, když už cíl byl již uzavřen /pravdou je, že na itineráři byl uveden čas 17 hodin/, byly diplomy zaslány dodatečně, což po jejich doručení ocenili kladně.
Příprava soutěží na dětské trase pochodu Za trutnovským drakem. Povzbuzeni úspěchem Prvních jarních kilometrů dosaženým za dosti extrémních podmínek, rozhodli se stejní pořadatelé turistické akce Za trutnovským drakem po mnoha letech zařadit na pěší dětskou trasu pochodu soutěže. Pro ten účel se podařilo získat jednu z nejmladších členek odboru Míšu Skalkovou, s níž se dne 12. 04. se podařilo dohodnout manažeru pochodu, že sama vypracuje návrh na soutěže. Vlastní soutěže pak měla zajistit se svými přáteli. Míša vypracovala následující soutěžní otázky pod názvem Letem pohádkovým světem:
 1. Kdo zachránil Karkulku a babičku z břicha strašlivého vlka?
 2. Jak se jmenují nejlepší přátelé Harryho Pottera?
 3. Která princezna se skrývala v myším kožíšku?
 4. Jak se jmenuje syn loupežníka Rumcajse?
 5. Co plnilo přání Popelce?
 6. Jak se jmenuje sestra Arabely?
 7. Čím oživovala princezna Zlatovláska svého Jiříka?
 8. Co za zvířátka jsou Tom a Jerry?
 9. U kolika trpaslíků žila Sněhurka?
 10. Čím princ zachránil Šípkovou Růženku?
Původní návrh obsahoval na čtyři stanoviště pro soutěže s doporučením, aby na každém stanovišti bylo nejméně po 2 lidech. Představa byla taková, aby po přidání dalších dvou otázek na každém stanovišti tak děti obdržely 4 otázky a zúčastnily se jedné dovednostní soutěže /trefování se míčkem, kreslení křídou, zpívání písničky, recitace básničky a další/. Odměnu by děti obdržely až v cíli podle získaných bodů v určitých rozmezích - např. nejhodnotnější ší od 16 do 20, od 11 do 15, od 6 do 10 a nejméně hodnotnou od 0 do 5. Posléze, když tenčil se počet kamarádů a kamarádek, kteří měli Míše pomoci, až na jedinou, byly stanoviště dětských soutěží zredukovány na dvě, které by byly totožné s kontrolami č. 1 a č. 3 /t. j. škola HSM a Bučina/.

v oněch dobách k pořádání turistických akcí pro veřejnost v rámci Krkonošského parku byl nutný a zároveň postačoval souhlas KRNAP. Z archivu L. Šlosara - I. strana dopisu


v oněch dobách k pořádání turistických akcí pro veřejnost v rámci Krkonošského parku byl nutný a zároveň postačoval souhlas KRNAP. Z archivu L. Šlosara- II. strana dopisu

Obměněné diplomy na "Draka". Protože jsme zjistili, že zbývá pouze 290 diplomů, snažili jsme se dosáhnout jejich dotisku. Tiskárna, jež diplomy před dvěma lety navrhla a vytiskla, předběžně přislíbila vyhotovit jejich dotisk do 14 dnů v minimu 1.000 00 ks po 6,50/ks. Vzápětí se nám podařilo najít jinou tiskárnu, jež nám nabídla podstatně nižší cenu, takže jsme se obrátili oficiálně přímo na ni.

diplomy na "Draka" byly v roce 2006 mírně obměněny. Z archivu L. Šlosara

Turistická akce Za trutnovským drakem v nepřízni počasí. Z pátku 26. 05. na sobotu 27. 05. vytrvale pršelo až do dopoledne, teprve od dopoledne se počasí postupné zlepšovalo a za teploty okolo 15º. C se mraky protrhly. Mizerné počasí poznamenalo účast - i s pořadateli i později příchozími se akce zúčastnilo 84 lidí, což byla dosud nejhorší účast, přitom se zúčastnilo dosti účastníků ze vzdálených míst. Bohužel se zúčastnily se pouze tři děti, takže příprava dětských tras vyšla nazmar.
Trička se znakem odboru. V roce 2003 bylo pořízeno za 13.613,00 Kč 100 ks triček se znakem odboru. Po turistické akci Za trutnovským drakem bylo konstatováno, že bylo prodáno 40 ks za 4.000 Kč, 26 bylo darováno a že tedy zbývá prodat 4 ks velikosti XL a 30 ks velikosti L.
Vydařené týdenní putování na Moravě. Uskutečnilo se pod vedením M. Petiry ve dnech 4. až 10.června 2006, jeho účastníci byli ubytování nejprve do 07. června v chatičkách Eurocampu v Bojkovicích a potom do konce putování v Nových Mlýnech. Odtud podnikali výlety např. na nejvyšší horu Bílých Karpat, rozhlednu Velký Lopuch, do Pavlovských vrchů, areálu zámku Lednice. Při přejezdu do Nových Mlýnů navštívili v Mikulčicích vykopávky a poté vinný sklípek pana Konečka, kde absolvovali odbornou přednášku s ochutnávkou různých vín a následné posezení při zpěvu moravských písniček. Všem 14 účastníkům se zájezd líbil.
Na návštěvě v Polsku. 16. 09. při pěším výletu na trase Lázně Běloves - Březová - mariánská kaplička - Kudowa Zdrój - Slané - Lázně Běloves 24 účastníků urazilo dohromady 288 km, z toho 20 členů odboru 240 km.
Smrt si nevybírá ani mezi mladými lidmi. Na schůzi výboru 08. 11. 2006 členové výboru uctili minutou tichu památku členky odboru paní Elišky Tiché /*11. 04. 1963/ zemřelé po těžké nemoci.
Umrtvená trasa IVV. Snaha vytvořit městskou trasu IVV skončila na delší dobu konstatováním, že na základě dřívějšího jednání s Ing. Svobodovou zbývá získat mapu, na níž se nevztahuje autorské právo, a doplnit některé údaje do itineráře a projednat s tajemnicí T. J. Lokomotiva Trutnov M. Gärtnerovou financování trasy IVV před příští schůzí, jež se bude konat 13. 12. 2006.
Pořádání turistických akcích v internátu SLŠ dočasně ohroženo!! 07. prosince došlo k parádnímu trapasu: Mimo plán: se uskutečnila v aule školy beseda s tehdejším ředitelem SLŠ o jeho cestě po Kanadě. Zúčastnilo se jí 24 osob, z toho 23 členů odboru. Přednáška se nevydařila, protože přednášející nebyl ideálně disponován a když zaslechl komentář v tomto smyslu od jedné z účastnic, přednáška byla rozpuštěna.
Skvělý nápad Františka Vacka. Mezi četnými akcemi v roce 2006 vynikl zajímavý a originální nápad Františka Vacka uspořádat seriál výletů sledujících většinu toku Metuje od jejího pramene až k jejímu ústí v Jaroměři. V roce 2006 se uskutečnily dvě etapy: 1. etapa - 30. července - Janovice - Vlčí rokle - prohlídkový okruh - Adršpach, poté vlakem do Teplice nad Metují, 2. etapa - 01. října - Česká Metuje - Hronov, obě vedl osobně sám autor nápadu.
Tajný výlet do Českého ráje. Uskutečnil se 28. 12. 2006 autobusem do Drhlen, odtud jeho účastníci šli pěšky na trase Drhleny - Nová Ves - Podkost, oběd proběhl v hotel Helikar v Podkosti. Výlet po třetí vedl osvědčený M. John. Každý ze 14 účastníků urazil po 12 km. Začátek doprovázely potíže s autobusem. Ten přijel mnohem později nežli v dohodnutou dobu odjezdu v 8 hod., protože zamrzl. Nakonec dojel s účastníky jen do Pilníkova /asi 8 km/, kde bylo nutno počkat na náhradní autobus, který odjel se zhruba dvouhodinovým zpožděním, navíc mu nefungovaly stěrače a chvilkami ani topení, což naštěstí nevadilo, takže účastníci do Drhlen dojeli. Zpoždění bylo zaceleno tím, že v Branžeži nebyla uskutečněna přestávka na kávu - jednak z důvodů časových, jedna v náhradním autobuse byl mimo jiné i nefunkční bar, trasa výletu byla však dodržena a účastníci nakonec spokojení.

skupinový obrázek účastníků výletů z podhradí Kosti. Foto: L. Šlosar

Činnost odboru ani v roce 2006 neutuchla. Odbor organizoval v roce 2006 dvě akce z celostátního kalendáře turistických akcí První jarní kilometry a Za trutnovským drakem. V souladu s plánem akcí se uskutečnilo dalších našich 28 turistických akcí - krom jiných 1 lyžařská, 3 autobusové zájezdy s pochody, 1 týdenní putování a 23 jednodenních výletů do okolí. Bylo konstatováno, že účast našich členů na těchto jednodenních pochodech rok od roku stoupá, což svědčilo o atraktivitě zvolených tras a o dobré přípravě ze strany jejich vedoucích. Vyvrcholením činnosti byly autobusové zájezdy na Žďárské vrchy /v pořadí čtvrtý každoroční výlet, při kterém byl naším průvodcem opět skvělý Jirka Andrle z KČT Polička, tentokráte směřoval po krátké zastávce ve Třech Studních po trase Fryšava - Medlovský rybník - Kadov - Samotín - Blatiny - Mílovský rybník/, dále na Suchý vrch a do západní části Českého ráje v rámci tajného výletu. Počátkem června se uskutečnilo týdenní putování Jižní Moravou.

skupinový snímek účastníků výletu do Žďárských vrchů ze Samotíně na pozadí Buchtova kopce v dálce. Foto: L. Šlosar

Individuální aktivita členů odboru. Jednotliví členové odboru dosáhli v roce 2006 následující individuální kilometráže: Marie Vrabcová - 1.973 km, Luděk Šlosar - 1.176 km, Josef Baudyš - 451 km, Jarmila Chudobová - 442 km, Alena Škodová - 431 km, Irena Zapadlová - 426 km, Marie Vašíčková - 395 km. Prvně dva jmenovaní absolvovali své km především na akcích celostátního kalendáře, ostatní převážně na akcích našeho odboru.
Hospodaření v roce 2006. Hospodaření v roce 2006 skončilo se ztrátou 3.293,84.

ROK 2007.
Výprava pod Žaltman nedorazila … 16 členů odboru za mírného deště vyšlo z Velkých Svatoňovic se záměrem zúčastnit se tradičního Novoročního výstupu na Žaltman. Po jednom nedokončeném pokusu výprava - až na čtyři nejstatečnější - ustoupila od svého záměru pokračovat z Bílého kůlu, kde déšť mezitím ustal, po neuvěřitelně zledovatělém terénu na rozcestí pod Žaltmanem, kde se tradičně opékaly uzeniny. Nakonec se výlet bez tradičního vyvrcholení uskutečnil na trase Velké Svatoňovice - Bílý kúl - Odolov - Malé Svatoňovice, účastníci pochodu ušli celkem 256 km, nevýhodou jejich improvizace byla naprosto "suchá" trasa.
Přejezd východními Krkonošemi. Předtím na schůzi výboru 11. 10. 2006 bylo dohodnuto, že lyžařský přejezd nebude vázán na Rýchory, ale na východní Krkonoše. Nakonec však se tato součást seriálu Ski-stopa Jana Buchara se nekonala z důvodu nedostatku sněhu. Pěší výlet, jenž měl nahradit lyžařskou akci, se nekonal na plánované trase Svoboda n. Ú. - Janské Lázně a okolí, nýbrž na trase Trutnov - Dolce - Staré Buky - Nový Rokytník - Starý Rokytník - Trutnov. Zúčastnilo se 15 členů odboru, kteří nachodili celkem 225 km.
Členská schůze. Konala se 24. ledna v jídelně Domu důchodců Na Nivách za účasti 52 členů odboru /67,5 % pozvaných/, 2 hosté - M. Gärtnerová /tajemnice T. J. Lokomotiva Trutnov/ a P. Dlouhý /KČT Bohuslavice n. Ú./ a 1 adeptka členství v odboru /M. Mazurová/. Poprvé byl pozván starosta města, jehož omluvila jeho sekretářka, dále se telefonicky omluvil zástupce oblasti a KČT Úpice M. Vořechovský.. Schůzi řídil Jiří Tichý. Ze zprávy předsedy vyplynulo, že během roku bohužel zemřely 2 členky odboru. Celkový počet členů byl ke dni schůze opět. 77 z toho dle pohlaví 51 žen, 26 mužů, nebo věku mládež do 26 let v rámci rodin 10, dospělí od 26 let do seniorského věku 12, důchodci 55. Opět bylo konstatováno, že chybí členové v produktivním věku a mládež. Poprvé se na schůzi prezentoval J. Wenke, jenž pozval přítomné na cykloakce skupiny cykloturistů, kterou vede. Akce skupiny byly během roku 2006 zveřejňovány na vývěsce odboru. V jednom bodě usnesení se členská schůze obrátila na T. J. Lokomotiva Trutnov se žádostí, aby tlumočila nespokojenost odboru s dotační politikou ČSTV s tím, aby v této záležitosti vedla příslušná jednání.
Nový výbor. Na tříleté funkční období byl zvolen nový výbor ve složení Josef Baudyš, Hana Douchová, Manfred John, Miroslav Petira, Jana Skalková, Luděk Šlosar, Jiří Tichý, František Teuber a Marie Vrabcová a revizní komisi ve složení Jarmila Chudobová a Marie Nováková. Počet členů výboru se tedy zvýšil o dva, dosavadní členové zůstali i nadále jeho členy, poprvé byli do výboru zvoleni Miroslav Petira a F. Teuber. Bylo rozhodnuto, že rozdělení funkcí bude stejné, noví členové výboru zůstanou zatím bez portfeje.
Členská základna. Dle stavu k 15. 02. 2007 měl odbor pouze 73 členů. Nejstaršími členy odboru byli opět František Vacek /nar. 27. 09. 1925/, Zdeňka Mejsnarová /nar. 19. 11. 1926/, Jaroslava Hadincová /25. 01. 1928/, Zdeňka Koubová /17. 05. 1928/ a Miroslav Mička /nar. 04. 10. 1928/. Nejmladšími členy odboru byli Tomáš Skalka /nar. 03. 06. 1998/, Jan Mikula /nar. 05. 04. 1996/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991/. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena činilo stejně opět 73 let. Členové odboru bydleli v Trutnově, Chvalči, Janských Lázních, Liberci, Mladých Bukách, Policí nad Metují, Rudníku a Vrchlabí. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Liberce. Nejnižší čísla průkazu 02 náleželo Františku Vackovi, nositelkami dalších nejnižších čísel průkazů zůstaly Miloslava Janatová /05/, Irena Zapadlová /06/ a Ludmila Hrabová /08/. Nejvyšší čísla pak měla Milena Mazurová /219/, dále pak jako loni Jana Cachová /218/ a Marie Horáková /217/. Stejně jako předtím tvořili nejpočetnější rodiny Mikulovi a Skalkovi /po 4 příslušníci/.
Změna ve výsledku hospodaření na začátku roku 2007. Na schůzi výboru 14. 02. 2007 bylo konstatováno, že proti zprávě o hospodaření došlo na základě nových známých skutečností k následujícím změnám: Odbor obdržel příspěvek 7.000,00 od Lokomotivy Trutnov. Naopak uhradil 2.800,00 z titulu příspěvků pro Lokomotivu Trutnov a 277,00 Kč za časopis Krkonoše. K 01. 02. 2007 měl tedy na svém kontě 57.960,00 Kč.
Aktivní působení členů odboru na oblastní konferenci. Oblastní konference se konala 03. 03. Členská schůze na ní vyslala jako delegáty Manfreda Johna a Janu Skalkovou a jako náhradníka schválila Luďka Šlosara, který se jí zúčastnil jako šéfredaktor Zpravodaje. Konference měla standardní průběh. Pokud se týká zrušení úrazového pojištěn clenů KCT pro rok 2008, oba delegáti za odbor se zdrželi hlasování. Redakce Zpravodaje složená z členů našeho odboru J. Skalková a L. Šlosar předala na konferenci dar všem turistům naší oblasti - sborník všech dosavadních Zpravodajů Tuctovou knihu, bohatě graficky doplněnou včetně dalších zajímavostí o Zpravodaji.
První jarní kilometry. "Nedorozumění" se ředitelem SLŠ, jenž předtím vycházel našemu odboru vstříc, v prosinci 2006 neznamenalo bohudík ztrátu zázemí v internátu SLŠ, protože mezitím ze školy odešel /zřejmě pro důchodový věk/, a zastupující ředitel Petr Kejklíček opět našemu odboru vyhověl stran poskytnutí vstupní haly internátu pro pochody.
První jarní kilometry se tak zde uskutečnily 24. března. Všechny úkol vážící se k akci byly splněny, podařilo se zajistit i start, cíl i kontroly, když ve Starých Bukách a Vlčici byly samokontroly /razítko na drátěnce, resp. v restauraci U Dalibora/. Účastníci si pochvalovali obě živé kontroly ve Starém Rokytníku /E. Tichá, Š. Bergmannová/ a v Mladých Bukách /Jana, Míša a Tomáš Skalkovy/. Zlepšilo se i počasí, účastníky pouze sužoval prudký vítr. Zúčastnilo se 129 účastníků /bez pořadatelů - na trase se zúčastnilo 16 členů odboru, kteří celkem ušli 176 km/ , kteří byli s úrovní akcí spokojeni, podivovali se nízkému startovnému, pouze na startu a v cíli pod dojmem akce Za trutnovským drakem postrádali pivo. Akce měla hladký průběh. Zisk ze startovného byl 730,00 Kč, vynaloženo bylo 94,00 Kč za občerstvení pro pořadatele a 200,00 Kč jako odměna p. Bydžovskému.

s ohledem na to, že v důsledku rozdělení dosavadního sponzora ZPA CZ spol. s r. o. nepodařilo najít sponzora nového, poprvé na líci propozice "Draka" objevila se místo reklamy sponzora fotografie trutnovského kostela

Vyhlášení nejlepších sportovců, trenérů, cvičitelů a funkcionářů T. J. Lokomotiva Trutnov. V březnu v hotelu Patria byli slavnostně vyhlášeni a odměněni za náš odbor jako nejlepší cvičitel J. Baudyš a funkcionář L. Šlosar, který se však nedostavil kvůli výpadku na lince MHD, nejlepší sportovec nebyl navržen.
Účast na oblastním zahájení turistické sezóny. Oblastního zahájení se ochotně ujali turisté KČT Smiřice a uspořádali ho v rámci tradiční jejich akce Turistické setkání v Jaroměři 14. 04. 2010. Start akce se konal před železničním muzeem v Jaroměři, jejím cílem byla restaurace Dvorana ve Smiřicích. Na zahájení nemohla chybět ani výprava 12 členů odboru KČT. Její členové po asi hodinovém posezení v cíli pochodu využili navíc nabídky pořadatelů a shlédli bývalou vodní tvrz, přestavěnou na zámek, dále pak pozdně barokní kaple Zjevení Páně, s výkladem o historii, vše za vstupné 25 Kč. Součástí hodinové prohlídky byla také hudební produkce pěti dívek na zobcové flétny a fujaru. Výlet byl pak zakončen v Černožicích.
Pomoc výboru jejímu členovi v souvislosti s trestním stíháním na základě křivého obvinění. Proti jednomu z členů výboru bylo vedeno trestní stíhání pod č. j. ORTU-892/TČ-15-2007 ve věci spoluúčasti na krádeži svrchníků a automobilů na základě křivého obvinění faktických pachatelů.
Na základě doporučení právního zástupce křivě obviněného člena výboru ve výše uvedeném trestním řízení JUDr. Pluskala vypracoval výbor zprávu o veškeré činnosti křivě obviněného člena výboru vykonávané ve prospěch odboru. Účelem zprávy nebylo vyjadřovat se subjektivně k otázce viny či neviny křivě obviněného člena výboru, to bylo ponecháno na šetření v trestním řízení. Vypracování této zprávy, jež obsahovalo pravdivé a nezkreslené skutečnosti o činnosti křivě obviněného člena výboru v našem odboru, mělo přispět k objektivnímu posouzení celého případu orgány činnými v trestním řízení, event soudem. Zpráva podepsaná předsedou a místopředsedou odboru datovaná 10. 05. 2007 byla adresována policii, ale byla předána JUDr. Pluskalovi, protože byla napsána na jeho doporučení a ten jí policii měl předložit sám.
V listopadu téhož roku byl později křivě obviněný člen výboru soudem obvinění zproštěn, kterýžto rozsudek byl potvrzen později i v odvolacím řízení.
Náročná příprava na akci Za trutnovským drakem. Pro ilustraci a úplnou představu dokládá náročnost přípravy 25. ročníku turistické akce Za trutnovským drakem, jež se příliš nelišila od přípravy na ostatní ročníky, dokonce v jistém smyslu byla obtížnější, zápis ze schůze výboru 09. 05.
Protože tradiční sponzor ZPA CZ, spol. s r. o. se zrovna dělil sloučením, na poslední chvíli nepodařilo se získat ani u jedné ze čtyř jejich nástupnických organizací sponzorský příspěvek, poprvé se tak na čtvrté zadní propozic místo loga ZPA a reklamy objevila fotografie trutnovského kostela. Protože akce byla zařazena do seriálu akcí Dvoustovka pořádaného ve spolupráci s OZP a dle regulí Klubu zdraví OZP měli nárok příslušnou slevu i jeho členové Klubu, bylo nutno zjistit výši slevy. Na základě předešlé dohody L. Šlosara se ředitelem Základní školy kpt. Jaroše Mgr. Patákem byla do školy doručena oficiální žádost o ubytování. J. Baudyš informoval 02. 05. oficiálně nového ředitele SLŠ Mgr. Korbeláře o stávajících podmínkách pořádání akce i o jejím pořádáním 26. 05. a nalezl u něj podporu. J. Baudyš zajistil vylepení plakátů. L. Šlosar 30. 04. zjistil při obhlídce trasy mezi Libčí a Křenovem, že mostek přes Ličnou je po zborcení v takovém stavu, že se jeví jako vyloučené přes něj pouštět účastníky tras. Na zborcení upozornil příslušného pracovníka s tím, že tento mostek obhlédne a vyjádří se k možnosti a času jeho opravy 14. 05. V případě, že by mostek nebyl spraven, bylo připraveno náhradní provizorní řešení. S mostkem to nakonec dopadlo tak, že se s ním nic nedělo, ale nakonec se ukázalo, že k překonávání způsobilý je. L. Šlosar zajistil u Ing. Pechka tradiční sponzorský dar pivovaru po 2 přepravkách piv 10 a 12 stupňů. M. John poskytl na pátek před pochodem automobil pro převzetí piv i pro předměty pro pochod skladované u p. Zapadlové.
Z pěti kontrol dvě byly obsazeny živými kontrolami z řad členů odboru - K1 Nové Domky - pouze pro nejkratší trasu J. Mičkou, K2 - Bernartice /rozcestí M a Z/ M. Petirou.hůře dostupná K3 - Královecký Špičák - rozcestí pod vrcholem, byla zajištěna opisem rozcestníku, K4 - Žacléř - hotel Sport - byla zajištěna prostřednictvím V. Čecha v hotelu tamním razítkem a K5 - Stachelberg měla proběhnout standardně bez zvláštního občerstvení, razítko mělo být v pokladně, kde si účastníci mohli koupit standardní občerstvení v podobě piva a nealkoholických nápojů.. L. Šlosar a J. Tichý připravili itineráře pro pěší, resp. cyklistickou trasu tak, aby mohly být vytištěny svépomocí nejpozději 21. 05.
Z pořadatelské činnosti se tentokráte omluvili čtyři zkušení funkcionáři, start a cíl místo nich zvládlo dalších pět funkcionářů a s nimi pomohl i V. Sedláček. Pro občerstvení pro účastníci byla zajištěna tradiční dvojice U. Kubinová, I. Zapadlová. Pro děti byly zakoupeny v průběhu dne bonbony. L. Šlosar zajistí prodej piva a triček za cenu po 70,00 Kč.

s ohledem na to, že v důsledku rozdělení dosavadního sponzora ZPA CZ spol. s r. o. nepodařilo najít sponzora nového, poprvé na líci propozice "Draka" objevila se místo reklamy sponzora fotografie trutnovského kostela

Vyhodnocení Za trutnovským drakem. V hodnocení turistické akce, jež se uskutečnila 26. května bylo konstatováno, že všechny úkoly při přípravě pochodu byly zajištěny. Na akci se jako pořadatelé přímo podíleli na startu a v cíli M. John, M. Vrabcová, F. a I. Teuberovi, j. h. V. Sedláček a L. Šlosar, na zajišťování občerstvení U. Kubinová a I. Zapadlová, na kontrole č. 1 M. Mička a na kontrole č. 2 M. Petira, na zajišťování zdárného ubytování se poprvé podíleli také v pátek J. Hrnčíř a v neděli M. Vrabcová, ke zdárné atmosféře pochodu přispěly pracovnice OZP, jež prováděly na startu a v cíli především měření tlaku a také hodnot podkožního tuku. Zúčastnilo se celkem 117 účastníků, z toho na pěších 54 na 10 km, 27 na 25 km, 4 na 35 km a 10 na 50 km, dále 22 na cyklo.
Lávka na Ličné vydržela. Orientace na trasách byla založena rozhodujícím způsobem na přehledné mapce a na popisu, fáborky byly použity krom trasy 10 km výjimečně na třech delších trasách nacházely pouze čtyři plakátky s pokyny - 1/ na stromě před Polské ul., 2/ v Poříčí před hospodou Sklípek, 3/ zkraje údolí potoka Ličná, 4/ k povzbuzení pochodníků před lávkou /ten v průběhu akce zmizel/ - na dvou plakátcích byly poprvé použity barevné mapky, podrobněji byla vyznačena trasa 10 km mezi Novými Domky a úsekem, kde navazovala žlutě značená trasa z Poříčí.
Jako startovné bylo vybráno 755,00 Kč a za pivo 600,00 Kč, vynaloženo bylo 200 Kč jako odměna vedoucímu internátu SLŠ a 250,00 Kč za občerstvení.
V závěru hodnocení bylo konstatováno, že k úplné spokojenosti s průběhem turistické akce chyběla větší účast.
Jizerskými horami křížem krážem. Tradiční týdenní zájezd spojený s pěšími výlety odehrál se tentokráte v Jizerských horách ve dnech 10. - 16. 06. Ze své dočasné základny v kempu v Hejnici podnikli účastníci zájezdu šest výletů do nejbližšího okolí i na Frýdlantsko, Smrk, Smědavu, Jizeru či Nové Město pod Smrkem. Šestnáct účastníků ušlo celkem 1.648 km. Úspěšným iniciátorem i vedoucím akce byl K. Hák.
Autobusový zájezd do Žďárských vrchů. Pátým rokem pokračovala rovněž součinnost s Jirkou Andrlem z KČT Polička, letos byl jejím plodem zájezd dne 24. 06. V úvodu byl předznamenán poruchou autobusu, v jejímž důsledku byl odjezd o jednu hodinu opožděn, program však byl uskutečněn v plném rozsahu. Zájezdu se zúčastnilo 26 turistů, z toho 24 členů odboru. Účastníci zájezdu nachodili na trase Telecí /dolní část/ - údolí Svratky - Spělkov - Krásné - Pustá Rybná - Kobylí - Lucký vrch - Lukasova lípa - Telecí /horní část/ celkem 390 km, z toho členové odboru celkem 360 km.
DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší. Stejně jako v uplynulých letech se odbor podílel na pořádání DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší tím, že J. Skalková zajišťovala starty 3. /13. 08./ a 7. /17. 08./ etapy z Mladých Buků.Výbor rozhodl, že náš odbor bude pomáhat při pořádání DEP i v příštím roce.
Putování podél Metuje. Třetí etapou uspořádanou dne 02. 06. na trase z Náchoda do Nového Města nad Metují a čtvrtou etapou uspořádanou dne 30. 09. na trase z Rychnovku na soutok Metuje a Labe byl završen vynikající nápad Františka Vacka na výlety při toku životadárné řeky Náchodska.
Klub seniorů. Krátký kontakt s Klubem seniorů započal tím, že M. Petira na schůzi výboru 10. 10. 2007 tlumočil neoficiální připomínku z Klubu senioru týkající se značení na Kryblici. Tato připomínka i s ohledem na různá tématická vystoupení různých hostí vyvolala podnět, aby se náš odbor v Klubu seniorů prezentoval se svou činností. Předseda M. John skutečně v první polovině listopadu 2007 v Klubu senioru na jeho pozvání,vystoupil, hovořil zde podrobně o odboru KČT Lokomotiva a odpovídal na dotazy týkající se především značení, svou účast vyhodnotil jako zajímavou.
Členství v Českému svazu rekreačního sportu. Odbor pokračoval i nadále ve svém členství v Českému svazu rekreačního sportu, byť výši příspěvků ze svazu poznamenala jeho zhoršená finanční situace. L. Šlosar zaslal 09. 10. eletronickou poštou informaci o činnosti našeho odboru. Dne 10. 10. obdržel odpověď od předsedy svazu J.. Veselského, ve které sděluje, že pokud se týká financí, situace bohužel není příznivá. Ke dni zaslání odpovědi svaz obdržel pouze 41% plánované dotace z ČSTV a přes ujištění na valné hromadě ČSTV nebyl zcela doplacen ani rok 2006. Odbor nemohl akceptovat nabídku svazu na účelovou dotaci 6.800,- Kč na mládež, oznámenou v elektronickém dopise z 24. 04. 2007, která mohla pomoci financovat činnost našeho odboru, protože bohužel mládež tvořila nepatrnou a pasivní část odboru.
Členství odboru v T. J. Lokomotiva Trutnov. Odbor ke své spokojenosti i nadále zůstával členem T. J. Lokomotiva Trutnov. M. John se za odbor zúčastnil 28. 11. její valné hromady Na valné hromadě bylo konstatováno, že odbor nemá stránky pod T. J. Lokomotiva Trutnov, jeho stávající L. Šlosara na webu ZPA byly výborem hodnoceny jako vyhovující. Na základě členství v T. J. Lokomotiva Trutnov žádal rok co rok koncem předchozího kalendářního roku o dotaci města v rámci celé T. J. a zúčastňoval se vyhodnocování nejlepšího funkcionáře či sportovce.
Tajný výlet. Osvědčený organizátor - tentokráte dne 28. 12. - směroval tajný výlet do Podještědí. Jeho pěší část započala v Hodkách, pokračovala dále přes Světlou v Podještědí, Rozstání, Slukův statek, kolem Mazovy hory, jež však zůstala v mlze, Javorník a Český Dub. Pozdní oběd uskutečnil se v hotelu Sport, snad nevadilo, že byl k němu podáván toliko guláš.
Hlavní činnost - turistické akce v roce 2007. Vedle dvou akcí pro veřejnost /První jarní kilometry a Za trutnovským drakem/ zařazených do celostátního kalendáře turistických akcí bylo uskutečněno 28 jednodenních pěších pochodů v širším okolí Trutnova, dále jedna týdenní akce v Jizerských horách a tři autobusové zájezdy: do Žďárských vrchů /26 účastníků/, do Dětenic /do zámku, pivovaru včetně pěšího putování do Jabkenic - 32 účastníků/ a tajný výlet do Podještědí /38 účastníků/. Ani autobusové zájezdy nebyly tedy stoprocentně obsazeny. S ohledem na prodělečnost zájezdů - bez ohledu na výši účastenského poplatku - bylo rozhodnuto pro rok 2008 jejich počet redukovat na dva.
Individuální aktivita jednotlivých členů v roce 2007. Protože své výsledky nenahlašovaly aktivní turisté jako M. Souček nebo M. Vaněk, byly známy absolvované kilometry jen některých členů odboru - Marie Vrabcová - 1.709 km, Luděk Šlosar - 1.427 km, Jana Skalková - 944 km, Irena Zapadlová - 485 km, Jarmila Chudobová - 474 km, Josef Baudyš - 458 km, Alena Škodová - 444 km, Marie Vašíčková - 420 km. První tři jmenovaní absolvovali své km především na akcích celostátního kalendáře, ostatní převážně na akcích našeho odboru.

stejně jako v uplynulých letech vždy v prosinci výbor vydal i v roce 2007 informační bulletin týkající se následujícího roku a nejpozději na tajném výletě rozdal ho členům odboru. Z archivu L. Šlosara - I. strana dopisu


stejně jako v uplynulých letech vždy v prosinci výbor vydal i v roce 2007 informační bulletin týkající se následujícího roku a nejpozději na tajném výletě rozdal ho členům odboru. Z archivu L. Šlosara- II. strana dopisu

Zasloužené ocenění. Jako nejlepší sportovec v roce 2007 v rámci hodnocení T. J. Lokomotiva byla určena M. Vrabcová a jako nejlepší funkcionář H. Douchová.
Hospodaření v roce 2007. Skončilo se ztrátou 113,83 Kč.

ROK 2008.
Členská schůze. Konala se 23. 01. 2008. poprvé v restaurace Hawai na Kryblici - ve společenské místnosti v 1. poschodí, protože dosavadní dějiště členských schůzí restaurace Na Nivách přestala fungovat. Za užívání místnosti od 16,30 do 19 hod. odbor uhradil restauraci 200 Kč. Jako v minulých letech každý z účastníků obdržel lístek na jeden z nápojů - kávu, čaj nebo pivo, dále pro občerstvení byly zakoupeny oplatky. Přítomno bylo 52 členů odboru /69,3 % pozvaných/ a 2 hosté - A. Nesládek a S. Novotný /oba KČT Malé Svatoňovice. Schůzi řídil Jiří Tichý, jemuž připadl úkol omluvit tajemnici T. J. Lokomotiva Trutnov M. Vrbatovou pro její nepřítomnost z pracovních důvodů a zástupce oblasti a KČT Úpice M. Vořechovského pro kolizi s členskou schůzí jeho mateřského odboru. Ze zprávy předsedy vyplynulo, že k 01. 01. 2007 nás bylo 77. V lednu vystoupilo 5 členů, ale zároveń se 4 přihlásili /z toho 3 ženy a 1 muž/, takže nás bylo k 31. 12. 2007 celkem 76, z toho podle pohlaví 50 žen, 26 mužů, nebo podle věku mládež do 26 let 0, v rámci rodin 10, dospělí od 26 let do seniorského věku 11, důchodci 55. Bylo konstatováno, že nám téměř chybí členové v produktivním věku a především mládež.

před členskou schůzí především z nejmladších členů výboru /zleva J. Skalková a J. / sršel elán a chuť pokračovat v práci ve výboru. Foto: L. Šlosar


salonek v 1. poschodí restaurace Hawaii v Trutnově na Kryblici při členské schůzi dne 23. 01. 2008 naplnilo 52 pozvaných členů odboru /t. j. 69,3 %/ a 2 milí hosté z KČT Malé Svatoňovice. Foto: L. Šlosar


blíží se začátek členské schůze a J. Skalková, J. a předseda odboru M: naposledy studují materiály určené pro schůzi. Foto: L. Šlosar


průběh členské schůze držel pevně v rukou její řídící J. Tichý. Foto: L. Šlosar


zajímavou zprávu o bohaté činnosti odboru v roce 2007 přednesl předseda odboru M. John. Foto: L. Šlosar

Sněhové podmínky nepříznivé. Pro nedostatek sněhu se nekonala dne 20. 01. veřejná lyžařsko-turistická akce odboru Přejezd východními Krkonošemi - tradiční součást seriálu Ski-stopy Jana Buchara.
Zajímavý "přestup". Svou účast v odboru ukončili J. Hadincová, V. Podracká a J. Tichý jun. Byl však dokončen "přestup" J. Burdycha a A. Sobotkové z KČT Internet, což byl dosti diskutovaný fiktivní odbor KČT, v němž se registrovali členové KČT po internetu, do KČT Lokomotiva Trutnov tím, že přestupní lístky a staré průkazy byly zaslány zpět garantu tohoto odboru S. Zůnovi. Vedle kurióznosti se tohoto vstupu do KČT jsme netušili, že v obou mladých - bohužel v odboru věkově silně izolovaných - mladých lidech získá odbor zanedlouho aktivní a pilné funkcionáře. V únoru jsme tak celkem evidovali 77 členů.
Členská základna. Nejstaršími členy odboru byli František Vacek /nar. 27. 09. 1925/, Zdeňka Mejsnarová /nar. 19. 11. 1926/, Zdeňka Koubová /17. 05. 1928/ a Miroslav Mička /nar. 04. 10. 1928/. Nejmladšími členy odboru byli již po několik let Tomáš Skalka /nar. 03. 06. 1998/, Jan Mikula /nar. 05. 04. 1996/ a Jakub Skalka /nar. 05. 04. 1991/. Časové rozmezí mezi narozením nejstaršího a nejmladšího člena zůstalo 73 let. Členové odboru bydleli Trutnově, Janských Lázních, Liberci, Mladých Bukách, Policí nad Metují, Rudníku a Vrchlabí. Nejvzdálenějším členem odboru byl opět Miroslav Souček z Liberce. Nejnižší čísla průkazu 02 náleželo Františku Vackovi, nositelkami dalších nejnižších čísel průkazů zůstaly Miloslava Janatová /05/, Irena Zapadlová /06/ a Ludmila Hrabová /08/. Nejvyšší čísla pak měli již zmínění Alena Sobotková /225/ a Jaroslav Burdych /224/, dále pak Lubuše Hrbková /223/ a Kristýna Čermáková /222/. Stejně jako předtím tvořili nejpočetnější rodiny Mikulovi a Skalkovi /po 4 příslušníci/.
Tlaková níže Emma poprvé a bezprostředně. 01. 03. se celou republikou přehnala hluboká tlaková níže Emma provázená silným větrem a srážkami. Maxima rychlosti větru se pohybovala kolem 155 km/h /Šumava, Krušné hory/, na polské straně Sněžky 169 km/h. Nárazový vítr nad 100 km/hod. /místy i nad 120 km/hod./ foukal také v nižších polohách včetně velkých měst /Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice/. V plánu akcí našeho odboru si Emma vynutila přesunutí výletu z Náchoda přes Kramolnu, Lhotský Dvůr, Starkoč, Dubenský Dvůr do Česká Skalice na náhradní termín 08. 03. 2008, kdy nezkrušeno zúčastnilo se akce celkem 20 členů odboru, kteří ušli celkem 260 km.
Stanovisko odboru k návrhu na přeznačení turistické trasy směrem na Stachelberg. RNDr. Kejzlar za družstvo Fortis zvelebující protipěchotní tvrz Stachelberg obrátil se ústně se žádostí o stanovisko na přeznačení červené a zelené turisticky značené trasy vedoucí na Stachelberg za Obešlovkou kolem lomu. Důvod navrhovaného přeznačení spočíval v tom, že na zmíněném úseku chodci i cyklisté míjejí v blízkosti lomu technické zařízení a hromady materiálu, jež mohou ohrozit bezpečnost kolemjdoucích a kolemjedoucích. Navíc ve dnech prováděných prací je cesta poměrně značně frekventovaná v důsledku projíždějících nákladních automobilů, což může být rovněž příčinou úrazu procházejících chodců či projíždějících cyklistů. Úsek zmíněných tras okolo lomu je z těchto důvodů považován za neatraktivní - také proto, že v důsledku nadměrného zatížení technikou je ve dnech sucha nadměrně prašný a ve dnech deště naopak značně zablácený. Navrhované turistické značení mělo probíhat níže blíže k obci Babí.
Odbor KČT se k myšlence přesměrování trasy vyjádřil ve svém dopise ze 06. 03. 2010 takto: …"výše popsaná situace vyžaduje náhradní řešení tak, aby shora uvedené turistické trasy vedly mimo dosah lomu, snahy o ně podporujeme a vítáme, přimlouváme se pouze, aby směr a délka turistické trasy se dle možností neměnily příliš výrazně. Je také samozřejmé, že případné zrušení stávající trasy kolem lomu připadá v úvahu pouze v případě faktického uskutečnění náhradního řešení, protože pěší trasy z Trutnova zejména na Stachelberg a na Rýchory jsou velmi frekventované a u turistů až na výše uvedený úsek velice oblíbené".
K této otázce odbor upozornil na to, že o samotných změnách turistického značení, které samozřejmě reagují i na změny v terénu, rozhoduje úsek značení KČT oblasti Královéhradeckého kraje.
Dále se nic v této věci nedělo a v dohledné době několika let již nikdo o přeznačení výše uvedené turistické trasy neusiloval.
Člen odboru ve výboru oblasti. Na oblastní konferenci, jež se konala 08. 03. v Kulturním domě Vagon v Jaroměři a jíž se za odbor zúčastnili Manfred John a Luděk Šlosar, byla do výboru oblasti zvolena členka odboru Jana Skalková.
První jarní kilometry. Za příznivého počasí se jich 05. 04. zúčastnilo na pěších trasách 9 km - 72, 18 km - 73, 27 km - 19, 35 km - 11, celkem pěší - 175, cyklo: 30 km - 2, 60 km - 10 účastníků, celkem 187 účastníků, na akci se podílelo 7 pořadatelů. Novinkou byly dětské soutěže ve formě 4 plakátků a se soutěžními otázkami ilustrovanými fotografiemi, jež se vztahovaly k trase nebo k pořadatelskému odboru, po nich následovala kontrola s dovednostními soutěžemi /hody na cíl/. Uspořádání soutěží ukázalo směr, kterým by se měl odbor ubírat při pořádání v dalších turistických akcích pro veřejnost. Nejdůležitější připomínkou bylo zlepšit napříště informovanost v zázemí akce ve formě vývěsek - především mapy tras a jednoznačné informace o ukončení akce. Po finanční stránce přinesla akce následující výsledky: příjmy 1.553,00 Kč - z toho startovné 1.115,00 Kč, dále prodej kávy 88,00 Kč, prodej 5 triček 350,00 Kč, výdaje 670,50 Kč - cukrovinky 118,50 Kč, občerstvení pro pořadatele - 352,00 Kč, odměna pro vedoucího kuchyně - 200 Kč, celkový zisk tak činil 882,50 Kč. Nespokojenost byla s nedostatečným pokrytím plakátových míst v centru Trutnova plakáty na PJK.
Významné jubileum. 17. 05. oslavila Zdeňka Koubová ve vší skromnosti a v požadovaném utajení 80. narozeniny. Stále jedna z nejaktivnějších členek odboru byla i v době svého životního jubilea stálou účastnicí četných dálkových etapových pochodů v Čechách i vyhlášených pochodů v blízkém okolí Trutnova. Setkání s Františkem Vackem. Dlouholetý předseda odboru František Vacek sice již několik let pobýval v Polici nad Metují, ale klubového života se i nadále dle svých možností aktivně zúčastňoval, zvláště měl-li spojitost s jeho rodným Polickem. Tak tomu bylo 17. 05. u příležitosti Mezinárodního polického vandru, kdy Fráňa pro výpravu dvaceti členů odboru připravil program vlastní trasy tak, aby výprava prošla okolo Čertovy skály, křížovou cestou k suchodolské kapli, dále ke studánce Panny Marie, a aby došla zdárně do cíle na stadion do Police nad Metují.
Za trutnovským drakem. Akce, jež se konala 31. 05., se zúčastnilo celkem 191 osob, z toho na pěších 67 na 11 km, 54 na 21 km, 15 na 33 km a 9 na 54 km, na cyklo. S ohledem na konkurenci oslav Dětského dne hodnocena účast jako dobrá. Po organizační stránce se akce zdařila, rovněž počasí turistické akci přálo, bylo velmi teplé slunečné počasí. Turistickou akci provázely dva problémy: 1/ někdo přes noc a později v průběhu dětské trasy strhal cedule s otázkami dětských soutěží, M. Petira v obou případech zajistil obnovení, 2/ účastníci si stěžovali na modré značení především mezi Vraní výšinou a Břecštejnem. Finanční bilanci akce byla následující. skončila ziskem 1.961,00 Kč, z toho příjmy činily 2.713,00 Kč a výdaje 752,00 Kč. Dalšími připomínkami k turistické akce bylo doplňovat plakáty na akci o stručnou informaci o dětských soutěžích, uvádět také na itineráři telefonní číslo manažera, na které je možno ohlásit přerušení akce a případně se domluvit na doručení diplomu, a vytipovat vhodnější dětské trasy o délce okolo 10 km v okolí Trutnova.
Letní turistický sraz v Lázních Bělohrad. V Lázních Bělohrad se z pověření ÚV KČT - v rámci oslav 120 let vzniku KČT uskutečnil v dnech 04.- 08. 06. 2008 Letní turistický sraz 2008. Na organizaci se podílel místní odbor KČT a vydatně pomáhali členové odborů z Nové Paky, Hořic, Ostroměře a Pecky. Spolupořadateli srazu byly Město Lázně Bělohrad a CK Hoška-tour. Na všechny srazové dny se přihlásilo celkem 402 účastníků. Na jednotlivé dny přijel následující počet další pěších i cyklo turistů: ve čtvrtek 338, v pátek 53, v sobotu 483 a v neděli 42. Někteří členové našeho odboru se zúčastnili individuálně, odbor podnikl oficiální výpravu na sraz dne 07. 06., zúčastnilo se jeho 14 členů, kteří absolvovali celkem 210 km, celkem se výpravy zúčastnilo 15 osob s celkovým počtem 225 km.
         
samolepka                                            razítko

120. výročí vzniku KČT. Na celostátní úrovni byly nejvýznamnější událostí oslavy 120. výročí Klubu bylo pražské setkání turistů, které mělo dva významné dny. Náš odbor se jich nezúčastnil - takže jen pro ilustraci celkového dění v turistice, jehož součástí jsou samozřejmě i osudy odboru /podkladem líčení je článek V. Hovorky ve Zpravodaji č. 2/08/:
Prvním dnem oslav byla středa 11. června, den na který založení Klubu českých turistů připadá. Tento den položili oficiální představitelé Klubu květiny na hroby zasloužilých členů a zakladatelů Klubu /Dr. Kurze, arch. Pasovského, Dr. Čížka, Dr. Gutha-Jarkovského, Dr. Kropáčka/. Ve 13 hodin byl přijat Ústřední výbor Klubu pražským primátorem p. Dr. Bémem a po neformální besedě s ním si účastníci prohlédli historickou budovu Staroměstské radnice a shlédli na Prahu z věže radnice. Odpoledne pokračovaly oficiální oslavy v Náprstkově muzeu prohlídkou knihovny Vojty Náprstka a zasedáním Ústředního výboru Klubu.
Sobotní program oslav 120. výročí KČT byl určen široké veřejnosti. Konal se na dvou místech v Praze - na Staroměstském náměstí a u Petřínské rozhledny. Již dopoledne jezdila po Praze historická tramvaj KČT. Od 12 hodin probíhal na Staroměstském náměstí kulturní program, vyplněný vystoupením folkových a folklorních kapel a výstavkou kuriozit. Vyvrcholením staroměstského odpoledne bylo vztyčení největšího turistického rozcestníku v ČR. Na Staroměstském náměstí byl průběžný start pochodu a cyklojízdy S námi za zdravím a poznáním, jejichž cíl byl u Petřínské rozhledny. Zde účastníci a hosté mohli shlédnout vystoupení folklórního souboru. Po celé sobotní odpoledne měli účastníci oslav na zakoupenou symbolickou turistickou značku volný vstup na 8 pražských věží a od 19. hodiny v rámci Pražské muzejní noci bylo možno navštívit některé z celkem 51 objektů zapojených do této celostátní muzejní a galerijní akce.
                                      
samolepka                                            razítko

Autobusem na den až do Jeseníků. Odbor KČT uskutečnil v neděli 15. 06. 2008 autobusový zájezd až do Jeseníků. Cestování bylo nezvykle dlouhé - výprava odjela z Trutnova v 05,30 hod. a v Ramzové byla v 08,35 hod. Zpestřením byla cesta lanovkou na druhý nejvyšší vrchol Jeseníků - Šerák v "lidové" ceně 150 Kč na osobu, a to ještě výprava díky Věře Hartmanové získala slevu 10 % na hromadný zájezd. Poté výprava došla pěšky do lázní Lipová, kde další původně zamýšlený program zaměnila pro déšť za prohlídku nedalekého města Jeseník. Celkem 34 osob ušlo celkem 340 kilometrů, z toho 27 členů odboru zdolalo celkem 270 km. Úspěšným vedoucím výpravy byl Jaroslav Kobrle.
Využití nového vlakového spojení do Polska. Zajímavostí byly tři výlety do sousedního Polska - do Pstružné za pečenými pstruhy, na druhé straně Krkonoš přes Niedamirów a Opawu a nejdelší vlakem do Jelení Góry. Výletu do Jelení Góry dne 26. 07. se zúčastnilo 15 účastníků, kteří nachodili celkem 210 km. Při uskutečnění výletu bylo využito vlakové spojení společnosti Viamont s odjezdem z hlavního nádraží ČD Trutnov v 09,31 hod. a zpět z Jelení Góry ve 14,14 hod. s příjezdem do Trutnova v 16,15 hod. Na programu byla tříhodinová prohlídka města Jelenia Góra.
Pomoc na DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší. Jana a Míša Skalkovy zajistily start 2, resp. 1 etapy DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší.
Tlaková níže Emma podruhé a prostřednictvím jejích následků. Odpadlo týdenní putování Železnými horami - Vysočinou ve dnech 31. 08. - 06. 09. 2008 pro zákaz vstupu do všech lesů, který byl způsoben kalamitou vyvolanou tlakovou níží Emma v prvních březnových dnech.
Účast na semináři pro funkcionáře odborů, vedoucí a cvičitele. L. Šlosar se zúčastnil semináře pro funkcionáře odborů, vedoucí a cvičitele pořádaný ve dnech 22. - 23. 11. oblastí na Jestřebí boudě, jehož výsledkem bylo udělení osvědčení o absolvování školení a zkoušek vedoucích pěší turistiky jmenovanému. Perličkou bylo, že jmenovaný ušetřil odboru cestovné za cestu zpět, protože cestu z Jestřebí boudy domů na Zelenou louku vykonal za začínající vánice pěšky.
Tradiční tajný výlet. Uskutečnil se 28. 12. pod již stejně tradičním vedením M. Johna za účasti 41 účastníků odboru na pěší trase Záskalí - Hodkovice n. M. - Sedlejovice - Sychrov, na níž na urazili celkem 410 km. Bylo vysloveno politování, že někteří přihlášení nedali vědět předem o své neúčasti, aby mohli být včas zajištěni další zájemci. Výlet byl vyhodnocen jako velmi vydařený, vedoucímu akce M. Johnovi se podařilo operativně vyřešit nečekané uzavření restaurace při zámku Sychrov oproti závaznému slibu provozovatele restaurace vydařeným obědem v restauraci Even v Karlovicích.
Nejlepší sportovci a funkcionáři. Tentokráte bylo dohodnuto, že odbor nebude navrhovat nejlepší funkcionáře a sportovce.
Hlavní činnost - turistické akce v roce 2008. Odbor jako v minulých letech pořádal dvě akce pro veřejnost zařazené do celostátního kalendáře turistických akcí - První jarní kilometry a Za trutnovským drakem. Z hlediska počtu a kvality ostatních akcí odboru byl rok 2008 velice úspěšný. Kromě obou zmíněných akcí celostátního významu bylo uskutečněno 29 jednodenních pěších pochodů v širším okolí Trutnova a dva autobusové zájezdy: do Jeseníků /32 účastníků/ a tajný výlet do Podještědí /40 účastníků/. Autobusové zájezdy nebyly stoprocentně obsazeny. S ohledem na prodělečnost zájezdů bylo pro rok 2009 rozhodnuto, že jejich počet bude redukován pouze na tajný výlet. Nepodařilo se uskutečnit dvě akce - lyžařský přejezd východních Krkonoš /pro nedostatek sněhu v místech kam byl naplánován) a týdenní putování Vysočinou /pro zákaz vstupu do lesa v místech, kudy se mělo pochodovat/. Celkem bylo na akcích odboru zdoláno 5.981 km, zhruba o 2.000 km méně než v roce 2007.
Individuální aktivita jednotlivých členů v roce 2008. V roce 2008 někteří turisté odboru vykázali následující absolvované kilometry - Marie Vrabcová - 1.805 km, Luděk Šlosar - 1.192 km, Jana Skalková - 839 km pěšky a 314 na kole, Miroslav Petira - 532 km, Josef Baudyš - 422 km, Irena Zapadlová - 406 km, Uršula Kubinová - 359 km, Tereza Marková - 340 km, Marie Vašíčková - 320 km a Míla Janatová - 286 km. První čtyři jmenovaní absolvovali své km především na akcích celostátního kalendáře, ostatní převážně na akcích našeho odboru. Na tomto místě je vytrvale uváděno "někteří" proto, že své výsledky nenahlašovali Miroslav Vaněk a Miroslav Souček, kteří by se s největší pravděpodobností umístili mezi prvními třemi.
Hospodaření v roce 2008. Hospodaření v roce 2008 skončilo ziskem 5.836,92. Kč.

Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí …. poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem