V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/01 uveden bez grafické úpravy po drobných úpravách /přidání chybějících akademických titulů, oprav drobných chyb/.


Obsah:


Kdo jednou stál, stojí opodál /úvodník/
Oblastní konference
- Oblastní konference z trochu jiného úhlu /reportáž/
- Usnesení
Pozvánka na sraz oblasti
Nechceme srazu konkurovat, chceme mu pomoci /o turistické akci Za trutnovským drakem/
Správa KRNAP informuje
- Značení turistických cest
- Pořádání hromadných turistických akcí na území KRNAP
Turistika v Úpici
Letecká mapa Jestřebí hory
DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší
Odešel vychovatel turistické mládeže
Informace a zajímavosti


Kdo jednou stál, stojí opodál
Železniční trať č. 170 z Prahy do Plzně za staničkou Stašov, jež následuje bezprostředně po železničním uzlu Zdice, místo aby si podržela - jako dnešní dálnice a dřívější "státovka" - co možná nejpřímější směr na Žebrák, zcela nelogicky velkým obloukem zabočuje doleva až na kraj města Hořovice a teprve několik kilometrů za ním se napojuje do původního směru u městečka Cerhovice. Nevím, jaká je historická pravda, ale povídá se, že důvodem je, že v době, kdy se o trati rozhodovalo, žebráčtí radní nechtěli stavbu železnice do blízkosti městečka povolit. Dokonce se vyprávělo jako historická anekdota, že jeden z radních prohlašoval: "Nebudu přeci každé ráno a večer před vlakem stodolu otevírat a za vlakem zavírat". Ať to bylo jakkoliv, důsledek byl kolosální: město Hořovice je větší počtem obyvatel a rozlohou než Žebrák a mnohem průmyslovější.
Na tuto novodobou pověst ze svého rodného kraje jsem si mimoděk vzpomněl, když jsem se nedávno zúčastnil členské schůze jednoho velkého odboru KČT. Bylo to v době, kdy tam při nebohaté diskusi vystoupil kdosi s trochu nezvykle delším vystoupením. Musím předeslat, že se jednalo o dobře řízený odbor s bohatým programem, kterého se s radostí a chutí zúčastňovala velká část členské základny. V úvodu zmíněného vystoupení byla tato skutečnost také připomenuta, ale pak ve vystoupení zaznívala dosti netypická slova jako "navržení odznaku klubu", "propagační materiál odboru", "vytvoření příměstské trasy IVV sídelního města", "napsání kroniky odboru", "příspěvky do internetové stránky", "obohacení vývěsní skříňky odboru příspěvky dalších přispěvovatelů", "sestavení pracovních skupin pro plnění předchozích úkolů". Příspěvek zcela zapadl, nevzbudil žádný zájem a byl dokončen za tlumeného vzájemného hovoru , dokonce se od jednoho stolu, odkud mělo přijít doplnění, snad i podpora, ozýval i smích.
Řeknete si, není divu, když se jedná o činorodý odbor s velkým množstvím akcí. Proč takové zbytečnosti? Mám pocit, že zamyslíme-li se nad tím vším s nadhledem, dobéřeme se toho, že ono o zbytečnosti nejde. Svět běží mílovými kroky dopředu a ani s tradičními a osvědčenými postupy nebude lze moci dlouho vystačit. Odbor KČT by neměl stát, jak ta panenka v koutě, ale - jak se teď s oblibou říká - zviditelňovat se, mělo by být jeho snahou propagovat i lokalitu, kde sídlí, nalézáním své historie a pestřejší propagací své činnosti posilovat u svých členů pocit hrdosti na odbor a pocit sounáležitosti a zvyšovat respekt k odboru u ostatních turistů , obyvatel i samosprávy dané lokality.
Onen žebrácký radní, jehož údajný výrok byl vzpomenut, byl pravděpodobně poctivý a pracovitý sedlák, ale také člověk krátkozraký, takže svým podílem na konečném rozhodnutí rady vlastně zapříčinil zpomalení dalšího pokroku ve svém městečku. V blízkosti zmíněného velkého odboru sídlí jiný odbor KČT, nesrovnatelně menší. Když však jeho členové na své schůzi jednali již před mnoha lety o podobných návrzích, vešli se všichni ke stolu jen o trochu většímu, než byl ten, od kterého se na oné členské schůzi velkého odboru ozýval smích nepochopení. Tehdy se ale nikdo z nich nesmál, naopak všichni usilovně pracovali a jeden nápad stíhal další. Výsledkem jsou odznak, tričko, kalendáříky, tematický odznak akcí, internetová stránka, originální nápad s DEP …. a přízeň sponzorů, především pak dobré jméno odboru.
Nejen v dobách vzniku železniční trati č. 170 z Prahy do Plzně, ale i dnes platí přísloví: Kdo jednou stál, stojí již opodál.

/Luděk/Oblastní konference z trochu jiného úhlu
POZNÁMKA ŠÉFREDAKTORA: Na oblastní konferenci bych byl přítomen za normálních okolností ve dvou funkcích: vedle funkce šéfredaktora především jako sekretář oblasti. Tato zájmová kolize by měla dva důsledky: 1/ zpravodajství z konference bych se mohl věnovat jen okrajově a neúplně, 2/ i při nejlepší vůli bych nedokázal být nestranný. Rozhodl jsem se proto pověřit zvláštním zpravodajstvím z konference někoho zcela jiného, kdo by se na konferenci podíval trochu z jiného úhlu. Přímo jsem tohoto svého zástupce vybídl, ba přímo vyprovokoval k tomu, aby byl ve své reportáži spíše kritický. Mohl jsem si to dovolit, protože jsem ke spolupráci vybídl spolehlivého člověka, zatím nezatíženého funkcemi a působením v oblasti, ve svých osobních rysech kritického, na druhé straně člověka konstruktivního, kterému nejde o mentorování a odsuzování za každou cenu, ale kterému jde především o to pomáhat věci. Obsah reportáže jsem předem neovlivňoval a neobjednával a posléze její hmotnou podobu neměnil, protože jde o článek zdařilý.
Přirozeně s některými pasážemi nemusím souhlasit a mohl bych je napsat jinak, stejně jako každý čtenář, ale pouze z titulu různosti lidské individuality, jako šéfredaktor za následujícím článkem v jeho celkovém globálu zcela stojím a s radostí ho zveřejňuji.


Oblastní konference se konala dne 24. 02. 2001 od 09,30 hod. v restauraci CAR CLUB ve Vrchlabí, prezentace probíhala od 08,30 hod. Celkem se sešlo 30 účastníků, z toho 19 delegátů z 10 odborů /z celkového počtu 12 odborů/, pozvání pak přijali tito hosté: František Moser /ústředí KČT/, Ing. Alois Grundmann, Ing. Jaroslav Gebas /správa KRNAP/, Ing. Duha /Lesy České republiky/, Václav Horák /KČT - regionální značení/, RNDr. Václav Hovorka /KČT - koordinátor Královéhradeckého kraje/ a já jako zvláštní zpravodajka Zpravodaje.
Mým jediným úkolem bylo napsat seriózní zprávu z oblastní konference. Nechci psát, jak je vše fajn a jak to klape. Kdo má zájem o podobné čtivo, přijde si na své ve Zpravodajích v číslech 2/1999 a 1/2000, samozřejmě po drobných úpravách /datum, některá jména/. Mě zaujalo toto:
 • oblastní konference probíhala v jednom z nejkrásnějších dnů této zimy, je snad toto ten pravý důvod neúčasti obou pozvaných delegátů z Vysokého nad Jizerou a Malých Svatoňovic a jednoho delegáta z Rokytnice nad Jizerou, či je třeba hledat další důvody - nezájem atp.?
 • nelíbila se mi zasedací místnost, které vestavěná příčka dodávala tvar podkovy a tím na sebe mnozí účastníci konference neviděli
 • nejsem feministka, ale schůze oblasti je vyloženě mužskou záležitostí s poměrně vysokým věkovým průměrem zúčastněných
 • zprávu o činnosti oblasti za rok 2000 ve velice rychlém tempu přednesl předseda Jan Mendřický, sám v úvodu poukázal, že mohl s několika malými změnami přečíst zprávu za rok 1999, někteří účastníci si ji pravděpodobně dobře pamatovali, protože s vervou debatovali a nenechali se předsedou rušit
 • ani nevím, zda se zmiňovat o volbách a hlasování. Jedno je jisté: do různých funkcí se lidé nehrnou a tak kandidátů bylo právě potřebné množství /z minulého výboru/ a všichni byli opět zvoleni. Je možné, že si delegáti přejí, aby znovuzvolení funkcionáři dořešili problémy, které se jim nepodařilo dotáhnout do konce. Raději však buďme optimisté a věřme, že jednotlivé odbory a jimi vyslaní delegáti si opravdu myslí a věří, že dali hlasy opravdu těm nejlepším. Pouze revizní komise, která v minulém období prakticky nefungovala, doznala jisté obměny a bude pracovat v tomto složení: V. Hálková, M. John a M. Vořechovský. Veškerá veřejná hlasování probíhala naprosto stejně - zvedl se les rukou a nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, nepřipomíná to jinou dobu? I tak přejme staronovému výboru a revizní komisi mnoho úspěchů v jejich obětavé práce
 • značkaři odvedli pořádný kus práce, i když byli nuceni řešit některé špatně fungující mezilidské vztahy a otázku nevyplácení peněz
 • mnozí se shodují, že mnoho problémů do budoucna přinese pokles členské základny spojený s jejím vysokým stářím, nedostatkem peněz, zvyšováním členských příspěvků až na horní hranici, kterou vidí delegát ústředí až do výše 500 Kč
 • Vilému Görnerovi bylo předáno čestné uznání za dlouholetou obětavou a nezištnou práci pro turistiku /41 let práce s dětmi, 22 let práce jako značkař, 20 let práce jako předseda odboru turistiky v Žacléři/. V podstatě dostal od ústředí diplom. Nezlobte se, ale přijde mi to směšné. Myslím si, že by se mohla oblast v talkových případech přidat a nějakým věcným dárkem poděkovat, ocenit, vyzdvihnout a motivovat. Není nutné čekat, až dotyčný odejde na odpočinek a nebude se moci aktivně spolupodílet na práci v oblasti. To platí i pro jednotlivé odbory, pro jejich vztah ke svým funkcionářům.
Závěrem chci dodat, že mou reportáž nelze brát jako úplné zrcadlo úrovně konference. Ta byla opravdu pracovní, zároveň i společenská, zdravě kritická i pochvalná, bez emociálních a napadajících výstupů. Celkový postoj všech zúčastněných byl pozitivní, s chutí něco dobrého pro oblast vykonat, a tak jim přejme štěstí a držme palce. A co je nejdůležitější, nenechávejme je v tom samotné a pomožme dle svých možností také. Mnoho krásných zážitků v turistice i v osobním životě přeje

Ing. Jana Skalková - zvláštní zpravodajka Zpravodaje
USNESENÍ OBLASTNÍ KONFERENCE KČT KONANÉ DNE 24. 02. 2001 VE VRCHLABÍ:
 1. Oblastní konference bere na vědomí zprávu o činnosti KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší za rok 2000

 2. Oblastní konference schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2000 a rozpočet na rok 2001

 3. Oblastní konference doporučuje, aby všechny zásadní návrhy týkající se činnosti oblasti byly předkládány předem výboru oblasti nebo členským schůzím odborů oblasti.

 4. Oblastní konference zvolila na tříleté období, t. j. do konání oblastní konference v roce 2004, výbor v následujícím složení v abecedním pořadí: Viléma Görnera, Jana Havlíčka, Stanislava Maissnera, Jana Mendřického, Petra Rosůlka, Vladimíra Sedláčka, Mgr. Luďka Šlosara, Lenku Vackovou a Václava Vancla a revizní komisi ve složení Věru Hálkovou, Manfreda Johna a Miroslava Vořechovského.

 5. Oblastní konference zvolila jako delegáty na celostátní konferenci Jana Mendřického a Mgr. Luďka Šlosara a jako náhradníky Jana Havlíčka a Václava Vancla.

 6. Oblastní konference
  1. ukládá odborům
   • průběžně sledovat činnost značkařů odboru, aby byly plněny úkoly v oblasti značení
   • pravidelně a průběžně informovat výbor oblasti formou zápisů ze svých schůzí o své činnosti, dále zasílat výboru oblasti usnesení, případně záznam z členské schůze
   • zajistit účast svých členů na oblastním srazu KČT Krkonoše a Podkrkonoší pořádaném KČT Žacléř ve dnech 26. a 27. května 2001
   • propagovat plnění tematického odznaku Turista oblasti a všech odznaků vydaných odbory naší oblasti
   • prověřit možnost uspořádat sraz oblasti v roce 2002 a v letech následujících a v kladném případě přihlásit svou kandidaturu výboru oblasti do 30. 06. 2001
   • ve snaze předejít termínovým kolizím turistických akcí oblasti nahlásit do 30. 06. 2001 pověřenému členu výboru oblasti V. Sedláčkovi akce na rok 2002
  2. ukládá výboru oblasti
   • pomoci odboru KČT Dvůr Králové dořešit problém související s vrácením písemností a s jeho právním nástupnictvím
   • i nadále zasílat odborům zápisy ze schůze výboru
   • zajistit setkání zástupců odborů na konci listopadu
   • pokračovat v kontaktech s KRNAP
   • navázat kontakt také s krajským koordinátorem Libereckého kraje
   • zvážit současnou formu pořádání srazu oblasti
  3. ukládá radě značení:
   • informovat do 30. 04. 2001 jednotlivé odbory o úkolech značení uložených jejich členům - značkařům
   • zajistit i nadále odesílání účetních dokladů tak, aby byly doručeny firmě pověřené vedením účetnictví nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, který je předmětem vyúčtování


 7. Členská schůze doporučuje jednotlivým odborům, aby se podle svých možností pokusili propagovat svou činnost vytvořením vlastních, ať již oficiálních, tak neoficiálních stránek na Internetu.

 8. Oblastní konference připomínkuje návrh stanov v tom smyslu, aby jediným dokladem pro slevy v KČT byl průkaz KČT.

 9. Oblastní konference vyjadřuje podporu činnosti krajským koordinátorům Královéhradeckého a Libereckého kraje a současně pověřuje výbor oblasti komunikací s oběma těmito koordinátory.

Schváleno na oblastní konferenci dne 24. 02. 2001.Pozvánka na sraz oblasti
8. sraz oblasti Krkonoše a Podkrkonoší se koná ve dnech 26. a 27. května 2001 a jeho pořadatelem je odbor KČT Žacléř. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 26. 5. 2001 v 8.00 hod. v bufetu "U Holuba" v Žacléři, který bude centrem srazu a nachází blízko náměstí v Žacléři. Páteční program srazu bude věnován ubytování účastníků a posezení s přáteli. V sobotu bude start v bufetu "U Holuba" v časovém rozmezí 6.30 až 17.00 hod., pořadatelé jsou v cíli do 18.00 hod. Sobotní večer bude pak zakončen taneční zábavou s hudbou. V neděli je start v bufetu "U Holuba" od 6.30 do 10.00 hod. a pořadatelé budou v cíli očekávat účastníky do 14.00 hod. Pořadatelé doporučuji zájemcům v rámci účasti na srazu prohlídku městského muzea. Expozice je přístupná v sobotu i v neděli od 10.00 do 16,00 hod. Startovné na srazu bude pro dospělé za účast na jednom dni ve výši 25,00 Kč, v případě startu na obou dnech pak 40,00 Kč, pro děti do 15 let za účast na jednom dni 15,00, za účast na dnou dnech 30,00 Kč. Odměnou pro účasti kromě hezkých zážitků na trasách a setkání s přáteli budou diplom a suvenýr. Pořadatelé mají pro účastníky připraveny pěší trasy v délkách 15, 25, 35 a 50 km a cyklotrasy v délkách 50 a 70 km. Pořadatelé upozorňují účastníky, že některé trasy budou vedeny přes území Polska. Je proto nutno míst sebou platný pas. Ubytování bude zajištěno v Žacléři ve vlastním spacím pytli v tělocvičně Národního domu v cenové relaci 10,00 Kč za noc nebo na lůžku v penzionu 1. Rýchorské s. r. o., Na Pilířích v ceně Kč 120,00 za noc, v rokli pod ubytovnou bude též možno stanovat ve vlastních stanech. Pořadatelé se obracejí na zájemce se žádostí, aby požadavky na ubytování na lůžku i v tělocvičně nahlásit předem (nejpozději do 15. května 2001) na adrese Věra Hálková, Gorkého 263, 541 01 Trutnov (tel.: 0439/817 132). Pro snazší orientaci se doporučuje účastníkům použít zelené mapy č. 22 - Krkonoše - východ a č. 26 - Broumovsko. Do Žacléře se dostanete veřejnou hromadnou dopravou buď autobusem z Trutnova (z autobusového nádraží v Trutnově ze stanoviště č. 8, odkud lze použít spojů přes Babí nebo přes Bernartice (informace OSNADO - tel.: 0439/811 286) nebo vlakem taktéž z Trutnova (informace ČD - tel.:. 0439/854 562). Informace o srazu Vám rádi poskytnou Stanislav Podsedník, B. Němcové 369, 542 01 Žacléř (tel.: 0439/776 344) nebo Věra Hálková: Gorkého 263, 541 01 Trutnov (tel.: 0439/817 132).
Věříme, že se turisté především naší oblasti jako tradičně svou účastí podpoří srazy naší oblasti a využijí tak možnosti poznat překrásné okolí Žacléře včetně méně frekventovaných lokalit příhraničních oblastí Polska.

na základě propozic zpracoval Mgr. Luděk Šlosar - redaktor ZpravodajeNechceme srazu konkurovat, chceme mu pomoci


Jednu z možností, poněkud netradiční účasti na srazu, nabízejí pořadatelé turistické akce Za trutnovským drakem z KČT Lokomotiva Trutnov.
Tato turistická akce se koná tradičně poslední sobotu v květnu. Na tento termín naplánovali pořadatelé KČT Žacléře neúmyslně, ve snaze najít z pohledu klimatických poměrů a mimo prázdniny a dovolené, vhodný termín pořádání srazu. Protože přeložením "Draka", jehož datum pořádání bylo navíc rovněž zveřejněno v kalendářích turistických akcí, by kolidoval s jinými turistickými akcemi, rozhodli se pořadatelé po předchozí konzultaci s pořadateli srazu, že "Draka" uskuteční v tradičním a předem ohlášeném termínu s následujícím netradičním řešením, vědomi si, že může vyvolat i určitý údiv účastníků této tradiční turistické akce. Pořadatelé vsadili však především na pochopení potenciálních účastníků "Draka", stejně jako předtím dosáhli pochopení u pořadatelů srazu.
Účastníky "Draka" především překvapí, že z plánovaných tras pěších 11, 14, 23, 35, 43 a 53 km a cyklotras 26, 60 a 90 km pouze jediná - dětská trasa 11 km - bude ukončena v místě startu - v Trutnově. Důvodem je právě přivést účastníky do místa srazu a nechat je "nasáknout" v cíli atmosférou srazu. Z tohoto důvodu jsme také upustili od možnosti udělat místo srazu jen průchozím místem "Draka", tím by totiž nebyl splněn cíl, aby se účastníci "Draka" se přímo podíleli na atmosféře srazu.
Nutno říci, že účastníky může na startu "Draka" nemile překvapit i požadované startovné. S ohledem na snahu pomoci srazu jsme upustili od možnosti volit alternativně i tradičně nízké startovné pro samotnou akci Za trutnovským drakem s tím, že by účastník, byť skončí pochod v Žacléři bude pouze účastníkem trutnovské akce. Proto startovné na "Draku" bude pro každého účastníka vyjma nejkratší dětské trasy 11 km, končící v Trutnově, relativně vysoké, bude zahrnovat i startovné srazu s tím, že účastník ukončí trasu v Žacléři a stane se automaticky současně účastníkem srazu a kromě diplomu účasti "Draka" /pro účastníky delších tras i nášivky/, bude mít i požitky ze srazu - vedle možnosti vychutnat jeho atmosféru získá jednou účastí též diplom a suvenýr srazu.
Startovné na "Draku" ovšem nebude prostým součtem obou startovných - klasického startovného na "Draku" a startovného srazu. To by zřejmě účastníky opravdu odradilo. Bude proto o maličko nižší než tento součet, a nedohodneme-li se pořadateli srazu, budeme tento rozdíl krýt sami.
Účastník "Draka" a tím i srazu může pokračovat v účasti na srazu i v neděli, v tomto případě si může zajisti předem ubytování ze soboty na neděli v Žacléři. V takovém případě mu na jeho předchozí žádost pořadatelé "Draka" dopraví zavazadlo do Žacléře. Tak učiníme i v případě účastníků delších tras "Draka" - pěších ubytovaných v Trutnově, kteří se již nestačí do určité doby vrátit do Trutnova. Spojení ze Žacléře do Trutnova veřejnou hromadnou dopravou existuje i v sobotu odpoledne i navečer, cyklisté jistě dojedou zpět na kolech.
Pořadatelé "Draka" jsou si vědomi, že mohou tímto řešením narazit u účastníků na hráz nepochopení, že pravděpodobně toto jejich řešení může snížit počet účastníků a že sníží výtěžek z "Draka".
Pořadatelé "Draka" však apelují na pochopení účastníků. Byli nuceni řešit nestandardní situaci, částečně improvizovat, vzít na sebe určité riziko, neb se cítí být limitováni tím, že respektují výjimečnost srazu. Tuto situaci se snažili vyřešit optimálně.
Nabízíme tak turistům možnost, aby svou účast na srazu zahájili a uskutečnili startem již v Trutnově na tradiční turistické akci Za trutnovským drakem. Těšíme se, že volbou vhodné trasy vychutnají posléze v cíli i atmosféru srazu, případně zde budou pokračovat v účasti na srazu. Nechceme srazu konkurovat, chceme mu pomoci a věříme v pochopení všech turistů, kteří se rozhodnou 26. května z Trutnova vystartovat.

Mgr. Luděk Šlosar - sekretář KČT Trutnov a manažer akce Za trutnovským drakemSPRÁVA KRNAP INFORMUJE

Značení turistických značených tras (TZT)
V roce 1996 a 1998 byly vždy na dvouleté období uzavřeny dohody mezi KČT a Správou KRNAP "o spolupráci při zřizování, údržbě a změnách TZT na území KRNAP". V únoru 2001 byla podepsána dohoda nová, tentokráte již bez časového omezení. Přestože vzájemný vztah obou organizací prošel v minulých dvou letech určitými neshodami, spolupráce na úseku značení trvá dále, i když jednotlivé body dohody byly poněkud upraveny. Nadále bude Správa KRNAP pro KČT budovat dřevěné směrovníky a přemisťovat na ně staré dosud použitelné směrovky. Ostatní práce, jako vyvěšování nových směrovek, běžnou obnovu značení aj., budou již muset zvládnout značkaři.
Když se ohlédnu za spoluprací fungující dle dohody od roku 1996, je třeba říci, že se situace ve značení Krkonoš o té doby značně zlepšila. Kritický stav ve směrovkách i obnově značení byl napraven, na horách se objevilo velké množství nových vývěsních map. Pracovníci terénní služby Správy KRNAP se seznámili s principy značení a na mnoha místech došlo k výpomoci i nad rámec dohody. Přesto je nutno kriticky upozornit i na některé nedostatky. Především v posledních dvou letech vázla komunikace mezi Správou a KČT. Je nutno si uvědomit, že Správa KRNAP do značení turistických cest vynakládá určité prostředky, ať již přímo (výroba zařízení), nebo nepřímo, např. odvozem značkařů, zapůjčením vozidla pro rozvoz materiálu apod. Takovou pomoc však nelze brát jako samozřejmost, která nic nestojí. Je nutno si uvědomit, že Správa KRNAP hospodaří s omezenými prostředky. Myslím, že při požadavcích kladených KČT na naši organizaci si značkaři toto někdy neuvědomili. Jen pro příklad uvedu rozsáhlou změnu v síti turistických značených tras na Harrachovsku a Rokytnicku v souvislosti s budováním mezinárodní TZT E3 Istanbul - Sagres. Z podnětu KČT Správa KRNAP provedla projednání, na které sezvala veškeré zainteresované účastníky včetně polského PTTK. Dle výsledků jednání pak provedla dokonce prokácení pruhu pro značenou cestu lesním porostem u harrachovské celnice. Přestože ze strany KČT bylo apelováno na rychlost provedení v souvislosti s hromadnou akcí Eurorando 2000 (červen!), nebylo dosud ani započato s vyznačením přeložek a nových tras, o vyvěšení směrovek ani nemluvě. Také při využití služebního vozidla pro rozvoz značkařského materiálu, které Správa značkařům zapůjčovala zdarma, zřejmě bylo vhodné řídit se heslem "dvakrát měř a jednou řež". Jistě nedělá dobrý dojem, když si značkaři objednají "co nejrychleji" převezení směrovníku na místo určení a ten tam dalších 3 roku hnije a zarůstá kopřivami…
I na straně Správy byly jistě určité chyby. Práci terénních pracovníků všech tří středisek - Harrachov, Špindlerův Mlýn i Pec pod Sněžkou - ostatně můžete na horách posoudit sami. Na této straně chci jen podotknout, že nedostatky se musí vždy řešit seriózní domluvou mezi smluvními partnery a způsobem úměrným vzniklé závadě. Dle mého názoru bylo rozhodně ke škodě společné věci, když byla Správě KRNAP předložena okázalá výtka, že při výpomoci ve značkařské činnosti dělají samé hrubé chyby. Nakonec z celé "aféry" vyšlo najevo, že se jedná o tři textační místa, kde pracovník z nepozornosti porušil předepsané pořadí barev na směrovkách - červená, modrá, zelená, žlutá. Věc, která se dala řešit pěti větami domluvy, se tak rozrostla v nechutné pře.
V každé lidské činnosti dochází k neshodám. Nemyslím si, že by uvedené záležitosti, které vytýkám, nějak podstatně narušily celkový stav sítě TZT na Krkonoších. Je však třeba, aby si smluvní strany uvědomily, že dobrý stav značení je v zájmu obou. Dobrá značka je vizitkou zřizovatele - KČT. Špatné značení vede v národním parku ke zbytečnému bloudění a zacházení turistů do míst, kde je ochranáři neradi vidí. Plno lidí též spojuje značené cesty s naší organizací. Jako stráž přírody se při pohybu na horách setkávám s upozorněním běžných turistů, jako např.: "Tamhle Vám chybí šipka. Krnapáci, dejte si to do pořádku!…"

Ing. Miloš Růžička - Správa KRNAPPořádání hromadných turistických akcí na území KRNAP
I v tomto "odvětví" turistické činnosti musím říci pár kritických slov do vašich řad. Již mnohokrát jsem na různých schůzích KČT či seminářích cvičitelů zdůrazňoval skutečnost, že pořádání hromadných akcí je podle § 16 zák. č. 114/1992 Sb. na území národního parku zakázáno. Správa KRNAP může pro jednotlivé akce vyhradit místo (trasu). Přes veškerá upozornění a výzvy se bohužel nepodařilo přimět "po dobrém" organizátory turistických akcí, aby včas o tuto výjimku požádali. V lepších případech jsou nám zaslány již natištěné propozice dálkového pochodu s přesně stanovenou trasou a termínem konání. V těch horších se o uskutečnění akce dozvídáme z tisku nebo z poznatků stráže přírody v terénu.
Správa KRNAP upřednostňuje pěší turistiku před jinými aktivitami provozovanými v chráněném území. Snad kromě masového výstupu na Žalý, pořádaného každoročně 8.5., nebyly vaše akce dosud problémové. Správa i nadále nemíní turistické akce zakazovat či lépe řečeno výjimky neudělovat. Rozhodně si však vyhrazujeme možnost po vzájemné konzultaci zasahovat do termínu konání, trasy a stanovení podmínek z hlediska ochrany přírody a krajiny. Proto není možné abychom byli týden před konáním akce postaveni před hotovou věc. V té chvíli, pokud nechceme akci "zrušit" a neuposlechnutí tvrdě pokutovat, máme jen možnost výběru, zda rozhodnutí napsat v pondělí nebo v úterý … Napříště proto důrazně žádám, aby akce s námi byly včas projednány, tj. dříve než jsou např. termíny předány do Kalendáře akcí. Je tedy již v současné době třeba myslet na akce v roce 2002!
Nabízí se také určitá možnost zakotvit "pravidla hry" na více let dopředu na základě společného jednání. Je totiž plno akcí, které se každoročně opakují přibližně ve stejných termínech. Pokud bude existovat garance z vaší strany, může být vyhrazení tras provedeno paušálně s omezujícími podmínkami.
Správa KRNAP je přístupná k maximálnímu zjednodušení administrativy. Určitá pravidla hry, nutná pro ochranu přírody, je však třeba stanovit a dodržovat.

Ing. Miloš Růžička - Správa KRNAPTuristika v Úpici
Dovolte, abych vám krátce připomněl historii turistiky v Úpici a přiblížil současnou činnost Klubu českých turistů. I když první zmínka o organizované turistice v Úpici je z roku 1918, největší rozmach turistiky začal v roce 1958, kdy parta nadšenců turistiky uspořádala ve dnech 24. až 30. listopadu výstavu "O turistice", kde byla veřejnosti představena činnost turistů v oblasti značení turistických cesta a další možnosti turistického vyžití.
Jednou z důležitých oblastí práce turistického oddílu se stalo vytipování a vyznačení turistických cest v okolí Úpice. Postupně se síť značených cest rozrůstala až do dnešní podoby. Značením a údržbou značených cest se vždy zabývala skupina zkušených značkařů.
Dalším důležitým obdobím úpické turistiky bylo získání k užívání boudy v osadě Paseka, kterou si pojmenovali na Jestřebí boudu. Pod tímto názvem ji známe doposud. Při převzetí boudy, která byla v havarijním stavu a uvažovalo se o jejím zbourání, čekala turisty spousta práce. Za spolupráce s havlovickými a markoušovickými turisty se podařilo boudu zachránit a postupně upravit pro potřeby turistiky. Z počátku byla využívána členy oddílů, později v zimní sezóně byl otevřen bufet a pořádány akce pro turistickou veřejnost s cílem na Jestřebí boudě.
Turistický oddíl působil v Jiskře Úpice, později přejmenované na Spartu. Bylo pořádáno mnoho akcí pro turistickou veřejnost, a to dálkových pochodů /Přechody Krkonoš, DP Podkrkonoším, Úpická 50 a další/, výletů, zimních akcí na Jestřebích horách a akcí pro děti.
Po obnovení Klubu českých turistů po roce 1990 byl i u nás založen odbor KČT při T. J. Sparta Úpice. Později byl založen samostatný odbor KČT, ale po uvážení všech výhod a nevýhod zůstali členové našeho odboru i členy T. J. a společně připravují své akce pro turistickou veřejnost. Zaměřili jsme se především na rodinnou turistiku a s plnou vervou jsme se vrhli do úprav Jestřebí boudy. Velkým nadšením všech našich členů a za pomoci T. J. Sparta při získávání peněz se nám podařilo provést úpravy ubytovacích prostor, rekonstrukci topení a v poslední době i vnější úpravy boudy. Nová fasáda a ostatní venkovní úpravy umocnily její horský ráz a zcela změnily její letitý vzhled. Již několik let zajišťujeme provoz bufetu i víkendech a svátcích po celý rok ke spokojenosti turistické veřejnosti. Veškerý zisk z této činnosti pak vracíme do obnovy a úprav Jestřebí boudy.
Znovu jsme se vrátili k pořádání akcí pro veřejnost, především dálkových pochodů /Úpická 50, Po stopách loupežníka Lotranda, Putování po Jestřebích horách, Pochod spadaným listím/ a nově i cyklistických výletů pro rodiny s dětmi do okolí Úpice a na Jestřebí hory.
Vydali jsme dva oblastní turistické odznaky - Jestřebí hory a Úpicko - a vydali společně s odbory Malé Svatoňovice a Bohuslavice nad Úpou leteckou mapu regionu Jestřebí hory s průvodcem po zajímavostech okolí Jestřebí hor a tím vešli v povědomost turistů v celé republice, kteří se na Úpicko a Jestřebí hory naučili jezdit. Naši novou aktivitou je pak spolupráce při přípravě a realizaci nových cyklotras v regionu Jestřebí hory, které cykloturisty provedou po zajímavých místech oblasti a zároveň spojí stávající a připravované cyklotrasy v sousedních regionech s návazností na celostátní síť cyklotras. Na závěr bych Vás chtěl všechny pozvat na naše akce pro veřejnost, které jsou uveřejněny v kalendáři akcí.

Miroslav Vořechovský - předseda odboru KČT ÚpiceLetecká mapa Jestřebí hory
Odbor KČT Bohuslavice nad Úpou ve spolupráci s odbory v Malých Svatoňovicích a Úpici vydaly koncem roku 2000 mapu, která přibližuje oblast Jestřebích hor v okrese Trutnov ze dvou pohledů.
První strana představuje oblast od Trutnova až po Rtyni v Podkrkonoší z leteckého pohledu, z výšky kolem 800 metrů. Je zde patrná především silnice Trutnov - Náchod a železniční trať Trutnov - Jaroměř. Dalším orientačním bodem je údolí řeky Úpy. Největší část snímku však zaujímá hřeben Jestřebích hor, kterému vévodí vrch Žaltman /740 metrů nad mořem/ se železnou rozhlednou. I ta nás inspirovala k vytvoření netradičního /leteckého/ pohledu na krásnou okolní krajinu. Mnoho turistů, kteří zavítali již někdy na pochody pořádané v této oblasti si mohou připomenout trasy z ptačí perspektivy.
Pro ty, kteří u nás ještě nebyli, je připravena hlavně druhá strana mapy. Skládá se ze tří částí. Máme zde možnost seznámit se krátce s oblastí Jestřebí hory, jejím zeměpisným i s historií. Dále se zde představují odbory KČT v Bohuslavicích nad Úpou, Malých Svatoňovicích a Úpici - místa, odkud pocházejí, něco ze své historie a také ze současnosti odborů. Těžiště tvoří informace o turistických akcích, které jsou každoročně pořádány pro veřejnost. Textová část je ještě doplněna krátkou charakteristikou obcí z této lokality. Druhá část je pak výřezem z turistické mapy, představujícím zmíněnou oblast. Třetí část je pak komerční a představuje firmy sponzorsky se podílející na této mapě.
Na zadní straně složené mapy mají pak turisté možnost se seznámit s oblastními odznaky vydanými zúčastněnými odbory a zároveň i s kontaktem na distributory. Část těchto odznaků pokrývá i tuto oblast. Cena mapy je pak 25,00 Kč a je ji možnost získat na turistických akcích nebo adresách předsedů odborů v Bohuslavicích nad Úpou, Malých Svatoňovicích a Úpici.

Jaroslav Teichman - předseda KČT Bohuslavice nad ÚpouDEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší
Pro milovníky turistiky a ty, kteří by chtěli tuto oblast navštívit v rámci pochodů se letos spojily čtyři odbory z oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Konkrétně to jsou Bohuslavice nad Úpou, Malé Svatoňovice, Trutnov a Úpice. Rozhodly se připravit první ročník DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší v termínu od 11. do 18. srpna 2001. Etapový pochod začíná v Trutnově a po absolvování devíti etap přes Bohuslavice nad Úpou a Úpici končí v Malých Svatoňovicích. Jak sám název napovídá, chceme turisty seznámit s krásami Podkrkonoší a sběratelům oblastních odznaků umožnit jejich plnění. Během etapového pochodu turisté zavítají nejen do Jestřebích hor, ale také do Vraních hor, Teplicko-adršpašských skal a Babiččina údolí v Ratibořicích. Při jednotlivých etapách se plní oblastní odznaky Cestami spisovatelů, Podkrkonoší, Krkonoše, Turista oblasti Krkonoše a Podkrkonoší /jeden stupeň/, Úpicko /celý/, Jestřebí hory v každé roční době, Rozhledník /Žaltman/, Gablenzův vrch, poblíž pak Černá hora, Zvičina, Dobrošov/.
Informace a přihlášky je možno získat na adrese: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. domů 0439/892154.

Jaroslav Teichman - předseda KČT Bohuslavice nad ÚpouOdešel vychovatel turistické mládeže
Náš trutnovský odbor KČT ztratil v prvním čtvrtletí dlouholetého organizátora a funkcionáře Ing. Josefa Ehrenbergera. Zemřel ve věku 61 let.
Povoláním důlní inženýr pracoval na dole v Žacléři a jako funkcionář odborů se podílel na řešení složitých věcí spojených s útlumem důlní činnosti.
Od mládí hrával fotbal a pak si vyzkoušel slasti fotbalového rozhodčího v nižších soutěžích. Před dvaceti lety se začal věnovat turistice. Po deset let vedl početný a velice aktivní oddíl mládeže, se kterým se zúčastnil mnoha akcí po celé republice. V červnu 1989 organizoval u nás krajské kolo turisticko-branného závodu TOM.
V posledních letech si naříkal na bolestivé nohy, ale dál nám pomáhal ve štábu veřejných pochodů. Velice ho mrzelo, že na větší pomoc už nemá.
Ústřední výbor KČT v roce 1996 ocenil jeho záslužnou práci pro turistiku čestným uznáním.

František Vacek - KČT TrutnovInformace a zajímavosti

Jeden odbor zrušen! Odbor KČT Jablonec nad Jizerou oznámil, že ukončil svou činnost k 31. 12. 2000 a že dále bude pokračovat jako odbor turistiky při T. J. Sokol Jablonec nad Jizerou. Pochod Kam nedošel velbloud se uskuteční dle kalendáře turistických akcí v termínu 15. 09. 2001. Fakticky zanikly i odbory KČT Horní Staré Město a KČT Nová Ves nad Popelkou, které nevybraly členské příspěvky již za rok 2000.
Další přestupy! Další přestupy! Senzacechtivému Zpravodaji neunikly další zajímavé přestupy uvnitř odborů KČT, před nimiž bledne i přestup Tomáše Rosického ze Sparty do Borussie Dortmund, neb se týkají dokonce členů oblastního výboru. Vašek Vancl - místopředseda oblasti - přestoupil z KČT Hostinné do KČT Vrchlabí a Honza Havlíček - člen výboru pověřený agendou přesunových prostředků a aktivista pěší turistiky - přešel ze zaniknuvšího KČT Jablonec nad Jizerou do KČT Vysoké nad Jizerou.
Zajímavá statistika. KČT Jilemnice vede každý rok přehled kilometrů absolvovaných jeho členy. V roce 2000 nachodil nejvíce pěších kilometrů Vláďa Sedláček /3.030 km/, na druhém místě skončil Pavel Palounek s 1.800 km, třetí byl Vlastimil Hartig, který ušel 1.480 km. Hranici pěších 1.000 km překročila ještě Anna Palounková o 200 km, nejlepší ze žen. V pomyslné tabulce lyžařů nacházíme 5 jmen, mezi nimiž s převahou vévodí Oldřich Hrubý s počtem 1.945 km. Tento člen odboru je evidentně jeho nejvšestrannějším turistou, protože jako čtvrtý zůstal těsně za branami tisícovky s počtem ujitých 962 km a protože zcela jednoznačně byl nejlepší i na kole, na kterém v roce 2000 zdolal 3.507 km. S úctou je nutno hodnotit roční penzum ujitých kilometrů u doyena odboru Františka Nechanického, který jako pátý v pořadí "pěšáků" ušel v roce 2000 přesně 900 km.
Data založení odborů oblasti. Zajímavý je přehled roků, kdy byly založeny odbory KČT v naší oblasti: Jilemnice - 1889 /tehdy župa Krkonošská/, Vysoké nad Jizerou - 1901 /tehdy župa Krkonošská/ - ve Vysokém nad Jizerou se letos určitě bude mohutně slavit, Trutnov - 1926 /tehdy župa Krkonošská/, Dvůr Králové nad Labem - 1898 /tehdy župa Podkrkonošská/, Malé Svatoňovice - 1922 /tehdy župa Jiráskova kraje/, Úpice - 1921 /tehdy župa Jiráskova kraje/, Vrchlabí - 1920 /tehdy župa Krkonošská/ a Žacléř - 1929 /tehdy župa Krkonošská/. Zaniklý odbor KČT Jablonec nad Jizerou /tehdy župa Krkonošská/ byl založen roku 1910 /kdyby vydržel, za 9 let by se slavilo mocně i zde/, pikantní příchuť má údaj, že dnes neexistující odbor KČT v Poniklé, který by byl také asi členem naší oblasti, byl založen roku 1913. Tyto údaje jsem vyčetl z Metodického dopisu Východočeského krajského výboru ČSTV z roku 1988, což je fakticky tlustá publikace připomínající vysokoškolská skripta, kterou mi půjčil Honza Havlíček.ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 7, číslo 1. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Textová stránka: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 0439/732830. Elektronická adresa: slosar@mybox.cz.
Dáno do tisku: 19. 03. 2001. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 420 ks.
Grafická stránka: Václav Vancl, 543 73 Prosečné čp. 16. Tisk: Tiskárna Kopretina Hostinné. Distribuce: Jaroslav Teichman, Tichá 527, 541 02 TRUTNOV 4, tel. č. 0439/732567.
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 03. 06. 2001.
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem