V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 04/04 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografickou dokumentací a drobnými opravami a doplněními /především se zcela kompletními údaji o všech akcích 112. Ski-stopy Jana Buchara bez odkazů na celostátní kalendář/.


Obsah:

Jsme uličníci, kteří tajně chodí krást lusky do farské zahrady? - /úvodník/
Před důležitými změnami v členství KČT
Přehled odborů KČT podle nových číselných kódů
Vítáme nové odbory do naší oblasti
Pokyny k uplatňování příspěvků na dopravu
Přátelé se sešli v Bohuslavicích nad Úpou
Novoroční čtyřlístek v Královéhradeckém kraji
Okénko pro lyžaře
- Zima na kladském Pomezí 2005
- 112. Ski-stopa Jana Buchara
Neobjevilo se v kalendářích turistických akcí
- Akce KČT Hostinné pro veřejnost
- Mladobucká padesátka se uskuteční!!
Nestůj panenko v koutě, neb nenajdou tě - II
Zpravodaj představuje odbory - KČT Hrot Česká Skalice
Naučná stezka "Po stopách K. V. Raise"
Opustil nás doyen hradeckých turistů
Upřímné přáníJsme uličníci, kteří tajně chodí krást lusky do farské zahrady?
Mottem téměř každého vystoupení předsedy KČT je zviditelňovat naší činnost v KČT ve svých lokalitách. Plně se pod ně podepisuji. Jen bych je chtěl ještě rozšířit o myšlenku smělejší a revolučnější: zviditelňovat naší činnost v KČT v našich rodinách.
Ne v každé rodině totiž všichni členové - alespoň ne od začátku - horují pro turistiku a pro KČT. Protože mám ve zvyku dokumentovat svá bláznivá tvrzení na ještě více bláznivějších a abstraktnějších příkladech, hnedle posloužím jedním z nich.
O tom, že osobně holduji vášnivě turistice, nemusím snad každého přesvědčovat. Nyní si mě představte, že žiji v rodinném svazku, jehož členy jsou také restaurátorka pravoslavných ikon a entomolog, když už se tedy vyžívám v abstraktních představách. Jsou ve svých oborech uznávanými kapacitami, publikují, entomolog dokonce píše knížky pro děti. Logicky se proto především sdružují s významnými lidmi z oněch oborů. Když však se chci já osobně třeba zúčastnit setkání se svými přáteli z turistiky, narazím přinejmenším na kamenné zdivo údivu. Do léta budované svatyně vnitřního světa mých nejbližších, v němž - jako u každého z nás - jsou stavivem jen činnosti, které považujeme za smysluplné, a pojivem jen lidé, které považujeme za spolehlivé, se prostě moje turistické aktivity s mými přáteli nevejdou.
Samozřejmě není vina na mých nejbližších, ale na mě! Po večerech oba vyprávějí o své činnosti a zároveň koníčku - restaurátorka třeba o rozsáhlém projektu restaurování ikon na Karlovarsku a entomolog o překrásné souhře barev na rozevírajících se krovkách hmyzu při ranním úsvitu. Já je téměř nábožně poslouchám a …. o sobě však mlčím. Přitom přece mohu oplácet rovnocenným: snažím se dle nejlepšího vědomí pracovat ve výboru svého odboru KČT, dopisuji do skromných jeho novin, po sobotách hledám se svými kamarády v kraji třeba pomníky z války z roku 1866 a zaplňuji vývěsku mého mateřského odboru zážitky ze svých putování. Tak nač ta falešná skromnost! Vždyť se chovám jako poručík Lukáš z Osudů dobrého vojáka Švejka, který "říkal … důvěrně: - Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech -."
I my bychom měli přece být na svou činnost v turistice, na KČT a na svůj odbor hrdi. Někteří jeho členové říkají: "Nemohu být v KČT, mám málo času" nebo "DĚLÁTE zajímavou vývěsku". Blbost! Není přece automaticky lepším turistou ten, jenž vykazuje větší počet absolvovaných kilometrů, jako není více zamilovaným ten, který eviduje větší počet minut strávených se svým milým. Rozhodující je vždy pouto, síla vztahu, zdravý patriotismus - třeba ke svému odboru, které se krom jiného projevují v tom, že shora uvedený výrok v ústech jeho člena zní správně: "DĚLÁME zajímavou vývěsku!"
Proto: buďme pyšni /a dávejme to nepokrytě najevo i svým blízkým/ na činnost v KČT, na svůj malý odbor! Dejme jim nahlédnout do periodika, ve kterém publikujeme, přiveďme je k vývěsce odboru a pyšně jim sdělme: "To je můj odbor KČT! " Pozvěme je na výlet odboru, aby tu vyprávěli o pravoslavných ikonách z 15. století v Podněpří nebo o blanokřídlém hmyzu v Polabí! Seznamme je se svými přáteli z dlouhých tras, byť nejsou v ničem kapacitami, ale pouhými obraceči rozžhavených ingotů nebo šičkami plášťů do horkovzdušných balónů! Vždyť pravá míra lásky spočívá taky v tom, že naši blízcí sdílejí to, co nás těší, pravda netrávíme-li čas v hernách nebo v nacistických bojůvkách.
Prostě buďme hrdi na svou činnost v turistice, nestyďme se za ni doma. Nebo jsme snad parta uličníků, kteří tajně chodí krást lusky do farské zahrady?

/Luděk/


Před důležitými změnami v členství KČT
Dne 16. 10. 2004 se konalo v jídelně Základní školy v Předměřicích nad Labem rozšířené zasedání výboru oblasti s předsedy odborů KČT Oblast Královéhradeckého kraje. Na jednání bylo pozváno 37 odborů, zúčastnilo se 25 odborů, nikdo z nezúčastněných se neomluvil.
výsledcích jednání by měli informovat členskou základnu především pozvaní předsedové odborů nebo jejich zástupci. Pro informaci čtenářů proto uvádíme následující nejvýznamnější body, které mají širší časový dopad:
  • v členské schůze v odborech se budou konat od listopadu do ledna 2005, v oblastech do 15. 03. 2005 a na úrovni ústředí 23. 04. 2005 v Pardubicích. V odborech zvolí delegáty na oblastní konferenci. Klíč bude stanoven v prosinci 2004
  • uskuteční se výměna členských průkazů. Každý člen obdrží nový členský průkaz s kartou Eurobeds s pouzdrem. S vytvořením nových oblastí dochází ke změně číslování oblastí i odborů. Každý odbor současně s průkazy obdržel i číselný kód odborů v naší oblasti. Aktuální přehled odborů naší oblasti s novým číslováním uvádíme na další straně. Termíny spojené s výměnou členských průkazů jsou: - výměna průkazů a výběr členských příspěvků - listopad až 28. 02. 2005, - odevzdání sjetin nebo databáze členů - leden - 28.02.2005, - odevzdání databáze na ústředí a uhrazení čl.příspěvků - do 15. 04. 2005. Je nutno provést novou registraci odborů na ústředí s novým číslem oblasti č. 108 a přiděleným číslem odboru
  • od roku 2005 musí být účetnictví i v dobrovolných organizacích vedeno formou podvojného účetnictví. Ústředí slíbilo že zajistí program pro oblasti a odbory. Pro odbory, jež nemají výpočetní techniku, je přislíbena jednoduchá kniha pro vedení podvojného účetnictví
  • internetové stránky se přepracovávají a do 30.12.2004 má být dokončen návrh. Oblasti zajistí do 15. 04. 2005 návrh internetových stránek, které boudou součástí ústředních. Od ledna 2005 bude fungovat vnitřní internetový systém, kde bude vstup na číslo členského průkazu a dle funkcí
  • byla schválena následující výše členských příspěvků pro oblast: dospělí - 60,00 Kč /pro ústředí - 120,00 Kč, mládež do 26 let - 40,00 Kč /pro ústředí 60,00 Kč/, senioři, invalidní důchodci 40,00 Kč /pro ústředí 60,00 Kč/, rodinná známka - 80,00 Kč /pro ústředí 260,00 Kč/, ATOM - 0,- Kč.
Největší novinkou je jednotný členský příspěvek, který je nominálně vyšší proti dřívějšímu základnímu. Jako protihodnotu obdrží každý člen kartu Eurobeds, ta také nahradí dřívější známku do legitimace, protože nový členský průkaz platí pouze s kartou Eurobeds. Eurobeds je turistický slevový systém KČT, který funguje již sedm let, dosud však jej využívali pouze ti členové KČT, kteří platili rozšířený členský příspěvek. Ti ostatní se spokojovali se základním členským příspěvkem, nepochybně proto, že slevový systém nepotřebovali. Nyní jej budou využívat všichni členové KČT.
Členové KČT mohou na zvýšený členský příspěvek reagovat v zásadě dvěma možnými přístupy. Mohou se najít ti, u kterých nenalezne pochopení. Věříme, že ti - pokud se vůbec nějací vyskytnou - budou výjimkou. Převážná většina členské základny, ne-li všichni, se k této závažné změně postaví jistě pozitivně a konstruktivně. I nadále zůstanou aktivními členy KČT a budou hledat možnosti, jak slevového sytému využít.
Zvýšená odpovědnost bude samozřejmě spočívat i na funkcionářích KČT a na samotných protagonistech slevového systému. Věcí funkcionářů KČT bude zajistit včas pro širokou členskou základnu nabídkový katalog, aby její členové již od počátku platnosti karty Eurobeds byli informováni o tom, kde slev využít. Protagonisté slevového sytému pak musí napřít ještě větší snahu o získání co největšího výběru subjektů, kteří se smluvně zavážou slevy poskytnout, a nejen to, aby tyto subjekty působily na co největším regionu.
Pokud se toto bude dařit, naleznou jistě všichni členové KČT v novém systému členských příspěvků výhody. Možná, že tím více přibude těch, kteří nebudou v členství KČT hledat pouze vlastní prospěch a zapojí se do jeho činnosti i jako jeho další aktivní funkcionáři ve svých odborech i v oblasti.
Slevový systém Eurobeds má své internetové stránky na adrese http://www.eurobeds.cz/. Na této adrese lze najít i samotnou nabídku slev členěnou podle krajů, v rámci krajů pak v kategoriích atrakce, cestovní kanceláře, obchody, památky a muzea, sport, stravování, ubytování a zdravotnictví. Na těchto stránkách se nachází informace pro podnikatelské subjekty, jakým způsobem se zaregistrovat a stát se smluvními partnery slevového sytému Eurobeds.

Luděk Šlosar - šéfredaktor ZpravodajePřehled odborů KČT podle nových číselných kódů
Pro zajímavost uvádíme číselné kódy odborů KČT oblasti Královéhradeckého kraje v členění dle bývalých okresů, neb podle nich je odvozeno číslování.
Okres Hradec Králové (108 1yy xxxx): 108 101Hradec Králové, 108 102 Foma Hradec Králové, 108 103 SKP Hradec Králové, 108 104 Sokol Malšovice, 108 105 Sokol Chlumec n. C., 108 106 Jiskra Nový Bydžov, 108 107 Sokol Smiřice. 108 108 TOM Nezmaři.
Okres Jičín (108 2yy xxxx): 108 201 Hořice v Podkrkonoší, 108 202 Jičín, 108 203 Lázně Bělohrad, 108 204 Nová Paka, 108 205 Ostroměř, 108 206 Pecka, 108 207 Rohoznice, 108 208 Železnice.
Okres Náchod (108 3yy xxxx): 108 301 Slovan Broumov, 108 302 Červený Kostelec, 108 303 Hrot Česká Skalice, 108 304 Jiskra Jaroměř, 108 305 Náchod, 108 306 Nové Město nad Metují, 108 307 Horalka Sněžné, 108 308 Velký Dřevíč.
Okres Rychnov nad Kněžnou (108 4yy xxxx): 108 401 Opočno v Orlických horách, 108 402 Pohoří, 108 403 Rybná nad Zdobnicí, 108 404 Rychnov nad Kněžnou, 108 405 Solnice,108 406 TOM Týniště n. O.
Okres Trutnov (108 5yy xxxx): 108 501 Jiskra Bohuslavice n. Ú. 108 502 Dvoráci Dvůr Králové n. L., 108 503 Hostinné, 108 504 Malé Svatoňovice, 108 505 Lokomotiva Trutnov, 108 506 Sparta Úpice, 108 507 KČT Vrchlabí, 108 508 Baník Žacléř.
Vzorec pro číslo členského průkazu člena odboru naší oblasti je je 108yyyxxxx, kde 108 je číselný kód naší oblasti, yyy je číselný kód každého odboru a xxxx je číslo člena v rámci svého odboru

Zpracoval: Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje Úpou


Vítáme nové odbory do naší oblasti
Doplňujeme články Přehled odborů oblasti KČT Královéhradeckého kraje ze Zpravodaje 01/04 a Internetové služby v odborech naší oblasti ze Zpravodaje 02/04 o informace o dvou nových odborech, jež také Zpravodaj vítá v rozrůstající se rodině odborů naší oblasti:
108403 KČT Rybná nad Zdobnicí - Jiří Hlavsa, 517 55 Rybná nad Zd. čp. 14, elektronická adresa hlavsa@tyhan.cz
108404 KČT Rychnov nad Kněžnou - Jan Tošovský, Na Láni 1337, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, elektronická adresa tosovsky.jan@seznam.cz

-lš-


Pokyny k uplatňování příspěvků na dopravu
Klub českých turistů poskytuje členům, kteří mají zaplacený rozšířený členský příspěvek (a to od příštího roku budou všichni členové) příspěvek na dopravu. Jedná se o dopravu vlakem a to prostřednictvím cestovních dokladů. Jsou to: KILOMETRICKÁ BANKA - příspěvek činí 20% z ceny, dále SENIOR PAS - 34% z ceny a JUNIOR PAS - 20% z ceny.
Jenže - a teď jsme u jádra problému, který mě přivedl k napsání tohoto článku. Příspěvek lze poskytnout pouze do šesti měsíců od data ukončení platnosti cestovního dokladu. V poslední době se mi stalo, že jsem z Jičína, Nové Paky a v poslední zásilce i z Trutnova obdržel doklady u kterých je půlroční doba od ukončení platnosti v mnohých případech značně překročena a bohužel je musím majitelům vrátit bez peněz.
Aby se tato situace neopakovala, prosím všechny, kdo chtějí svůj nárok na příspěvek uplatnit, aby ihned po ukončení platnosti vložili své doklady do obálky a zaslali je přímo na moji adresu, kterou uvádím níže. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu, rodné číslo a číslo svého členského průkazu KČT. Důležitou informací je - jakým způsobem a kam chcete peníze poslat. Buďto v hotovosti po některém z členů oblastního výboru, nebo převodem na Váš účet - nezapomeňte uvést číslo.
Uvědomte si prosím, že není možné na ústředí zasílat jednotlivé doklady u kterých lhůta k vyřízení právě skončila, nebo je již minimální.Včasným zasláním mi umožníte, že mohu nashromáždit dostatečné množství dokladů (hodnota musí být minimálně 1.000,-- Kč) a včas je poslat k vyřízení.
Myslím, že budeme spokojeni všichni. Vy - dostanete to - na co máte nárok. Vaše doklady se nebudou "toulat" kdo ví kde a doba k vyřízení se nebude zbytečně protahovat. Já - nebudu muset vracet doklady, které se ke mě dostaly pozdě.
Těším se na spolupráci s Vámi a do nového roku 2005 Vám přeji hodně zdraví a mnoho šťastných kilometrů.
Petr Škrdla, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice.

Petr Škrdla - ekonom oblasti


Přátelé se sešli v Bohuslavicích nad Úpou
Se změnou krajského uspořádání České republiky došlo ke změně stávajících turistických oblastí i v našem Klubu českých turistů. Byly utvořeny nové oblasti, které kopírují hranice nových krajů. Také naše původní oblast Krkonoše a Podkrkonoší byla zrušena, pár odborů přešlo do Ještědské oblasti a zbytek byl začleněn do oblasti Královehradecké. Tato změna proběhla pouze papírově a tak se nám v Bohuslavicích zdálo, že je škoda ukončit naší vzájemnou spolupráci v původní oblasti tímto divným způsobem. Za ty roky společné činnosti jsme po počáteční nedůvěře zažili mnoho dobrého a přes nějaké ty názorové problémy jsme udělali na poli turistiky kus dobré práce.
Proto jsme se rozhodli svolat na 30.října 2004 k nám do Bohuslavic nad Úpou členy vedení bývalé oblasti a zástupce všech odborů zaniklé oblasti a u dobrého jídla a pití zavzpomínat na uběhlé roky a neformálně tak ukončit činnosti oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Rozeslali jsme pozvánky a 30.října 2004 v 10,00hod. dorazilo do Bohuslavic 23 účastníků tohoto sezení. Ve Sportklubu u Oldy Křížka nás čekalo příjemné prostředí, kde se pěkně vzpomínalo a povídalo.
Z pozvaných se omluvili pouze Petr Rosůlek z Rokytnice nad Jizerou, Jan Mucha z Benešova u Semil a p.Kocourek z Jablonce nad Jizerou. Naopak přijeli zástupci z Trutnova, Úpice, Malých Svatoňovic, Źacléře, Vrchlabí, Jilemnice a Jablonce nad Jizerou. Zastoupení měli samozřejmě i domácí "Bohuslaváci ".
Setkání zahájil předseda KČT Bohuslavice n. Ú. Jaroslav Teichman. Přivítal všechny zúčastněné, objasnil důvod a účel tohoto setkání a všem popřál příjemnou zábavu. Při dobrém jídle a pití se potom rozproudila zábava. Zavzpomínalo se na staré časy a podělili jsme se o zkušenosti z činností nových oblastí. Čas rychle uběhl a při loučení zazněly hlasy, že by toto posezení nemuselo být poslední. Špatný nápad by to nebyl!

Vladimír Škop - KČT Bohuslavice n. Ú.
Novoroční čtyřlístek v Královéhradeckém kraji
Po úspěšné letošní premiéře se na Nový rok 2005 koná na mnoha místech České republiky 2. ročník společné akce Klubu českých turistů a Českého rozhlasu. Jejím cílem je pod heslem Jak na Nový rok, tak po celý rok vykonat tyto čtyři novoročních skutky:
  • Překonej svou pohodlnost a jdi na Nový rok na výlet nebo procházku.
  • Učiň něco pro své okolí - pozvi alespoň jednoho bližního ze svého okolí na tento výlet.
  • Poznej, kde žiješ - projdi alespoň malý kousek okolí svého bydliště a poznej ho vlastními smysly.
  • Přispěj potřebným na konto Nadačního fondu Českého rozhlasu SVĚTLUŠKA, určeného na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým (částky od 20,-).
Dle celostátního kalendáře turistických akcí na rok 2005 se v rámci KČT Královéhradeckého kraje koná Novoroční čtyřlístek 01. ledna 2005 na třech místech:

datum

název turistické akce

ročník

POŘADATEL

kontaktní adresa

telefon

přesunový prostředek, délka tras

ev. elektronická adresa

místo startu /u hvězdicových tras průchozí místa/

čas

01. 01. 2005

Novoroční čtyřlístek

2.

KČT NOVÉ MĚSTO N. M.

Jiří Staněk, 28. října 850, 549 01 Nové Město nad Metují

491472400, 491474600, 607536513

lyže - 7 - 8 km

Dům hasičů Nové Město nad Metují

10 - 14 hod. průchozím místem

01. 01. 2005

Novoroční hvězdicový přechod Rýchor

20.

KČT ŽACLÉŘ

Stanislav Podsedník, B. Němcové, 542 01 ŽACLÉŘ

737541920

lyže, pěšky

s průchozí místem chata Rýchorská bouda

10 - 14 hod. průchozím místem

01. 01. 2005

Čtyřlístek na Jiráskově chatě

2.

KČT NÁCHOD

Ing. Miroslav Dítě, Purkyňova 599, 547 01 Náchod

491421589 - Ing. Kolisko

lyže - 30 km, pěšky 6 - 20 km

pivovar v Náchodě

9.00 hod.

Všichni, kdož učiníte výše uvedené čtyři dobré skutky, obdržíte v cíli novoročního výletu odznak Novoroční čtyřlístek a získáte dobrý pocit hned první den nového roku.

dle celostátního kalendáře -lš-
Zima na kladském Pomezí 2005
Protože se rozjíždí lyžařská sezóna, koná se řada lyžařských akcí, jež naleznete v celostátním kalendáři, který tento Zpravodaj nehodlá nahrazovat. Na tomto místě vás chceme seznámit pouze se dvěma ucelenými seriály těchto akcí. První pořádá po 26. KČT Náchod pod názvem Zima na kladském Pomezí.
Jedná se o tyto lyžařské výlety nebo akce:
01. 01. So ČTYŘLÍSTEK NA JIRÁSKOVĚ CHATĚ - akce ve prospěch postižených dětí 08. 01. So "HORNÍ ADRŠPACH"
15. 01.So "SKÁLY"
22. 01.So "RÝCHORY"
29. 01. So "PETŘÍKOVICE"
05. 02. So PŘEJEZD JAVOŘÍCH HOR - memoriál Emericha Ratha - účast na turistické akci pořádané odborem KČT Broumov
12. 2. So "KOLEM BORU"
19. 02. So "JESTŘEBÍ HORY"
26. 02. So "ORLICKÉ HORY ZE SEDLOŇOVA"
05. 03. So "ORLICKÉ HORY ZE ZÁKOUTÍ"
12. 03. So "PŘEJEZD ORLICKÝCH HOR"

Pro bližší informace je k dispozici kontaktní adresa: Ing. Miroslav Dítě, Purkyňova 599, 547 01 Náchod a telefonní spojení: 491421 589, Ing. Kolisko. Podrobnosti je možno najít i na internetové adrese:http://www.volny.cz/kctnachod/akce.htm.

dle internetu zpracoval Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
112. Ski-stopa Jana Buchara
112. Ski-stopa Jana Buchara je seriál neformálně navazujících lyžařských akcí pro veřejnost pořádaných odbory bývalé oblasti Krkonoše a Podkrkonoší především v Krkonoších. Navazuje na první výlety na lyžích do hor, které podnikal s jilemnickými turisty již v zimě na přelomu let 1892-93 dolnoštěpanický řídicí Jan Buchara. Je pokračováním Ski-stop pořádaných v zaniklé oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Zde je přehled lyžařských akcí 112. Ski-stopy Jana Buchara. Podrobnosti jsou uvedeny pouze u akcí, které nejsou uvedeny v celostátním nebo krajském kalendáři turistických akcí na rok 2005 /Poznámka: v internetové podobě Zpravodaje na mých stránkách jsou tyto informace kompletní u všech akcí./ U ostatních v podrobnostech odkazujeme na tyto kalendáře, eventuálně na pořadatelské odbory. Na tyto akce jsou zváni všichni vyznavači turistiky v Královéhradeckém kraje. Třeba tento dobrý nápad napříště spojí vedoucí přesunových prostředků lyže Královéhradeckého a Libereckého kraje a od roku 2006 se tato akce stane oficiální …


datum

název turistické akce

ročník

POŘADATEL

kontaktní adresa

telefon

přesunový prostředek, délka tras

ev. elektronická adresa

místo startu /u hvězdicových tras průchozí místa/

čas

26. 12. 2004

Na Štěpána na Štěpánku

08.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

481623030

lyže, náhradní pěší na libovolných trasách

s průchozím místem Turnovská chata u Příchovic

11 - 14 hod. průchozím místem


01. 01. 2005

Novoroční hvězdicový přechod Rýchor

20.

KČT ŽACLÉŘ

Stanislav Podsedník, B. Němcové, 542 01 ŽACLÉŘ

737541920

lyže, pěšky

s průchozí místem chata Rýchorská bouda

10 - 14 hod. průchozím místem

08. 01. 2005

Novoroční relax

07.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jaroslav Hejral, Horní 580,
512 44 ROKYTNICE N. J.

481522953

lyže - dle propozic

dle propozic

dle propozic

15. 01. 2005

Setkání turistů v Bratrouchově v hostinci U Mikšů

06.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kocourek, Bratrouchov 100, 512 43 JABLONEC N. J.

481591287

lyže – libovolně, možno i jiným náhradním přesunovým prostředkem

s průchozím místem Bratrouchov – hostinec U Mikšů

13 - 15 hod. průchozím místem

16. 01. 2005

Žacléř - Rýchory - Trutnov

08.

KČT TRUTNOV

Manfred John, Chodská 410, 541 01 TRUTNOV

499813627

lyže 12, 14, 18 km, náhr. pěší

odjezd z hl. nádraží ČD v Trutnově, sraz na nádraží ČD v Žacléři

odjezd z nádraží ČD v Trutnově v 10,03 hod., nádraží ČD v Žacléři v 11,00 hod.

22. 01. 2005

Jizerskými horami

01.

KČT ROKYTNICE N. J.

Petr Rosůlek, Horní 166, 512 44 ROKYTNICE N. J.

481523578

dle propozic

dle propozic

dle propozic

29. 01. 2005

Lyžařský přejezd Rýchor

35.

KČT ŽACLÉŘ

Vilém Görner, Mírová 354, 542 01 ŽACLÉŘ

723220279

lyže 15 - 40 km

Žacléř - klubovna Národního domu

06,30 - 09,30 hod.

29. 01. 2005

Memoriál Jindry Axmana

21.

KČT HOSTINNÉ

Josef Jasenský, Poštovní 36,
543 71 HOSTINNÉ

pěší, lyže dle propozic

dle propozic

dle propozic

29. - 30. 01. 2005

Polské Jizerky

02.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kaván, Horní 29, 512 45 ROKYTNICE N. J.

lyže - dle propozic upozornění: ubytování v Polsku ve vl. spacím pytli, cestovní pas

odjezd autobusu dle pokynů pořadatele

dle pokynů pořadatele

05. 02. 2005

Za zmrzlým Čepelkou

09.

KČT MALÉ SVATOŇOVICE

Jan Šafář, 17. listopadu 205,
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

721322561

lyže 15 - 30 km

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka

07 – 10 hod.

12. 02. 2005

Ve stopě první středoevropské padesátky

28.

KČT VYSOKÉ N. J.

Zdeněk Seidl, Tyršova 295, 512 11 VYSOKÉ N. J.

481593495

lyže - 10, 20, 30, 50 a 55 km

skivysoke@tiscali.cz

Vysoké nad Jizerou - sokolovna

07 - 10 hod.

19. 02. 2005

Přejezd Krkonoš - Memoriál Karla Šaldy

31.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jan Kocourek, Bratrouchov 100, 512 43 JABLONEC N. J.

481591287, 724100375

lyže - 20 - 40 km

kocourekj@ssz.cz

dle propozic

dle propozic

19. 02. 2005

Za ohřátou medovinou

04.

KČT ÚPICE

Jana Vořechovská, Pod Skalkou 1002,
542 32 ÚPICE

604538694

lyže, pěší na libovolných trasách

mirvorechovsky@volny.cz

s cílem na Jestřebí boudě /Paseka/

09 - 16 hod.

27. 02. 2005

Lysá hora - Žalý - Jilemnice

02.

KČT ROKYTNICE N. J.

Petr Rosůlek, Horní 166, 512 44 ROKYTNICE N. J.

481523578

dle propozic

dle propozic

dle propozic

26. 12. 2005

Na Štěpána na Štěpánku

09.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

481623030

lyže, náhradní pěší na libovolných trasách

s průchozím místem Turnovská chata u Příchovic

11 - 14 hod. průchozím místem
Miroslav Kocourek - KČT Rokytnice n. J. a Luděk Šlosar - KČT Lokomotiva Trutnov


Akce KČT Hostinné pro veřejnost
V celostátním ani krajském kalendáři se nedopatřením neobjevily turistické akce pro veřejnost KČT Hostinné. Zde jsou jejich termíny: 29. 01.2005 Memoriál Jindry Axmana, 21. 05. 2005 Pochod Karla Klíče, 24. 09. 2005 Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší. Podrobnosti se dozvíte na adrese: Josef Jasenský, Poštovní 36, 543 71 HOSTINNÉ.

-lš-


Mladobucká padesátka se uskuteční!!
V roce 2004 se z organizačních důvodů neuskutečnila Mladobucká padesátka. Její osud však není lhostejný především nejstarší tělovýchovné jednotě v obci T. J. Jiskra Mladé Buky a dalším občanům majícím na zřeteli dobré jméno obce na čele s novým starostou panem Jiřím Zemanem. Ti všichni spojili své síly a s radostí oznamují turistické veřejnosti, že T. J. Jiskra Mladé Buky ve spolupráci s Obecním úřadem Mladé Buky pořádají VI. ročník turistické akce Mladobucká padesátka v sobotu 01. října 2005.
V tomto termínu se dle kalendáře nekoná v Královéhradeckém kraji jiná veřejná turistická akce. Propozice k Mladobucké padesátce budou distribuovány na jaře 2005.

Ing. Jana Skalková - manažerka akce a Mgr. Luděk Šlosar - public relations


Nestůj panenko v koutě, neb nenajdou tě - pokračování II
Přijede-li cizinec do neznámého města či obce Královéhradeckého kraje, kdepak má možnost seznámit se akcemi tamního odboru KČT? Tuto otázku jsme si položili v předchozím čísle Zpravodaje a nejen sobě. Výsledkem byla informace o vývěskách pěti odborů - z Hradce Králové, Náchoda, Nového Města nad Metují, Ostroměře a Trutnova.
Předchozí informační servis doplňujeme dalšími údaji o vývěskách odborů KČT v Královéhradeckém kraji:
KČT Hrot Česká Skalice /informace V. Ježek - elektronický dopis ze 14. 10. 2004/: Vývěsní skříňka odboru KČT "HROT" Česká Skalice se nachází na Husově náměstí na zdi mezi papírnictvím a tržnicí. Na náměstí vede červená turistická značka od nádraží asi 1 km. Ve skříňce je přehled turistických akcí odboru na jeden měsíc a týden před akcí plakátek s bližšími informacemi. Pokud jsou k dispozici propozice akcí jiných odborů KČT, jsou tam zveřejněny. Druhé informační místo je ve výkladní skříni prodejny Peko v ulici T.G.Masaryka na silnici E 67. Přístup je po žluté turistické značce 0,5 km od nádraží.
KČT Hostinné /informace L. Novák - elektronický dopis z 30. 11. 2004/: Vývěsní skřínku máme umístěnou na autobusovém nádraží vedle turistických map Krkonoše a Podkrkonoší.
KČT Lázně Bělohrad /informace L. Hoška - elektronický dopis z 28. 11. 2004/: Vývěsní skříňka v Lázních Bělohradě je umístěna na náměstí K. V. Raise v bezprostřední blízkosti rozcestníku turisticky značených cest nedaleko autobusového stanoviště. Několikrát v roce je skříňka aktuální.
KČT Nová Paka /informace L. Šlosar - na základě vlastního zjištění ze 06. 11. 2004/: Vývěsku odboru jsem nalezl v Mikulášské ulici v jejím ústí do dolní /východní/ části Masarykova náměstí po levé straně ve směru pohledu od náměstí. Vývěska, která je společná s oddílem kuželky, je přesně uprostřed velké skupiny vývěsek. V době, kdy jsem tu procházel, tu byl plakát na turistický pochod Poslední pochod roku, který se právě v ten den konal.
KČT Rychnov nad Kněžnou /informace J. Tošovský - elektronický dopis z 29. 11. 2004/: Odbor KČT Rychnov nad Kněžnou má svoji vývěsní skříňku. Skříňka je umístěna v ul.Komenského cca 50 m od Starého náměstí proti nákupnímu středisku LIMA. Ve skříňce jsou pravidelně umísťovány veškeré informace pro členy odboru i širokou veřejnost o akcích pořádaných odborem RK, nebo sousedními odbory Vamberk, Solnice a Dobruška.
KČT Úpice /informace M. Vořechovský - elektronický dopis z 28. 11. 2004/: Máme dvě skříňky a to jednu na stěně úpické polikliniky nedaleko bývalého autobusového nádraží a druhou na opačném konci města u prodejny potravin na Veselce zvaných "U Berty".

KČT Nová Paka má společnou vývěsku s oddílem kuželek. Foto: L. Šlosar

Všem, kdož mi zaslali informaci o vývěsních skříňkách včetně negativní informace /vyjma sebe/ děkuji. Je samozřejmě na vůli každého odboru i na jeho tradici, jakým způsobem informuje veřejnost o své činnosti.
Je však sympatické, dorazí-li cizinec se vztahem k turistice a ke KČT do cizího města a má možnost si přečíst o činnosti odboru a o jeho akcích. Mohu posloužit vlastní kuriózní zkušeností. Na 5. etapu DEP Za oblastními odznaky v Podkrkonoší, jež začínala 11. 08. na nádraží ČD v Náchodě jsem jel zcela nepřipraven. Trasu etapy jsem se dozvěděl z plakátku na vývěsce odboru KČT Náchod těsně u nádraží, takže mi postačilo ji s vedoucím DEP skrze mobilní telefon pouze upřesnit.
Pokud zjistíme další vývěsky odborů, rádi budeme v tomto seriálu pokračovat.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Zpravodaj představuje odbory oblasti - KČT Hrot Česká Skalice
Klub českých turistů HROT - Česká Skalice je pokračovatelem Klubu československých turistů, který byl v České Skalici založen v březnu 1919 a měl 96 členů. Mimo pořádání turistických výletů pro své členy bylo hned po založení označeno téměř 100 km cest a umístěno 40 směrovek. Jeho další činnost byla zaměřena na odkaz spisovatelky Boženy Němcové, např. umístění bronzové desky na Barunčině škole, zakoupení pozůstalosti Boženy Němcové od její dcery z Jičína pro českoskalické muzeum a organizace slavnosti při položení základního kamene pro pomník Babičky s vnoučaty v Ratibořicích. V době druhé světové války se změnil na Klub českých turistů. Po roce 1945 byl obnoven Klub československých turistů, který měl i lyžařský oddíl. Organizovaná turistika nebyla v České Skalici přerušena ani po roce 1948, kdy byl Klub československých turistů přičleněn k místní tělovýchovné jednotě jako Svaz turistiky ČSTV. Mimo pořádání turistických výletů, byla prováděna obnova značení stávajících turistických cest a později výstavba turistické základny ve Velké Bukovině.
V roce 1991 se Svaz turistiky osamostatnil od Tělovýchovné jednoty ČSTV Jiskra a byl založen Klub českých turistů HROT - Česká Skalice, ve kterém je v současné době registrováno 32 členů, z toho 14 dětí. Jeho hlavní činností je pořádání turistických výletů, které jsou určeny nejen pro členy klubu, ale i pro širokou veřejnost. Trasy výletů si určují a zároveň vedou sami členové KČT HROT.
Mimo pořádání sobotních, nebo nedělních, popřípadě vícedenních výletů, pořádáme pro starší turisty každý týden odpolední i celodenní vycházky ve všední dny - zejména do blízkého okolí České Skalice. Pro malé děti byl založen turistický oddíl "Broučci". Jeho členové se se svými rodiči a prarodiči účastní dětských tras na různých dálkových pochodech jiných odborů KČT, výletů do Krkonoš a do přírody v okolí České Skalice.
Významnou akcí, kterou Broučci organizují, je každoroční oblíbená sobotní Velikonoční jízda koňskými povozy v Ratibořicích. Letos v dubnu vyjely bohatě vyzdobené vozy již popáté. Jako akci celostátního charakteru pořádáme začátkem června dálkový pochod "BARUNKA". 11. června 2005 se bude konat již 15. ročník s pěšími trasami 15, 28, 38 a 50 kilometrů a cyklotrasami 23, 40 a 80 km.
Mimo výše uvedenou činnost naše značkařské družstvo provádí každý rok obnovu, případně vyznačení nových turistických cest v okolí České Skalice,od Chvalkovic a Hořiček po Řešetovu Lhotu, Boušín, Starkoč a Václavice v délce 66 km pěších turistických cest.

Vladimír Ježek - předseda KČT Hrot Česká Skalice


Naučná stezka "Po stopách K. V. Raise"
Nejvýznamnějším rodákem Lázní Bělohrad je nepochybně přední představitel realistické venkovské prózy Karel Václav Rais, který se tu narodil 04. ledna 1859. Po jeho stopách se můžete vydat, projdete-li si naučnou stezku "Po stopách K. V. Raise". Naučná stezka má dvě části - malý okruh okolo Lázní Bělohrad a trasu Lázně Bělohrad - Zvičina. Absolvováním naučné stezky můžete splnit stříbrný oblastní turistický odznak Podzvičinsko.
Malý okruh má šest orientačních tabulí a měří 5,5 km, dlouhá trasa má dalších osm tabulí a měří i s uskutečněním odbočky k Raisově knize 13 km. Navíc mimo trasu existují čtyři doporučená místa s naučnými tabulemi. Naučná stezka nemá v době napsání tohoto článku vlastní speciální značení, přesto orientace na ní je velice spolehlivá a bezpečná - již tím, že na každé tabuli je mapka naučné stezky. Úvodní část mezi prvními dvěma informačními tabulemi malého okruhu a k ústřednímu rozcestníku turistických cest vede centrem města a díky popisu vám nebude činit potíže se v ní orientovat. Malý okruh poté pokračuje po červeně značené značce na Byšičky a odtud po žlutě značené cestě k Anenským slatinným lázním. Trasa Lázně Bělohrad - Zvičina pak prakticky kopíruje žlutě značenou trasu, na drobná odchýlení od turisticky značené trasy poutníka upozorní výrazné směrovníky.Velmi přehledně, kvalitně a graficky na výši jsou zpracovány jednotlivé informační tabule. Obsahují zajímavé texty, kvalitní fotografie, panoramatické pohledy a mapky.

malý okruh naučné stezky rozděluje na polovinu kostelík sv. Petra a Pavla na Byšičkách, který v den mé návštěvy stezky připomínal atmosféru Vánoc. Foto: L. Šlosar


na drobná odchýlení od turisticky značené trasy poutníka upozorní výrazné směrovníky - jako například na silnici u domků Na Lukách. Foto: L. Šlosar


všechny informační tabule - včetně té úvodní u Památníku K. V. Raise - jsou zdařile graficky vyvedeny a obsahují široký záběr informací. Foto: L. Šlosar

Obdivuhodný je široký záběr a pestrost naučné stezky. Pozorný návštěvník má tak možnost se během svého putování seznámit nejen s místy vztahujícími se přímo k pobytu K. V. Raise /např. Památník K. V. Raise, místo jeho rodného domku, Raisův pohov, Raisova kniha/, ale také s některými částmi spisovatelova rodiště i jednotlivými průchozími obcemi včetně jejich historie a zajímavých míst /Lázně Bělohrad, Brtev, Vřesník, Bezník, Borek/, zajímavými stavbami /např. kostel v Byšičkách, Raisova chata na Zvičině, kostelík sv. Jana Nepomuckého na Zvičině/, přírodními zajímavostmi /např. bažantnice, přirodní rezervace Kamenná hůrka, ale také Mlázovický chlum/, dalšími zajímavostmi /např. maketa rekonstruující Lázně Bělohrad z roku 1840 v památníku spisovatele, hrob spisovatelových rodičů, křížová cesta na Byšičkách/ i osobnostmi /otec spisovatelův Václav Rais, spisovatel Jan Vřesnický Nálevka/. Budete-li mít pak štěstí na počasí, na některých si zastaveních můžete podle popisků fotografií ujasnit místa, na něž se vám otevřou na trase široké výhledy /např. z návrší za Vřesníkem, ze Zvičiny/.

v Památníku K. V. Raise mě nejvíce zaujala maketa rekonstruující Lázní Bělohrad z roku 1840. Foto: L. Šlosar


třetí zastávkou naučné stezky je Fričovo muzeum a pomník spisovatele od Bohumila Kafky. Foto: L. Šlosar


třetí zastávkou naučné stezky je Fričovo muzeum a pomník spisovatele od Bohumila Kafky. Foto: L. Šlosar

Naučná stezka bude i lahůdkou pro vyznavače kondiční turistiky, vždyť mezi Lázněmi Bělohrad a Zvičinou je výškový rozdíl 380 metrů, faktický součet převýšení je ovšem samozřejmě vyšší. Ti nejzdatnější pak mohou celou trasu absolvovat přímo - bez odboček a návratů po nich tím, že za Vřesníkem od domků Na lukách vystoupají dle směrovníku rovnou k Raisově knize a poté budou pokračovat do Bezníku a Borku. Také s přihlédnutím k tomu, že ze Zvičiny musíte jít pěšky přinejmenším na nejbližší spoj veřejné dopravy, velice doporučuji vyhradit si pro podrobné absolvování naučné stezky celý den, neboť součástí putování je samozřejmě důkladné prostudování informačních tabulí. Je vhodné mít samozřejmě štěstí i na dobrou viditelnost.

k Raisově knize se lze dostat díky směrovníkům naučné stezky náročným výstupem, který uspokojí i milovníky kondiční turistiky . Foto: L. Šlosar

Já jsem sice podobné štěstí neměl, naučnou stezku jsem absolvoval v poměrně nevhodném termínu - při předčasné sněhové kalamitě 20. listopadu. Přesto jsem si i za této situace odnesl z celé naučné stezky hezké zážitky a překvapení. Za všechny uvádím překrásnou kapli sv. Jana Nepomuckého v Brtvi, v jejíž blízkosti jsem celá léta bez povšimnutí chodíval právě z Lázní Bělohrad na Zvičinu.
Dle informačních cedulí nese naučná stezka autorský rukopis L. Hošky, Mgr. A. Vanišové a L. Stuchlíka /texty/, Mgr. J. Petery /mapy a fotografie/ a V. Lejdara a L. Rejchrta /fotografie/.
Naučná stezka pak byla realizována zásluhou Města Lázní Bělohrad ve spolupráci s krajským úřadem Královéhradeckého kraje na podkladě disertační práce P. Šmídové. Tisk informačních tabulí provedla ARPA Dvůr Králové n. L. Všem autorům, ale i dalším subjektům, kteří se na uskutečnění naučné stezky "Po stopách K: V. Raise" dále podíleli, patří velký dík a uznání.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Opustil nás doyen hradeckých turistů
02. listopadu 2004 zesnul tiše ve věku 93 let dlouholetý funkcionář tělovýchovných organizací T. J. Sokol, ČSTV a celé řady tělovýchovných organizací, krom jiného i bývalého svazu turistiky ČSTV a KČT, laureát ceny magistrátu města Hradec Králové "Primus inter pares" za výjimečné výsledky v oblasti tělovýchovy a sportu pan ROBERT HLADIL. Narodil se 10. ledna 1911 v Horních Heřmanicích. Byl aktivním závodníkem v lehké atletice, lyžování, gymnastice, cyklistice, plavání, orientačním běhu a také v turistice. Vychoval krom jiného stovky dětí při lyžařských výcvicích, organizoval dlouhá léta všechny soutěže hradeckého okresu v lyžování, desítky let se podílel na stále oblíbených lyžařských přejezdech Jeseníky - Orlické hory. S jeho jménem spojovala hradecká sportovní veřejnost v uplynulých více jak padesáti letech sporty v přírodě a sporty pro všechny. Turistice se věnoval aktivně do posledních let- především na běžkách i na kole.
S panem Robertem Hladilem se jeho nejbližší i sportovci naposledy rozloučili 5. listopadu ve smuteční obřadní síni v Hradci Králové - Kuklenách. Čest jeho památce!

podle článku v Hradeckých novinách ze 04. 11. 2004 zn. -ld- a internetu Luděk Šlosar


Upřímné přání
Příjemné prožití Vánočních svátků, šťastný Nový rok, stálé zdraví a hodně osobních úspěchů, skvělou kondici a nepřeberné množství zážitků v turistice přeje všem vyznavačům turistiky Královéhradeckého kraje i odjinud

redakce Zpravodaje


ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 10, číslo 4. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 08. 12. 2004. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 28. 02. 2005.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem