V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 01/04 uveden bez grafické úpravy, navíc však s bohatou fotografickou dokumentací.


Obsah:

Troufalost nebo zdravé sebevědomí? /úvodník/
Zájem o spolupráci převážil nad rozpaky /o zakládající oblastní konferenci/
Přehled odborů oblasti KČT Královéhradeckého kraje
Výbor nově založené oblasti měl premiéru
Politické školení mužstva pod Hvězdou
Perfektní nádražní informační servis
Od brigád až po výlet na Šumavu /pohled do jednoho odboru/
Turistice věrný od dětských střevíčků /rozhovor/
Odešel přítel a kamarád
Nestačila jsem mu poděkovat
Křížem krážem severozápadní části naší oblasti KČT
Tajemství sochy v Alt-Rognitz
Ojedinělá tradice bude prodloužena


Troufalost nebo zdravé sebevědomí?
Čtvrtletník Zpravodaj vycházel od roku 1995 do roku 2003 na 12 stranách jako čtvrtletník oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Za své existence prošel pestrým vývojem. Po určitý čas dokonce na úkor informací připomínal spíše literární revui, což by až tak nevadilo, kdyby v něm publikovali Viewegh nebo Šabach, namísto autora těchto řádek. K výraznému zlepšení v kvalitě Zpravodaje došlo příchodem Jany Skalkové do redakce. V průběhu roku 2002 jsme byli nuceni z finančních důvodů ustoupit od tištění Zpravodaje v profesionálních tiskárnách, text tisknout na laserové tiskárně přímo z počítače a nechat na vůli odborů, zda ho budou dále pro své členy rozšiřovat. Výhodou tohoto nouzového řešení je, že neexistuje žádná časová prodleva mezi jeho vytvořením, vytištěním a rozesláním. Za devět let existence Zpravodaje se podařilo nashromáždit neuvěřitelně velké množství zajímavých článků, jež výmluvně vypovídají o organizované turistice v Podkrkonoší i o celém tomto turistickém regionu. Můžete se o tom ostatně přesvědčit na internetové adrese http://www.zpa.cz/turistika/8.html.
Práce členy dvoučlenné redakce natolik zaujala, že se rozhodla i po zániku oblasti vydávat alespoň 10. ročník původně pro nyní již neformální podkrkonošský region KČT, pouze za přislíbené podpory zdejších odborů. Tento skromný záměr narušila nabídka vznesená oficiálně na ustavující konferenci nové oblasti KČT Královéhradeckého kraje, kde nám byla nabídnuta možnost vytvářet Zpravodaj jako periodikum celé oblasti.
Nabídku jsme velice zvažovali a uvědomovali si její některé předpokládané obtíže, které nastanou v případě jejího přijetí, především: 1/ obsah Zpravodaje musí být proporcionální, t. j. musí se tu objevovat co nejrovnoměrněji informace z celé oblasti, žádný region oblasti nesmí mít pocit, že je na jeho stránkách opomíjen, 2/ Zpravodaj musí zaujmout různorodější škálu posluchačů z daleko většího a různorodějšího regionu, to vše na dvanácti stranách, 3/ protože s ohledem na čtvrtletou časovou periodu ve vydávání nelze ve Zpravodaji zveřejňovat horké aktuality, musí být tento širší a náročnější okruh čtenářů uspokojován články a informacemi, jež zaujmou i s větším časovým odstupem.
Naopak již od počátku nebyla našemu rozhodování na překážku skutečnost, že se Zpravodaj v některých dosavadních číslech přikláněl k existenci stávajících oblastí v dosavadní konfiguraci - t. j. většího počtu na území jednoho kraje. Stejně jako ostatní členové KČT máme totiž na prvním místě zájem, aby Klub řádně fungoval. Jelikož vývoj v Klubu dospěl k tomu, že byly založeny oblasti na úrovni celého kraje, a my sami jsme jednu takovou oblast zcela dobrovolně založili 14. února, přejeme si, aby zdárně fungovala i ona, a chceme, aby k tomu Zpravodaj přispíval.
Protože nabídku považujeme za velkou výzvu k plnění zajímavého, byť možná svou podstatou s obtížemi plnitelného úkolu, nakonec jsme ji bez příliš dlouhého zvažování přijali s tím, aby výbor oblasti a především vy, milí čtenáři, posoudili po roce našeho působení, zda se jedná z naší strany o troufalost nebo zdravé sebevědomí.
Byť toto číslo bylo připravováno původně pro zmíněný region, naleznete tu dostatek informací týkající se nové oblasti. Ideální vyváženosti informací na úrovni celého kraje se nám tu však z pochopitelných časových důvodů ještě podařit nemohlo. Věřím, že to pochopíte a že i články týkající se toliko regionu Krkonoše a Podkrkonoší shledáte zajímavými a inspirujícími k zasílání příspěvků, jež by pro příští čísla zaznamenaly významné události, zajímavé osobnosti i aktivní odbory již ze všech koutů naší oblasti.

/Luděk/


Zájem o spolupráci převážil nad rozpaky
Po dlouhodobé přípravě nastal v sobotu 14. února den rozhodnutí o vzniku nové oblasti KČT. Pro jednání byla vybrána školní jídelna v Předměřicích nad Labem. Na ustavující schůzi nové jediné oblasti v rámci kraje, jak to požadují připravované stanovy KČT, bylo pozváno 44 odborů působících na území kraje. Svůj zájem o působení v rámci nové oblasti potvrdilo návratkou 37 odborů. Na konferenci se dostavilo 28 zástupců odborů. Většina odborů z oblasti Orlické hory, pak oznámila, že čekají na jednání oblastní konference své oblasti a potom se rozhodnou o dalším postupu.
Jednání zahájil bývalý koordinátor KČT v našem kraji kolega Hovorka. Přivítal všechny zúčastněné delegáty a hosty konference, za ústřední výbor pak kolegu Rabušice a Mosera. Delegáti byli seznámeni se základními dokumenty nové oblasti. Všechny předložené materiály měli delegáti k disposici předem a tak projednávání bylo krátké a všechny dokumenty byly většinou hlasů schváleny. Dalším důležitým bodem jednání pak bylo schválení názvu nové oblasti. Vycházelo se ze tří návrhů a to; Oblast KČT Královéhradeckého kraje; Oblast KČT Hradeckého kraje; Oblast KČT Hradecká. Po krátké diskusi byl vybrán 14-ti hlasy název Oblast KČT Královéhradeckého kraje.
Volba oblastního výboru a revizní komise proběhla s předem dodaných návrhů z jednotlivých odborů. Bylo rozhodnuto, že oblastní výbor bude 15-ti členný( z toho po 1 zástupci pěšího a cykloznačení).
Zvoleni byli: Hoška Lubomír, Zmatlíková Jiřina, Nečesaný Vilém, Vořechovský Miroslav, Ing.Dítě Miroslav, Ulrich Miroslav, Ing. Kabrhelová Erika, Ježková Josefa, Škrdla Petr, Staněk Jiří, RNDr. Hovorka Václav, Jágrová Dana, Jágr Jaroslav, Ing. Raich Karel a zástupce pěšího značení.
Do revizní komise byli zvoleni - Simon Josef, Ing. Hégr Jan.
Na ústřední konferenci byli zvoleni tito delegáti: pp. RNDr. Hovorka Václav, Vořechovský Miroslav, Hoška Lubomír, Staněk Jiří, Ulrich Miroslav, Mgr. Šlosar Luděk, Franců Věra, Görner Vilém.
Otázku výše členských příspěvků pro rok 2005 bude dle usnesení konference řešit oblastní výbor s předsedy jednotlivých odborů na podzim 2004 na základě usnesení celostátní konference a předpokládaných nákladů na činnost oblasti.
Bývalá oblast Krkonoše a Podkrkonoší byla vydavatelem oblastního zpravodaje. Redakční rada prostřednictvím Luďka Šlosara souhlasila s tím, že bude tento časopis vydávat v rámci nové oblasti. Po dohodě bude vydáván zkušebně od února 2004 do února 2005. V číslování se bude pokračovat a rozšiřování bude probíhat u majitelů e-mail adres internetovou poštou a ostatním bude zaslán jeden výtisk a ten si rozšíří ve svém odboru. Jeho úspěšnost a aktuálnost pak také závisí na síti dopisovatelů. Čím více zajímavých příspěvků z celé oblasti, tím zajímavější obsah každého čísla.

schůzi předsedali zleva kolegové Moser, Ulrich, Rabušic, Vořechovský a Hovorka. Foto: L. Šlosar


účastníci sledovali jednání velmi pozorně. Foto: L. Šlosar


schůze se zúčastnili také zleva redaktorka Zpravodaje J. Skalková a zástupce KČT Lokomotiva Trutnov J. Baudyš. Foto: L. Šlosar

Na závěr ještě několik slov k celkové atmosféře jednání. Bylo znát, že je toto jednání prvním a bylo jednáno pouze o dokumentech a závažných věcech pro fungování nové oblasti. Nejistota některých delegátů, jestli oblast v novém složení bude fungovat, tak jako ta jejich stará, byla na celkové atmosféře znát. V diskusi se o samotné činnosti jednotlivých odborů a o nových formách činnosti v této oblasti až na výjimky nehovořilo. Věřím, že při dalších jednáních bude již více prostoru právě pro tuto diskusi a pro toto období se úkolu zhostí oblastní výbor a po konsultacích v odborech uváží např. konání oblastních srazů a jiných podobných významných akcí.

Miroslav Vořechovský - místopředseda oblastiPřehled odborů oblasti KČT Královéhradeckého kraje
K datu uzávěrky Zpravodaje byly členy oblasti KČT Královéhradeckého kraje následující odbory /ve výčtu je 35 odborů/:
43002 KČT Jiskra Nový Bydžov - Jan Hrubý, 28. října 1073, 504 01 Nový Bydžov
43004 KČT Foma Hradec Králové - Jana Koubová, Karla IV. 11 B, 500 02 H. Králové
43008 KČT Sokol Smiřice - Jaroslav Jágr, Nádražní 155, 503 03 Smiřice
43011 KČT Sokol Malšovice - Stanislav Libřický, Gollova 498, 500 09 H. Králové
43012 KČT SKP Hradec Králové - Ing. Michal Veselý, Jižní 797, 500 03 H. Králové
43014 KČT H. Králové - RNDr. Václav Hovorka, Smiřická 358, 503 41 H. Králové
43015 KČT Sokol Chlumec n. C. - Ota Synek, Mládežnická 572/IV, 503 51 Chlumec n. C.
43017 TOM Nezmaři - Helena Matějková, Obránců míru 19, 503 02 Předměřice n. L.
43018 KČT Horalka Sněžné - Lubomír Čtvrtečka, 518 01 Sněžné v O. h. 21
46001 KČT Jiskra Jaroměř - Josef Laurin, Slovenská 44, 551 01 Jaroměř
46002 KČT Velký Dřevíč - František Vlach, Velký Dřevíč 109, 549 34 Hronov IV
46003 KČT Červený Kostelec - Pavel Bergmann, Lhota 329, 549 14 Č. Kostelec
46004 KČT Nové Město n. M. - Jiří Staněk, ul. 28.října 850, 549 01 Nové Město n. M.
46005 KČT Slovan Broumov - Eva Kolínková, Gen. Svobody 14, 550 01 Broumov
46006 KČT Hrot Česká Skalice - Vladimír Ježek, Jiráskova 612, 552 03 Č. Skalice
46009 KČT Náchod - Ing. Jaroslav Rohulán, KČT Náchod, P.O.Box 6, 547 01 Náchod
45001 KČT Jičín - Jiřina Zmatlíková, Jungmannova 486, 506 01 Nová Paka
45002 KČT Pecka - Ladislav Stuchlík, 507 82 Pecka 124
45003 KČT Ostroměř - Oldřich Horák, T.G.Masaryka 311, 507 52 Ostroměř
45004 KČT Hořice v Podkrkonoší - Vilém Nečesaný, Libonice 59, 508 01 Hořice v P.
45006 KČT Nová Paka - Josef Tauchman, Zahradní 1553, 509 01 Nová Paka
45007 KČT Železnice - Jiří Rybář, Nádražní 294, 507 13 Železnice
45010 KČT Rohoznice
45011 KČT Lázně Bělohrad - Lubomír Hoška, Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad
51002 KČT Hostinné - Josef Jasenský, Poštovní 36, 543 71 Hostinné
51003 KČT Vrchlabí - Stanislava Zelenková, Lidická 1123, 543 01 Vrchlabí
51005 KČT Jiskra Bohuslavice n. Ú. - Jaroslav Teichman, Tichá 527, 541 02 Trutnov 4
51006 KČT Lokomotiva Trutnov - Manfred John, Chodská 410, 541 01 Trutnov
51008 KČT Baník Žacléř - Vilém Görner, Mírová 354, 542 01 Žacléř
51009 KČT Sparta Úpice - Miroslav Vořechovský, Pod Skalkou 1002, 542 32 Úpice
51012 KČT Malé Svatoňovice - Jan Šafář, 17. listopadu 205, 542 34 Malé Svatoňovice
51013 KČT Dvoráci Dvůr Králové n. L. - Lenka Vacková, Bezručova 824, 544 01 Dvůr Králové n. L.
KČT Solnice - Josef Holec, Hradčanská 69, 507 01 Solnice
KČT Pohoří - Aleš Mervart, Pohoří 168, 518 01 Dobruška
TOM 5912 Týniště nad Orlicí - Zdeněk Musil, Sportovní 747, 517 21 Týniště n. O.

-lš-


Výbor nově založené oblasti měl premiéru
Zpravodaj nechce a také s ohledem na delší periodu svého vydávání nemůže nahrazovat standardní a tradiční způsob informování členské základny o důležitých konferencích a schůzích výboru. K tomu slouží informace po linii funkcionářské. Schůzi výboru nové oblasti KČT Královéhradeckého kraje ze 04. března 2004 zmiňujeme proto, že byla první a pro chod oblasti určující v delším časovém horizontu.
Jednání v budově Krajského úřadu v Hradci Králové trvalo po dvě hodiny. Jeho milým hostem byl vedoucí odboru cestovního ruchu krajského úřadu PhDr. Jung, který poděkoval Klubu českých turistů za jeho činnost a za dosavadní dobrou spolupráci mezi cestovním ruchem a KČT.
Asi nejzajímavějším bodem jednání byla volba funkcionářů výboru. Předsedou výboru byl zvolen RNDr. Václav Hovorka, který se velkou měrou co krajský koordinátor zasloužil trpělivým jednáním o vznik nové oblasti, místopředsedy pak Lubomír Hoška a Miroslav Vořechovský, hospodářem Petr Škrdla, sekretářem Dana Jágrová a předsedou revizní komise pan Ing. Jan Hégr.
Výbor oblasti dále rozhodl o ustavení garantů jednotlivých komisí a schválil čtvrtletní cyklus zasedání oblastního výboru V zájmu operativnosti rozhodl dále, že tzv. užší výbor, který bude projednávat pouze organizační záležitosti, se bude konat měsíčně, obvykle druhý čtvrtek v měsíci za účasti předsedy, místopředsedů, hospodáře a sekretáře, přičemž se nebrání účasti dalších členů dle potřeby projednání záležitostí své garance. Všechny výše uvedené termíny budou chápány jako orientační.
Dále oblastní výbor projednal finanční vypořádání odborů oblasti z jednotlivých okresů, resp. vztah mezi odbory a jejich začleněním a následným vypořádáním s dřívějším systémem oblastí KČT. Výbor rovněž schválil čtyři akce k zahájení turistické sezóny, z oblastního zahájení turistické sezón, která se konala 03. dubna na Hvězdě, přinášíme reportáž.
Zpravodaj se rád připojuje k žádosti výboru oblasti adresované dobrovolným dopisovatelům z odborů o zasílání informací o činnosti odboru, zprávy o akcích a představení neboli prezentaci odboru na adresu: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 Trutnov, e-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz, ale také i Ing. Jana Skalková, Pod kostelem 136, 542 23 Mladé Buky, e-mail: janaskalkova@seznam.cz.

dle zápisu ze schůze zpracoval Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Politické školení mužstva pod Hvězdou
S oblibou tvrdím, že běžný pěšák razí na své trasy pravidelně týden co týden, turistická sezóna pro něj nikdy nekončí, tudíž také nemůže prožívat žádné její každoroční zahajování. Význam různých oficiálních zahájení turistických sezón tak spíše spočívá v připomenutí turistického jara těm váhavým, pro většinu je spíše příležitosti k setkáním s kamarády odjinud třeba po delším časovým období a k posílení pocitu sounáležitosti vůbec. Zahájení turistické sezóny pro turisty oblasti KČT Královéhradeckého kraje uspořádal první dubnovou sobotu KČT Slovan Broumov. Jednalo se o akci hvězdicovou, takže se onu sobotu v hodinách dopoledních slévaly z různých východišť pomyslné pramínky turistických výprav v cílovém místě na chatě Hvězda v Broumovských stěnách, kde splynuly v jedno menší jezero vyznavačů turistiky naší nové oblasti. Zde je svědectví o jedné z takovýchto misí.
Expedice redakce Zpravodaje posílená o dva další členy si jako výchozí místo vybrala Březovou u Broumova. Protože oněmi dalšími účastníky byly děti redaktorky, hned v úvodu jsme naše putování okořenili tím, že jsme si navzájem přidělili zvláštní úlohy, které byly bizarní směsicí nejrůznějších skutečných, absurdních i fiktivních funkcí z dob dávných i nedávných: Jana - náčelník výpravy a zásobovací důstojník, Míša /14 let/ - vrcholové družstvo č. 2 a letopisec výpravy, Kuba /13 let/ - vrcholové družstvo č. 1, politickovýchovný pracovník a vedoucí PŠM a Luděk - domorodý stopař, referent pro styk s domorodým obyvatelstvem, odborník na broumovské nářečí a posunčinu, fotograf výpravy. V dalším průběhu bylo toto rozdělení předmětem nejrůznějších hlášek a glos.
Vůbec přitom nevadilo, že na jednotlivá průchozí místa jsme docházeli v jiném pořadí, že letopisec nakonec o výpravě napsat nestačil, že domorodý stopař byl většinou poslední, zdržován údajně fotografováním, fakticky spíše prokluzujícími botaskami, a že "politruk" školil "mužstvo" pouze svižnou chůzí podpořenou skvělou kondicí. Pouze funkce náčelníka byla nediskutovaná a důsledně nepřenosná.
Do Březové jsme dojeli vlakem po osmé hodině s dalšími několika turisty z Náchodska. Po kratším lesnatém úseku se záhy z planinky objevila vlevo před námi hora homolovitého tvaru - Honský Špičák. Na její vrchol jsme pak dospěli po táhlém, ale vcelku nepříliš prudkém stoupání, přerušeným silnicí, na jejímž okraji byla Boží muka. Po kratičké zastávce na vrcholu pod altánem pokračovali jsme po hraně prudkého svahu, z něhož jsme skrze stromy rozpoznávali za sebou v dáli Javoří hory s rozhlednou na Ruprechtickém Špičáku. Posléze se po našich pravicích objevily kamenné terasy, evidentní to dílo lidských rukou - Laudonovy valy, jež tu rakouští vojáci v roce 1758 vybudovali k náležitému "přivítání" pruských vetřelců. Cesta se později změnila ve stezku po úbočí strmého svahu, jenž nahoře nad námi rámovaly vysoké skalní bloky. Nebyl to kolem desáté hodiny stopař výpravy, nýbrž jiní její členové, kteří upozornili, že na jednom z nich se nad námi vypíná chata. Byl to cíl našeho snažení - turistická chata Hvězda. Stačilo pak již jen krátce opatrně sestoupit k rozcestníku, vyjít po několika schodech skrze skály na hřeben a po krátkém zastavení u kaple Panny Marie Sněžné vejít do zšeřelých prostor chaty, kde příchozí již očekávala prezence došlých účastníků.

výprava vychází ze zastávky ČD v Březové u Broumova. Foto: L. Šlosar


záhy se objevila před námi hora homolovitého tvaru Honský Špičák. Foto: L. Šlosar


zbožné sledování výhledů skrze stromy z altánku na Honském Špičáku. Foto: L. Šlosar


na jednom z skalnatých bloků nad námi vypínala se chata Hvězda. Foto: L. Šlosar


mladší účastníci výpravy Kuba a Míša pózují na schodišti před chatou Hvězda. Foto: L. Šlosar


na chatě Hvězda očekávala příchozí prezence. Foto: L. Šlosar


spokojená výprava očekává vlak na zastávce ČD ve Žďáru nad Metují. Foto: L. Šlosar

Strávili jsme tu příjemnou hodinku a půl v nepřetržité péči pohotové a vstřícné obsluhy, sledujíce příchody jednotlivých účastníků. Spatřovali jsme tu poutníky z různých částí naší nové rozsáhlé oblasti, bylo tu hojně členů výboru nové oblasti, nás členy odboru KČT Lokomotiva Trutnov potěšilo krátké setkání s dlouholetým spiritem rectorem trutnovské turistiky Františkem Vackem, který evidentně po svém přestěhování do Police nad Metují neztratil nic ze své svěžesti. Pohodovou atmosféru plnou neformálních setkání ještě více umocnil stručný uvítací projev manažerky celé akce Evy Kolínkové z pořadatelského odboru. Do vrcholícího překrásného jarního počasí vyšli jsme opět těsně před polednem, kol parkoviště sešli jsme po silnici na kraj Hlavňova k mohutné barokní soše, vystoupali na další mnohem nižší hřebínek blíže Klůčku a poté za nádherné viditelnosti od blíženců Hejšoviny a Boru po našich levicích po Ostaš po pravé straně sestoupali jsme polní cestou do Police nad Metují. Zde po krátké prohlídce náměstí s mariánským sloupem, kašnou, pramenem Julinka a radnicí popřála Jana svým dětem zasloužené další odměny v podobě dortů v cukrárně Korunka.
Poté krokem pozvolným a líným vychutnávajíce příjemnou pohodu jedné z prvních opravdu veskrze jarních sobot přesouvali jsme se přes Žďár nad Metují na tamní nádraží vlevo za obcí. Téměř neradi jsme pak nastoupili po třetí hodině odpolední na vlak, jehož prostřednictvím jsme po přestupu v Teplicích nad Metují doputovali do Trutnova.
Děkujeme pořadatelům KČT Slovan Broumov za šťastný nápad pořádat toto setkání, které se stalo krom jiného jedním z pozvolných schůdků sbližování členů nové oblasti. O tom, že oblastní zahájení turistů bylo zdařilé, podává nejlépe svědectví radostný způsob prožívání celé akce ze strany Míši a Kuby, vždyť děti jsou oponenty či naopak sympatizanty spontánními, neupřímností a falešnou diplomacií nezatíženými.

Luděk Šlosar - KČT Lokomotiva Trutnov


Perfektní nádražní informační servis
Turisté, jejichž počítače nejsou dosud připojeny na internetovou síť, jsou odkázáni na jiný zdroj informací - třeba na vývěsky odborů. Jedna z nejzdařilejších, která na ploše okolo 1 m2 informuje o širokém dění v turistice, se nachází na hlavním nádraží v Hradci Králové. Při příchodu zvenčí ji naleznete v levé části nádražní haly vlevo od ústí schodiště od příjezdu vlaků vedle schránek na zavazadla.
Na skříňce objevíte v dolení části přehled veřejných turistických akcí z celé republiky, jež se konají v nejbližší době. Po pravé straně se vám dostane informací o turistických zájezdech cestovní kanceláře Hoška Tour. Na hoření části oko spočine na plakátcích zobrazující turistické zajímavosti v blízké i vzdálené lokalitě. Zbytek nástěnky pak vyplňují propozice z turistických akcí v našem kraji, ale také v jiných koutech republiky. Z velikého nepřehlédnutelného nápisu zcela nahoře zjistíte, že velice sdílnou vývěsku s péčí udržuje KČT odbor Hradec Králové.

vývěska KČT Hradec Králové na hlavním nádraží v Hradci Králové poskytuje turistům perfektní informační servis. Foto: L. Šlosar

Budete-li mít na hlavním nádraží v Hradci Králové alespoň trochu času, podívejte se s chutí na vývěsní skříňku KČT odboru Hradec Králové - pravda se značným rizikem, že vbrzku budete tímto nádražím projíždět znovu a často, tentokráte přímo na turistické akce, jimiž jste se předtím nechali na zdejší nástěnce inspirovat.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Od brigád až po výlet na Šumavu
Dne 29.01.2004 se konala výroční členská schůze odboru KČT Vrchlabí.
Této schůze se za oblast zúčastnil Mgr. Luděk Šlosar, kterému touto cestou za účast a diskusní příspěvek děkujeme.
Dovolte, abychom Vás několika větami informovali o činnosti klubu.
Nejdříve něco o členské základně:
V letošním roce jsme se sešli v počtu, který nás mile překvapil. Členská základna v roce 2003 měla 51 členů a v termínu členské schůze se přihlásilo 22 nových členů. Tak že celkový počet v roce 2004 je 73 členů. Rozšíření členské základny spatřujeme hlavně v tom, že v posledních dvou letech pořádáme hodně zajímavých výletů a akcí. Tyto akce přilákaly i nečleny KČT.
Je potěšující, že mezi novými členy se našli i takoví, kteří jsou ochotni se aktivně zapojit do činnosti klubu např. jako "značkaři".
Při výroční schůzi jsme zhodnotili mimo jiné turistické akce pořádané našim odborem v roce 2003. Čtyřdenní výlet na Šumavu, dvoudenní cyklovýlet do Jizerských hor, třídenní výlet do Prahy a okolí, cyklovýlet na Žalý, zájezd do Kutné Hory a Dětenic, několik jednodenních akcí o kterých dáváme vědět členské základně prostřednictvím vývěsky na "KUFRU" a na závěr roku již tradiční pochod na Zvičinu.
Samozřejmě se naši členové zúčastňují i akcí pořádaných jinými odbory.
Dále naši členové odpracovali řadu brigád na úpravě okolí "KUFRU". Tyto brigády většinou končí posezením u ohně.
Pro velký zájem z řad členů plánujeme na letošní rok ještě více akcí zaměřených na všechny věkové kategorie.
Doufáme, že i do budoucna se nám bude dařit udržet zájem členů o turistiku a přilákat tak do našich řad další turisty.

výbor KČT Vrchlabí
Turistice věrný od dětských střevíčků /rozhovor/
Na členské schůzi KČT Jiskra Bohuslavice nad Úpou, jež se konala v Bohuslavicích nad Úpou, to tradičně sršelo nejrůznějšími nápady, řada z nich využívala členství dvou turistů z Polské republiky. Na schůzi předali zástupci tehdejší oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší předsedovi odboru KČT Bohuslavice nad Úpou Jaroslavu Teichmanovi po zásluze vyznamenání II. stupně s medailí. Byli jsme u toho a využili jsme této slavnostní chvíle k improvizovanému rozhovoru.
Z /Zpravodaj/: Dovol mi, Jardo, abych ti nejprve v úvodu jménem čtenářů poblahopřál k tvému zaslouženému vyznamenání a poděkoval ti za Tvou činnost pro turistiku. Nejprve bych ti chtěl položit zcela logickou, byť banální otázku: Co pro Tebe osobně vyznamenání znamená?
T /J. Teichman/: Vyznamenání v první řadě pro mě znamená zhodnocení mé dosavadní činnosti v KČT a v turistice vůbec. Avšak není to ocenění jen moje, ale lidí nadšených pro turistiku, kteří kolem mě jsou a bez kterých bych tuto činnost nemohl vykonávat. Je to i další impuls pro práci do budoucnosti, protože to snad ukazuje, že jdeme správnou cestou.
Z: Jak ses dostal vůbec k turistice?
T: K turistice jsme se dostal již v předškolním věku. S rodiči jsme každý rok jezdili na dovolenou do Pece pod Sněžkou a celý týden prochodili po horách. V dětství jsem hrával fotbal za Bohuslavice nad Úpou a zároveň jsem se začal zajímat více o organizovanou turistiku. Mé soboty se pak skládaly z dopoledního výšlapu při organizované turistice a z odpoledního mistrovského zápasu za Bohuslavice.Dnes již nechápu, jak jsem to mohl zvládnout. Prvního pochodu, který byl oficiálně pořádán, jsem se zúčastnil v roce 1977, a byl to 1. ročník Šmajdu naším okolím. Ve 14 letech jsem vstoupil do odboru turistiky v Bohuslavicích nad Úpou. Bylo to relativně pozdě, ale tehdejší stanovy tento vstup dříve neumožňovaly.
Z: K funkci předsedy odboru KČT Bohuslavice n. Ú. ses dostal poměrně mladý. Jak k tomu došlo?
T: K funkci předsedy jsem se dostal náhodně. Po návratu z vojny na podzim 1989 jsem se vrátil i do turistiky. Náš odbor v té době prodělával krizi. Ta gradovala v roce 1990. V roce 1989 se začalo rozvíjet soukromé podnikání a náš tehdejší předseda se stal vlastníkem jedné stavební firmy v Trutnově a na odbor mu zůstalo málo času. Měl i mnoho jiných aktivit a turistiku začal vnímat trochu na jiné úrovni než my řadoví turisté. V následujícím roce pak přišel s tím,že s předsednictvím končí. Jelikož jsem v té době pracoval již ve výboru a nikdo jiný se této funkci nechtěl ujmout, zůstalo to jako na nejmladším na mě.

J. Teichmanovi /vpravo/ předal vyznamenání předseda bývalé oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Foto: L. Šlosar


… a takhle in natura vyhlíží vyznamenání II. stupně s diplomem. Foto: L. Šlosar


Z: Co považuješ za největší úspěch ve své funkcionářské činnosti?
T: Funkce předsedy mi byla předána stylem, zde je razítko a nějaké papíry. Musel jsem si tedy vše od začátku vyšlapat. Ať již to bylo samotná organizace pochodů, tak i jednání s úřady. Za největší úspěch tedy považuji to, že se mi podařilo dát do kupy partu lidí, kteří mají o turistiku zájem a kteří pro její propagaci mají snahu udělat co nejvíce. Jak všichni víte, jsme jeden z nejmenších odborů v kraji, ale díky obětavosti našich členů jsme schopni se pouštět do organizování několika akcí za rok pro veřejnost i členy odboru, dále pak vydat několik oblastních záznamníků nebo jiných materiálů týkajících se turistiky, podílet se na spolupráci s mikroregionem Jestřebí hory, Městským úřadem v Trutnově i okolními odbory KČT. Naším cílem do budoucna je co nejvíce přiblížit turistiku obyčejným lidem a ukázat jim krásy kraje, ve kterém působíme.
Z: Děkuji Ti za rozhovor a přeji Ti hodně dalších úspěchů a zážitků v turistice.

Za Zpravodaj se ptal Luděk Šlosar
Odešel přítel a kamarád
30.12.2003 zemřel, krátce po svých 71. narozeninách, pan Karel Pospíšil. Byl jedním ze zakladatelů odboru turistiky při ČSTV Malé Svatoňovice, stálým členem výboru KČT, dlouhá léta byl značkařem v oblasti Jestřebí hor a oblasti Krkonoše a Podkrkonoší. Karel byl i jedním ze zakladatelů pochodu "Krvavej Čepelka" a stálým členem organizačního výboru a turistou tělem i duší. Kamarádi a přátelé na něho nezapomenou.

Výbor odboru KČT Malé Svatoňovice 2


Nestačila jsem poděkovat
Poslední listopadový den loňského roku nás vylákal s Marií na procházku. Po sněhu ani památky, chvílemi probleskovalo sluníčko, škoda sedět doma. Kam se vydat, když je tu v okolí tolik cestiček a kouzelných míst? Prý jestli jsem viděla "vířivý hrnec". Na Šumavě jich Vydra vymlela celou řádku, ale tady u nás? K jednomu takovému "hrnci" ji někdy zavedl pan Pospíšil. O cíli cesty bylo rozhodnuto. To jsem musela vidět.
Vydaly jsme se kolem křížku do Petrovic. U Mikšových jsme opustily hlavní silnici a zamířily vlevo na polní cestu a k úpadní jámě č. 1, jež je součástí muzejního okruhu po hornických památkách. U haldičky jsme sešly ze žlutého značení a stoupaly k okraji lesa. Marie si nebyla jistá, jestli kýžené místo najde. Trochu jsme bloudily, ale tu se před námi objevila skála. Obešla jsem ji shora a nevěřila svým očím. Ve vrcholku skály byla vymodelována kruhová prohlubeň naplněná vodou. "Vířivý hrnec"! Přece jsme ho našly. Neodolala jsem a pořídila několik snímků. Zážitek byl opravdu , a tak jsem si slíbila, že při první příležitosti musím panu Pospíšilovi poděkovat, že nám toto místo nezůstalo utajeno.
Osud tomu však nechtěl, už jsme se nesetkali. Proto alespoň touto cestou vyjadřuji svou vděčnost. Děkuji Vám, pane Pospíšile, že jsem mohla Vaším prostřednictvím poznat další krásné místo našeho okolí.

Článek pod iniciálou - jk přetištěn z časopisu Studánka v Malých Svatoňovicích č. 1/2004

Křížem krážem severozápadní části naší oblasti KČT
Turisté z Bohuslavic nad Úpou, Malých Svatoňovic, Trutnova a Úpice pořádají ve dnech 7. - 14.srpna 2004 4. ročník DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší. Účastníci pochodu projdou část Podkrkonoší a na trasách budou mít možnost plnit podmínky oblastních odznaků, vydaných v této oblasti: Cestami spisovatelů, Hory a vrchy severovýchodních Čech, Jestřebí hory, Krkonoše, Podkrkonoší, Po stopách bojů 1866, Turista oblasti a Úpicko. Dále je možno plnit Náchodsko a Rozhledník. Všechny záznamníky lze zakoupit na startu všech etap.
Ubytování bude zajištěno v Bohuslavicích nad Úpou, na Jestřebí boudě, v Malých Svatoňovicích a v Trutnově ve vlastním spacím pytli. Startovné je ve výši 700,- Kč a zahrnuje startovné, ubytování, převoz zavazadel, propozice, vandrovní knížku, kulturní program, diplom a upomínkové předměty. Závazné přihlášky do 30.června 2004 ( DEP je limitován počtem 60 účastníků ), podrobnější informace dostanou přihlášení účastníci do 20.července 2004. Informace a přihlášky: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3, tel. 499 892 154
e-mail: lada.skop@quick.cz
Zájemci se mohou zúčastnit i jednotlivých denních etap, jednotné startovné ve výši 15,- Kč na den. Start všech etap je každý den stejný: mezi 7,00 - 9,00 hod.

Datum Start Trasa Cíl Průchozí místa
07. 08.
sobota
Trutnov, 1.zákl. škola 18 km Trutnov Břečtejn, H.S.Město
Svoboda n. Ú., žel.st. 27,5 km Trutnov J.Lázně, H.Maršov, Rýchorská b
Mladé Buky, žel.st 37,5 km Trutnov J.Lázně, H.Maršov, Rýchorská b.
08. 08.
neděle
Žacléř, žel.st. 18,5 km Paseka Bernartice, Petříkovice
Trutnov, 1.zákl. škola 27,5 km Paseka Stachelberg, Bernartice
Trutnov, 1.zákl. škola 42,5 km Paseka Žacléř, Král.Špičák, Petříkovice
09. 08.
pondělí
Paseka, Jestřebí bouda 14 km Paseka M.Svatoňovice, Radvanice
Paseka, Jestřebí bouda 24,5 km Paseka M.Svatoňovice, Skály, Janovice
Paseka, Jestřebí bouda 37 km Paseka M.Svatoňovice, Teplice n. M.
10. 08.
úterý
Paseka, Jestřebí bouda 16 km M.Svatoňovice Odolov, Rtyně v Podkrkonoší
Paseka, Jestřebí bouda 29 km M.Svatoňovice Odolov, Turov, Odolov
Paseka, Jestřebí bouda 38,5 km M.Svatoňovice Odolov, Hronov, Turov
11. 08.
středa
Řešetova Lhota, žel.st. 15 km M.Svatoňovice Špinka, Rtyně v Podkrkonoší
Č. Skalice, žel.st. 26 km M.Svatoňovice Ratibořice, Špinka, Rtyně v P.
Náchod, žel.st. 44 km M.Svatoňovice Dobrošov, Č.Skalice, Rtyně v P.
12. 08.
čtvrtek
M.Svatoňovice, nám. 14,5 km Bohuslavice n. Ú. Úpice, Starý Rokytník
M.Svatoňovice, nám. 25,5 km Bohuslavice n. Ú. Úpice, Havlovice, Starý Rokytník
M.Svatoňovice, nám. 32,5 km Bohuslavice n. Ú. Úpice, Boušín, Starý Rokytník
13. 08.
pátek
Bohuslavice n. Ú., hřiště 17 km Bohuslavice n. Ú. OM.Svatoňovice, Paseka, Hůra
Bohuslavice n. Ú., hřiště 25,5 km Bohuslavice n. Ú. Úpice, Paseka, Lhota u Trutnova
Bohuslavice n. Ú., hřiště 39 km Bohuslavice n. Ú. Úpice, Hořičky, Úpice
14. 08.
sobota
Bohuslavice n. Ú., hřiště 16 km Bohuslavice n. Ú. Starý Rokytník, Trutnov, Poříčí
Bohuslavice n. Ú., hřiště 25,5 km Bohuslavice n. Ú. Trutnov, Bučina, Poříčí
Bohuslavice n. Ú., hřiště Bohuslavice n. Ú. M.Svatoňovice Trutnov, Břečtejn, Bučina, PoříčíVladimír Škop - KČT Bohuslavice n. Ú.


Tajemství sochy v Alt-Rognitz
Jsem na kontrole pochodu První jarní kilometry ve Starém Rokytníku, vesnici 4 km jihovýchodně od Trutnova, a klepu kosu. Nikdo dlouho nejde, bezmyšlenkovitě se dívám na sochu nějakého světce přede mnou a latinský nápis na jejím podstavci … a náhlé se v mé představivosti začíná odvíjet příběh, který se zde třeba stal téměř před stoletím …
-------
Sherlock Holmes se zoufale nudil. Cestoval do jižní Rusi a Podněpří, kam ho pozval ke složitému pátrání kníže Potěmkin /jeho předkovi se v době vlády Kateřiny Veliké ztratily nějaké vesnice/. Kočí však zabloudil kdesi v Čechách, octl se až u úplně neznámého městečka Trautenau a za ním v zapadlé vísce, která se německy jmenovala Alt-Rognitz a tamním jazykem ještě krkolomněji a hůře vyslovitelněji, se dokonce kočár porouchal. A tak místo vzrušujícího pátrání vyplňoval Holmes se svým přítelem doktorem Watsonem dlouhé čekání na opravu nudnými procházkami od kostela svatého Simona a Judy k vyhlídce na širokou cestu z Trautenau dále přes Rudensdorf, Raatsch do Eipelu, na níž vířily prach povozy sedláků. Tu jednoho na tomto místě u jakési sochy zasvítily najednou Holmesovi oči a řekl: "Milý Watsone, znáte moje metody, pokusme se vypátrat, z jakého roku socha pochází. Sejdeme se dnes přesně ve 23 hodin a řekneme si, co jsme vypátrali". Dr. Watson si spěšně opsal latinský nápis na podstavci sochy, poté seškrabal pískovcový povrch sochy, nasbíral vzorky půdy v okruhu dvou metrů a hloubce půl metru kolem podstavce, poté dlouho do pozdního večera konal na faře, kde oba přátele přebývali u faráře Franze Ringela, chemické pokusy a hrabal se v tamní matrice. Sherlock Holmes si rovněž opsal latinský nápis, ale pak se nechal zavést sedlákem z usedlosti čp. 124 Josefem Jakubtzem do Trautenau na pivo, vlastně spíše na whisky.

takto vypadá záhadná socha sv. Jana Nepomuckého - včetně zamazeného nápisu Dubček od nějakého rádoby uvědomělého vandala. Foto: L. Šlosar


Když na faře v pozdní večer poslední zrníčko písku přesýpacích hodin označilo 23. hodinu, sešli se oba přátelé ve skrovné světničce na faře a doktor Watson hrdě sděloval výsledky své celodenní snahy: "Nejprve jsem se podíval na sochu, která představuje kněze v rochetě s biretem s pěti hvězdami kolem hlavy, držícího v náručí krucifix. Zjistil jsem, že se jedná o zdejšího světce Saint Johna of Nepomuk, který byl 20. 03. 1393 svržen v Praze do Vltavy. Pomník byl tedy určitě postaven po tomto roce. Potom jsem u pana faráře zjistil, že kult jeho soch vznikl zde v 18. století, usoudil jsem, že socha musela být nejdříve postavena v tomto období. Latinský nápis ve spodním řádku potvrzuje, že jde o sochu Jana Nepomuckého. Z jeho textu jsem dále zjistil, že sochu dali postavit sedlák Johannes Ludwig se svou ženou, jejich mužští potomci zde již nežijí, ale z matriky jsem zjistil, že ten pán tady žil v na začátku 19. století. Tedy socha pochází ze začátku 19. století. Mé chemické rozbory m mé závěry potvrdil". - "A to je vše, co jste zjistil, milý Watsone? To je hodně málo. Podívejte se, prosím, na tento latinský nápis" - vyjmul z kapsy umačkaný papírek s tímto textem:


Ioannaes LVDWIg rVstICVs
et VXor
eIVs
posVIt
IoannI nepoMVCeno

Podíváte-li se blíže na text, zjistíte, že 22 znaků, z nich podstatná část i uprostřed slov, takže lze tušit záměr autora, představují výraznější písmena. A teď mi řekněte, milý Watsone, co je vám na těch písmenech nápadné?. Nic? Zvýrazněná písmena jsou I, L, V, D, W, C, X a M. Všechna až na W jsou písmena, která současně představují římské číslice!!" - "Nu dobře, ale co to W?" - Holmes se usmál: "Když si místo W představíme dvě V, docela nám to do naší hypotézy zapadne." - "Dobře, co teď s tím?" - "Teď už přece zbývá si seřadit všechna písmena, tedy vlastně číslice třeba od největší po nejmenší a připočítat k nim jejich počet:

M - 1000
D - 500
C C - 200
L - 50
X - 10
V W V V V V V V - 45
I I I I I I I - 7

Sečteme-li pak zjištěná čísla 1000+500+200+50+10+45+7, vyjde nám číslo 1812 a byla by to zatracená náhoda, milý Watsone, kdyby to nebyl náš hledaný letopočet" - řekl Holmes s úsměvem, chopil se houslí a skromnou světničkou fary v Alt-Rognitz, vlastně ve Starém Rokytníku se linuly překrásné tóny houslového koncertu č. 2 h moll, op. 7 od Niccoló Paganiniho
-------
Mé přemítání skoro násilím přerušily hlasy účastníků pochodu, přicházejících na kontrolu a já jsem se tak bohužel nedověděl, zda zjištění páně Holmesovo bylo správné.
Za to vím, že v našem kraji je hodně soch, na kterých najdete latinské nápisy vztahující se k nějaké historické události. Na nich většími písmeny, které jsou současně zároveň znakem pro římské číslice, udává se letopočet tak, že součet všech jednotlivých písmen-číslic dá letopočet příslušné události. Říká se jim chronogramy, na Trutnovsku najdeme další například v Trutnově na Krakonošově náměstí na sloupu Nejsvětější Trojice nebo v Mladých Bukách na soše sv. Jana Nepomuckého, kde je dokonce chronogram dvojitý /součet zvýrazněných písmen představuje dvojnásobek letopočtu/.
Zastavme se někdy u podobného nápisu, zahrajme si na detektivy a metodou popsanou panem Sherlockem Holmesem se pokusme vypátrat rok události, ke které se váže nápis.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Ojedinělá tradice bude prodloužena
Bývalá oblast KČT Krkonoše a Podkrkonoší od roku 1994 uspořádala 10 ročníků srazů oblasti v nepřetržitém sledu. KČT Lokomotiva Trutnov oznamuje, že v nelehké pozici sídelního odboru ve velkém městě plném nejrůznějších akcí bude v tradici pokračovat, sraz uspořádá ve skromných poměrech pod hlavičkou sraz turistů regionu Krkonoše a Podkrkonoší ve dnech 29. a 30. května 2004 a zve k účasti turisty z celé oblasti KČT Královéhradeckého kraje. O podrobnostech srazu se včas dozvíte.

Luděk Šlosar - KČT Lokomotiva Trutnov
ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 10, číslo 1. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 07. 04. 2004. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 150 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 18. 06. 2004.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem