V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/05 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografickou dokumentací


Obsah:

Patníky neberme! /úvodník/
Sněmování v lázeňské pohodě
Oblast na konci roku jedna /rozhovor/
Doporučujeme do síně slávy
Pohled do kuchyně značení na Hradecku
Vzpomínka na Novoroční čtyřlístek
Do oblasti vstoupil další nový odbor
Oblastní zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách
Netradiční pozvánka do Kostelce nad Orlicí
130 let železnice v Meziměstí
Zpravodaj představuje odbory - KČT Náchod
KČT Náchod na internetu
Zapomenutá vyhlídka na Královédvorsku
Změna termínu Hvězdicového výstupu na ŽaltmanPatníky neberme!
Před mnoha lety byl hostem Miroslava Horníčka v Hovorech H herec Lubomír Lipský. Ten při nich pronesl přirovnání, že herec na počátku své role dostane patník, který ztvárňuje, postupně z něho něco odsekává, až je výsledkem tohoto snažení krásná postava. Když jsme loni přijali nabídku vydávat Zpravodaj pro celou oblast, měli jsme nejprve toliko hrubou představu, že hlavním úkolem Zpravodaje je 1/ informovat čtenáře naší oblasti o dění v ní a 2/ propagovat mezi ostatními, pokud k nim naše periodikum doputuje, její činnost- i my jsme měli tedy nejprve v ruce pomyslný patník.. Až v průběhu roku - s pomocí našich zkušenosti s vydáváním Zpravodaje v předchozí malé oblasti - jsme postupně formovali konkrétní jeho podobu - tedy vlastní postavu.
Zpravodaj ke splnění své mise evidentně nemůže soutěžit s deníky, navíc určenými pro širší okruh čtenářů. Jestliže tedy nemůže zveřejňovat aktuality, jež mezitím vyčichnou, měl by informovat čtenářstvo o událostech osobitnějšího charakteru nebo s dlouhodobějším dopadem především pro členy naší oblasti. Je také nadbytečné, aby Zpravodaj zdvojoval činnost orgánů a funkcionářů oblasti a delegátů konferencí. Jestliže by neměl obsahovat zápisy výboru oblasti, usnesení z konferencí a jiné dokumenty, měl by dozajista některé novinky, myšlenky a rozhodnutí rozvíjet, komentovat a glosovat. Jestliže je z kapacitních důvodů nerealizovatelné, aby Zpravodaj navazoval na samostatně vydaný kalendář turistických akcí pozvánkami na pravidelné turistické akce, přísluší mu informovat o chystaných hlavních akcích oblasti či o významných akcích přesahujících rámec jednoho odboru, ale také o zamýšlených akcích jiných subjektů, jedná-li se o akce jednorázově a jedinečné anebo budou-li se konat na pozadí nějaké zajímavé události z minulosti, která je ve Zpravodaji líčena. Jestliže z důvodů časových ztěžka může Zpravodaj zveřejňovat klasické novinové zprávy o proběhnuvších pochodech a cykloakcích, nešlo-li samozřejmě o významné akce oblasti, měl by publikovat inspirující reportáže z turistických událostí, obsahující postřehy a vlastní prožitky jejich účastníků.
Volným polem působnosti Zpravodaje by mělo býti také: zpravovat čtenáře o nových turistických odznacích a stezkách, formou stálých rubrik představovat odbory oblasti, z jedné strany ty největší a nejvýznamnější, z druhé strany ty malé a zdánlivě nenápadné, protože činnost každého z nich může inspirovat. Zpravodaj by měl propagovat zajímavá, ale netradiční méně známá místa, informovat o nových turistických soutěžích se vztahem k oblasti, o internetových stránkách odborů naší oblasti apod. Jednoduše řečeno: Zpravodaj by měl vyplňovat mezery mezi činností orgánů naší oblastí KČT a články periodik našeho kraje obecnějšího rozsahu, oslovující čtenáře se širším okruhem zájmů.
Jak ve čtyřech číslech vydaných v roce 2004 tyto své záměry Zpravodaj naplnil, jste oprávněni posoudit toliko vy, milí čtenáři. Určitým příznivým znamením je, že se nám pro toto číslo podařilo nashromáždit nebývale velký počet příspěvků právě od vás - našich čtenářů, takže by se toto číslo dalo již jen pokazit. Připomínalo by to situaci, kterou Lubomír Lipský zmínil ironicky v závěru svého vzpomínaného povídání, kdy někteří herci naopak dostanou již od počátku překrásnou postavu, postupně k ní něco tu připlácnou a tu navrší …. až jim nakonec vznikne místo nádherné role patník.
Redakce Zpravodaje ve složení Jana Skalková a Luděk Šlosar děkuje za všechny příznivé ohlasy na Zpravodaj, těší se na další součinnost s vámi čtenáři a doufá, že výsledkem bude vždy zajímavé svěží číslo - postava, v žádném případě a nikdy ne patník.

/Luděk/


Sněmování v lázeňské pohodě
Oblastní konference se konala 05. února v opravdu důstojném prostředí - Lázeňském domě v Lázních Bělohrad. Tato novorenesanční budova s vnější sgrafitovou výzdobou upoutá každého, kdo přijde na náměstí K. V. Raise. Byla postavena v letech 1893 - 94 Občanskou záložnou a dříve sloužila pro samosprávu města i jako radnice. Samotné jednání proběhlo ve velkém sálu budovy s nástěnnými podobiznami českých panovníků. Konferenci samotné předseda oblasti RNDr. Václav Hovorka, její místopředsedové Miroslav Vořechovský a Lubomír Hoška, který konferenci řídil a řekl pár zajímavých slov i o samotném místě jejího pořádání, a sekretářka Dana Jágrová.
S výsledky jednání a s usnesením přísluší seznámit členskou základnu delegátům, proto se dotknu jen některých zajímavých bodů konference. Při diskusi byl vysvětlen důvod schodku hospodaření za minulý rok. Schodek měl prapříčinu ve vzniku nové oblasti, protože nově vzniklý subjekt neměl při svém k dispozici vlastní finanční prostředky, takže musel použít finanční přebytky hospodaření bývalé oblasti KČT Jiráskovy a Královéhradecké a finanční výpomoc bude odborům okresů Hradec Králové a Náchod postupně navrácena z příjmů roku 2005.
Byl schválen příspěvek na činnost oblasti pro rok 2006 dle jednotlivých kategoriích v následujících výších mládež do 26 let - 40,00 Kč, dospělí - 60,00 Kč, senioři do 69 let a invalidní důchodci - 40,00 Kč, senioři 70 let a více - 30,00 Kč, rodinná známka -100,00 Kč, ATOM - 0 Kč. Proti příspěvku pro rok 2005 jsou patrny dvě změny, prvním z nich je jediné zvýšení příspěvku pro oblast u rodinné známky o 20,00 Kč. Další již příznivou změnou je, že oblast bude vybírat nižší příspěvek od nejstarších členů Klubu. Ve snaze ocenit přínos těchto často nejzasloužilejších členů šla konference ještě dále, uložila delegátům letošní celostátní konference navrhnout při projednávání a schvalování výše příspěvku pro ústředí KČT další kategorii: senioři 70 let a více s odvodem pro ústředí KČT 20,00 Kč.
Konference dále schválila kooptování Jana Páslera do výboru oblasti a zmocnila výbor oblasti kooptovat do jeho řad za člena zástupce okresu Rychnov nad Kněžnou, protože jej nebylo možno zvolit na místě. Dále udělila čestné členství naší oblasti KČT těmto dlouholetým členům KČT RNDr. Karlu Zaydlarovi, Františku Vlachovi, Miroslavu Ulrichovi, Václavu Horákovi, JUDr. Karlu Sokolovi a Vladimíru Dittrichovi. Konečně doporučila do síně slávy již zemřelé zasloužilé členy KČT Karla Slavoje Kašpara a Josefa Václava Bohuslava Pilnáčka, věnujeme jim dále zajímavé medailónky.

oblastní konference se konala v překrásné novorenesanční budově Lázeňského domu v Lázních Bělohrad. Foto: L. Šlosar


milým překvapením byl velký zájem ze strany odborů. Foto: L. Šlosar


jednání předsedali zleva M. Vořechovský, V. Hovorka a L. Hoška. Foto: L. Šlosar


každý účastníků se při jednání mohl potěšit příjemnými pohledy na krásné nástropní malby na stropě a na křišťálový lustr. Foto: L. Šlosar

Bylo ještě toho hodně zajímavého na oblastní konferenci, ale s tím jistě členy seznámí delegáti z každého odboru. Konference byla velmi dobře připravena, i při slušné diskusi měla hladký průběh, mluvilo se převážně konkrétně a k věci. O přestávkách měli delegáti možnost se navzájem blíže poznat, čehož většinou využívali. Velký dík za zdárný průběh patří cestovní turistické kancelář HOŠKA - TOUR v Lázních Bělohrad, jež konferenci sponzorovala úhradou občerstvení a oběda nabízeného účastníkům ve dvou variantách.
Já osobně jsem odcházel z konference s dobrým pocitem, že naše oblast KČT je i přes její rozsáhlost funkční a akceschopná.

Luděk Šlosar - šéfredaktor ZpravodajeOblast na konci roku jedna /rozhovor/
Z /Zpravodaj/: Po oblastní konferenci v Lázních Bělohrad se naplňuje první výročí existence oblasti KČT Královéhradeckého kraje. Jak tedy, pane předsedo, hodnotíte celkově první rok existence oblasti?
H /V. Hovorka/: Činnost oblasti byla v roce 2004 ovlivněna a podmíněna zásadní změnou územní struktury oblastí KČT, která je dána ústavním zákonem o vymezení vyšších územních celků - krajů. Vzniku krajů, resp. jejich hranicím se přizpůsobilo i nové vymezení oblastí KČT. Do oblasti KČT Královéhradeckého kraje byla začleněna celá původní oblast Jiráskova Královéhradecká (okr. HK a NA), dále část oblasti Český ráj (okr. JC), část oblasti Krkonošské a Podkrkonoší (okr. TU) a část oblasti Orlické hory (okr. RK). Takto poměrně složitá organizační změna znamenala poměrně náročný úkol sjednotit dosud organizačně oddělená území do jedné, společné oblasti. Ustavující konference nové oblasti proto určila prioritní úkol začlenit postupně všechny odbory působící na území Královéhradeckého kraje do jedné, nově vzniklé oblasti.
Sjednocování odborů, působících v Královéhradeckém kraji, se postupně realizovalo po celý rok 2004. Po odborech z okresu Trutnov a Jičín se začleňovaly do nové oblasti i odbory okresu Rychnov nad Kněžnou. Začleňování probíhalo vždy na základě schválení tohoto kroku členskou základnou příslušného odboru.
Z: Mohl byste prosím vyzvednout, co se za uplynulý rok podařilo nejvíce?
H: Vlastní turistická činnost je z logiky věci plně závislá na aktivitě jednotlivých odborů. V roce 2004, vzhledem k výše uvedeným organizačním změnám nebylo ještě zajišťováno celokrajské zahájení turistické sezóny, ani další celokrajské akce (letní turistický sraz apod.). Zdařilou již celokrajskou akcí byl podzimní sraz turistů na Jiráskově chatě na Dobrošově. V roce 2004 byla spojena s odhalením pamětní desky Dr. Guthu-Jarkovskému. Tato akce proběhla a bude probíhat vždy 28. září a v roce 2004 se jí zúčastnily mimo jiných předseda KČT, p. Ing. Havelka, předseda Českého olympijského výboru, hejtman Královéhradeckého kraje a další představitelé veřejného života Královéhradeckého kraje. Nově vznikající tradicí KČT je novoroční pochod Čtyřlístek spojený s charitativní sbírkou, v roce 2004 se k této celoklubové akci připojily tři odbory KČT.
Pro rok 2005 a léta další bylo oblastním výborem schváleno, že celokrajské akce - zahájení turistické sezóny, letní sraz - budou vždy zajišťovat odbory z jednoho okresu. V roce 2005 zajišťuje tyto akce okres Trutnov.
Důležitou složkou turistické aktivity je informovanost veřejnosti o činnosti KČT v kraji. Zde je nutno poděkovat kolegům z trutnovského okresu, jmenovitě p. Mgr. Šlosarovi, za vydávání Zpravodaje, jehož zaměření je nyní pojato celokrajsky., jeho čtvrtletní periodicita je prozatím dostačující a není vyloučeno - v případě dostatku publikovatelných materiálů a finančních prostředků - i jeho časové rozšíření. Aby Zpravodaj spolehlivě plnil svoji informační úlohu, tak je nutno zvýšit informační aktivitu jednotlivých odborů. Upozornění na zajímavé akce i zprávy z turistických pochodů, či setkání je nutno dodat redakci včas tak, aby mohli být ve Zpravodaji zveřejněny. Zpravodaj je všem zájemcům k dispozici na internetu - adresa: http://www.zpa.cz/turistika. Příspěvky, případně dotazy je možno posílat na e-mail adresu: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Z: Jistě nebylo vše ideální. Co si myslíte, že je třeba ještě vylepšit?
H: Rok 2005 by již měl být více ve znamení turistických akcí a méně v duchu organizačních změn. Proto předseda oblasti navrhuje, aby pro zpráva o činnosti za rok 2005 obsahovala stručné shrnutí všech zajímavých turistických počinů KČT v kraji.
Z tohoto důvodu je potřebné, aby každý odbor, který bude cítit potřebu informovat ostatní o své činnosti, poslal v termínu do 31.12. krátkou informaci předsedovi oblasti (e-mail adresa: vhovorka@sei.gov.cz), který zpracuje z obdržených zpráv celkovou informaci (doplněnou o činnost oblastního výboru) a rozešle ji ve formě zprávy o činnosti Oblasti všem odborům před konáním oblastní konference KČT. Delegáti konference tak budou mít předem zprávu o činnosti k dispozici, což umožní při jejím projednávání přesunout důraz na diskusi ke zprávě a případným návrhům ke zlepšení naší turistické činnosti.
Součástí výroční zprávy pro rok 2005 budou informace ze sekcí pěšího značení a cykloznačení, aby se zvýšila informovanost členstva jak o rozsahu prací na obnově pěšího značení, tak i o nově vyznačených cyklotrasách.
Z: Děkujeme za rozhovor a přejeme oblasti hodně zdaru do další činnosti.

Za Zpravodaj se ptal Luděk Šlosar


Doporučujeme do síně slávy
Karel Slavoj Kašpar.
Vůdčí postava Klubu českých turistů v Hradci Králové, Karel Slavoj Kašpar se narodil 05. 05. 1876 v Českém Meziříčí. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové studoval na vysoké obchodní škole v Lipsku a byl mimořádným posluchačem právnické fakulty UK v Praze. Pro výkon svého celoživotního povolání složil povinné zkoušky ("ze všeobecné účtovědy a státního účetnictví") u tehdejšího státního orgánu, kterým bylo c.k. místodržitelství v Praze.
Po praxi jako účetní v obchodních společnostech nastoupil v polovině roku 1902 na úřad městských důchodů jako adjunkt a postupně služebně postupoval ve funkcích, až byl koncem 20. let 20. století jmenován vrchním ředitelem městských důchodů. Z této funkce odešel do penze. Zemřel 03. 09. 1954.
Během svého života byl aktivně činný v mnoha občanských spolcích, kde uplatňoval své rozsáhlé znalosti v účetnictví a pro své příjemné vystupování a organizační schopnosti byl volen do funkcí ve spolcích s celostátní působností (mimo jiné byl jednatelem hradeckého odboru Národní Jednoty Severočeské, pokladníkem krajského odboru Jednoty samosprávných úředníků v království Českém). Svůj největší zájem a aktivitu však věnoval rozvoji a propagaci turistiky a její celostátní české organizaci Klubu českých turistů.
Při druhém a již úspěšném založení odboru KČT v Hradci Králové byl jedním z iniciátorů a zakladatelů odboru, kterému zůstal věren po celý svůj život. Rok po založení odboru, po odchodu jeho 1. předsedy do Mladé Boleslavi, byl zvolen předsedou hradeckého odboru a do této funkce byl opakovaně volen až do roku 1948. Byl velkým propagátorem a obdivovatelem Orlických hor a díky tomu se seznámil s výraznou postavou orlickohorské turistiky, JUDr. Štemberkou. Vztah mezi těmito dvěma významnými členy KČT přerostl v upřímné celoživotní přátelství*1.
*1 JUDr. Jindřich Štemberka připsal r. 1925 K.S.Kašparovi svůj soubor básní "Pod horami domov můj". Roku 1929 při oslavě 10 let Župy Orlické KČT byl K.S.Kašpar vyznamenán čestným darem - soškou Dr. Štemberky jako turisty, jejímž autorem byl sochař Kubíček (autor busty TGM u Masarykovy chaty).

Karel Slavoj Kašpar. Pramen: SOA Hradec Králové, zpracoval: V. Hovorka

Organizační schopnosti K. S. Kašpara však nezůstaly omezeny jen na hradecký odbor. Po r. 1918, po vzniku samostatné republiky, se vytvořila organizační síť středního článku KČT. Hradecko a Orlické hory se staly Župou Orlickou a u jejího zrodu stál K.S.Kašpar. Proto bylo logické, že byl zvolen jejím předsedou a v této funkci byl volbou stále potvrzován až do r. 1948. Pro své schopnosti a zásluhy o rozvoj Klubu byl zvolen do ústředního zastupitelstva KČST, kde hájil zájmy odborů. Výsledky jeho práce i znalosti ve finanční oblasti pak ocenili členové Klubu jeho zvolením do finanční a hospodářské komise ústředí Klubu, které pak předsedal. Ze své funkce předsedy župy i předsedy komise ústředí pak pomáhal cennými radami při zakládání nových odborů KČT.
Značné časové zatížení, které přinášela jeho aktivní činnost ve funkcích KČT však neznamenala útlum jeho vlastní turistické práce. Byl autorem několika průvodců po městě, hradeckém okolí a turistického průvodce Orlických hor. Psal turistické a vlastivědné články do klubového a regionálního tisku. Díky jeho organizačním a vyjednávacím schopnostem a jeho iniciativě byla u Masarykovy chaty osazena busta TGM a v hale hradeckého hlavního nádraží osazena velká plastická mapa Orlických hor. Zasloužil se nejen o postavení Masarykovy chaty, ale byl vůdčí silou při vybudování chaty na Čiháku a na Adamově vrchu. Zasloužil se o podporu českého, tehdy menšinového, života v Orlických horách, což souviselo i s jeho činností v Národní jednotě severočeské (podporoval zejména rozvoj a materiální zabezpečení českých menšinových škol. Jeho zásluhy o rozvoj KČT a hradeckého odboru ocenili členové odboru jednak v r. 1931 jmenováním K.S.Kašpara čestným členem odboru a v jídelně Masarykovy chaty zavěšením jeho portrétu s vypsáním zásluh o postavení chaty, jednak pojmenováním chaty na Adamově vrchu v Českých Petrovicích Kašparovou chatou.
Po ukončení 2. světové války se plně zapojil do obnovené činnosti odboru a Klubu, ale jeho aktivní činnost, na kterou neměl vliv jeho vyšší věk, ukončil únor r. 1948. Totálně změněné politické poměry nepřály svobodnému občanskému, ani spolkovému životu, takže K.S.Kašpar je odsunut ze svých funkcí. Jeho smrt prošla bez jakékoliv zmínky v tehdy zglajchšaltovaném tisku.

Josef Václav Bohuslav Pilnáček.
J. V. B. Pilnáček pocházel z rodu hradeckého mydláře, který se během 19. století, svojí pílí a obchodní zdatností vypracoval z drobného živnostníka na majitele prosperující, celočesky, ba i středoevropsky uznávané továrny na výrobu mýdla a kosmetiky. Narodil se v Hradci Králové 21. 02. 1877. Po studiích v Hradci Králové a Chrudimi absolvoval zahraniční praxi v Německu a nastoupil do práce v rodinné továrně, jejíž vedení přebírá krátce před 1. světovou válkou. Po první světové válce modernizoval a rozšířil provoz továrny, jejíž výrobky se pevně zařadily do prodejního sortimentu nejen Československa, ale pronikly na evropské a severoamerické trhy. 2. světová válka a z ní vyplývající problémy opět znamenaly stagnaci. Po roce 1945 se však již neopakoval rozvoj továrny. 12. června 1945 revoluční závodní rada "znárodňuje" továrnu pod záminkou vymyšleného protidělnického a antisociálního jednání majitele. Nastal pád někdejšího prosperujícího podniku - nedlouho po "znárodnění", 27. února 1948, zjišťuje Zemský národní výbor úpadek, krach a katastrofální stav továrny. Po krádeži většiny rodového majetku i odmítnutí žádosti o povolení živnosti (10. 03. 1949) ztrácí J. V. B. Pilnáček, sílu i chuť přemáhat postupně narůstající protivenství vůči němu i jeho rodině. Umírá dne 11. května 1949.
Josef V. B. Pilnáček však nebyl jen úspěšným podnikatelem, ale současně byl významným a váženým veřejným činitelem. Jako člen Národně demokratické strany je zvolen do funkce náměstka starosty Dr. Ulricha. Roku 1929 pro své stáří, odstupuje z funkce Dr. Ulrich a na jeho místo je zvolen J. V. B. Pilnáček. Za jeho starostování*2, po dobu 1. republiky, pokračovala éra rozvoje moderního Hradce, představovaná stavbami významných architektů, kteří tak realizovali nejen zakázky města, ale i některé stavby objednané státem.
*2 Z funkce starosty dobrovolně odstoupil dne 31. 3. 1942 z důvodu bezmoci postavit se proti stupňujícímu se útlaku nacistické okupační moci.
Jeho a obecně uznávaná důstojnost, spojená s ušlechtilým mecenášstvím byla důvodem proč si mnohé společensky prospěšné spolky pokládaly za čest nabídnout mu čestné členství, které on s díky přijímal a považoval za přirozenou morální povinnost člověka s kapitálovým zázemí a veřejným postavením podporovat obecně prospěšné společnosti a snažit se v rámci svých časových možností v nich pracovat a rozvíjet jejich činnost. J.V.B.Pilnáček se v tomto duchu angažoval v mnoho spolcích - byl členem ústředního výboru Národní jednoty severočeské, čestným předsedou Svazu lyžařů RČS, členem výboru hradeckého Sokola, členem Rotary Clubu, členem Jednoty umělců výtvarných*3.
*3 Jeho obdiv k uměleckým památkám a rozhodující finanční podpora stála r. 1935 za přenesením dřevěného pravoslavného kostelíka (dnes, díky své vysoké umělecké hodnotě, zapsán do seznamu chráněných památek) z východního Slovenska do Jiráskových sadů v Hradci Králové.
Významně se angažoval i v činnosti KČT. Nedlouho po založení hradeckého odboru se stal jeho jednatelem a tuto funkci zastával po 8 let (až jeho zvýšené pracovní zatížení ho r. 1922 přinutilo rezignovat na jednatelství v odboru). Přesto zůstal turistice věrný. Snažil se, pokud mu to časové možnosti dovolovaly, trávit volný čas aktivní turistikou. Protože si byl vědom potřeby českých turistických základen v Orlických horách, tak svými velkorysými finančními podporami umožnil postavení Masarykovy chaty. Jeho finanční podpoře se těšily i aktivity hradeckého odboru na Čiháku a v Českých Petrovicích. Zamýšlel vytvořit další turistickou základnu hradeckého odboru a KČT v Deštném v Orl. horách. Za tím účelem koupil chatu Panoráma, kterou celou přestavěl a rozšířil. Po dokončení přestavby a spolehlivém zprovoznění ji chtěl věnovat hradeckému odboru. Tento poslední krok však znemožnil zábor českého pohraničí na podzim 1938 a po válce Pilnáčkův osud a osud jeho rodového majetku.

Karel Slavoj Kašpar. Pramen: SOA Hradec Králové, zpracoval: V. Hovorka

Osobě J. V. B. Pilnáčka tak vděčí nejen město Hradec Králové, ale i hradecký odbor a KČT vůbec, za mnoho obecně prospěšných věcí, které by bez jeho nezištného mecenášství nemohly být realizovány.

Václav Hovorka - předseda KČT oblasti Královéhradecké


Pohled do kuchyně značení na Hradecku
Síť turistických značených cest se v letošním roce nezměnila, je to 199 km a 2.530 m tvarových odboček. Na Hradecku je vyvěšeno 305 směrovek a informačních tabulek na 13-ti informačních místech. V roce 2004 došlo k přelepení logo směrovek Českých lesů přelepkami "Městské lesy Hradce Králové" na území Městských lesů města Hradce Králové. Loni, v roce 2004 bylo obnoveno 21,5 km červených, 27 km modrých a 18 km žlutých TZT. Dále byle vyvěšeno 14 ks směrovek a 14 ks logo tabulek Českých lesů. Byl obnoven nátěr 4 směrovníků na informačních místech. Největší práce byla s výměnou mapy na Chlumu. Celý stojan musel být rozebrán, bylo nutno nalepit mapu, přidat akrylátovou desku, následně stojan smontovat a celý natřít.
V roce 2004 zabrala práce značkařům 204 hod. při obnově a 148 hod při ostatní značkařské činnosti, celkem 352 hodin, to je v průměru 50 hodin na 1 značkaře. V průběhu roku sbor značkařů posílil nový vedoucí značkař Čeněk Koliáš. Vítáme ho do našich řad. Teď má Hradecko 7 značkařů. Závěrem se uvádí spotřeba barev:
  • bílá -2 kg,
  • červená -2 kg,
  • modrá- 1 kg,
  • žlutá -2 kg,
  • ředidla -1 kg.
Na celou pracovní činnost značkařů se spotřebovalo 6.753,50 Kč, to je 90 % z plánovaného rozpočtu. Na rok 2004 přidělila krajská komise značení jen 80 % z rozpočtu. I tak značkaři ušetřili 721 Kč pro krajskou komisi značení.Nakonec připomínám nutnost stálého náboru dalších značkařů, neboť je třeba nahradit přestárlé pracovníky. Uvítáme každého nového zájemce, který nám pomůže se značením.

Otakar Urban - KČT Hradec Králové


Vzpomínka na Novoroční čtyřlístek
Na Nový rok si mnozí z nás dávají různá předsevzetí, která však ve většině případů stejně nakonec neplní, nebo postupně ve svých cílech slábnou. To však určitě nebude platit v nastartované solidární a humanitární akci, kterou společně s Českým rozhlasem již druhý rok vyhlašuje ústředí KČT pod názvem "Novoroční čtyřlístek". Proč tento název?
Již od dětství si mnozí z nás při náhodném nálezu tento lístek lisovali v knihách a věřili, že nám přináší štěstí. A právě z této víry vychází myšlenka, že každá část lístku má svůj smysl a cíl.
  1. říká se, že co na Nový rok, to po celý rok. Pak tedy jdi 1. 1. na vycházku a bude tě to motivovat po celý rok.
  2. vezmi sebou někoho ze svých přátel, nebo rodiny (samozřejmě nečlena KČT) a procházka se pak stává jakousi propagací turistiky a potencionálním náborem,
  3. třetí část lístku představuje poznání místa - regionu kde žiješ
  4. a
  5. to nejpodstatnější - přispěj minimální částkou 20,- Kč na konto nevidomých a zrakově postižených spoluobčanů v naší republice.
V sobotu 1. ledna 2005 se v celé naší vlasti sešly tisíce turistů, aby se účastnili této akce. Chci Vám přiblížit příjemné chvíle, které jsme se synem a naším čtyřnohým kamarádem Benym prožili v Novém Městě nad Metují. Start novoroční vycházky byl stanoven na příjemnou dobu - na 13 hodinu. Před Domem hasičů se pomalu začali scházet první účastníci a předseda tamějšího odboru KČT a organizátor v jedné osobě Jirka Staněk si krátil čas uklízením raket, které tu zbyly po bujarém silvestrovském veselí. Nálada byla výborná a všichni si navzájem přáli do nového roku všechno nej - nej. Asi ve čtvrt na dvě početná skupinka turistů vyrazila na cestu a protože počasí nebylo zrovna nejpříjemnější, rozhodli jsme se jít po silnici. Naším cílem byla vesnička Přibyslav, která se rozkládá nad malebným a nám všem známým Pekelským údolím. Cesta nám rychle uběhla a za chvíli jsme seděli v příjemně vytopené společenské místnosti hasičské zbrojnice. Zde nás očekával starosta místních hasičů pan Josef Mach a starosta Přibyslavi pan Václav Rousek, kteří nás stručně seznámili s historií obce. Tady také proběhla vlastní sbírka do zapečetěné pokladny fondu "SVĚTLUŠKA", do které přispěli i výše jmenovaní pánové. Každý z účastníků pak obdržel na památku kalendářík pro letošní rok a samolepící odznak nadačního fondu a KČT. Přijali nás tu víc než srdečně. Nechybělo cukroví, chlebíčky, ani jednohubky - to musíte sníst - pobízel nás pan Mach,- to jsme připravili jen pro vás. Poseděli jsme, popovídali a první účastníci se začínali loučit a odcházet. Dál už šel každý sám. I my jsme poděkovali místním za pěkné přijetí a vyrazili do mlhy směrem na Vrchoviny a odtud po novém turistickém chodníku na sídliště Malecí a k Domu hasičů, kde jsme měli auto.
Vycházky se zúčastnilo celkem 36 lidí, včetně čtyřech pejsků. Na konto Světluška byla přes odbor KČT Nové Město nad Metují zaslána částka 771,-- Kč. Dozvěděli jsme se také, že příští, již třetí ročník se opět bude konat a tentokrát s cílem do "historie Krčína".
Na hezké novoroční odpoledne budeme dlouho vzpomínat. Udělali jsme dobrý skutek nejen pro sebe, ale uvědomili jsme si, že existují lidé opuštění, kteří potřebují pozvat do společnosti, ale i lidé postižení, kteří potřebují pomoc. Tedy: "Jak na Nový rok, tak po celý rok a na 3. ročníku - Nashledanou!!"

Petr Škrdla - KČT Česká Skalice a Jiří Staněk KČT Nové Město nad Metují
Do oblasti vstoupil další nový odbor
PDoplňujeme články Přehled odborů oblasti KČT Královéhradeckého kraje ze Zpravodajů 01/04 a 04/04 a z článku Internetové služby v odborech naší oblasti ze Zpravodaje 02/04 o informaci o poslední známý odbor, jenž do oblasti vstoupil:
108407 KČT Dobruška - Jiří Novák, Družstevní 879, 518 01 Dobruška
                                            j.krtil@tiscali.cz.

-lš-
Oblastní zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách
Klub českých turistů Úpice pořádá dne 26. března 2005 3. ročník akce pod novým názvem Bílá u bílého aneb tradiční zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách na Bílou sobotu u Bílého kolu. Tato akce byla zařazena mezi významné akce Oblasti KČT Královehradeckého kraje. Její zahájení je v 11.30 hodin "U Bílého kolu" na Panské cestě v Jestřebích horách.
Jak se dostanete na místo konání akce? Pěšky po značených turistických cestách z Malých Svatoňovic (zelená), Odolov (červená), Radvanice (modrá) a z ostatních míst dle vlastního výběru trasy.
Odměnou pro Vás bude mimo zážitků z probouzející se přírody originální "Pamětní list" a nové razítko. Na místě konání bude v provozu již před zahájením mobilní bufet s širokým sortimentem občerstvení. Pokračovat ve volné zábavě však můžete také na Jestřebí boudě v osadě Paseka, otevřené po celý víkend.
Srdečně zveme všechny turisty a milovníky přírody do probouzejícího se jara v Jestřebích horách.

Miroslav Vořechovský - místopředseda oblasti KČT a předseda KČT Úpice


Netradiční pozvánka do Kostelce nad Orlicí
Na oblastní konferenci nás zaujala pozvánka na zajímavou netradiční akci mimo kalendář turistických akcí: Město Kostelec nad Orlicí zve příznivce turistiky na akci "Setkání 2005" s podtitulem Sportovní, turistický a kulturní region. Akce se koná u příležitosti znovuotevření dálkové turistické cesty PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského i připomenutí 70. výročí Krajinské výstavy v Kostelci nad Orlicí. Ubytování pro vzdálené účastníky je možné od pátku 20. května 2005 v hotelech, pensionu U Kapličky a pod vlastním stanem v kempu.
Setkání může být spojeno s hvězdicovým příchodem i příjezdem do 21. 05. do 14 hodin, kdy začíná hlavní program. Ten ovšem probíhá po celý den od 9 hodin a obsahuje: zahájení starostkou města na Stadionu, den otevřených dveří zajímavých míst města, Skautfest - ukázka skautského tábora s různými činnostmi, setkávání lidí v prostorách K. O. CORRALU, od 14 hodin znovuotevření dálkové turistické cesty Dr. J. S. Gutha - Jarkovského, dále znovuotevření restaurované kaple Navštívení Panny Marie a posvěcení nové křížové cesty s Mariánským dnem, odhalení památky sportovců na Slavětíně, společný přesun po dálkové turistické cestě Dr. J. S. Gutha - Jarkovského, oficiální zakončení akce a předání štafetového kolíku na další Setkávání v roce 2006 jiné obci.
Pozvánka směřuje všem lidem dobré vůle - sportovcům, turistům, skautům i nesportovcům, mladým, zralého věku i starším - bez rozdílu politické orientace, náboženství, výšky, váhy ….

dle propozic zpracoval Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


130 let železnice v Meziměstí
Tisíce pěšáků i cykloturistů se více či méně pravidelně přibližují k místům svého putování pomocí ocelových rovnoběžek.
Turistika a železnice. Dva neodmyslitelně spojené pojmy. Je snad náhodou, že počátky největšího rozmachu turistiky v českých zemích spadají do stejného časového období, jako bouřlivý rozvoj železniční sítě - tedy do druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století? Již 20. srpna 1845 se romantickými soutěskami Tiché Orlice přihnal po Olomoucko - pražské dráze železný oř do Chocně, aby dále zamířil Polabím ku Praze. Na "naši" trať si ale museli tehdejší zájemci počkat ještě dlouhých třicet let. 14. 09. 1872 obdržela Společnost státních drah (StEG) koncesi ke stavbě trati Choceň - Meziměstí - státní hranice ve Starostíně, Meziměstí - Broumov - Otovice státní hranice a spojky Václavce - Starkoč. První (zkušební) vlak projel z Chocně do Meziměstí 15. 05. 1875, slavnostní zahájení veřejné dopravy se konalo 25. 07. téhož roku.
Z Chocně vede trať zemědělskou krajinou, s četnými, převážně borovými lesy k Týništi nad Orlicí. Zde se kříží s tratí bývalé Rakouské severozápadní dráhy od Hradce Králové k Letohradu a Lichkovu. Vzhledem ke konkurenčnímu boji obou společností zde nebyla jejich kolejiště propojena. Tento stav trval s mírnými úpravami až do r. 1936, kdy byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kolejiště, jež tehdy získalo přibližně dnešní podobu. Kolejiště Společnosti státních drah se do té doby nacházelo na opačné straně staniční budovy. Dnes je z valné části odstraněno, pouze odstavné koleje, železničáři v hantýrce nazývané "na štégu", svědčí o dávné minulosti.
Hlubokými lesy, později poli pokračuje trať k Opočnu se známým zámkem a s krátkou odbočkou do Dobrušky a dále k Novému Městu nad Metují. Odtud se již rozbíhají turistické značené trasy do podhůří Orlických hor, ať již Pekelským údolím přes Nový Hrádek, nebo přes bývalé lázně na Rezku a Slavoňov s dřevěným kostelíkem, či snad divokým údolím Husích krků k Ohnišovu.
Přejíždíme sedlo Branka, poblíž stanice Václavice vzpomeneme vojáků, padlých v prusko-rakouské válce r. 1866. Tehdy ještě železnice nevedla, ale její sousedka, trať Jaroměř - Trutnov (dříve součást Jihoseveroněmecké spojovací dráhy - SNDVB), jejíž úsek do Malých Svatoňovic již byl v provozu, je tímto válečným konfliktem poznamenána. V budově stanice Česká Skalice je zarytých několik kulí z bitvy 21. 06. 1866.
Ale zpět na železnici k Meziměstí: Sjíždíme k Náchodu, kterému dominuje chlouba zdejších turistů (a snad i všech Východočechů) - Jiráskova chata na Dobrošově. Následuje Hronov jako zakončení turisticky velice vděčných Jestřebích hor, potom Police nad Metují, jejíž nádraží je vzdáleno od města víc než tři kilometry a zde už začíná opravdový turistický ráj. Police je známá jako východiště mnohých tras na Machovsko a do jižní části Broumovských stěn, potom Žďár nad Metují, odkud je to nejblíž na pověstmi opředený Ostaš a přes Maršovské údolí i na Blaník Jiráskova kraje - Turov, s bohužel již několik let uzavřenou turistickou chatou. A po České Metuji a Dědovu již jsme Teplicích nad Metují. Lokálka do Trutnova (otevřená 24. 09.1908) přepraví každoročně tisíce turistů, trempů i jednodenních výletníků, rodinek s dětmi, veselých part, Čechů, Poláků, Němců, prostě všech, kteří si zamilovali zdejší skalní města u Teplic a Adršpachu, ale i jiná, ne tolik známá místa, například Křížový vrch s ve skále vytesanou křížovou cestou nebo třeba Bukovou horu se svým poněkud kontroverzním pomníkem.
A když se náš vláček přehoupne přes nejvyšší bod trati v Bohdašíně, klesáme již k Meziměstí. Městečko, lemované pásem Javořích hor s rozhlednou na Ruprechtickém Špičáku, bývalo významnou přechodovou stanicí ze zemí Rakousko - Uherské monarchie do Pruska. O dřívějším významu svědčí i obrovská staniční budova, která měla být tvořena ze dvou shodných, zrcadlově postavených částí - rakouské a pruské. Pruská administrativní budova však nikdy dokončena nebyla, upomíná nás na ni jen zdánlivě nesmyslná zeď poblíž přechodové lávky. I tak je staniční budova pro současné potřeby zcela předimenzovaná, takže v jejím nitru našly umístění i taková neželezniční zařízení, jako je např. tělocvična, nebo divadelní sál i se šatnami herců a veškerým technickým zázemím.
V Meziměstí můžeme také vidět v ČR již ojedinělou přepravu železničních vozů na podvalnících po silnici. Na zvlášť upravené rampě je vagon přetažený na podvozek s "gumovými koly" a po silnici převezen do 3 km vzdáleného skladu firmy Barum v Jetřichově k nakládce nebo k vykládce. Stejným způsobem je pak vrácen zpět na koleje. Dříve byl podobný způsob manipulace k vidění třeba v Hostinném nebo v Pardubicích, dnes zůstává tato kuriozita už jen v Meziměstí.
01. 01. 1914 zahájily pruské dráhy dokonce elektrický provoz z Friedlandu (dnes Mieroszów) do Meziměstí. Po 2. světové válce však elektrický provoz nebyl obnoven a trolejové vedení sneseno. Odbočující trať do Broumova byla kdysi též mezistátní:z Otovic pokračovala až do pruského Mittelsteine (dnes Ścinawka Średnia v Polsku). Zajímavostí je, že několik let po této trati projížděly i přímé vlaky z Německa do Německa (tzv. peáž), tedy z tehdejšího Friedlandu do Mittelsteine. Mezistátní provoz z Otovic na polskou stranu ovšem po 2. sv. válce rovněž nebyl obnoven a trať postupně vytrhána.
Ke 130. výročí zahájení provozu na popsaných tratích pořádá Společnost přátel železnice - Meziměstí ve dnech 21. - 22. května 2005 bohatý program, kde nebudou chybět výstavy, ukázky modelových kolejišť a především jízdy historických vlaků po přilehlých tratích.
KČT, značkařský obvod Náchod ve spolupráci s KČT Slovan Broumov pořádá jako doprovodný program turistickou akci. Její start je 21. května 2005 ve vestibulu železniční stanice Meziměstí. Pěší trasa 15 km startuje od 8.00 do 10.00 hod. (nejpozději po příjezdu spěš. vlaku od Týniště n. Orl.), vede přes Ruprechtický Špičák, s rozhlednou a končí v Ruprechticích na železniční zastávce. Pěší trasa 30 km startuje od 6.30 do 8.30 hod. vede přes Hvězdu a Honské sedlo a končí opět v Meziměstí. Cyklisté startují od 8.00 do 10.00 hod., individuální trasy pro silniční i terénní kola poradí pořadatel při startu.
Pokud chcete prožít zajímavý den (nebo i dva) s kombinací turistiky a železniční historie, pak nashledanou v Meziměstí…

Jan Pásler - KČT Náchod


Zpravodaj představuje odbory oblasti - KČT Náchod
Odbor KČT Náchod vznikl dne 25. 02. 1896 jako 15. v pořadí. Členskou základnu při ustanovení tvořilo 19 členů, z čehož bylo 9 členů výboru. Dnes je jich registrováno více než 500. Současným předsedou klubu je Ing. Jaroslav Rohulán, místopředsedy pak Ing. Vlastimil Hurdálek a Ing. Miroslav Dítě. Dalšími členy výboru jsou: Josef Hejne, Karel Kabela, Ing. Erika Kabrhelová, Ing. Josef Kolísko, Růžena Kracíková, Milena Králíčková, Libuše Kubíková a M. Tomšová.
K současným aktivitám klubu patří: Novoroční čtyřlístek, lyžařské akce, jarní pochod Okolo pevnosti Dobrošov, cyklojízda Okruh Boženy Němcové, letní pochod Toulky Machovskem, cyklojízda Okruh T. G. Masaryka, podzimní posezení na Jiráskově turistické chatě na Dobrošově (koná se 28. září). Během roku pořádá Ing. Hurdálek dva turistické zájezdy, které jsou však interního charakteru.

Erika Kabrhelová - KČT Náchod


KČT Náchod na internetu
V článku Internetové služby v odborech naší oblasti ve Zpravodaji 02/04 jsme informovali o odborech, které mají prezentaci na internetových stránkách. Mezi nejbohatší a graficky kvalitně provedené patří stránky odborů KČT Nové Město nad Metují, KČT Hořice … a také KČT Náchod. Jejich strohým představením doplňujeme předchozí stručné představení tohoto odboru.
Internetové stránky jsou na adrese http://www.volny.cz/kctnachod. Naleznete na nich základní informace o odboru /složení výboru, adresa/, podrobnou informaci o ubytovně odboru v Železniční ulici včetně fotografií, podrobné informace o Jiráskově chatě na Dobrošově, přehled akcí pořádaných nebo navštívených odborem, horké aktuality, fotografie z akcí odboru, historii odboru KČT Náchod, popis výletních míst Náchodskem, zajímavé odkazy, stručnou informaci o OTO Náchodsko a ke stažení rozličné dokumenty týkající se akcí odboru, Jiráskovy chaty na Dobrošově odboru samotného.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje


Zapomenutá vyhlídka na Královédvorsku
Rozhodl jsem se plnit oblastní turistický odznak "Královédvorsko - Kraj pod Zvičinou" vydaného odborem KČT Dvoráci Dvůr Králové n. L. Mnohá místa navštěvuji již po několikáté - např. Slučí kameny možná podesáté. O Karolinině vyhlídce jsem však nikdy neslyšel. Nemusel bych ji hledat, protože deset výběrových míst jsem měl navštívených. Na dvou mapách Podkrkonoší, které vlastním, však Karolinina vyhlídka není označená. V záznamníku je psáno: "Karolinina vyhlídka - nedaleko Slučích kamenů. Skupina pískovcových balvanů 490 m n. m. v severní části Kocléřovského hřbetu na vrcholu opatřená kovovým zábradlím. Dnes bez rozhledu".
Jediným vodítkem k pročesávání okolí po obou stranách žlutě značené turistické cesty od Slučích kamenů /511 m n. m./ byl právě výškový rozdíl 21 metrů. Po více než hodině jsem ji objevil na hřebenu ve vysokém lese směrem na Hájemství s vytesaným nápisem CAROL WENHÖHE. Vystoupit na ni je možno po ocelovém žebříku.
Pokud máte málo čas, pokud nejste jako já domorodci, ani znalci terénu, raději se informujte. Možná, že jsem měl smůlu, že zrovna nechodili ani houbaři.

Jan Havlíček - KČT Vysoké n. J.


Změna termínu Hvězdicového výstupu na Žaltman<
KČT Malé Svatoňovice oznamuje, že proti celostátnímu kalendáři se termín turistické akce Hvězdicový výstup na Žaltman mění z termínu 08. října na termín 01. října 2005. Nebude tak kolidovat s jinou turistickou akcí - pochodem Spadaným listím.

-lš-


ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 11, číslo 1. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 25. 02. 2005. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 03. 06. 2005.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem