V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/06 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografickou dokumentací.


Obsah:

Co se nedostalo do diskuse /úvodník/
Střípky ze smiřického sněmování
Oblast KČT Královéhradeckého kraje na prahu třetího roku své existence
Apel předsedy oblasti
Kdo jsou TOMÍCI?
Značené cyklotrasy v Královéhradeckém kraji
Hynek Martínek
Pozvánka na 2. letní sraz turistů oblasti Královehradeckého kraje
Pozvánka na školení vedoucích turistiky
Zpravodaj představuje zajímavá místa v naší lokalitě aneb kaple Zjevení Páně ve Smiřicích - o kapli samé
- obrazy Petra Brandla v kapli
- o renovaci kaple


Co se nedostalo do diskuse
Je 11. únor 2006 kol 14. hodiny. Sedím v malém sále v kulturním domě Dvorana ve Smiřicích na oblastní konferenci a neklidně poposedávám. Ne, nenudím se, byť se pomalu začne přechylovat čtvrtá hodina jednání. Naopak, můj neklid je způsoben tím, že je již avizován konec programu. V mých uších doznívá výzva předsedy oblasti z jeho úvodního vystoupení k zasílání příspěvků do Zpravodaje a přede mnou jakoby vyčítavě a vyzývavě fosforeskuje vyznamenání, jehož se mi dostalo od oblasti za činnost ve Zpravodaji a jež tedy z poloviny náleží i mé kolegyni Janě Skalkové, jež se na každém čísle podílí stejnou měrou. Rád bych poděkoval za vyznamenání a hlavně podpořil a rozvinul slova předsedy.
Diskuse však stále probíhá v plné intenzitě, každý příspěvek je zajímavý a důležitý. Nakonec moudře ustupuji a dávám raději přednost ukončení oblastní konference, protože stejně jako já se i většina přítomných těší na následující prohlídku kaple Zjevení Páně.
A tak se nakonec ozývám až nyní v tomto sloupku následujícími prostými větami:
Děkuji výboru oblasti, přispěvovatelům i čtenářstvu za projevenou přízeň. V naší činnosti se cítíme povoláni propagovat turistické dění a život v naší oblasti /ať už jde o odbory nebo důležité události/ i naši oblast /její zajímavé lokality/ jako takovou.
Nemůžeme však přinášet zprávy s krátkodobým významem, neb se zpravidla do vydání příslušného čísla jejich význam poztrácí, nechceme nahrazovat činnost předsedů odborů, jímž přísluší do života odboru promítat úkoly ze zápisů výboru, či delegátů konferencí, jímž zase přísluší naplňovat zde usnesení z těchto jednání. Nechceme pozvánkami na turistické akce pro jejich četnost nahrazovat kalendář oblasti, cítíme se však povinováni propagovat hlavní akce oblasti /především sraz/, ve výjimečném případě takovou turistickou akci, jež přesahuje rámec jednoho odboru či jedné lokality oblasti.
Chceme naopak čtenáře informovat o událostech a rozhodnutích dlouhodobějšího dopadu. Zamýšlíme postupně představit odbory naší oblasti - nejen ty nejznámější, které jsou dík svému záběru stále vidět, ale i ty malé, které třeba jednou jedinou akcí přinášejí rok co rok radost obyvatelům ve svém teritoriu. Rádi bychom čtenáře informovali o uskutečněných turistických akcích třeba jen lokálního rozsahu, ale nikoliv ve formě zpráv jejich pořadatelů, ale v podobě reportáží a postřehů účastníků z jiných odborů nebo míst. Za úkol prvořadý považujeme opět /stejně jako jejich předešlou propagaci/ publikování postřehů a dojmů z hlavních akcí oblasti.
Naším cílem je přibližovat čtenářům zajímavá místa naší oblasti a tím i potenciální cíle turistických výletů - opět nikoliv však místa chronicky známá, jako je třeba Luční boudu, ale naopak třeba pomníčky, k nimž se vztahuje nějaká místní pověst nebo událost, či třeba muzea lokálního významu /viz třeba fiktivní vyprávění o soše sv. Jana Nepomuckého ve Starém Rokytníku nebo články o Památníku J. Á. Komenského v B. Třemešné či o Justýnčině stezce/. Potěšením nám bude obnovit povědomí o významných osobnostech naší oblasti v turistice /viz články o pánech Pilnáčkovi a Kašparovi/, či o zdánlivě zapomenutých osobnostech z jiných oborů se vztahem k naší oblasti /viz třeba investigativní reportáž o Josefu Váchalovi/. Přivítáme i diskusi na nějaké dlouhodobé téma /viz seriál článků o srazu oblasti v roce 2005/, samozřejmě nikoliv proto, aby byl někdo sočen, ale jen a jen proto, aby se vytříbily názory na dané téma.
Sotva se nám však podaří dosáhnout plně všech shora popsaných i dalších záměrů bez součinnosti Vás čtenářů. Proto se na Vaše příspěvky i ohlasy těší

/Luděk/


Střípky ze smiřického sněmování
 • Smiřice 11. února 2006 09,47 hod. - had účastníků oblastní konference rekrutující se převážně ze severní části naší oblasti směřoval ze smiřického nádraží dlouhou Palackého ulicí k dějišti oblastní konference. Je téměř jarní počasí, mnozí z nás s nadsázkou žertujeme, že po dlouhé době máme možnost jít po holých chodnících
 • po Předměřicích nad Labem /jídelna ZŠ - 14. 02. 2004/ a Lázních Bělohrad /Lázeňský dům - 05. 02. 2005/ konala se letos oblastní konference ve Smiřicích, městě čítajícím více než 3.000 duší, rozkládajícím se asi 10 km severně od Hradce Králové
 • oblastní konference se konala v Kulturním domu Dvorana situovanému hned naproti kapli Zjevení Páně a zářícímu do okolí jásavou žlutí svého omítnutí. Sál KD Dvorana neslouží ovšem jen pro pořádání kulturních akcí - své místo si zde našlo mnoho firem a spolků, které zde pořádají své akce, výstavy, prezentace atp. Pro svá soustředění využívá jeho prostory i Taneční klub STANDART Praha, stejnou tradicí se stalo i pořádání speciální výstavy pudlů královéhradecké pobočky Klubu chovatelů pudlů. Dnes však jeho přísálí opanovali čelní funkcionáři naší oblasti
 • již v úvodu čekalo účastníky příjemné překvapení, přivítal je starosta města pan Luboš Tuzar. Přiznal, že tolik lidí se již dlouho v přísálí Dvorany nesešlo, skládá obdiv akcím pořádaným turistickými odbory a zve přítomné na návštěvu kaple Zjevení Páně. Já osobně v duchu obdivuji sounáležitost zdejšího KČT s radnicí
 • o významu oblastní konference tentokráte a tím nepochybně i ostatních konferencí v jiných oblastech z pohledu ústředí KČT svědčilo jeho zastoupení: u předsednického stolu shledali jsme členy ústředního výboru KČT místopředsedu pro organizaci Jána Babniče a generálního sekretáře Jaroslava Krejzlíka

 • Městské kulturní středisko Dvorana ve Smiřicích - dějiště oblastní konference. Foto: L. Šlosar


  starosta měl pravdu - přísálí Dvorany bylo vskutku zaplněno. Foto: L. Šlosar


  vzácnými hosty jednání byli zcela vzadu u zdi sedící zleva místopředseda KČT Ján Babnič a generální sekretář téhož Jaroslav Krejzlík. Foto: L. Šlosar

 • dění v oblasti v roce 2005 bylo shrnuto ve zprávě předsedy oblasti Václava Hovorky. Obsahovala zajímavé statistické údaje, jež jsou základem jednoho z dalších příspěvků tohoto čísla Zpravodaje. Ze zprávy se dále účastníci dověděli následující:
  • ve smyslu dohodnutého systému se výbor oblasti sešel čtyřikrát /19. 05.; 22. 09.; 15.12. a 19. 01.2006/ a tzv. užší výbor /předseda, místopředsedové, hospodář a sekretář/ jedenkrát /24.3/). Výbor tím vyslal ostatním jasné poselství o snižování nákladů shora
  • samostatnou a zatím stále nedořešenou otázkou je získání stálé kanceláře či klubovny oblasti KČT Královéhradeckého kraje. Vzhledem k nutnosti zajistit dobrou dopravní dostupnost je potřebné vyhledat vhodný prostor v Hradci Králové. Pronájem místnosti cca 25 - 30 m2 však není v Hradci Králové levnou záležitostí. Proto bylo a zatím asi stále ještě bude zasedání oblastního výboru v Hradci Králové řešeno náhradním způsobem. Archiv oblastního výboru je deponován u sekretáře oblasti
  • četnost a přitažlivost turistických akcí oblasti je plně závislá na aktivitě a možnostech jednotlivých odborů. Zejména v menších sídlech jsou odbory KČT nedílnou součástí kulturního a společenského života dané obce
  • nejvýznamnějšími akcemi oblasti v roce 2005 byly celooblastní zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách /26. 03. - zajišťoval KČT Úpice/ a letní sraz turistů oblasti (19.- 21. 08. zajišťoval KČT Bohuslavice n. Ú./. První akce narazila na nepřízeň klimatických poměrů, druhá s pečlivě připraveným bohatým programem na mizivý zájem turistů. Závěr: celooblastní akce za dané situace pořádat jako jednodenní a pro letní sraz by asi bylo vhodné volit termín mimo hlavní prázdniny
  • celoklubovou akcí, kterou organizačně zajišťují turisté naší oblasti, je Novoroční čtyřlístek, který se stal tradicí v odborech Nové Město nad Metují a Náchod. Turisté naší oblasti se zúčastnili zimního sraz turistů v Králíkách a olympiády IVV v Plzni - nejvýznamnější mezinárodní turistické akce v ČR v posledních letech
  • poděkování se dostalo všem těm, kteří se starají o celkovou údržbu chat, což za současných podmínek je těžký úkol. Cílem by mělo být udržet celek majetku KČT a najít systém jak tento majetek účelně a hospodárně spravovat
  • od roku 2005 se rozbíhá akce vydávání historie jednotlivých odborů. K těmto kvalitně provedeným brožurám /v ceně 35,- Kč pro člena KČT/ se váže i soutěž. Z naší oblasti byly zpracovány a vydány brožurky o odborech Hradec Králové, Náchod a Rychnov nad Kněžnou /pro zajímavosti: z ostatních Domažlice a Písek/
  • v roce 2006 konají se celoklubové významné akce. Novoroční čtyřlístek je již za námi - další celoklubové akce se teprve budou konat: letní turistický sraz v Krásné Lípě 05.- 13. 08.; Eurorando 2006 - 02.- 10. 09. v Českých Budějovicích a Poslední puchýř 16.-19. 11. v Sokolově. Tradičními akcemi oblasti jsou zahájení turistické sezóny letos spojené s pochodem Putování za Rumcajsem 25. 03. v Jičíně a oblastní turistický sraz spojený s pochodem Barunka 10. 06. v České Skalici. Dále se koná konference KČT v dubnu v Pardubicích
 • nejen milovníkům čísel, ale též všem, kteří se blíže zajímají o naši oblast, je určena tato hrstka vybraných čísel ze zprávy o hospodaření v roce 2005: Oblast zaznamenala příjmy 111.978,88 Kč a výdaje 104.528,50 Kč /v obou případech bez státní dotace značení/, zaznamenala tedy zisk 7.450,38 Kč. Na finančních účtech oblasti je celkem 53.962,52 Kč, konečný zůstatek majetku k 31.12.2005 činí 72.576,52 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2006 je vyrovnaný
 • milovníci statistiky ocení jiný údaj: z pozvaných 79 delegátů dostavilo 57, tedy 72 %
 • již tak příjemnou a pozitivně naladěnou atmosféru ještě více projasnilo udělení několika vyznamenání: vedle vyznamenání, které je zmíněno v úvodníku byla udělena čestného uznání III. stupně těmto obětavým funkcionářům KČT Jiřině Zmatlíkové, Zdeňku Musilovi, Lubomíru Čtvrtečkovi, Miroslavu Dítětovi, Pavlu Bergmanovi, Vladimíru Ježkovi a Janu Tošovskému. Největšího ohlasu se zaslouženě dostalo udělení čestného členství oblasti KČT Královéhradeckého kraje Františku Vlachovi - přestože se jedná o doyena turistů naší oblasti, nalezli jsme kolegu Františka i na této oblastní konferenci aktivního při vyplácení cestovních výdajů a nadále figuruje v adresářích předsedů a kontaktních pracovníků za KČT Horní Dřevíč

  takto vypadá nevyplněné čestné vyznamenání oblasti

 • jedním ze zajímavých témat jednání byla "causa Babovák". Tento bývalý předseda oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší a někdejší člen ÚV KČT je předsedou občanského sdružení nazvaného KČT Dvůr Králové n. L., ačkoliv tento subjekt není členem KČT /v naší oblasti začleněn není/, a užívá jeho logo. Pod ním vystupuje dokonce i na vybraných akcích pod záštitou KČT, jako například na "Puchýřích". Je tak tolerována podivná symbióza mezi neregistrovaným KČT Dvůr Králové n. L. a KČT. Nakonec byl opuštěn původní záměr podepsat již připravenou petici a místo toho bylo rozhodnuto zpracovat obecně platný materiál vztahující se k problémům věcně vyjádřeným v textu připravené petice a obsahující návrh řešení, resp. závazného usnesení konference KČT a předat tento materiál na ústředí KČT do 15. 03., aby mohl být zařazen na program jednání konference v Pardubicích
 • jaká tedy byla letošní oblastní konference? Přestože mi čas od času je vytýkáno, že můj pohled bývá příliš optimistický a méně kritický, přece si dovoluji tvrdit, že také letošní oblastní konference proběhla v pozitivním a dělném duchu, prostém jakýchkoliv rušivých jevů. Jako dobrý nápad se ukazuje dosavadní rotující pořádání v různých místech, jejichž výběr samozřejmě nemůže být pro jejich omezenost možnostmi spojení nekonečný. Letošní konference ve Smiřicích tak mohla být ukončena dobře připravenou prohlídkou kaple Zjevení Páně, jež nás všechny nadchla

vědění a poznání lační účastníci jednání se houfují před vchodem do kaple. Foto: L. ŠlosarLuděk Šlosar - šéfredaktor ZpravodajeOblast KČT Královéhradeckého kraje na prahu 3. roku své existence
V únoru letošního roku se naše oblast ocitla na začátku třetího roku. Jak tedy vypadá v tomto období? Pro ten účel poslouží přehršel zajímavých čísel a faktů, z nichž některé je možno si porovnat především s údaji zveřejněnými v desátém ročníku Zpravodaje:
 • v roce 2005 byly členy naší oblasti následující odbory: - 108101 - Hradec Králové + TOM Nezmaři, 108102 - Foma Hradec Králové, 108103 - SKP Hradec Králové, 108104 - Sokol Malšovice, 108105 - Sokol Chlumec n. C., 108106 - Jiskra Nový Bydžov, 108107 - Sokol Smiřice, 108201 - Jiskra Hořice, 108202 - Jičín, 108203 - Lázně Bělohrad, 108204 - Nová Paka, 108205 - Ostroměř, 108206 - Pecka, 108207 - Rohoznice, 108208 - Železnice, 108301 - Slovan Broumov, 108302 - Červený Kostelec, 108303 - Hrot Česká Skalice, 108304 - Jiskra Jaroměř, 108305 - Náchod, 108306 - Nové Město n. Met., 108307 - Horalka Sněžné v O.h., 108308 - Velký Dřevíč, 108401 - Opočno, 108402 - Pohoří, 108403 - Rybná n. Zd., 108404 - Rychnov n. Kn., 108405 - Solnice, 108406 - TOM Týniště n. O., 108407 -Dobruška, 108501 - Jiskra Bohuslavice, 108502 - Dvoráci Dvůr Králové, 108503 - Hostinné, 108504 - Malé Svatoňovice, 108505 - Lokomotiva Trutnov, 108506 - Úpice, 108507 - Vrchlabí a 108508 - Baník Žacléř
 • na konci roku 2005 činila členská základna 2.028 členů, kteří byli sdruženi ve 38 odborech. Z tohoto počtu je registrováno podle území bývalých okresů: Hradec Králové - 354 členů v 7 odborech; Jičín - 486 členů v 8 odborech; Náchod - 414 členů 8 odborech; Rychnov nad Kněžnou - 356 členů v 7 odborech; Trutnov - 418 členů v 8 odborech
 • o věkovém rozložení členské základny naší oblasti vypovídá následující tabulka:
  Věková kategorie
  Počet absolutně
  Počet v % /100% = 2028/
  Junioři do 26 let
  111
  5,5
  Dospělí - muži
  326
  16,1
  Dospělí - ženy
  210
  10,4
  Senioři - muži
  361
  17,8
  Senioři - ženy
  574
  28,3
  Rodina - platící člen
  53
  2,6
  Rodina - další člen
  145
  7,1
  Tělesně postižení - muži
  26
  1,3
  Tělesně - postižení ženy
  25
  1,2
  Člen ATOM - mládež
  160
  7,9
  Člen ATOM - dospělí
  37
  1,8
 • turistické značení v naší oblasti je promítnuto se do následujících čísel:
  Pěší značení:
   síť pěších značených tras v oblasti činí 3 080,1 km;
  • počet aktivních značkařů činí 104 /z toho 30 zaškolených, 56 vedoucích a 18 instruktorů
  • aktivní značkaři strávili v terénu 4 227 hodin /z toho značením 3 045 hodin a ostatní značkařskou činností 1 182 hodin/
  • v tomto čase obnovili či nově vyznačili 1 176,4 km tras, obnovili 52 směrovníků a 42 stojanů a rámů
  • počet turistických orientačních prvků v terénu: směrovky a tabule - 4 247 ks; laminované TVM - 181 ks; kolíky - 26; směrovníky kompletní - 197; stojany kompletní bez TVM - 108 ks a rámy na zeď kompletní bez TVM - 55 ks
  Cykloznačení:
  • v oblasti je vyznačeno 1 624 km cyklotras (z toho silničními značkami 1 168 km a pásovým značením 456 km
  • v jednotlivých okresech je vyznačeno: Hradec Králové - 277 km; Jičín - 266 km; Náchod - 413 km; Rychnov n. Kn. - 153 km a Trutnov - 351 km
  • kontroly stavu cykloznačení provádí 11 vyškolených cykloznačkařů
  • v roce 2005 byla provedena kontrola 597 km silničního značení


Luděk Šlosar - šéfredaktor ZpravodajeApel předsedy oblasti
Již loňské konferenci jsem prosil, aby mi předsedové odborů, či členové odborů poslali na konci roku krátkou, zdůrazňuji krátkou e-mail zprávu o svých zajímavých akcích, které by chtěli prezentovat na konferenci oblasti v roce 2006. Bohužel, až na jedinou výjimku, kterou byl odbor Nové Město nad Metují, žádnou takovou zprávu jsem nedostal a tak bych mohl pouze zmínit některé turistické akce připomínané na výročních valných hromadách odborů, kde jsem měl tu čest být přítomen jako host. Nutně by tak ale vznikl zkreslený obraz naší turistické činnosti v oblasti, proto bych si dovolil Vám znovu připomenout svou e-mail adresu, na kterou budete-li to považovat za vhodné, můžete napsat své shrnutí roku 2006 a samozřejmě přání, či připomínky k činnosti jak mé, tak i oblastního výboru. Tak e-mail adresa zní: vhovorka@sei.gov.cz.
O naší činnosti je však možno získat informace nejen z podobných souhrnných zpráv, přednášených na konferencích Oblasti, ale o dění u nás (a nejen v Podkrkonoší) můžete být informováni Zpravodajem. Zde platí totéž jak u předešlého - chcete-li, aby o Vaší činnosti bylo vědět musíte o tom napsat a poslat to nejlépe e-mailem panu kolegovi Šlosarovi. Jemu a jeho spolupracovníkům patří veliký dík za to, že Zpravodaj nezanikl, slouží nám všem a je vyhledáván nejen turisty. Zpravodaj naleznete na adrese: http://www.zpa.cz/turistika. Příspěvky, případně dotazy je možno posílat na e-mail adresu: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.

Václav Hovorka - předseda oblasti /výňatek ze zprávy pro obl. konferenci/


Kdo jsou TOMÍCI?
Tomíci jsou děti, mládež a dospělí, kteří se sdružují v turistických oddílech mládeže (TOM) a spojuje je zájem o turistiku, pobyt v přírodě a práce v kolektivu.
TOMy jsou samostatné právní subjekty, které se sdružují v Asociaci TOM, jejíž ústředí sídlí v Roztokách u Prahy. Všechny TOMy jsou rovněž součástí KČT.
Znakem tomíků je modrý hořec na bílém poli.

TOM může vzniknout při každém odboru KČT, jestliže se dá dohromady nejméně 5 zájemců, z nichž jeden je starší 18 let a vede tento oddíl. Formy činnosti TOMů jsou výpravy, výlety, vycházky, tábory, turistické závody, regionální srazy, turistické pochody, akce pro veřejnost, výkonnostní turistika, plnění turistických odznaků, exkurze a expedice. Zaměření činnosti TOMu je dáno zájmem členské základny a zaměřením vedoucích.
A jak vypadá činnost TOMů v Královéhradecké oblasti?
V Hradci Králové aktivně pracuje TOM Pěšinky a Ostříži registrovaný v KČT Kostka při ústředí A-TOM. Pracují celoročně - výlety, výpravy, soutěže, tábory a akce pro veřejnost např.Hradecký zlatý strom nebo Uzlařská regata, kterou organizují společně s TOM Lvíčci. Podobnou činnost vyvíjí i TOM Lvíčci - KČT Kostka.
TOM Plamínek KČT Hradec Králové - pracuje celoročně a má rovněž podobné zaměření, využívá i více přesunových prostředků, je zaměřen na sportovní a turistickou činnost.
TOM Nezmaři Předměřice - KČT Hradec Králové - pracuje celoročně. Oslavili v prosinci 2005 30 let své činnosti. Využívá různé přesunové prostředky - lyže, kolo, pěší. Zaměřuje se na turistické závody, ve kterých dosahuje výborných výsledků. Má několik mistrovských výkonnostních tříd, reprezentuje ČR i na mezinárodních turistických závodech. Každoročně je pořadatelem krajského mistrovského turistického závodu v Hradci Králové, v roce 2002 byl pořadatelem turistického závodu Českého poháru, kterého se zúčastnilo 400 závodníků z celé ČR , v roce 2003 byl pořadatelem mistrovství ČR v TZ a v letošním roce je opět pořadatelem turistického závodu Českého poháru 20.května v Předměřicích a krajského mistrovského TZ 22.dubna v Hradci Králové na Biřičce.
Pravidelně pořádá zimní a letní tábory po celé ČR. Spravuje turistickou základnu Bokouš ve Velké Bukovině u Chvalkovic, kterou využívá o víkendech nebo i zapůjčuje jiným oddílům. Činnost je tedy velice pestrá. Další TOM Stopa Nové Město n.Met. - KČT Nové Město je velice aktivní oddíl, který pracuje celoročně a ve větší míře je zaměřen na pořádání akcí pro veřejnost např.
Šmajd se Stopou a další.
V Náchodě pracuje TOM Minoha, který je součástí Čs.svazu ochránců přírody a v KČT Kostka.
V Nové Pace pracuje TOM Vlčí stopa, v Týništi pracuje rovněž vodácký TOM. Bližší podrobnosti o činnosti těchto TOM neznám. Pokud jsem na nějaký TOM zapomněla, omluvte mě, ozvěte se a napište něco o sobě.

Helena Matějková - vedoucí TOM Nezmaři Předměřice


Značené cyklotrasy v Královéhradeckém kraji
Touha po zdravém životním stylu přinesla i fenomén cykoloturistiky. S cykloturistikou je spojen i rozmach vyznačování cyklotras. Bohužel tento rozmach je ve značné míře ovlivňován snahou mikroregionů zvýšit atraktivitu prostředí pro cestovní ruch, přilákat cyklisty a to i za cenu izolovanosti, bez návaznosti na sousední regiony.
Existuje i nešvar vyznačování cyklotras bez schvalovacího procesu. Značení cyklotras tak zvaným silničním značením musí odpovídat zákonu č,.361/2000 Sb. a vyhlášce č. 30/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a technickým podmínkám č. 65, 100, 108, 117. K umisťování dopravních značek se musí vyjádřit dopravní inspektorát Policie ČR, Správa a údržba silnic, obecní a městské úřady obcí, kterými cyklotrasa má procházet. Nesmí se vynechat ani majitelé pozemků pokud cyklotrasa jde mimo veřejné komunikace. Samozřejmostí je konzultace o vedení trasy s garantem cykloznačení - Klubem českých turistů, který má ve všech krajích ČR komise cykloznačení. Jeden člen komise má vždy přehled o cyklotrasách v celém kraji. Dnes je i na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pracovník (pan Mucha na odboru strategického plánu), který má dobrý přehled o cyklotrasách. Neakceptování výše řečeného přináší problémy.
V Královéhradeckém kraji je ku konci roku 2005 vyznačeno celkem 1624 km cyklotras. Ve srovnání s jinými kraji je to číslo nižší. Dostatečně hustá síť je na Náchodsku, Podzvičinsku, Černilovsku, v Hradeckých lesích.. Na druhé straně jakési vakuum je mezi Chlumcem nad Cidlinou, Novým Bydžovem a Jičínem. Nelze opomenout síť pěkných cyklotras na Žacléřsku, která neakceptuje celostátně používané značení jehož garantem je KČT a je spíše určena pro ty , kteří nevlastní silniční bicykl.
Realizaci jednotlivých cyklotras iniciují a realizují jednotlivé mikroregiony. Jen pro zajímavost uvádím, že Královéhradecký kraj je roztříštěn na 28 mikroregionů: Krkonoše, Žacléřsko, Broumovsko, Policko, Jestřebí hory, Končiny, Stráně, Sdružení obcí 1866, Metuje, Orlické hory, Podorlicko, Třebechovicko, Černilovsko, Českomeziříčsko, Nechanicko, Cidlina, Urbanická brázda, Hustiřanka, Safari, Podkrkonoší, Podzvičinsko, Lázeňský region, Podhůří, Český ráj, Rozhraní, Novobydžovsko, Obce památkové zóny 1866.
Dobrou práci v oblasti koordinace cyklotras v Krkonošském národním parku a v Podkrkonoší odvedl management sdružení měst a obcí Krkonoše. Podařilo se totiž změnit v KRNAPu typ směrovek na křižovatkách cyklotras do srozumitelného provedení pro širokou cyklistickou obec, zvláště těch kteří využívají především horské kolo, a vyznačení cyklotras v podhůří v návaznosti na cyklotrasy dalších regionů.
Protipólem je snaha správy CHKO Český ráj vytlačit cyklisty z atraktivních míst této oblasti a nečinnost magistrátu Hradce Králové, kde dosud nebyl vyznačen jediný průtah městem. Nejvíc potom volá Labská cyklotrasa, jejíž značení je vyprojektováno.
Údržba značení cyklotras je na bedrech KČT, který je, jak již bylo řečeno garantem značení. Peníze na údržbu plynou ze tří pramenů: Ministerstva pro místní rozvoj, Krajských úřadů a v určité i když minimální míře regionů, případně obcí.
Opět pro informaci vyznačení cyklotrasy odbornou firmou přijde v průměru na 3000 Kč za kilometr cyklotrasy. Kdysi proběhla v tisku tato informace: vybudování "na zelené louce" jednoho kilometru cyklostezky, to je komunikace pouze pro cyklisty, stojí tolik jako jeden metr čtyřproudové dálnice nebo jako jeden centimetr silničního tunelu.
Podklady pro údržbu značení cyklotras v Královéhradeckém kraji zpracovávají školení značkaři, kteří každý rok zkontrolují minimálně 50 % kilometráže vyznačených cyklotras.
Krajskou komisi KČT tvoří zástupci jednotlivých okresů a předseda KKZ. Jinak každoroční kontroly silničního značení provádí celkem 11 vyškolených cykloznačkařů - v okrese Hradec Králové 2 značkaři, Jičín 1 značkař, Náchod 5 značkařů, Rychnov nad Kněžnou 1 značkař, Trutnov 2 značkaři.
V roce 2005 byla provedena kontrola na 597 km silničního značení a provedena údržba za 133.000,- Kč odbornou firmou a vlastními silami značkařů za 17.000,- Kč.
Pro rok 2006 je plánována kontrola 604 km cyklotras. Toto číslo však není konečné a změní se po jarní schůzi komise cykloznačení. Snahou je provést kontrolu co největší části cyklotras, s ohledem na skutečnost, že se po dva roky podařilo získat dotaci z KÚ a cyklotrasy to vyžadují. V roce 2006 bude nutné provést důkladnou kontrolu především na Černilovsku, kde stav značení byl předmětem kritiky v tisku.
Rok 2006 by měl být podle vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. zlomovým. V této vyhlášce § 34 říká: Označení dopravními značkami a dopravními zařízeními podle dosavadních právních předpisů platí do doby jejich nahrazení dopravními značkami, světelnými signály a dopravními zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31.12.2006. Převedeno do srozumitelné řeči to znamená, že vyskytující se lidový folklór v silničním značení by měl do uvedeného data ze silnic zmizet.

Karel Raich - krajský koordinátor cyklotras
Hynek Martínek /nar. 21. 03. 1921 - zemřel 07. 08. 1978/
Hynek Martínek byl významným činitelem české turistiky v poválečném období, prakticky až do svého onemocnění krátce před smrtí. Od studentských let až do konce života bydlil v Kostelci nad Orlicí. Jako pracovník odboru zemědělství, lesního a vodního hospodářství Krajského národního výboru v Hradci Králové měl blízko k ochraně přírody. Externě se podílel na práci Tatranského národního parku a počátkem šedesátých let byl členem komise pro zřízení Krkonošského národního parku. Zákonitě měl kladný vztah většině aktivit v přírodě, tedy převážně k turistice.
Jako aktivní turista zapojil do svých aktivit celou rodinu a soustředil kolem sebe ve východních Čechách skupinu fandů, převážně příznivců cyklistiky, s nimiž zavedl tradici tzv. dálkových cyklistických jízd, rozvinul cykloturistiku po linii zápočtových cest a sportovním způsobem (bez doprovodného vozidla) zorganizoval řadu cyklistických putování po tehdy dostupných zemích (Polsko, NDR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Jugoslávie). Ve výkonnostní turistice dosáhl postupně až titulu "Zasloužilý mistr turistiky". Jeho zásluhou měl východočeský kraj nejvíce nositelů výkonnostních tříd, titulů mistr turistiky a specialistů v různých přesunových prostředcích.
Působil nejen jako aktivní turista a organizátor turistických akcí, ale i jako funkcionář. Postupně zastával funkce od úrovně odboru turistiky a tělovýchovné jednoty v místě bydliště, Kostelce nad Orlicí, přes funkce v rámci okresu Rychnov n. Kn. až po úroveň krajskou a nakonec celostátní. Pracoval v různých komisích Svazu turistiky, především jako předseda krajské a ústřední klasifikační komise, byl předsedou východočeského krajského výboru Svazu turistiky a členem předsednictva východočeského krajského výboru ČSTV, rovněž členem předsednictva Českého ústředního výboru ČSTV.
V sedmdesátých letech byl zvolen předsedou Výboru svazu turistiky českého ústředního výboru ČSTV. František Moser ve Sborníku KČT ke 110. výročí turistiky v roce 1998 uvádí: "Hynek Martínek, vedoucí oddělení KNV v Hradci Králové, nesmírně charakterní člověk, který musel po několika měsících z funkce abdikovat, neboť prominenti z Výboru svazu turistiky ÚV ČSTV se zasadili o jeho odstoupení. Kritizoval tvrdě jejich chování na mezinárodním srazu turistů v Berlíně. To, bohužel, síla moci neunesla. Hlavní Martínkovou ideou bylo pořádání turistických akcí. V tom viděl smysl práce a postavení turistiky."

Jan Hégr - na základě údajů, poskytnutých panem Hynkem Martínkem ml.


P. S. Oblastní konference konaná dne 11. 02. 2005 doporučila p. Hynka Martínka zařadit do síně slávy KČT.
Pozvánka na 2. letní sraz turistů oblasti Královehradeckého kraje
V letošním roce jej pořádá odbor KČT "HROT" Česká Skalice v sobotu 10. a v neděli 11. června 2006. Zahájení srazu proběhne 10. června v 8,00 hodin u sokolovny (u nádraží) v České Skalici. Součástí je 16. ročník dálkového pochodu s cyklotrasami BARUNKA.
Jsou pro Vás připraveny pěší trasy 16, 25, 35 a 50 kilometrů okolím České Skalice. Cyklotrasy v délce 23, 40 a 80 kilometrů po okruhu Boženy Němcové a nejdelší trasa i po okruhu bojů války 1866.
V neděli 11. června je program individuální:
Je možno shlédnout akci "Oživlé Ratibořice". Tradiční setkání s postavami z Babičky Boženy Němcové se uskuteční v zámeckém parku, ve mlýně a na Starém bělidle. Pořádá Správa zámku Ratibořice ve spolupráci s kulturní agenturou Anny Řehákové. Vstupenky lze zakoupit u zámku.
V České Skalici doporučujeme návštěvu muzea Boženy Němcové, Textilního muzea a areálu Barunčiny školy /sleva Eurobeds/. Můžete projít naučnou stezkou Babiččiným údolím, tuto příjemnou procházku lze spojit i s nově vyznačenou "Stezkou Jakuba Míly" v Ratibořicích. Nebo zvolit některou z doporučených tras do okolí České Skalice, které Vám nabídneme na startu sobotního pochodu.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích na podlaze v sokolovně, jak z pátku 09. 06. na sobotu 10. 06., tak i ze soboty 10. 06. na neděli 11. 06. 2006. Zájem o ubytování je třeba nahlásit nejpozději do 26. května 2006. Veškeré dotazy a informace poskytne pan Vladimír Ježek, Jiráskova 612, tel. 728442657, 552 03 Česká Skalice, e-mail: petrskrdla@atlas.cz.
Srdečně zveme všechny turisty do krásného kraje spisovatelky Boženy Němcové.

Petr Škrdla - KČT "HROT" Česká Skalice


P. S. V zápise ze schůze výboru oblasti vyplynul následující názor k článek odboru Bohuslavice k hodnocení srazu ze strany oblastního výboru uveřejněný ve Zpravodaji č. 4: Oblast nemá právo ani chuť někomu něco nařizovat nebo zakazovat v rámci pořádání akcí (i když se na ní finančně podílí). Pouze doporučuje dle vlastních zkušeností. Účast na všech turistických akcích bývá vždy loterií - národ turistický je nevyzpytatelný. Redakce Zpravodaje se spíše domnívá, že propagace a impuls k účasti turistů naší oblasti na srazu by měl vzejít z jednotlivých odborů. Co takhle na vývěsce nebo jinou v odboru zažitou formou vyvěsit propozice srazu a k tomu připsat takovouto noticku: Odbor pořádá na akci výpravu. Odjezd vlakem z nádraží v …. hod.?


Pozvánka na školení vedoucích turistiky
Oblast Klubu českých turistů Královehradeckého kraje Hradec Králové, Smiřická 358, PSČ 503 41, pořádá školení a zkoušky pro získání odbornosti vedoucí pěší turistiky, dle metodické publikace Kvalifikace metodických pracovníků a značkařů v Klubu českých turistů. Ti kteří, úspěšně vykonají zkoušky získají kvalifikaci "vedoucí pěší turistiky KČT" . Termín školení je 7. až 9. dubna 2006. Místem školení je Jestřebí bouda v osadě Paseka, Radvanice v Čechách /doprava vlakem do Malých Svatoňovic a dále pěšky po turistických značkách, nebo autem pod osadu Paseka od Radvanic v Čechách. Přihlášeným zašleme další podrobnější informace do 20. 03. 2006. Přihlášky, jež získáte na níže uvedené elektronické adrese místopředsedy ohlasti, zasílejte na uvedené adresy:
sekretář: Dana J á g r o v á, Nádražní 155, 503 03 Smiřice, elektronická adresa: dana.jagrova@tiscali.cz, telefon do zaměstnání: 495809023, telefon domů: 495422239
místopředseda: Miroslav V o ř e c h o v s k ý, Pod Skalkou 1002, 542 32 Úpice, elektronická adresa: mirvorechovsky@volny.cz, mob. 605172242

Miroslav Vořechovský - místopředseda oblastiZpravodaj představuje zajímavá místa v naší lokalitě aneb kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
Prolog redakce: Jak bylo předznamenáno výše, byla oblastní konference okořeněna prohlídkou kaple Zjevení Páně ve Smiřicích. Na moji žádost zaslala nám paní Ladislava Reichová, sekretariátu Městského úřadu Smiřice, tento materiál, za nějž jí i touto cestou děkuji a jejímž prostřednictvím bychom chtěli tuto překrásnou kulturní památku doporučit laskavému turistickému čtenářstvu k návštěvě, kterou můžeme i jako laici doporučit. Kaple sama, oltářní obraz Klanění tří králů od Petra Brandla a další památky uvnitř stojí opravdu za shlédnutí.

Zámeckou kapli Zjevení Páně nechal v letech 1699 - 1711 postavit Jan Josef hrabě ze Šternberka. Za stavitele je považován Kryštof Dienzenhofer, i když některé prameny hovoří o Janu Santinim.

kaple Zjevení Páně ve Smiřicích - ve své kráse. Foto: L. Šlosar

Kaple je ceněna jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Její složitý konkávně-konvexně zprohýbaný půdorys má tvar mírně protáhlého osmiúhelníku. Kaple je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn.
Fresková výzdoba vyšla z ruky Jana Jakuba Steinfelse ze Steinfelsu. Všechny fresky jsou tematicky vázány k proroctví o Kristově příchodu - v klenbě jsou vyobrazeni Mojžíš a starozákonní proroci, v kápích a lunetách nad okny jsou Sibyly. V kupoli presbytáře je vyobrazeno Stvoření světa, v kupoli nad oratoří je to pak Bůh otec mezi Kristovými předky. Kartuše na stěnách zobrazují Příchod tří králů a Heroda mezi zákonníky.
Z obrazů kapli dominuje vrcholné dílo Petra Brandla "Klanění Tří králů" (1727) umístěné na hlavním oltáři. Obraz doplňují nadživotní sochy rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a sv. Anny od F. J. Pacáka (žáka M.B. Brauna), který je také autorem ostatních soch tvořící hlavní oltář. Z Brandlovy ruky vyšel také menší obraz sv. Blažeje (asi 1713), který je umístěn na patronátním oltáři. Na postranních oltářích jsou mezi štukové sochy českých světců umístěny obraz Glorifikace Jana Nepomuckého (1724) od italského malíře C. Carloneho a obraz Madony podávající růženec sv. Dominikovi (1755) od královéhradeckého malíře O. Maywalda. Na hlavním oltáři je umístěna desková malba Madony s Ježíškem od neznámého autora ze 16. století.
Dřevěné lavice, kazatelna s reliéfem Mojžíše na řečništi a symbolem Božího oka, oltář Jezulátka a spodní část hlavního oltáře pocházejí z dílny řezbáře K. Devotyho.
Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku. Od 1.1.2006 je národní kulturní památkou i oltářní obraz P. Brandla Klanění Tří králů.
V současné době je kaple využívána pro konání koncertů, při nichž vynikne její znamenitá akustika. Pravidelně zde koncertuje Jaroslav Svěcený, ve spolupráci s ním město Smiřice pořádá letos již 3. ročník velikonočního hudebního festivalu Smiřické svátky hudby na webových stránkách www.festival.smirice.cz. Oficiální webové stránky památky: http://www.kaple.smirice.cz.
Na webových stránkách lze získat informace o termínech prohlídek. V současné době není památka trvale otevřena, prohlídky se konají po předchozím objednání. V letní turistické sezóně je kaple otevřena během června až srpna každé nedělní odpoledne vždy ve 14, 15 a 16 hodin. Zájemci se mohou připojit i k již objednaným prohlídkám - termíny jsou průběžně aktualizovány právě na webových stránkách kaple.

z materiálů Miroslava Voláka pro webové stránky kaple

- obrazy Petra Brandla v kapli Zjevení Páně
Velice vzácný je oltářní obraz Klanění tří králů od Petra Brandla. Je to olej na plátně o rozměrech 470 x 240 cm. Roku 1727 dala hraběnka Marie Terezie Violanta z Paaru namalovat pro smiřický kostel obraz s tématikou klanění tří králů. Práci svěřila významnému umělci té doby Petru Brandlovi (1668-1735). Brandl v té době žil v Hradci Králové. Finančně na tom byl velmi špatně, byl hodně zadlužený a navíc ho čekalo první stání u soudu kvůli výživnému. Obraz pro hraběnku za 1700 zlatých (floranů) mu pomohl splatit část dluhů. Za hraběnčinu přízeň se odvděčil svým vrcholným dílem a také tím, jak se říká, že ji vymaloval jako jednu z postav na obraze (žena v levém dolním rohu). Jeho obraz nahradil předešlý menší oltářní obraz se stejnou tématikou připisovaný Corneliu de Vosovi, který byl převezen na hraběnčino další panství v Bechyni, kde se dosud nachází v děkanském chrámu sv. Matěje. Brandlův obraz byl během rekonstrukce kostela několik let umístěn v Jihočeské Alšově galerii na Hluboké, putoval po světových výstavách, mimo jiné byl vystaven v Praze na výstavě Sláva barokní Čechie. Oltářní obraz vhodně doplňují dvě sochy v nadživotní velikosti. Jsou to sv. Jáchym a sv. Anna - rodiče Panny Marie. Autorství patří dalšímu baroknímu umělci Jiřímu Františkovi Pacákovi (1670-1742). Pacák byl pravděpodobně žák Matyáše Bernarda Brauna. Pracoval v pískovci i ve dřevě.
Z Brandlovy ruky vyšel ještě nepochybně oválný obraz sv. Blažeje na patronátním oltáři. Datován je kolem roku 1713. Sv. Blažej ochraňuje věřící před krčními chorobami a na tomto obraze žehná nemocné dívce. Podle tradice dívka představuje hraběnku Marii Terezii Violantu, která prý trpěla vleklou krční chorobou. Donedávna se vedly spory, zda je obraz dílem Brandlovým nebo neznámého mistra z Brandlova okruhu. Obraz totiž nedosahuje obvyklé kvality Brandlových děl. Existují i dohady, že Brandl maloval pouze ústřední motiv, sv. Blažeje a dívku, a ostatní postavy domalovali jeho žáci, nebo, že ho maloval opilý.

oltářní obraz Klanění tří králů s nezbytnými světelnými efekty, za něž Petr Brandl nemůže, dokonce ani snad nešikovný fotograf. Foto: L. Šlosar


obraz sv. Blažeje na patronátním oltáři na této fotografii je rovněž prost dokonalosti, za což rovněž Petr Brandl nemůže, ale marná sláva - to foto je pro mě cenné proto, že je moje. Foto: L. Šlosar

- o renovaci kaple
Zámecký kostel Zjevení Páně ve Smiřicích je od roku 1996 prohlášen za národní kulturní památku. Kvůli dlouhodobému a náročnému restaurování, které trvalo téměř 30 let a vyžádalo si vysoké finanční náklady, byl jeho interiér dlouhou dobu očím veřejnosti skryt. Znovu otevřen byl až v květnu roku 2002. Práce na barokní budově, která je součástí zámeckého areálu, byly zahájeny v 70. letech minulého století, kdy se hledala příčina vzniku trhlin v obvodovém zdivu. Stavba začala po celé délce praskat a hrozilo její zřícení. Po dlouhém pátrání se přišlo na to, že problémy pramení z neodborných zásahů do krovů, kterými došlo k narušení statiky. Koncem 70. a začátkem 80. let se proto rekonstrukční práce soustředily na krovy a střechu, stavba byla zpevněna železobetonovým věncem a stažena podélným a dalšími příčnými vazníky. Později bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu včetně provedení restaurátorských prací uvnitř kostela.

z průvodcovských materiálů zpracovaných Marcelou Joštovou - Smiřice

ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 12, číslo 1. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Ing. Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 07. 03. 2006. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Mgr. Luděk Šlosar. Distribuce: Mgr. Luděk Šlosar Všem přispěvatelům děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla do 17. 06. 2006.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.
Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem