V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
   Stručná historie turistiky v Trutnově
   Odbor v uplynulém roce
   Akce odboru
   Přejezd východních Krkonoš
   První jarní kilometry
   Za trutnovským drakem
   Memoriál Miroslava Petiry

Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Odbor KČT - celková charakteristika
Úvod
OdznakÚvod

Dle článku 13 stanov Klubu českých turistů je základním článkem Klubu českých turistů odbor. Odbor KČT v Trutnově má číslo 108505, od 16. 02. 2004 patří do oblasti KČT Královéhradeckého kraje a je současně součástí Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Trutnov a členem Českého svazu rekreačních sportů.
Odbor pořádá pravidelně každým rokem tři veřejné turistické akce - První jarní kilometry, Za trutnovským drakem a Memoriál Miroslava Petiry, a lyžařskou turistickou akci Přejezd východních Krkonoš /dříve: Žacléř - Rýchorská bouda - Trutnov/. Dále uskutečňuje převážně o nedělích výlety odboru /z toho na konci roku tajný výlet/, dosud v průměru dvakrát ročně autobusový zájezd a jedno týdenní putování. Pozvánky na nejbližší výlety naleznete v nabídce nejbližších akcí KČT Lokomotiva Trutnov. Na krátké reportáže z nich si pro zajímavost můžete kliknout z přehledu textových reportáží z uskutečněných výletů odboru od roku 2000 dle jednotlivých let. Odbor pak každý prosinec vydává pak informační bulletin.
Odbor má zajímavou vývěsní skříňku, která se nachází u budovy bývalého Okresního úřadu v Trutnově proti autobusovému nádraží těsně za hlavním rozcestníkem turistických cest na cestě ke Komerční bance a k sídlu ZPA Smart Energy a.s. po pravé straně. Z nádraží ČD půjdete přes most, je to asi 300 metrů. Mezi dalšími vývěskami je to ve směru od nádraží třetí vývěsní skříň v první trojici. V této vývěsce nalezneme kromě informací o nejbližších veřejných turistických akcí v okolí a výletech odboru též zmíněné již nabídka nejbližších akcí KČT Lokomotiva Trutnov a po jejich uskutečnění textové a obrazové reportáže z akcí odboru a zajímavé reportáže z mých putování.
Odbor KČT Lokomotiva Trutnov i nadále v roce 2010 vyvíjel aktivní činnost ve dvou hlavních směrech - pořádání dvou turistických akcí pro veřejnost a pořádání výletů pro členy i nečleny odboru do blízkého i vzdálenějšího okolí Trutnova, někdy i dále. Tyto výlety se konaly v průměru jednou za dva, maximálně tři týdny. Velký prostor v odboru i nadále nacházeli senioři, kteří také věkově převažují, kromě samotné možnosti brázdit východočeskou krajinu je důvodem sdružovat se ve věku, kdy řada z nich žije osamělýmm životem a setkávání se se svými generačními druhy je tak příjemným zpestřením i vzpruhou v jejich životě.
Odbor tím pádem ovšem i v roce 2010 zestárl a stále ho trápí nedostatek dospělých a především mládeže.
V loňském roce postihla odbor těžká ztráta v podobě úmrtí dvou jeho významných členů - dlouholetého člena, jenž se v minulých letech podílel na pořádání veřejných turistických akcí, Miroslava Mičky a bývalého velmi aktivního členak výboru Miroslava Petiry.
Kladem uplynulého roku je zapojení dvou mladých perspektivních a velmi aktivních členů odboru do práce výboru. Kuriozitou odboru je, že již druhým rokem soustřeďuje členy ze tří krajů - krom Královéhradeckého, kde sídlí, máme členy i z krajů Libereckého a Středočeského.
Novinkou uplynulého roku, že v důsledku legislativy byl odbor, jenž je rovněž jako odbor turistiky součástí T. J. Lokomotiva Trutnov, přinucen si pořídit IČ. Další novinkou, jež se osvědčila, bylo informování členské základny o akcích odboru na těchto stránkách, v letošním roce v tomto trendu bude výbor pokračovat informováním členské základny také elektronickou poštou, i když větší úspěšnosti této snahy brání stále malý počet členů odboru s elektronickou adresou.

Odznak odboru


Pocit sounáležitosti a hrdost každého člena na svůj odbor je vytvářen řadou faktorů - na prvním místě by to měly být samozřejmě činnost odboru, jeho výsledky, kolektiv a atmosféra v něm. Nesmíme však podceňovat i další činitele - tradice, dějiny odboru ..... a také jeho insignie -především odznak. První v naší oblasti to pochopili přátelé z Bohuslavic a výsledkem je pěkný odznak tohoto odboru, který zdobí jejich klubovnu a trička, jež tento odbor nechal vyrobit.
Náš odbor tedy není v naší oblasti s touto myšlenkou jako první, to však nemění nic na významu odznaku i na potřebě takový odznak mít, pyšnit se jím a být na něj hrdý. Základy k našemu snažení byly položeny na členské schůzi 24. 01. 2001, na které byl v usneseni krom jiného schválen následující bod:
7. Členská schůze pověřuje výbor odboru hledat možnosti, jak zviditelnit činnost odboru na veřejnosti /články propagující činnosti odboru s cílem získat další členy odboru, zpracování odznaku odboru, propagačních materiály odboru, příměstské trasy IW v Trutnově, stručných dějin odboru apod.l. Dále ponechává výboru na uvážení možnost vytvoření pracovních skupin, složených podle zájmu členů odboru.
Na schůzi výboru odboru dne 14. 02. 2001 v bodě 5 pak na základě tohoto usnesení byla schválena krom jiného pracovní skupina pro zpracování odznaku odboru ve složení Ing. Jana Skalková a Mgr. Luděk Šlosar. Výsledkem celoročního jejího snažení je byl návrh odznaku, který by předložen členské schůzi odboru, jež se konala 23. 01. 2002. Návrh nesl znaky nezkušenosti jejich autorů, kromě jiného v tom, že měl asi 10 různých odstínů barev, což ho činilo pro konečné zpracování v této podobě neupotřebitelným. K návrhu byly vzneseny i další připomínky. Rezumé celého připomínkování bylo pak promítnuto do následujícího bodu usnesení členské schůze:
7. Členská schůze ukládá výboru zajistit zpracování odznaku odboru KČT do definitivní podoby dle připomínek členské schůze.
Pracovní komise závěry ze schůze zapracovala do šesti variant návrhu odznaku, které byly graficky totožné, lišily se toliko barevně, a návrh předložila na schůzi výboru, jež se konala dne 10. 04. 2002. Návrh byl dán k posouzení členům výboru do příští schůze, navíc se také v kompletní podobě objevil na vývěsce odboru s výzvou, aby se členové odboru k jednotlivým variantám vyjádřili. To byste neuhodli, kolik jich tak učinilo - toliko jeden, resp. jedna.
Konečně na schůzi výboru 15. 05. 2002 byla přijata jednomyslně varianta, jež se objevuje ve své premiéře na těchto stránkách.
Ještě než se na ni podíváte, dovolte ještě jednu vsuvku. Námět se nerodil zlehka, byl vytvářen tak trochu srdcem, tak trochu rozumem, a už vůbec ne po konzultacích s heraldiky, asi tak jako dříve sedlák obdělával, sázel i sklízel bez toho, že by měl špetku ponětí o oficiálně stanovených agrotechnických lhůtách, přece však nezemřel hlady. Jako každé pronikavé dílo si vyžádal odznak oběti, nemyslíme tím čas strávený nad návrhem, ale následné ztráty v řadách právě heraldiků, k nimž rovněž návrh doputoval. Pokud je nám známo, několik z nich na protest proti němu vyhlásilo hladovku a živoří toliko při pivě, smutnější je, že jednoho - z Pelhřimovska - návrh donutil k pokusu o sebevraždu, k jeho chvále budiž řečeno, že si při té příležitosti počínal stylově a originálně - svrhl na sebe kamenný reliéf erbu rodného městečka tak, že ho předtím ukotvil na kraj terasy a zaopatřil ho kusy ledu, které nechával postupně roztát, stoupnuv si pod vlastní terasu, při dlouhém čekání pak usnul a ve spánku se odvalil mimo dráhu předmětu, jenž poté spadl naprázdno a neúspěšného sebevraha jen lehce zasáhl odlomkem.
A tak po všech peripetiích a katarzích seznamujeme tímto všechny návštěvníky jako první s konečnou verzí odznaku odboru KČT Lokomotiva Trutnov/.Výklad odznaku:

Odznak má tvar čtverce s vrcholy kolmo nahoru a dolů a do stran a tím vyjadřuje směr světových stran na turistické mapě. Modrý rám vyjadřující jednu ze dvou barev města Trutnov obsahuje nahoře výraznější a dominantnější nápis "TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV" vyjadřující příslušnost odboru k T. J., dolní méně výraznější nápis vyjadřuje navrhované heslo odboru v latinském jazyce "EX INDUSTRIA PRIVATA" /přeloženo: Z VLASTNÍ PŘIČINLIVOSTI, PÍLE/, které zase vyjadřuje jeden ze smyslů turistiky dosahovat cílů vlastní pílí a přičiněním. Na vnitřní kresbě je výrazný nápis "KČT" vyjadřující příslušnost odboru ke KČT, dále pak drak v podobě poutníka. Samotný drak jako takový vyjadřuje příslušnost odboru k městu Trutnov, aniž by bylo cílem autorů napodobovat draka na městském znaku. Drak v podobě poutníka, držící na holi uzel, vyjadřuje putování, chůzi, tedy turistiku samotnou. Drak se nachází pod zřetelnou siluetou Sněžky, která vyjadřuje lokalitu Krkonoš, ve které se náš odbor nachází.

Autory odznaku jsou: Celková koncepce, barevné provedení a koordinace prací: Ing. Jana Skalková a Mgr. Luděk Šlosar, kreslená předloha draka: Marta Lacina, celkové grafické zpracování: Ing. Josef Bušák.

>
Můj E-mail: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 1.4.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem